Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHAS' TEACHINGS


Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) - Thiền Định Ấn (ở giữa) - Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha Statues with Bhūmisparśa-mudrā (left) - Dhyāni-mudrā (center) - Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

1. Trong các pháp(2), tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác ; Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo(3) .

CHÚ THÍCH : (1). Những pháp yếu được diễn nói theo cách song đối. (2). Pháp tức là Dhamma. Ở đây chỉ về pháp bất thiện, ở câu thứ hai chỉ về pháp thiện. (3). Nguyên văn : Cakkam va vahato padam, nên dịch là : “Như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe”.

Mind is the forerunner of (all evil) states. Mind is chief; mind-made are they. If one speaks or acts with wicked mind, because of that, suffering follows one, even as the wheel follows the hoof of the draught-ox. -- 1

1. Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ, tạo tác. Nếu nói hay hành động, Với tâm niệm bất tịnh, Khổ não liền theo sau, Như xe theo bò vậy.

1 - Le mental est l’avant coureur des conditions, le mental en est le chef, et les conditions sont façonnées par le mental; si avec un mental impur, quelqu’un parle ou agit, alors la douleur le suit comme la roue suit le sabot du bœuf.

1. Die Erscheinungen werden vom Herz / Geist angeführt, vom Herz / Geist beherrscht, vom Herz / Geist hervorgebracht; Wenn ihr mit verdorbenem Herz / Geist sprecht oder handelt, folgt euch Leid wie das Rad des Wagens der Spur des Ochsens, der ihn zieht.

BÀI MỚI NHẤT - NEW POSTS