KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ | WARMLY WELCOMEĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÀNH ĐẠO
THE SHAKYAMUNI BUDDHA ON HIS ENLIGHTENMENT

Ngày 8 tháng 12/2018 âm lịch - 8th of the 12nd month of Lunar calendar
Tức ngày 24 tháng 1 năm 2018 dương lịch - 24th January 2018
KHÁNH ĐẢN ĐỨC HOA NGHIÊM BỒ TÁT | AVATAMSAKA BODDHISATTVA'S BIRTHDAY
Ngày 29 tháng 12/2018 - 29th day of the 12nd month of Lunar calendar
Tức ngày 14 tháng 2 năm 2018 dương lịch - 14th February 2018

176. Những ai vi phạm đạo nhất thừa(112), những ai ưa nói lời vọng ngữ, những ai không tin có đời sau, thì chẳng có điều ác nào mà họ không làm được.

CT (112): Nhất pháp (Ekham Dhanman) tức là chân đế, chân lý (Saccam).

There is no evil that cannot be done by the liar, who has transgressed the one law (of truthfulness) and who is indifferent to a world beyond. -- 176

176. Ai nói lời hư vọng, Ai phá pháp nhất thừa, Ai bát đời sau ấy, Không ác nào không chừa!

176 - Il n’y a pas de mal qui ne puisse être fait par quelqu’un qui ment, qui a transgressé la loi unique, et qui est indifférent à un autre monde.

176. Ein Mensch, der lügt, der in dieser einen Sache zu weit geht, indem er Bedenken wegen der jenseitigen Welt hinter sich läßt: Es gibt nichts Schlechtes, was er nicht tun könnte.

[Trích kinh Pháp Cú Dhammapada]