Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Bắc Truyền / 01. Bộ A Hàm / [0008] Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [大堅固婆羅門緣起經]

[0008] Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [大堅固婆羅門緣起經]

Tmalized Version, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0008_p0207c13║
T01n0008_p0207c14║
T01n0008_p0207c15║
T01n0008_p0207c16║
T01n0008_p0207c17║  No. 8 [No. 1(3)] T01n0008_p0207c18║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển thượng
T01n0008_p0207c19║
T01n0008_p0207c20║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0008_p0207c21║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0008_p0207c22║ như thị ngã văn : nhất thời ,thế tôn tại vương xá thành tựu phong sơn trung ,
T01n0008_p0207c23║ dữ đại chúng câu 。thị thời ,hữu ngũ kế kiền thát bà vương tử ,quá ư dạ
T01n0008_p0207c24║ phân ,chí minh đán thời ,lai nghệ phật sở ——bỉ hữu thân quang quảng đại chiếu diệu ,
T01n0008_p0207c25║ bỉ tựu phong sơn đô nhất quang tụ ——đáo phật sở dĩ ,đầu diện lễ túc ,
T01n0008_p0207c26║ thối trụ nhất diện ,tiền bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã ư nhất thời ,tại tam
T01n0008_p0207c27║ thập tam thiên ,kiến đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh thiện pháp thiên chúng ,
T01n0008_p0207c28║ nhi cộng tập hội ,hữu sở tuyên thuyết :『ngã thân sở văn ,ngã thân sở thụ 。』
T01n0008_p0207c29║ thị nghĩa vân hà ?duy nguyện thế tôn !cáo kì ư ngã ,linh ngã liễu tri 。」
T01n0008_p0208a01║ phật cáo ngũ kế kiền thát bà vương tử ngôn :「sở hữu nhữ ư tam thập tam
T01n0008_p0208a02║ thiên ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh thiện pháp thiên chúng ,cộng tập
T01n0008_p0208a03║ hội xứ ,hữu sở thính thụ ,ngã kim như ưng cáo ngữ ư nhữ ,linh nhữ
T01n0008_p0208a04║ liễu tri 。」
T01n0008_p0208a05║ thời ,ngũ kế kiền thát bà vương tử ,phục bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã ư
T01n0008_p0208a06║ nhất thời tại tam thập tam thiên ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh
T01n0008_p0208a07║ thiện pháp thiên chúng ,cộng tập hội xứ 。thị thời ,hoặc hữu thiên tử ,dĩ nhân
T01n0008_p0208a08║ duyên cố ,sơ sinh bỉ thiên 。đồng thời ,hữu dư tiên sinh thiên tử ,kiến sơ
T01n0008_p0208a09║ sinh giả ,nãi khởi ngũ chủng cực ái lạc sự ,sở vị thọ mệnh 、sắc tướng 、danh
T01n0008_p0208a10║ xưng 、cát tường 、quyến thuộc đẳng 。thế tôn !bỉ hữu nhất loại thiên tử ,tác như
T01n0008_p0208a11║ thị ngôn :『chư thiên tử !nhữ đẳng thả quan ,thử sơ sinh thiên tử ,hữu dư tiên
T01n0008_p0208a12║ sinh thiên tử ,khởi ư ngũ chủng cực ái lạc sự ,sở vị thọ mệnh 、sắc tướng 、
T01n0008_p0208a13║ danh xưng 、cát tường 、quyến thuộc đẳng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như
T01n0008_p0208a14║ thị ngôn :『chư thiên tử !thử sơ sinh giả thị phật thế tôn thanh văn pháp
T01n0008_p0208a15║ trung ,tu phạm hành dĩ ,thân hoại mệnh chung ,cảm thiện thú báo ,nhi lai sinh
T01n0008_p0208a16║ thử tam thập tam thiên 。đồng thời ,hữu chư tiên sinh thiên tử ,nãi khởi ngũ chủng
T01n0008_p0208a17║ cực ái lạc sự 。』bỉ thời hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như thị ngôn :『khoái
T01n0008_p0208a18║ tai chư thiên tử !hữu tứ phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0208a19║ thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích thiên nhân ,tổn giảm a tu la chúng ,
T01n0008_p0208a20║ tăng ích thiên chúng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như thị ngôn :
T01n0008_p0208a21║ 『chỉ !chư thiên tử !phi tứ phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0208a22║ thế gian 。khoái tai !chư thiên tử !hữu tam phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính
T01n0008_p0208a23║ giác ,xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích thiên nhân ,tổn giảm a
T01n0008_p0208a24║ tu la chúng ,tăng ích thiên chúng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,
T01n0008_p0208a25║ tác như thị ngôn :『chỉ !chư thiên tử !phi tam phật như lai .ưng cung .chính đẳng
T01n0008_p0208a26║ chính giác ,xuất hiện thế gian 。khoái tai !chư thiên tử !hữu nhị phật như lai .
T01n0008_p0208a27║ ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích
T01n0008_p0208a28║ thiên nhân ,tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng 。』như thị đẳng sự ,
T01n0008_p0208a29║ nguyện phật vi thuyết 。」
T01n0008_p0208b01║ thị thời ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tại phật hội trung ,phật dĩ
T01n0008_p0208b02║ thị sự ,cáo đế thích thiên chủ tinh thiên chúng ngôn :「nhữ đẳng đương tri ,đồng
T01n0008_p0208b03║ nhất thời trung ,vô xứ dong thụ nhị phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,
T01n0008_p0208b04║ xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp 。」thời ,đế thích thiên chủ tinh chư thiên chúng ,
T01n0008_p0208b05║ văn phật ngữ dĩ ,hàm sinh hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0208b06║ nhĩ thời ,thế tôn tri bỉ đế thích thiên chủ tinh chư thiên chúng hàm sinh hoan
T01n0008_p0208b07║ hỉ ,tức cáo chúng ngôn :「như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,
T01n0008_p0208b08║ cụ túc bát chủng hi hữu chi pháp 。nhữ đẳng nhược dục văn giả ,ưng đương thắng
T01n0008_p0208b09║ tiền phát hoan hỉ tâm khởi hân lạc ý 。」tức thời ,phật cáo đế thích thiên chủ
T01n0008_p0208b10║ ngôn :「kiêu thi ca !nhữ kim vi thử thiên chúng ,tùy ưng lạc thuyết như lai .
T01n0008_p0208b11║ ưng cung .chính đẳng chính giác bát hi hữu pháp 。」
T01n0008_p0208b12║ thời ,đế thích thiên chủ thừa phật giáo sắc ,tuyên thuyết thế tôn bát hi hữu pháp :
T01n0008_p0208b13║ 「chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,
T01n0008_p0208b14║ quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh đa nhân lợi
T01n0008_p0208b15║ ích an lạc 。như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208b16║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208b17║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208b18║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết pháp giáo ,lợi ích thiên nhân 。sở vị
T01n0008_p0208b19║ phá chư kiến pháp 、li nhiễm ô pháp 、thuận quan pháp 、khiết bạch pháp 、liễu tri
T01n0008_p0208b20║ chư thụ pháp 、trừ kiêu mạn pháp 、điều phục hạt lưu pháp 、phá vô minh pháp 、
T01n0008_p0208b21║ đoán y chỉ pháp 、li tham ái pháp 、tịch diệt pháp 、niết bàn pháp 。như thị
T01n0008_p0208b22║ tuyên thuyết chư pháp ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208b23║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208b24║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208b25║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,vi chư thanh văn giáo kì học pháp ,vị sở
T01n0008_p0208b26║ ưng tu chư vô sân pháp 。dĩ thử duyên cố ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính
T01n0008_p0208b27║ giác trùng trùng giáo kì :『chư tu hành giả ,ưng ư khoáng dã tịch tĩnh đẳng
T01n0008_p0208b28║ xứ tu vô tránh hành ,nhược hành 、nhược trụ 、nhược toạ 、nhược ngoạ ,viễn li hội náo ,
T01n0008_p0208b29║ cập li huyên phồn ,tùy tự y chỉ 、tùy tự sắc tướng 、tùy tự hân lạc 、
T01n0008_p0208c01║ tùy tự sở ái ,vật tạp tha nhân ,tùy tự ưng hành 。』như thị giáo kì ,
T01n0008_p0208c02║ thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c03║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến
T01n0008_p0208c04║ ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .
