Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn | Sandarśana-mudrā of Shakymuni Buddha

TAM BẢO PHÁP KINH

TAM BẢO PHÁP KINH

Kinh điển, hình tướng và Pháp tu các Đức Như Lai và Chư Đại Bồ tát.

TỨ BỘ A HÀM

TỨ BỘ A HÀM

Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm

GIỚI LUẬT TUYỂN TẬP

GIỚI LUẬT TUYỂN TẬP

Tìm hiểu Giới luật Phật giáo theo hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO

Bộ sưu tập kinh điển, luận giảng và kiến thức cơ bản về Thiền tông Phật giáo

TÔN ẢNH TỐT NHẤT

TÔN ẢNH TỐT NHẤT

Bộ sưu tập tôn ảnh Phật, Bồ tát chất lượng cao và tốt nhất có thể in khổ lớn

DƯỢC SƯ PHÁP KINH

DƯỢC SƯ PHÁP KINH

Hình tượng Đức Phật Dược Sư, Kinh điển và Pháp tu Dược Sư Phật