LỜI PHẬT DẠY | THE BUDDHA'S TEACHING


197. Sung sướng thay chúng ta(123) sống không thù oán giữa những người thù oán; Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán.

CT (123): Phật tự xưng.

Ah, happily do we live without hate amongst the hateful; amidst hateful men we dwell unhating. -- 197

197. Lành thay ta vui sống, Từ ái giữa oán thù, Giữa những người oán thù, Ta sống không thù oán.

197 - Heureux vivons-nous sans haine parmi les haineux ; au milieu des hommes qui haïssent nous demeurons sans haine.

197. Wie überaus glücklich leben wir, frei von Feindseligkeit unter denen, die feindselig sind; Unter feindseligen Menschen, frei von Feindseligkeit, weilen wir.

Trích kinh Pháp Cú | According Dhammapada Sutra


BỘ BA NHẬT TỤNG
Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã

LĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG
Chú Lăng Nghiêm chia 7 phần

KINH ĐIỂN THƯỜNG TỤNG
Tại gia, bắt đầu học Phật...

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO
Theo tông phái, tại gia...

PHẬT TỔ TAM KINH
Kinh Di Giáo, 42 chương...

A HÀM KINH ĐIỂN
Chánh kinh, giảng giải, ebook...

TÀI LIỆU PHẬT HỌC
Kiến thức và sách online...

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT
Kiến thức và bộ sưu tập

DƯỢC SƯ PHÁP KINH
Kinh điển, thần chú, thủ ấn, ...

VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN
Cúng sao giải hạn