T01n0008_p0208c05║ chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,tuy phục tùy thuận thụ chư ẩm thực ,như
T01n0008_p0208c06║ lai thường đắc thực trung thượng vị ,cập đắc chính vị ,đắc đệ nhất vị ,đắc
T01n0008_p0208c07║ bất li tán vị 。hựu phục ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác sở thụ ẩm
T01n0008_p0208c08║ thực ,viễn li kiêu mạn vô trụ vô trước ,thường li quá thất khởi chính trí tuệ ,
T01n0008_p0208c09║ thường dục xuất li 。phục dĩ thử pháp giáo kì nhất thiết ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c10║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c11║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c12║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,cụ túc thần thông ,vi chư thanh văn thuyết thần
T01n0008_p0208c13║ thông pháp ,giáo kì khai đạo sứ linh tu hành 。như thị giáo kì ,thị vi
T01n0008_p0208c14║ hi hữu 。
T01n0008_p0208c15║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c16║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c17║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,li chư nghi hoặc ,diệc li nghi luận ,ư
T01n0008_p0208c18║ thiện pháp trung đắc vô sở úy ,như thị li nghi giả ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c19║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c20║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c21║ đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,ư chư pháp trung như thuyết năng hành ,như
T01n0008_p0208c22║ hành năng thuyết ,phục dĩ chư pháp ,giáo kì khai đạo sứ linh tu hành 。như
T01n0008_p0208c23║ thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c24║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c25║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c26║ đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,tăng
T01n0008_p0208c27║ trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ diêm mâu na hà
T01n0008_p0208c28║ thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác
T01n0008_p0208c29║ diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện xảo tuyên thuyết chư
T01n0008_p0209a01║ niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường vô tận 。như
T01n0008_p0209a02║ thị giáo kì giả ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0209a03║ 「chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát chủng
T01n0008_p0209a04║ hi hữu chi pháp ,thị cố ngã bất kiến ư quá khứ cập kim hiện tại nhi
T01n0008_p0209a05║ hữu biệt dị 。」
T01n0008_p0209a06║ thị thời ,bỉ thiên tử chúng văn thị thuyết dĩ ,hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan
T01n0008_p0209a07║ hỉ ,tâm ý khoái nhiên ,câu bạch đế thích thiên chủ ngôn :「thiên chủ !nguyện vi
T01n0008_p0209a08║ ngã đẳng trùng phục tuyên thuyết bỉ như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác bát chủng hi
T01n0008_p0209a09║ hữu chi pháp 。」
T01n0008_p0209a10║ thời ,đế thích thiên chủ vi bỉ thiên chúng ,đệ nhị tuyên thuyết như lai bát hi
T01n0008_p0209a11║ hữu pháp :
T01n0008_p0209a12║ 「phục thứ ,chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất
T01n0008_p0209a13║ hiện thế gian ,quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh
T01n0008_p0209a14║ đa nhân lợi ích an lạc ,như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。chư thiên
T01n0008_p0209a15║ tử !thị cố như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư quá khứ
T01n0008_p0209a16║ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,như thị như tiền quảng thuyết ,nãi chí như
T01n0008_p0209a17║ lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết
T01n0008_p0209a18║ bàn đạo ,tăng trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ 、diêm
T01n0008_p0209a19║ mâu na hà thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0209a20║ đẳng chính giác diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện xảo
T01n0008_p0209a21║ tuyên thuyết chư niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường vô
T01n0008_p0209a22║ tận 。như thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。chư thiên tử !như lai đại sư
T01n0008_p0209a23║ xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát hi hữu pháp 。thị cố ngã bất kiến
T01n0008_p0209a24║ ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị 。」như thị ngôn dĩ ,bỉ thiên
T01n0008_p0209a25║ tử chúng hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0209a26║ nhĩ thời ,thế tôn tri thiên tử chúng hựu phục thắng tiền sinh hoan hỉ dĩ ,phục
T01n0008_p0209a27║ cáo đế thích thiên chủ ngôn :「kiêu thi ca !nhữ kim trùng phục tuyên thuyết như lai .
T01n0008_p0209a28║ ưng cung .chính đẳng chính giác bát hi hữu pháp 。」
T01n0008_p0209a29║ thị thời đế thích thiên chủ thừa phật giáo sắc ,đệ tam phục thuyết bát hi hữu
T01n0008_p0209b01║ pháp :
T01n0008_p0209b02║ 「phục thứ ,chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0209b03║ thế gian ,quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh
T01n0008_p0209b04║ đa nhân lợi ích an lạc 。như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。chư thiên
T01n0008_p0209b05║ tử !thị cố như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư quá khứ
T01n0008_p0209b06║ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,như thị như tiền quảng thuyết ,nãi chí như
T01n0008_p0209b07║ lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết
T01n0008_p0209b08║ bàn đạo ,tăng trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ 、
T01n0008_p0209b09║ diêm mâu na hà thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .
T01n0008_p0209b10║ chính đẳng chính giác diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện
T01n0008_p0209b11║ xảo tuyên thuyết chư niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường
T01n0008_p0209b12║ vô tận 。như thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。chư thiên tử !như lai đại
T01n0008_p0209b13║ sư xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát hi hữu pháp ,thị cố ngã bất
T01n0008_p0209b14║ kiến ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị 。」như thị ngôn dĩ 。
T01n0008_p0209b15║ thời ,đại phạm thiên vương tri bỉ thiên chúng hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan hỉ
T01n0008_p0209b16║ tâm ý khoái nhiên ,tức thuyết già đà viết :
T01n0008_p0209b17║ 「đế thích thiên chủ tinh thiên chúng , hàm sinh như thị hoan hỉ tâm ,
T01n0008_p0209b18║ quy mệnh xưng tán phật như lai , thiện thuyết như lai hi hữu pháp 。
T01n0008_p0209b19║ tích kiến thiên trung sơ sinh giả , cụ túc sắc tướng cập uy quang ,
T01n0008_p0209b20║ do ư phạm hành cửu dĩ tu , đắc sinh bỉ thiên cụ thắng lực 。」
T01n0008_p0209b21║ thời ,tam thập tam thiên chúng văn thị già đà dĩ ,hựu phục thắng tiền ,hàm sinh
T01n0008_p0209b22║ hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0209b23║ nhĩ thời ,đại phạm thiên vương tri bỉ thiên chúng hựu phục thắng tiền sinh hoan hỉ
T01n0008_p0209b24║ dĩ ,tức cáo chúng ngôn :「nhữ đẳng nhược dục lạc văn ,như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0209b25║ đẳng chính giác ,cụ đại trí tuệ ,ư trường dạ trung đa sở lợi lạc ,như
T01n0008_p0209b26║ thị sự giả ,ưng đương thắng tiền phát hoan hỉ tâm ,khởi hân lạc ý 。」thời ,
T01n0008_p0209b27║ bỉ thiên chúng câu bạch đại phạm thiên vương ngôn :「thiện tai !đại phạm thiên vương ,duy
T01n0008_p0209b28║ nguyện quảng thuyết ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác cụ đại trí tuệ ,ư trường
T01n0008_p0209b29║ dạ trung lợi lạc đẳng sự 。」 thời ,đại phạm thiên vương tức vi quảng thuyết như lai
T01n0008_p0209c01║ đại trí vãng tích nhân duyên 。thời ,phạm vương ngôn :「thế tôn !nãi vãng quá khứ
T01n0008_p0209c02║ thế trung ,hữu nhất quốc vương ,kì danh vực chủ 。bỉ thời hữu nhất bà la
T01n0008_p0209c03║ môn ,danh viết kiên cố ,cư phụ tướng vị ,vi vương chi sư ,thông minh đại
T01n0008_p0209c04║ trí ,cụ đại tài lược ,thiện trị quốc sự 。vương hữu thái tử ,danh viết lê
T01n0008_p0209c05║ nỗ ,vương sở ái niệm ,thông minh đại trí ,phục hữu đại tài ,thiện liễu chúng
T01n0008_p0209c06║ sự 。thế tôn !bỉ lê nỗ thái tử ,biệt hữu lục nhân sa đế lợi đồng
T01n0008_p0209c07║ tử ,nhi vi bạn hữu ,thường sở cộng hội ,tụ sa vi hí 。bỉ phụ tướng
T01n0008_p0209c08║ kiên cố bà la môn ,diệc hữu nhất tử ,danh viết hộ minh ,thâm sở ái
T01n0008_p0209c09║ niệm ,tài trí thông lợi ,phàm sở lịch sự ,vô bất đỗng minh 。thế tôn !
