210. Chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa; Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người cừu oán cũng khổ.

Consort not with those that are dear, never with those that are not dear; not seeing those that are dear and seeing those that are not dear, are both painful. -- 210

210. Chớ gần người yêu quí, Chớ thân kẻ ghét hờn, Yêu không gặp, héo hon, Ghét phải gần, đau khổ.

210 - Ne fréquenter pas ceux qui vous sont chers, non plus que ceux qui ne vous sont pas chers ; Ne pas voir ceux qui sont chers et voir ceux qui ne sont pas chers est également douloureux.

210. Verbindet euch niemals--ganz gleich was passiert-- mit Liebenswertem oder Unliebsamem; Es ist schmerzhaft, das nicht zu sehen, was einem lieb ist oder das zu sehen, was einem unlieb ist.

Lời Phật dạy | Kinh Pháp Cú
The Buddha's teaching | According Dhammapada Sutra


TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT | IMAGES OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS
Xếp theo danh hiệu | Order by name


01. Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
02. Phật Quá Khứ | Past Buddhas
03. Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas
04. Nhiều Đức Như Lai | Images of many Buddhas
05. Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairocana Buddha
06. Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
07. Nhị Vị Thế Tôn | Two Buddhas
08. Phật Di Lặc | Maitreya Buddha
09. Phật A Di Đà |Amitabha Buddha
10. Dược Sư Phật | Medicine Buddha
11. Tam Thánh | The three divinities
12. Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay | Thousand-armed, Thousand-eyed Bodhisattva
13. Quan Thế Âm Bồ tát | Avalokiteśvara Bodhisattva
14. Đại Thế Chí Bồ tát | Mahasthanapràta Bodhisattva
15. Địa Tạng Bồ tát | Kṣitigarbha Bodhisattva
16. Văn Thù Bồ tát | Mañjuśrī Bodhisattva
17. Phổ Hiền Bồ tát | Samantabhadra Bodhisattva
18. Chuẩn Đề Bồ tát | Cundi Bodhisattva
19. Bát Đại Bồ tát | Eight Great Bodhisattvas
20. Bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang | Sunlight, Moonlight Bodhisattva
21. Khổng Tước Bồ tát | Mahamayuri Bodhisattva
22. Hộ Pháp | Dharma protector
23. Đồ hình thần chú | Images of Buddhist Mantras

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT | IMAGES OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS
Xếp theo chủ đề | Order by subject


01. Ảnh chất lượng cao | High Resolution Images
02. Ảnh động Phật giáo | Moving Buddhist images
03. Ảnh nền Phật giáo | Buddhist Background
04. Ảnh tốt nhất | The best Images
05. Chọn lọc 2561 | Images collection in 2561 Buddhist Calendar
06. Tôn ảnh Bồ tát | Bodhisattvas’ images (older collection)
07. Tôn ảnh Phật | Buddhas’ images (older collection)
08. Mỗi tuần một ảnh | an image per week