Saturday , February 24 2018

LỜI PHẬT DẠY | THE BUDDHA'S TEACHING


14. Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột ; cũng vậy, người tâm khéo tu ắt không bị tham dục lọt vào.

Even as rain does not penetrate a well-thatched house, so does lust not penetrate a well-developed mind. -- 14

14. Như ngôi nhà khéo lợp, Nước mưa không thấm vào, Tâm khéo tu cũng vậy, Tham dục khó lọt vào!

14 - De même que la pluie ne pénètre pas dans une maison au chaume en bon état, ainsi le désir ne pénètre pas dans une psyché bien entraînée.

14. Wie Regen nicht in eine gut gedeckte Hütte dringt, so Leidenschaft nicht in den geübten Geist.

Trích kinh Pháp Cú | According Dhammapada Sutra


BỘ BA NHẬT TỤNG
Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã

LĂNG NGHIÊM NHẬT TỤNG
Chú Lăng Nghiêm chia 7 phần

KINH ĐIỂN THƯỜNG TỤNG
Tại gia, bắt đầu học Phật...

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO
Theo tông phái, tại gia...

PHẬT TỔ TAM KINH
Kinh Di Giáo, 42 chương...

A HÀM KINH ĐIỂN
Chánh kinh, giảng giải, ebook...

TÀI LIỆU PHẬT HỌC
Kiến thức và sách online...

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT
Kiến thức và bộ sưu tập

DƯỢC SƯ PHÁP KINH
Kinh điển, thần chú, thủ ấn, ...

VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN
Cúng sao giải hạn