T01n0008_p0209c10║ nhi bỉ phụ tướng sâm trị chánh sự ,phả kinh thời tuế ,kì hậu nhất thời hốt
T01n0008_p0209c11║ thú mệnh chung 。vương văn phụ tướng kiên cố bà la môn dĩ thú mệnh chung ,sầu
T01n0008_p0209c12║ ưu áo não bi chẩn lệ lưu ,mô tất kinh hoàng ,si môn như tuyệt ,nãi tác
T01n0008_p0209c13║ thị ngôn :『ngã thử phụ tướng ,phả hữu tài trí ,sâm trị quốc chánh ,thâm vi
T01n0008_p0209c14║ lương tá ,phục thường dữ ngã cộng sở ngu lạc ,nhi hốt mệnh chung ,ngã thâm
T01n0008_p0209c15║ khổ não 。』thời ,bỉ thái tử văn kì phụ vương vi phụ tướng kiên cố bà la
T01n0008_p0209c16║ môn dĩ thú mệnh chung ,sầu ưu áo não bi chẩn lệ lưu ,thái tử tức thời
T01n0008_p0209c17║ vãng nghệ vương sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『phụ vương vật tu ưu sầu ,vật tu
T01n0008_p0209c18║ thế khấp ,hà cố tự tổn si môn như tuyệt ?hà dĩ cố ?phụ vương đương
T01n0008_p0209c19║ tri ,kiên cố bà la môn hữu nhất trường tử ,danh viết hộ minh ,cụ hữu
T01n0008_p0209c20║ tài trí ,hựu phục thông lợi ,nhược kế phụ vị ,năng hiểu chánh sự ,kì phụ
T01n0008_p0209c21║ sở giải ,thử tử tất tri ,kim hữu thử nhân ,vương hà ưu não !vương ưng
T01n0008_p0209c22║ mật triệu ,tùy sự giáo kiều ,dĩ phụ sở nhâm đương thụ kì tử 。』 「thời ,vương
T01n0008_p0209c23║ văn dĩ ,tức mệnh sứ nhân nãi vị chi viết :『nhữ vãng hộ minh đồng tử sở
T01n0008_p0209c24║ truyền như thị ngôn :「vương kim triệu nhữ ,nghi tốc lai thử 。」』sứ nhân thụ mệnh ,
T01n0008_p0209c25║ tức thời vãng nghệ hộ minh đồng tử sở ,kí đáo bỉ dĩ ,cụ tuyên vương sắc :
T01n0008_p0209c26║ 『kim triệu ư nhữ ,nghi tốc vãng bỉ 。』thời ,hộ minh đồng tử văn sứ nhân ngôn ,
T01n0008_p0209c27║ tức thời lai nghệ vương sở 。đáo dĩ thân kính ,linh nhất diện toạ 。thời ,vương
T01n0008_p0209c28║ hoan hỉ trùng phục uý dụ ,tác như thị ngôn :『ngã kim như thật giáo kì ư
T01n0008_p0209c29║ nhữ ,nhữ phụ tang thệ ,tuy phục sầu não ,ngã kim linh nhữ kế kì phụ
T01n0008_p0210a01║ vị ,nhi vi phụ tướng 。nhữ thiện vi ngã cộng trị quốc chánh 。』hộ minh đồng
T01n0008_p0210a02║ tử thụ vương giáo mệnh ,tức kế phụ vị nãi vi phụ tướng ,cộng trị quốc chánh
T01n0008_p0210a03║ như phụ sở tác ,chư sở ưng sự ,tất như kì phụ ,nhi vô vi thất 。
T01n0008_p0210a04║ nhĩ thời ,quốc trung bà la môn trường giả sĩ thứ nhân dân ,tri thị sự dĩ ,
T01n0008_p0210a05║ hàm tác thị ngôn :『khoái tai !hộ minh đồng tử !nhữ phụ tích thời danh vi kiên
T01n0008_p0210a06║ cố ,tử kim kế vị ,khắc quảng tiền nghiệp ,ngã đẳng xưng nhữ danh đại kiên
T01n0008_p0210a07║ cố 。』kì bản danh tự vi hộ minh giả ,dĩ hoả trung xuất nhân duyên lập hiệu ,
T01n0008_p0210a08║ tùng kim dĩ hậu xưng đại kiên cố 。 「thế tôn !nhĩ thời ,phụ tướng đại kiên cố
T01n0008_p0210a09║ bà la môn vi tướng vị cửu ,tức thời vãng nghệ lục nhân sa đế lợi đồng
T01n0008_p0210a10║ tử sở ,đáo dĩ vị ngôn :『nhữ chư đồng tử !nghi ưng vãng bỉ lê nỗ
T01n0008_p0210a11║ thái tử sở ,cáo ư bỉ ngôn :「thái tử !nhược hữu khổ não ,nhữ ngã đồng
T01n0008_p0210a12║ thụ ;nhược hữu khoái lạc ,nhữ ngã đồng khánh ;nhữ hữu quy thú ,ngã diệc hữu
T01n0008_p0210a13║ quy 。kim nhữ phụ vương niên đăng thọ khảo ,tấn chỉ luy liệt ,thế nan tri
T01n0008_p0210a14║ giả sở vị thọ mệnh ,nhất đán khứ thế ngã đẳng hà quy ?nhữ kim đương tri ,
T01n0008_p0210a15║ hữu chư thần tá ,cộng tướng bình nghị ,vương khứ thế hậu ,tất đương dữ nhữ ,
T01n0008_p0210a16║ thụ vương quán đỉnh ,nhữ nhược thiệu vị ,đương dĩ quốc độ dữ ngã phân trị 。」』
T01n0008_p0210a17║ thị thời ,lục nhân đồng tử văn phụ tướng đại kiên cố bà la môn như thị ngôn
T01n0008_p0210a18║ dĩ ,tức thời vãng nghệ lê nỗ thái tử sở ,kí đáo bỉ dĩ ,cụ như
T01n0008_p0210a19║ thượng thuyết 。thời thái tử ngôn :『chư đồng tử !nhược ngã canh sinh chi nhật ,hoặc
T01n0008_p0210a20║ hữu thần tá ,lập ngã tự vị dữ thụ quán đỉnh ,ngã ư nhĩ thời bất vô
T01n0008_p0210a21║ nhữ đẳng ,sở hữu quốc độ dữ nhữ phân trị ,thiết hữu lạc sự dữ nhữ cộng
T01n0008_p0210a22║ thụ 。』hậu vực chủ vương ,phục kinh cửu thời hốt thú mệnh chung 。thời ,chư thần
T01n0008_p0210a23║ tá nghệ thái tử sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『thái tử !đương tri ,ngã đẳng chư thần
T01n0008_p0210a24║ thụ nhữ quán đỉnh ,nhữ kim thời chí nghi thiệu vương vị 。』thời ,lê nỗ thái tử
T01n0008_p0210a25║ vị thần tá ngôn :『nhữ đẳng nhược năng lập ngã tự vị ,kì hoặc kham nhâm ,kim
T01n0008_p0210a26║ chính thị thời 。』thời ,chư thần tá tức vi phu trí diệu sư tử tòa ,thái
T01n0008_p0210a27║ tử xứ vu tòa thượng ,dĩ diệu hương thuỷ quán chú kì đỉnh ,tác như thị ngôn :
T01n0008_p0210a28║ 『thiên tử !nhữ kim thời chí kham tự vương vị ,ngã đẳng chư thần phụng vương quán
T01n0008_p0210a29║ đỉnh 。』vương quán đỉnh dĩ ,thiện trị quốc chánh 。 「thế tôn !thời ,lê nỗ vương thụ
T01n0008_p0210b01║ quán đỉnh dĩ ,vị cửu chi gian ,ngũ dục tự ngu du hí tự tại 。ư thị
T01n0008_p0210b02║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn ,vãng nghệ lục nhân đồng tử sở ,đáo dĩ
T01n0008_p0210b03║ cáo ngôn :『nhữ đẳng đương tri ,lê nỗ thái tử dĩ thụ quán đỉnh ,xứ ư
T01n0008_p0210b04║ vương vị ,vị cửu chi gian ,ngũ dục ngu lạc du hí tự tại 。vương tích
T01n0008_p0210b05║ hữu ngôn ,dữ nhữ phân trị quốc độ 。nhữ đẳng kim thời nghi ưng vãng bỉ lê
T01n0008_p0210b06║ nỗ vương sở ,tác như thị ngôn :「vương tích hứa ngã ,hoạ nhưỡng phân trị 。nhữ
T01n0008_p0210b07║ vương kim thời ,năng bất vô bất ?」』thời ,lục đồng tử văn phụ tướng đại kiên cố
T01n0008_p0210b08║ bà la môn ngôn dĩ ,tức cộng vãng nghệ lê nỗ vương sở ,cụ như thượng thuyết 。
T01n0008_p0210b09║ 「thế tôn !thời ,lê nỗ vương cáo lục đồng tử ngôn :『như tiên sở ước ,ngã
T01n0008_p0210b10║ kí thị ngôn ,ngã kim đương dĩ thử chi quốc độ đẳng vi thất phân dữ nhữ
T01n0008_p0210b11║ lục nhân ,các các phân trị 。』như thị ngôn dĩ 。thời lục đồng tử câu bạch
T01n0008_p0210b12║ vương ngôn :『nhược vương kí kì ngôn giả ,tư vi thậm thiện ,nguyện vương tốc triệu
T01n0008_p0210b13║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn ,linh bỉ như vương giáo sắc ,thân hoạ cương
T01n0008_p0210b14║ cảnh 。bỉ nhân thông lợi trí tuệ minh liễu ,kham vi chuẩn đích 。』thời ,lê nỗ
T01n0008_p0210b15║ vương nãi mệnh sứ nhân tức vị chi ngôn :『nhữ vãng phụ tướng đại kiên cố bà
T01n0008_p0210b16║ la môn sở ,tác như thị ngôn :「vương kim triệu nhữ ,nhữ kim nghi ưng tốc
T01n0008_p0210b17║ chí vương sở 。」』sứ nhân thụ mệnh ,tức nghệ phụ tướng đại kiên cố bà la môn
T01n0008_p0210b18║ sở ,đáo dĩ như ưng tuyên kì vương ngôn :『nhữ kim nghi ưng tốc chí vương sở 。』
T01n0008_p0210b19║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển thượng

Tripitaka V1.12, Normalized Version
T01n0008_p0210b20║
T01n0008_p0210b21║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển hạ
T01n0008_p0210b22║
T01n0008_p0210b23║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0008_p0210b24║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0008_p0210b25║ 「nhĩ thời ,phụ tướng đại kiên cố bà la môn tức thời lai nghệ lê nỗ vương
T01n0008_p0210b26║ sở ,đáo dĩ thân kính thối toạ nhất diện 。thời ,vương hoan hỉ cố chúc uý an ,
T01n0008_p0210b27║ phụ tướng diệc phục túc cung đối đáp 。vương ngôn :『đại kiên cố !nhữ kim vi
T01n0008_p0210b28║ ngã độ thử quốc cảnh phân vi thất phân ,ngã dữ lục nhân đồng tử các các
T01n0008_p0210b29║ phân lí 。』thị thời phụ tướng thụ vương mệnh dĩ ,tức thời độ lượng phân thử địa
T01n0008_p0210c01║ giới ,chính bắc bắc ngung ,kì giới quảng khoát 。chính nam nam ngung ,kì giới hiệp
T01n0008_p0210c02║ lược ,do như xa hình 。trung ương cảnh độ ,đa nhân tụ xứ ,lê nỗ vương
