Oṃ Muni Muni Mahāmuni Śākyamuni Svāhā | ཨོཾ་མུ་ནི་མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།Niệm Phật Thích Ca để tri ân và ghi nhớ lời dạy của Đức Phật


LỜI PHẬT DẠY | THE BUDDHA'S TEACHING


391. Không dùng thân, ngữ, ý tạo tác nghiệp ác, chế ngự được ba chỗ đó, mới gọi là Bà la môn.

He that does no evil through body, speech or mind, who is restrained in these three respects, - him I call a brahmana. -- 391

391. Người không tạo ác hạnh, Bằng chính thân khẩu ý, Ba nghiệp được chế chỉ, Ta gọi Bà la môn.

391 - Celui qui ne fait aucun mal par le corps, la parole ou le mental ; Celui qui est contrôlé en ces trois modes, celui là je l’appelle un Brahmane.

391. Wer kein Unrecht tut mit Körper, Sprache, Ideen, ist auf diese drei Wege selber kontrolliert: Ihn nenne ich einen Brahmanen.

Trích kinh Pháp Cú | According Dhammapada Sutra


BỘ BA NHẬT TỤNG
Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã

LĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG
Chú Lăng Nghiêm chia 7 phần

KINH ĐIỂN THƯỜNG TỤNG
Tại gia, bắt đầu học Phật...

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO
Theo tông phái, tại gia...

PHẬT TỔ TAM KINH
Kinh Di Giáo, 42 chương...

A HÀM KINH ĐIỂN
Chánh kinh, giảng giải, ebook...

TÀI LIỆU PHẬT HỌC
Kiến thức và sách online...

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT
Kiến thức và bộ sưu tập

DƯỢC SƯ PHÁP KINH
Kinh điển, thần chú, thủ ấn, ...

VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN
Cúng sao giải hạn