Nam mô Thích Mâu Ni Phật | 南無本師釋迦牟尼佛 | Namo Sakyamuni Buddha | Nam mo Le Bouddha Çãkya Muni | शाक्यमुनिबुद्धGIỚI LUẬT TOÀN TẬP

GIỚI LUẬT TOÀN TẬP

Chánh văn Giới luật Hán tạng và Pali tạng

BỘ SÁCH PHẬT HỌC

BỘ SÁCH PHẬT HỌC

Kiến thức Phật giáo cho người bắt đầu

ẢNH PHẬT, BỒ TÁT

ẢNH PHẬT BỒ TÁT CHẤT LƯỢNG CAO

Tôn ảnh chất lượng cao và tốt nhất


LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHA'S TEACHINGS

251. Không lửa nào dữ bằng lửa tham dục; không cố chấp nào bền bằng tâm sân giận; không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si; không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục.

There is no fire like lust, no grip like hate, no net like delusion, no river like craving. -- 251

251. Lửa nào bằng tham dục. Chấp nào bằng hận sân. Lưới nào bằng si ám. Sông nào bằng ái ân.

251 - Il n’y a pas de feu semblable au désir, pas d’étreinte semblable à la haine, il n’y a pas de filet semblable à l’illusion, pas de flot semblable à la soif.

251. Kein Feuer brennt wie Leidenschaft, kein Griff hält wie Ärger, keine Schlinge fängt wie Täuschung, kein Fluß strömt wie Begierde.

"Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi"
"As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you"