T01n0008_p0210c03║ cư 。sở hữu ca lăng nga quốc ,[mộc *nại ]đa bố la thành ;ma thấp ma ca
T01n0008_p0210c04║ quốc ,bao [tinh -sinh +độ ]na thành ;vãn đế na quốc ,ma hứ sa ma thành ;tô
T01n0008_p0210c05║ vĩ la quốc ,lao lỗ ca thành ;di thể la quốc ;vĩ đề hứ thành ;ma
T01n0008_p0210c06║ già đà quốc ,chiêm ba đại thành ;ba la nại quốc ,ca thi đại thành 。như
T01n0008_p0210c07║ thị thất quốc ,các phân giới dĩ 。thời ,lục nhân đồng tử ư bỉ bỉ xứ ,
T01n0008_p0210c08║ thụ vương quán đỉnh ,các các vi vương ,thống lí nhất xứ 。tùng thị dĩ hậu ,
T01n0008_p0210c09║ nãi hữu thất vương ,sở vị lê nỗ vương 、phá oan vương 、phạm thụ vương 、thắng
T01n0008_p0210c10║ tôn vương 、minh ái vương 、trì quốc vương 、đại trì quốc vương ,như thị thất vương
T01n0008_p0210c11║ các phân thống dĩ 。hậu thời ,lục vương hựu phục tập hội ,cộng nghệ phụ tướng bà
T01n0008_p0210c12║ la môn sở ,đáo dĩ vị ngôn :『đại kiên cố !như nhữ sở hữu ,trí mưu
T01n0008_p0210c13║ tài lược ,trợ tá lê nỗ đại vương ,ngã đẳng lục vương nguyện nhữ đồng bỉ ,
T01n0008_p0210c14║ diệc tướng tán trợ 。』phụ tướng bà la môn văn thị ngôn dĩ ,đồng tá thất vương ,
T01n0008_p0210c15║ chư sở hữu sự tất cộng sâm nghị 。
T01n0008_p0210c16║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn kì hậu hựu phục giáo thụ thất thiên bà la
T01n0008_p0210c17║ môn ,tụng bỉ kinh điển ,giáo thụ thất thiên bà la môn ,độc bỉ kinh điển 。
T01n0008_p0210c18║ thời ,chư trường giả bà la môn sĩ thứ nhân dân ,hàm tri hàm kiến phụ tướng
T01n0008_p0210c19║ bà la môn như thị tài trí ,hỗ tướng nghị ngôn :『thử đại kiên cố thị
T01n0008_p0210c20║ vi chân thật đại bà la môn ,phục năng dữ chư bà la môn chúng ,giáo thụ
T01n0008_p0210c21║ độc tụng vi đà điển chương 。』
T01n0008_p0210c22║ 「thị thời ,phụ tướng bà la môn văn chúng nghị dĩ ,tác thị niệm ngôn :『thử chư
T01n0008_p0210c23║ bà la môn trường giả sĩ thứ nhân dân ,xứ xứ tướng tụ sâm nghị ,ư ngã
T01n0008_p0210c24║ giả dĩ xưng dương ,vị ngã tài trí ,hựu phục mục ngã nhi vi chân thật
T01n0008_p0210c25║ đại bà la môn ,thử phi ngã nghi ,ngã thả tự quan ,thật phi chân thật
T01n0008_p0210c26║ đại bà la môn ,ngã kim bất phục dữ chư bà la môn giáo thụ độc tụng
T01n0008_p0210c27║ vi đà điển chương ,chính sứ quảng tri ,thành phi ngã thiện ,huống phục thế gian
T01n0008_p0210c28║ ngã thân sắc tướng nhi bất cửu trụ ?ngã tích tằng văn ,tiên đức kì cựu đại
T01n0008_p0210c29║ bà la môn trí giả sở thuyết ,bà la môn pháp trung ,ư hạ tứ nguyệt ,
T01n0008_p0211a01║ tịch chỉ nhất xứ ,tu bi thiền quan ,bỉ quan nhược thành ,đại phạm thiên vương
T01n0008_p0211a02║ đương lai hiện thân ,thí sở cầu nguyện ,nhược như thị sự ,thị ngã sở lạc ,
T01n0008_p0211a03║ ngã ưng như thuyết tu thử thiền quan 。』như thị ngôn niệm dĩ 。thời ,phụ tướng bà
T01n0008_p0211a04║ la môn tương dục ư hạ tứ nguyệt trung tịch chỉ nhất xứ tu bi thiền quan ,
T01n0008_p0211a05║ tức nghệ lê nỗ vương sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『đại vương !ngã kim lạc dục ,
T01n0008_p0211a06║ hạ tứ nguyệt trung tịch chỉ nhất xứ tu bi thiền quan ,nguyện vương thính hứa 。』thời ,
T01n0008_p0211a07║ lê nỗ vương ngôn :『đại kiên cố !tùy nhữ sở dục ,kim chính thị thời 。』
T01n0008_p0211a08║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn đắc vương hứa dĩ ,nghệ tịch tĩnh xứ ,đế tâm
T01n0008_p0211a09║ chuyên chú ,ư hạ tứ nguyệt trung tu bi thiền quan 。quá hạ tứ nguyệt dĩ ,
T01n0008_p0211a10║ đương bật sô bố tát bạch nguyệt thập ngũ nhật ,tức ư bỉ xứ ,y bà la
T01n0008_p0211a11║ môn pháp ,dĩ tân cù ma di ,tiên đồ kì địa ,nhiên tác tứ phương hoả
T01n0008_p0211a12║ đàn ,kì đàn trung tâm phục tác hoả lô 。thời ,phụ tướng bà la môn mộc dục
T01n0008_p0211a13║ kì thân ,trước tân tịnh y ,tùng bắc nhi thượng ,chí đàn nam giới ,trịch cát
T01n0008_p0211a14║ tường thảo ,biến phú đàn địa ,diện bắc nhi toạ ,chấp tể lỗ phược ,thí tác
T01n0008_p0211a15║ hoả sự ,dĩ tự phạm thiên 。nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn tác pháp vị cửu ,
T01n0008_p0211a16║ hốt ư bắc phương hữu đại quang tướng 。phụ tướng bà la môn kiến thị quang dĩ ,
T01n0008_p0211a17║ sinh hi hữu tâm ,thân mao hỉ thụ ,chuyển phục túc cung ,đế tâm nhi trụ 。
T01n0008_p0211a18║ kì quang sí thịnh ,tích sở vị kiến 。nhĩ thời ,đại phạm thiên vương hiện quang vị
T01n0008_p0211a19║ cửu ,tùng bắc nhi lai hư không trung trụ 。kì phụ tướng bà la môn nhất tâm
T01n0008_p0211a20║ hoan hỉ ,ngưỡng quan hư không ,nãi kiến đại phạm thiên vương xứ vu không trung ,
T01n0008_p0211a21║ tức thời hợp chưởng đỉnh lễ thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211a22║ 「『uy thần sắc tướng quang minh cụ , thị hà thánh giả hiện không trung ?
T01n0008_p0211a23║  ngã kim tuy kiến bất năng tri , duy nguyện như thật vi ngã thuyết 。』
T01n0008_p0211a24║ 「nhĩ thời đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211a25║ 「『bỉ chư tịnh hành giả tất tri , ngã ư phạm giới nhi thường trụ ,
T01n0008_p0211a26║  hựu phục chư thiên tri ngã danh , nhữ bà la môn ưng tự thẩm 。』
T01n0008_p0211a27║ 「phụ tướng bà la môn phục thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211a28║ 「『sở tu tịnh thuỷ cập tòa vị , tô mật nhũ dục vị trung thắng ,
T01n0008_p0211a29║  tối sơ phụng hiến ngã chuyên tâm , duy nguyện phạm vương ai nạp thụ 。』
T01n0008_p0211b01║ 「đại phạm thiên vương phục thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b02║ 「『sở tu tịnh thuỷ cập tòa vị , tô mật nhũ dục vị trung thắng ,
T01n0008_p0211b03║  nhữ bà la môn tối sơ hiến , ngã kim như ưng vi nhữ thụ 。』
T01n0008_p0211b04║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b05║ 「『ngũ dục chư cảnh danh thử giới , đắc sinh phạm thế danh tha giới ,
T01n0008_p0211b06║  ngã hân thị nghĩa phát vấn đoan , duy nguyện phạm vương thính hứa ngã 。』
T01n0008_p0211b07║ 「đại phạm thiên vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b08║ 「『thử giới tha giới nhị nghĩa trung , tùy nhữ sở lạc tứ nhữ vấn ,
T01n0008_p0211b09║  ngã kim thính hứa tất vô nghi , nhữ vấn vân hà đương tốc thuyết 。』
T01n0008_p0211b10║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn tức tác thị niệm :『ngã ư kim thời ,dục giải
T01n0008_p0211b11║ nghi hoặc ,tiên dĩ hà nghĩa ,vấn bỉ phạm vương ?vi vấn thử giới nghĩa do
T01n0008_p0211b12║ hà phát khởi tà ?vi vấn tha giới nghĩa do hà đắc sinh tà ?』phụ
T01n0008_p0211b13║ tướng bà la môn hựu phục thẩm tư :『thử giới nghĩa giả ,vị do ngũ dục phát
T01n0008_p0211b14║ khởi ,thử bất ưng vấn 。ngã kim đương dĩ sinh tha giới nghĩa vấn bỉ phạm
T01n0008_p0211b15║ vương 。』tác thị niệm dĩ ,tức vấn đại phạm thiên vương ngôn :『dũng mãnh thanh tịnh giả ,
T01n0008_p0211b16║ đại phạm thiên vương !ngã kim vấn nhữ ,nguyện giải nghi hoặc 。đại phạm nhân trung ,
T01n0008_p0211b17║ nhược dục cầu sinh tịch tĩnh phạm thiên giới giả ,đương tu hà hành ,nhi năng đắc
T01n0008_p0211b18║ sinh ?』
T01n0008_p0211b19║ 「nhĩ thời ,đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211b20║ 「『tu vô ngã giả tức tịnh hành , tâm trụ nhất cảnh bi giải thoát ,
T01n0008_p0211b21║  li chư dục nhiễm phiền não trừ , thử đẳng đắc sinh ư phạm giới 。』
T01n0008_p0211b22║ 「thời ,phụ tướng bà la môn bạch đại phạm thiên vương ngôn :『như đại phạm sở thuyết
T01n0008_p0211b23║ già đà trung ngôn ,tu vô ngã giả thị tức tịnh hành ,ngã ư thử nghĩa dĩ
T01n0008_p0211b24║ năng giải liễu ,vị nhất loại nhân khởi chính tín tâm ,tu xuất gia pháp ,thế
T01n0008_p0211b25║ trừ tu phát ,bí ca sa y ,xả chư phú lạc 。nhược thiểu nhược đa ,trí
T01n0008_p0211b26║ năng tùy chuyển 。nhược cao tộc trung 、nhược hạ tộc trung ,kì tâm bình đẳng li chư
T01n0008_p0211b27║ thủ trước 。đãn trì tam y nhất bát ,dư vô sở hữu 。ư chư học trung ,
T01n0008_p0211b28║ giáo thụ học pháp ,thân 、ngữ 、ý nghiệp cụ túc thanh tịnh ,tịnh mệnh tự tư ,
T01n0008_p0211b29║ li chư quá thất 。như thị danh vi tu vô ngã giả 。
T01n0008_p0211c01║ 「『hựu như đại phạm sở thuyết ,tâm trụ nhất cảnh ,ngã văn kì ngôn ,diệc giải
T01n0008_p0211c02║ thị nghĩa 。vị hữu nhất loại tu định hành giả ,nội tâm thanh tịnh ,trụ nhất cảnh
T01n0008_p0211c03║ tính ,vô tầm 、vô tứ ,định sinh hỉ lạc ,chứng nhị thiền định ,cụ túc sở
T01n0008_p0211c04║ hành ,thử tức danh vi tâm trụ nhất cảnh 。
T01n0008_p0211c05║ 「『hựu như đại phạm sở thuyết ,bi giải thoát giả ,ngã văn kì ngôn ,diệc giải
T01n0008_p0211c06║ thị nghĩa 。vị hữu nhất loại tu bi hành giả ,dĩ bi câu thời sở sinh
T01n0008_p0211c07║ chi tâm ,tiên ư đông phương ,biến vận bi tâm ,kì tâm quảng đại ,cụ túc
T01n0008_p0211c08║ sở hành ,bình đẳng vô nhị ,diệc vô hạn lượng ,vô oan vô não 。như thị
T01n0008_p0211c09║ đông phương hành dĩ ,nam tây bắc phương ,tứ duy thượng hạ ,nhất thiết thế giới ,
T01n0008_p0211c10║ quảng vận bi tâm ,cụ túc sở hành ,diệc phục như thị ,thử tức danh vi
T01n0008_p0211c11║ bi giải thoát giả 。
T01n0008_p0211c12║ 「『hựu như đại phạm thuyết ngôn ,li chư dục nhiễm ,phiền não trừ giả ,ngã văn
T01n0008_p0211c13║ kì ngôn ,bất giải thị nghĩa 。đại phạm ,hà đẳng vi phiền não ?vân hà nhân
T01n0008_p0211c14║ trung năng linh phiền não nhi đắc thanh tịnh ?chư phiền não hải sung mãn lưu chú ,
T01n0008_p0211c15║ thị trung vân hà linh tu hành giả đắc sinh tịch tĩnh bỉ phạm thiên giới ?』
T01n0008_p0211c16║ 「nhĩ thời đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211c17║ 「『tham sân si mạn nghi phẫn phú , não hại cuống vọng tinh khan tật ,
T01n0008_p0211c18║  khởi thử nhiễm pháp cập báng tha , thị đẳng danh vi chư phiền não 。
T01n0008_p0211c19║  viễn li như thị chư phiền não , tức ư nhân trung đắc thanh tịnh ,
T01n0008_p0211c20║  chư phiền não hải tắc kì nguyên , đắc sinh tịch tĩnh phạm thiên giới 。』
T01n0008_p0211c21║ 「thời ,phụ tướng bà la môn bạch đại phạm thiên vương ngôn :『như đại phạm sở thuyết ,
T01n0008_p0211c22║ chư phiền não pháp ,ngã văn kì ngôn ,liễu giải thị nghĩa 。ngã nhược tại gia ,
T01n0008_p0211c23║ nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia ,nhất hướng li quá ,đương tu thanh tịnh
T01n0008_p0211c24║ chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,nhược
T01n0008_p0211c25║ bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim tự tri tự giác ,
T01n0008_p0211c26║ nghi thiện tu tác ,hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。
T01n0008_p0211c27║ đại phạm !ngã kim xả gia ,nhi cầu xuất gia ,duy nguyện đại phạm tri ngã tâm
T01n0008_p0211c28║ ý 。』đại phạm thiên vương ngôn :『như nhữ sở dục ,kim chính thị thời 。』
T01n0008_p0211c29║ 「nhĩ thời không trung sở hiện đại phạm thiên vương tác thị ngôn dĩ ,ẩn nhi bất
T01n0008_p0212a01║ hiện 。」
T01n0008_p0212a02║ phục thứ ,hội trung ,ngũ kế kiền thát bà vương tử tiền bạch phật ngôn :「thế tôn !
T01n0008_p0212a03║ ngã ư kim nhật ,văn thử phạm vương ư thế tôn tiền thuyết nhân duyên sự ,ngã
T01n0008_p0212a04║ hốt tư niệm ,bỉ thời phụ tướng đại kiên cố bà la môn giả ,khởi phi tức
T01n0008_p0212a05║ thị phật thế tôn tà ?」 phật cáo ngũ kế kiền thát bà vương tử ngôn :「như thị ,
T01n0008_p0212a06║ như thị 。bỉ thời phụ tướng đại kiên cố bà la môn giả ,tức ngã thân thị 。
T01n0008_p0212a07║ ngã niệm vãng tích ,bỉ phụ tướng đại kiên cố bà la môn xuất gia đẳng sự ,
T01n0008_p0212a08║ nhữ tằng văn bất ?」 ngũ kế đáp ngôn :「bất dã ,thế tôn !ngã tích vị văn 。」
T01n0008_p0212a09║ phật ngôn :「ngũ kế !ngã kim thứ đệ ,vi nhữ tuyên thuyết 。ngũ kế !bỉ thời ,
T01n0008_p0212a10║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn tác hoả sự dĩ ,vãng nghệ lê nỗ vương
T01n0008_p0212a11║ sở 。đáo dĩ quỵ bái ,cung hướng vương tiền ,thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a12║ 「『ngã hữu ý nguyện kim khải bạch , lê nỗ đại vương quốc giới chủ ,
T01n0008_p0212a13║  ngã xả tướng vị cầu xuất gia , nguyện vương tự lí quốc chánh sự 。』
T01n0008_p0212a14║ 「nhĩ thời lê nỗ đại vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng viết :
T01n0008_p0212a15║ 「『nhữ nhược quyết thiểu sở tu dụng , nhất thiết dục giả ngã đương dữ ,
T01n0008_p0212a16║  nhược nhân niêu nhữ kim tốc ngôn , ngã dĩ vương pháp vi trị phạt 。
T01n0008_p0212a17║  nhữ như ngã phụ ngã như tử , nhữ ngã tướng trợ khởi tướng li ?
T01n0008_p0212a18║  nhữ tuy vi tướng diệc ngã sư , hà cố vu kim phát thị ngữ ?』
T01n0008_p0212a19║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a20║ 「『ngã chư sở dụng vô quyết phạp , diệc phi tha nhân tướng niêu não ,
T01n0008_p0212a21║  đãn vi ngã văn chân thật ngôn , phát xuất gia tâm vô cải chuyển 。』
T01n0008_p0212a22║ 「lê nỗ đại vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a23║ 「『phi nhân sở thuyết hà chân thật , hà cố tín thính như thị ngôn ?
T01n0008_p0212a24║  vật tương tư ngữ dĩ vi chân , khí phụ tướng vị cầu xuất gia 。』
T01n0008_p0212a25║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a26║ 「『thiên tử ngã tiên tác hoả sự , dũng phát thanh tịnh chuyên chú tâm ,
T01n0008_p0212a27║  y pháp bố đàn hoả tự thiên , dĩ cát tường thảo nhi tác dụng 。
T01n0008_p0212a28║  đại phạm thiên vương đại tiên thánh , ưng ngã sở cầu tức hiện thân ,
T01n0008_p0212a29║  ngã văn bỉ thuyết chân thật ngôn , thị cố kiên phát xuất gia ý 。』
T01n0008_p0212b01║ 「lê nỗ đại vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212b02║ 「『như nhữ phụ tướng thiện sở thuyết , ngã kim tất năng sinh tín giải ,
T01n0008_p0212b03║  nhữ kí đắc văn tiên thánh ngôn , thử xuất gia tâm hà năng chuyển 。
T01n0008_p0212b04║  nhữ tâm do như hư không tịnh , phục như tịnh diệu lưu li bảo ,
T01n0008_p0212b05║  như nhữ sở tu ngã diệc tùy , ngã nhân nhữ cố đắc khai ngộ 。』
T01n0008_p0212b06║ 「thời ,lê nỗ vương thuyết già đà dĩ ,hựu tác thị ngôn :『đại kiên cố !nhữ tâm
T01n0008_p0212b07║ thanh tịnh ,lạc tu thiện hành ,tùy nhữ sở dục ,nhữ hữu quy thú ,ngã diệc
T01n0008_p0212b08║ hữu quy 。』
T01n0008_p0212b09║ 「thời ,phụ tướng bà la môn phục thuyết già đà ,tiền bạch vương viết :
T01n0008_p0212b10║ 「『nhữ vương đương xả chư dục cảnh , nhược chấp trước giả tức ngu phu ,
T01n0008_p0212b11║  ưng phát kiên cố li trước tâm , tam ma hứ đa nhẫn lực cụ 。
T01n0008_p0212b12║  thử sở ngộ giả thanh tịnh thừa , thử thanh tịnh đạo chân thường trụ ,
T01n0008_p0212b13║  thử sở tuyên thuyết chính pháp môn , do thử đắc sinh phạm thiên giới 。』
T01n0008_p0212b14║ 「ngũ kế !bỉ phân lí chư quốc giả lục vương ,văn phụ tướng bà la môn xả
T01n0008_p0212b15║ phụ tướng vị lạc cầu xuất gia ,tức tập lục vương ,cộng tại nhất xứ 。thời ,
T01n0008_p0212b16║ phụ tướng bà la môn nãi tự vãng nghệ bỉ lục vương sở ,đáo dĩ quỵ bái ,
T01n0008_p0212b17║ bạch chư vương ngôn :『chư vương !đương tri ,ngã kim dục xả bỉ phụ tướng vị ,
T01n0008_p0212b18║ duy nguyện chư vương ,các các biệt cầu trợ quốc chánh giả ,thiết hữu thụ học ,
T01n0008_p0212b19║ biệt y sư phạm 。ngã kim lạc dục xuất gia tu đạo 。hà dĩ cố ?ngã
T01n0008_p0212b20║ ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương
T01n0008_p0212b21║ xả li 。tùng thị dĩ hậu ,bất lạc tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược
T01n0008_p0212b22║ xuất gia nhất hướng li quá ,đương tu thanh tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?
T01n0008_p0212b23║ hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。
T01n0008_p0212b24║ thị cố ngã kim tự tri tự giác ,nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất
T01n0008_p0212b25║ phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。』thời bỉ lục vương hàm cộng nghị ngôn :『thử phụ
T01n0008_p0212b26║ tướng bà la môn hà cố khí xả phú quý nhi cầu xuất gia ?bà la môn
T01n0008_p0212b27║ trung diệc hữu ái lạc ư phú quý giả ,ngã đẳng ưng đương dĩ phú quý sự ,
T01n0008_p0212b28║ khuyến thỉnh bỉ nhân linh vật xuất gia 。』nhĩ thời ,lục vương cộng sâm nghị dĩ ,hàm
T01n0008_p0212b29║ vị phụ tướng bà la môn ngôn :『ngã đẳng lục vương dĩ phú quý sự nhất thiết
T01n0008_p0212c01║ sở dục ,khuyến thỉnh ư nhữ ,nhiên kim ngã đẳng ,sở hữu phú quý ,giai thị
T01n0008_p0212c02║ y pháp nhi đắc 。』ngôn dĩ tức xuất quảng đa tài bảo ,chư phú lạc cụ ,
T01n0008_p0212c03║ thụ dữ phụ tướng bà la môn 。thời ,phụ tướng bà la môn bạch lục vương ngôn :
T01n0008_p0212c04║ 『đại vương !kim thử tài bảo chư phú lạc cụ ,ngã tất tự hữu ,nhất thiết
T01n0008_p0212c05║ phong túc ,nhiên ngã sở hữu ,diệc y pháp đắc 。ngã tự sở hữu ,thượng tất
T01n0008_p0212c06║ khí xả ,huống phục vu kim thụ chư vương tứ ?ngã kim quyết định chí cầu xuất
T01n0008_p0212c07║ gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị
T01n0008_p0212c08║ phiền não pháp ,ưng đương xả li ,như thị nãi chí như tiền quảng thuyết 。』 「ngũ
T01n0008_p0212c09║ kế !thời ,bỉ lục vương phục tướng nghị ngôn :『bà la môn trung diệc hữu ái lạc
T01n0008_p0212c10║ xu diệu kĩ nữ ,ngã đẳng ưng đương dữ bỉ linh thụ 。』nhĩ thời lục vương cộng
T01n0008_p0212c11║ sâm nghị dĩ ,tức dĩ xu diệu 、kĩ nữ ,dữ phụ tướng bà la môn 。vương
T01n0008_p0212c12║ ngôn :『ngã thử kĩ nữ ,sắc tướng thù lệ ,cơ thể sung thật ,dong chỉ khả
T01n0008_p0212c13║ quan ,phục đa năng giải ,nhữ nghi nạp thụ ,vật phục xuất gia 。』thời ,phụ tướng
T01n0008_p0212c14║ bà la môn bạch lục vương ngôn :『đại vương !ngã gia tự hữu tứ thập thê thất ,
T01n0008_p0212c15║ sắc tướng thù lệ ,cơ thể sung thật ,dong chỉ khả quan ,đoan chính tề đẳng 。
T01n0008_p0212c16║ tuy phục tự hữu ,thượng tất khí xả ,huống phục vu kim thụ chư vương tứ ?
T01n0008_p0212c17║ ngã kim quyết định chí cầu xuất gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương
T01n0008_p0212c18║ sở văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li ,như thị
T01n0008_p0212c19║ nãi chí như tiền quảng thuyết 。』 「ngũ kế !thời ,bỉ lục vương hàm vị phụ tướng bà
T01n0008_p0212c20║ la môn ngôn :『nhữ kim kiên dục cầu xuất gia giả ,thả phục canh sĩ ,quá
T01n0008_p0212c21║ thất niên hậu ,ngã đẳng chư vương tử tôn cập đệ ,các thành lập dĩ ,ngã
T01n0008_p0212c22║ đẳng diệc đương tùy nhữ xuất gia 。nhữ đại kiên cố ,nhược hữu quy thú ,ngã
T01n0008_p0212c23║ đẳng chư vương diệc hữu sở quy 。』thời phụ tướng bà la môn bạch lục vương ngôn :
T01n0008_p0212c24║ 『nhược sĩ thất niên ,cực vi cửu viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。
T01n0008_p0212c25║ hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền
T01n0008_p0212c26║ não pháp ,ưng đương xả li ,như thị nãi chí như tiền quảng thuyết 。』lục vương hựu
T01n0008_p0212c27║ ngôn :『nhữ đại kiên cố !nhược bất nhĩ giả ,canh sĩ lục niên ,hoặc phục ngũ
T01n0008_p0212c28║ niên ,nãi chí nhất niên 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ nhất niên ,cực vi cửu
T01n0008_p0212c29║ viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :『nhược bất nhĩ giả
T01n0008_p0213a01║ canh sĩ thất nguyệt 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ thất nguyệt ,cực vi cửu viễn ,
T01n0008_p0213a02║ ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :『nhược bất nhĩ giả ,
T01n0008_p0213a03║ hoặc phục lục nguyệt ,nãi chí bán nguyệt 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ bán nguyệt ,
T01n0008_p0213a04║ cực vi cửu viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :
T01n0008_p0213a05║ 『nhược bất nhĩ giả ,canh sĩ thất nhật 。』phụ tướng đáp ngôn :『đại vương !nhược sĩ
T01n0008_p0213a06║ thất nhật ,tư vi khả nhĩ ,ngã sở xuất gia ,xả khổ tùng lạc ,kim chính
T01n0008_p0213a07║ thị thời 。』 「ngũ kế !nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn vãng nghệ thất thiên giáo tụng
T01n0008_p0213a08║ kinh điển bà la môn ,cập thất thiên giáo độc kinh điển bà la môn sở ,đáo
T01n0008_p0213a09║ dĩ ,phổ cáo nhất vạn tứ thiên chư bà la môn ngôn :『thiện lai !thiện lai !
T01n0008_p0213a10║ chư bà la môn chúng 。nhữ đẳng sở hữu vi đà điển chương ,nhược độc nhược tụng ,
T01n0008_p0213a11║ tùng kim dĩ hậu ,các biệt cầu sư nhi tướng giáo tập 。ngã kim xuất gia ,
T01n0008_p0213a12║ vô năng giáo nhữ 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân
T01n0008_p0213a13║ thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li ,tùng thị dĩ hậu ,bất lạc
T01n0008_p0213a14║ tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia nhất hướng li quá ,đương tu thanh
T01n0008_p0213a15║ tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,
T01n0008_p0213a16║ nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim tự tri tự giác ,
T01n0008_p0213a17║ nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。』thời ,
T01n0008_p0213a18║ bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn chúng ,câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :
T01n0008_p0213a19║ 『ngã sư trí giả ,vật nghi xuất gia 。hà dĩ cố ?phu xuất gia giả ,thiểu
T01n0008_p0213a20║ kì nghĩa lợi 、thiểu kì uy đức 、thiểu hữu xưng dự ,nhược bỉ bà la môn
T01n0008_p0213a21║ giả ,hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự 。』thời ,phụ tướng
T01n0008_p0213a22║ bà la môn cáo bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn ngôn :『nhữ ,bà la môn !
T01n0008_p0213a23║ mạc tác thị ngữ !mạc tác thị ngữ !nhữ đẳng đương tri ,phu xuất gia giả ,
T01n0008_p0213a24║ hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự ;nhi bà la môn
T01n0008_p0213a25║ giả ,thiểu kì nghĩa lợi 、thiểu kì uy đức ,thiểu hữu xưng dự 。như nhữ chư
T01n0008_p0213a26║ bà la môn hữu sở tri giải ,nhất thiết giai tùng sư thụ vi duyên ,thị cố
T01n0008_p0213a27║ nhữ đẳng ,vật sinh dị kiến 。』thời ,bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn chúng ,
T01n0008_p0213a28║ câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :『như sư sở thuyết ,như thị ,như thị 。
T01n0008_p0213a29║ phu xuất gia giả ,hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự ,
T01n0008_p0213b01║ nãi chí ngã đẳng hữu sở tri giải ,nhất thiết giai tùng sư thụ vi duyên ,nhữ
T01n0008_p0213b02║ sư kim thời nhược hữu quy thú ,ngã diệc hữu quy 。』thời ,phụ tướng bà la môn ,
T01n0008_p0213b03║ phục cáo nhất vạn tứ thiên chư bà la môn ngôn :『ngã sở xuất gia ,xả khổ
T01n0008_p0213b04║ tùng lạc ,kim chính thị thời 。』 「thời phụ tướng bà la môn ,hoàn nghệ tự xá
T01n0008_p0213b05║ tứ thập thê sở ,vị chư thê ngôn :『thiện lai ,thiện lai !nhữ đẳng các các
T01n0008_p0213b06║ đương nghệ bỉ bỉ thân tộc trung khứ ,hoặc phục lạc trụ biệt bà la môn tộc 。
T01n0008_p0213b07║ ngã kim xả nhữ ,chí cầu xuất gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên
T01n0008_p0213b08║ vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li 。tùng thị
T01n0008_p0213b09║ dĩ hậu ,bất lạc tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia nhất hướng li
T01n0008_p0213b10║ quá ,đương tu thanh tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,
T01n0008_p0213b11║ nhân mệnh đoản xúc ,nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim
T01n0008_p0213b12║ tự tri tự giác ,nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo
T01n0008_p0213b13║ chư ác nghiệp 。』thời tứ thập thê câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :『nhữ
T01n0008_p0213b14║ đại kiên cố !ưng vi sư tôn thời ,nhữ tức thị sư tôn ,ưng vi phu chủ
T01n0008_p0213b15║ thời ,nhữ tức thị phu chủ ,ưng vi thiện hữu thời ,nhữ tức thị thiện hữu 。kim
T01n0008_p0213b16║ tùy nhữ sở dục ,nhữ hữu quy thú ,ngã diệc hữu quy 。』thời ,phụ tướng bà
T01n0008_p0213b17║ la môn phục vị tứ thập thê ngôn :『ngã sở xuất gia ,xả khổ tùng lạc ,
T01n0008_p0213b18║ kim chính thị thời 。』 「ngũ kế !nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn ,sở ưng cáo ngữ
T01n0008_p0213b19║ biến cáo ngữ dĩ ,ư thất nhật trung ,chính tín kiên cố ,quy phật xuất gia ,
T01n0008_p0213b20║ tu phát tự lạc ,ca sa trước thân ,thành bật sô tướng ,uy nghi cụ túc 。
T01n0008_p0213b21║ phụ tướng bà la môn ,kí xuất gia dĩ 。thời ,bỉ thất vương tất xả quốc cảnh ,
T01n0008_p0213b22║ diệc tùy xuất gia ;sở hữu thất thiên giáo tụng bà la môn ,diệc tùy xuất gia ;
T01n0008_p0213b23║ bỉ tứ thập thê diệc tùy xuất gia 。thị thời ,phục hữu vô số bá thiên chư
T01n0008_p0213b24║ nhân dân chúng ,các các tùy hỉ ,tất lạc xuất gia 。 「ngũ kế !thời ,phụ tướng
T01n0008_p0213b25║ đại kiên cố bà la môn viễn li chư dục ,chứng a la hán quả 。chứng thánh
T01n0008_p0213b26║ quả dĩ ,phục vi đồng phạm hành giả ,thuyết chư thanh văn chủng loại pháp môn 。
T01n0008_p0213b27║ bỉ văn pháp dĩ ,giải liễu kì nghĩa ,đương sinh phạm giới 。thị thời ,đại kiên
T01n0008_p0213b28║ cố thanh văn ,phục vi chư đồng tu phạm hành giả ,thuyết chư thanh văn chủng loại
T01n0008_p0213b29║ pháp môn 。bỉ văn pháp dĩ ,giải liễu kì nghĩa ,đắc sinh dục giới tứ đại
T01n0008_p0213c01║ vương thiên 。hựu hữu nhất loại đồng phạm hành giả ,văn pháp ngộ giải ,sinh tam thập
T01n0008_p0213c02║ tam thiên ;hoặc hữu nhất loại đồng phạm hành giả sinh dạ ma thiên 、hoặc hữu
T01n0008_p0213c03║ nhất loại sinh đâu suất thiên 、hoặc hữu nhất loại sinh hoá lạc thiên 、hoặc hữu
T01n0008_p0213c04║ nhất loại sinh tha hoá tự tại thiên 。 「ngũ kế !bỉ thời ,hội trung nhược nam
T01n0008_p0213c05║ nhược nữ ,cập đồng phạm hành giả ,hoặc ư đại kiên cố thanh văn khởi quá thất
T01n0008_p0213c06║ tâm giả ,thân hoại mệnh chung ,đoạ địa ngục trung 。bỉ thời ,hội trung nhược nam
T01n0008_p0213c07║ nhược nữ ,cập đồng phạm hành giả ,ư đại kiên cố thanh văn khởi tịnh tín tâm
T01n0008_p0213c08║ giả ,thân hoại mệnh chung ,đắc sinh thiên giới 。 「ngũ kế !bỉ thời ,đại kiên cố
T01n0008_p0213c09║ thanh văn ,chu hành thành ấp tụ lạc cảnh giới ,phổ vi nhất thiết nhược vương 、nhược
T01n0008_p0213c10║ thần 、nhược trường giả 、nhược bà la môn ,nãi chí sĩ thứ nhân dân ,giáo hoá
T01n0008_p0213c11║ lợi ích ,linh xả tà đạo 。thị thời ,quốc trung vương thần trường giả ,chư bà
T01n0008_p0213c12║ la môn ,tu phạm hành giả ,cập tại gia giả ,nãi chí nhất thiết sĩ thứ
T01n0008_p0213c13║ nhân dân ,hàm tác thị ngôn :『quy mệnh thánh giả đại kiên cố ,thất vương phụ
T01n0008_p0213c14║ tướng 。khoái tai !kim nhật đắc đại thiện lợi 。』」 như thị thế tôn tuyên thuyết vãng tích
T01n0008_p0213c15║ nhân duyên sự dĩ ,ngũ kế kiền thát bà vương tử tâm sinh hoan hỉ ,viễn trần
T01n0008_p0213c16║ li cấu ,đắc pháp nhãn tịnh 。
T01n0008_p0213c17║ phật thuyết thử kinh dĩ ,ngũ kế kiền thát bà vương tử đẳng ,nhất thiết đại chúng ,
T01n0008_p0213c18║ văn phật sở thuyết ,giai đại hoan hỉ ,tín thụ phụng hành 。
T01n0008_p0213c19║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển hạ

T01n0008_p0207c17║  No. 8 [No. 1(3)] T01n0008_p0207c18║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上
T01n0008_p0207c19║
T01n0008_p0207c20║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0008_p0207c21║   傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯
T01n0008_p0207c22║ 如是我聞: 一 時,世 尊在王舍城鷲峯山中,
T01n0008_p0207c23║ 與大眾俱 。是時,有五 髻乾闥婆王子,過於夜
T01n0008_p0207c24║ 分,至明旦時,來詣佛所——彼有身光 廣大照耀,
T01n0008_p0207c25║ 彼鷲峯山都一 光 聚——到 佛所已,頭面禮足,
T01n0008_p0207c26║ 退住 一 面,前 白佛言:「世 尊!我於一 時,在三
T01n0008_p0207c27║ 十三天,見帝釋天主 ,大梵天王,并善法天眾,
T01n0008_p0207c28║ 而共集會,有所宣說:『我親所聞,我親所受。』
T01n0008_p0207c29║ 是義云 何 ?唯願世 尊!告示於我,令我了 知。」
T01n0008_p0208a01║ 佛告五 髻乾闥婆王子言:「所有汝於三十三
T01n0008_p0208a02║ 天,帝釋天主 ,大梵天王,并善法天眾,共集
T01n0008_p0208a03║ 會處,有所聽受,我今如應告語於汝,令汝
T01n0008_p0208a04║ 了 知。」
T01n0008_p0208a05║ 時,五 髻乾闥婆王子,復白佛言:「世 尊!我於
T01n0008_p0208a06║ 一 時在三十三天,帝釋天主 ,大梵天王,并
T01n0008_p0208a07║ 善法天眾,共集會處。是時,或有天子,以 因
T01n0008_p0208a08║ 緣故,初 生彼天。同時,有餘先生天子,見初
T01n0008_p0208a09║ 生者,乃起五 種極愛樂事 ,所謂壽命、色相、名
T01n0008_p0208a10║ 稱、吉祥、眷屬等。世 尊!彼有一 類天子,作如
T01n0008_p0208a11║ 是言:『諸天子!汝等且觀,此初 生天子,有餘先
T01n0008_p0208a12║ 生天子,起於五 種極愛樂事 ,所謂壽命、色相、
T01n0008_p0208a13║ 名稱、吉祥、眷屬等。』彼時,又有一 類天子,作如
T01n0008_p0208a14║ 是言:『諸天子!此初 生者是佛世 尊聲聞法
T01n0008_p0208a15║ 中,修 梵行已,身壞命終,感善趣報,而來生
T01n0008_p0208a16║ 此三十三天。同時,有諸先生天子,乃起五 種
T01n0008_p0208a17║ 極愛樂事 。』彼時又有一 類天子,作如是言:『快
T01n0008_p0208a18║ 哉諸天子!有四佛如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0208a19║ 世 間,宣說諸法,利 益天人,損減阿脩羅眾,
T01n0008_p0208a20║ 增益天眾。』彼時,又有一 類天子,作如是言:
T01n0008_p0208a21║ 『止!諸天子!非四佛如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0208a22║ 世 間。快哉!諸天子!有三佛如來.應供 .正等正
T01n0008_p0208a23║ 覺,出現世 間,宣說諸法,利 益天人,損減阿
T01n0008_p0208a24║ 脩羅眾,增益天眾。』彼時,又有一 類天子,
T01n0008_p0208a25║ 作如是言:『止!諸天子!非三佛如來.應供 .正等
T01n0008_p0208a26║ 正覺,出現世 間。快哉!諸天子!有二 佛如來.
T01n0008_p0208a27║ 應供 .正等正覺,出現世 間,宣說諸法,利 益
T01n0008_p0208a28║ 天人,損減阿修 羅眾,增益天眾。』如是等事 ,
T01n0008_p0208a29║ 願佛為說。」
T01n0008_p0208b01║ 是時,帝釋天主 ,大梵天王,在佛會中,佛以
T01n0008_p0208b02║ 是事 ,告帝釋天主 并天眾言:「汝等當知,同
T01n0008_p0208b03║ 一 時中,無處容受二 佛如來.應供 .正等正覺,
T01n0008_p0208b04║ 出現世 間,宣說諸法。」時,帝釋天主 并諸天眾,
T01n0008_p0208b05║ 聞佛語已,咸生歡喜,心意快然。
T01n0008_p0208b06║ 爾時,世 尊知彼帝釋天主 并諸天眾咸生歡
T01n0008_p0208b07║ 喜,即告眾言:「如來.應供 .正等正覺出現世 間,
T01n0008_p0208b08║ 具 足八 種希有之 法。汝等若欲聞者,應當勝
T01n0008_p0208b09║ 前 發歡喜心起忻樂意。」即時,佛告帝釋天主
T01n0008_p0208b10║ 言:「憍尸迦!汝今為此天眾,隨應樂說如來.
T01n0008_p0208b11║ 應供 .正等正覺八 希有法。」
T01n0008_p0208b12║ 時,帝釋天主 承佛教勅 ,宣說世 尊八 希有法:
T01n0008_p0208b13║ 「諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺出現世 間,
T01n0008_p0208b14║ 決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令多人利
T01n0008_p0208b15║ 益安樂。如是利 樂,是為希有。
T01n0008_p0208b16║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208b17║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208b18║ 等正覺出現世 間,宣說法教,利 益天人。所謂
T01n0008_p0208b19║ 破諸見法、離染污法、順觀法、潔白法、了 知
T01n0008_p0208b20║ 諸受法、除憍慢法、調伏渴流法、破無明法、
T01n0008_p0208b21║ 斷依止法、離貪愛法、寂滅法、涅槃法。如是
T01n0008_p0208b22║ 宣說諸法,是為希有。
T01n0008_p0208b23║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208b24║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208b25║ 等正覺出現世 間,為諸聲聞教示學法,謂所
T01n0008_p0208b26║ 應修 諸無瞋法。以 此緣故,如來.應供 .正等正
T01n0008_p0208b27║ 覺重重教示:『諸修 行者,應於曠野寂靜等
T01n0008_p0208b28║ 處修 無諍行,若行、若住 、若坐、若臥,遠離憒閙,
T01n0008_p0208b29║ 及離諠繁,隨自依止、隨自色相、隨自忻樂、
T01n0008_p0208c01║ 隨自所愛,勿 雜他人,隨自應行。』如是教示,
T01n0008_p0208c02║ 是為希有。
T01n0008_p0208c03║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見
T01n0008_p0208c04║ 於過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .
T01n0008_p0208c05║ 正等正覺出現世 間,雖復隨順受諸飲食,如
T01n0008_p0208c06║ 來常得食中上味,及得正味,得第一 味,得
T01n0008_p0208c07║ 不離散味。又復,如來.應供 .正等正覺所受飲
T01n0008_p0208c08║ 食,遠離憍慢無住 無著,常離過失起正智慧,
T01n0008_p0208c09║ 常欲出離。復以 此法教示一 切,是為希有。
T01n0008_p0208c10║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c11║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c12║ 等正覺出現世 間,具 足神通,為諸聲聞說神
T01n0008_p0208c13║ 通法,教示開導使令修 行。如是教示,是為
T01n0008_p0208c14║ 希有。
T01n0008_p0208c15║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c16║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c17║ 等正覺出現世 間,離諸疑惑,亦離疑論,於
T01n0008_p0208c18║ 善法中得無所畏,如是離疑者,是為希有。
T01n0008_p0208c19║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c20║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c21║ 等正覺,出現世 間,於諸法中如說能行,如
T01n0008_p0208c22║ 行能說,復以 諸法,教示開導使令修 行。如
T01n0008_p0208c23║ 是教示,是為希有。
T01n0008_p0208c24║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c25║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c26║ 等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅槃道,增
T01n0008_p0208c27║ 長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水閻牟那河
T01n0008_p0208c28║ 水流注大海增長無盡,如來.應供 .正等正覺
T01n0008_p0208c29║ 亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善巧宣說諸
T01n0008_p0209a01║ 涅槃法,及善安立,使令修 行增長無盡。如
T01n0008_p0209a02║ 是教示者,是為希有。
T01n0008_p0209a03║ 「諸天子!如來大師出現世 間,具 足如是八 種
T01n0008_p0209a04║ 希有之 法,是故我不見於過去及今現在而
T01n0008_p0209a05║ 有別 異。」
T01n0008_p0209a06║ 是時,彼天子眾聞是說已,又復勝前 ,咸生歡
T01n0008_p0209a07║ 喜,心意快然,俱 白帝釋天主 言:「天主 !願為
T01n0008_p0209a08║ 我等重復宣說彼如來.應供 .正等正覺八 種希
T01n0008_p0209a09║ 有之 法。」
T01n0008_p0209a10║ 時,帝釋天主 為彼天眾,第二 宣說如來八 希
T01n0008_p0209a11║ 有法:
T01n0008_p0209a12║ 「復次,諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺出
T01n0008_p0209a13║ 現世 間,決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令
T01n0008_p0209a14║ 多人利 益安樂,如是利 樂,是為希有。諸天
T01n0008_p0209a15║ 子!是故如來大師出現世 間,我不見於過去
T01n0008_p0209a16║ 及今現在而有別 異,如是如前 廣說,乃至如
T01n0008_p0209a17║ 來.應供 .正等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅
T01n0008_p0209a18║ 槃道,增長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水、閻
T01n0008_p0209a19║ 牟那河水流注大海增長無盡,如來.應供 .正
T01n0008_p0209a20║ 等正覺亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善巧
T01n0008_p0209a21║ 宣說諸涅槃法,及善安立,使令修 行增長無
T01n0008_p0209a22║ 盡。如是教示,是為希有。諸天子!如來大師
T01n0008_p0209a23║ 出現世 間,具 足如是八 希有法。是故我不見
T01n0008_p0209a24║ 於過去及今現在而有別 異。」如是言已,彼天
T01n0008_p0209a25║ 子眾又復勝前 ,咸生歡喜,心意快然。
T01n0008_p0209a26║ 爾時,世 尊知天子眾又復勝前 生歡喜已,復
T01n0008_p0209a27║ 告帝釋天主 言:「憍尸迦!汝今重復宣說如來.
T01n0008_p0209a28║ 應供 .正等正覺八 希有法。」
T01n0008_p0209a29║ 是時帝釋天主 承佛教勅 ,第三復說八 希有
T01n0008_p0209b01║ 法:
T01n0008_p0209b02║ 「復次,諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0209b03║ 世 間,決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令
T01n0008_p0209b04║ 多人利 益安樂。如是利 樂,是為希有。諸天
T01n0008_p0209b05║ 子!是故如來大師出現世 間,我不見於過去
T01n0008_p0209b06║ 及今現在而有別 異,如是如前 廣說,乃至如
T01n0008_p0209b07║ 來.應供 .正等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅
T01n0008_p0209b08║ 槃道,增長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水、
T01n0008_p0209b09║ 閻牟那河水流注大海增長無盡,如來.應供 .
T01n0008_p0209b10║ 正等正覺亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善
T01n0008_p0209b11║ 巧宣說諸涅槃法,及善安立,使令修 行增長
T01n0008_p0209b12║ 無盡。如是教示,是為希有。諸天子!如來大
T01n0008_p0209b13║ 師出現世 間,具 足如是八 希有法,是故我不
T01n0008_p0209b14║ 見於過去及今現在而有別 異。」如是言已。
T01n0008_p0209b15║ 時,大梵天王知彼天眾又復勝前 ,咸生歡喜
T01n0008_p0209b16║ 心意快然,即說伽 陀曰:
T01n0008_p0209b17║ 「帝釋天主 并天眾, 咸生如是歡喜心,
T01n0008_p0209b18║ 歸命稱讚佛如來, 善說如來希有法。
T01n0008_p0209b19║ 昔見天中初 生者, 具 足色相及威光 ,
T01n0008_p0209b20║ 由於梵行久 已修 , 得生彼天具 勝力 。」
T01n0008_p0209b21║ 時,三十三天眾聞是伽 陀已,又復勝前 ,咸生
T01n0008_p0209b22║ 歡喜,心意快然。
T01n0008_p0209b23║ 爾時,大梵天王知彼天眾又復勝前 生歡喜
T01n0008_p0209b24║ 已,即告眾言:「汝等若欲樂聞,如來.應供 .正
T01n0008_p0209b25║ 等正覺,具 大智慧,於長夜中多所利 樂,如
T01n0008_p0209b26║ 是事 者,應當勝前 發歡喜心,起忻樂意。」時,
T01n0008_p0209b27║ 彼天眾俱 白大梵天王言:「善哉!大梵天王,唯
T01n0008_p0209b28║ 願廣說,如來.應供 .正等正覺具 大智慧,於長
T01n0008_p0209b29║ 夜中利 樂等事 。」 時,大梵天王即為廣說如來
T01n0008_p0209c01║ 大智往昔因緣。時,梵王言:「世 尊!乃往過去
T01n0008_p0209c02║ 世 中,有一 國王,其名域主 。彼時有一 婆羅
T01n0008_p0209c03║ 門,名曰堅固,居輔相位 ,為王之 師,聰明大
T01n0008_p0209c04║ 智,具 大才略,善治國事 。王有太子,名曰黎
T01n0008_p0209c05║ 努 ,王所愛念,聰明大智,復有大才,善了 眾
T01n0008_p0209c06║ 事 。世 尊!彼黎努 太子,別 有六 人剎帝利 童
T01n0008_p0209c07║ 子,而為伴 友,常所共會,聚砂為戲。彼輔相
T01n0008_p0209c08║ 堅固婆羅門,亦有一 子,名曰護明,深所愛
T01n0008_p0209c09║ 念,才智聰利 ,凡所歷事 ,無不洞明。世 尊!
T01n0008_p0209c10║ 而彼輔相參治政事 ,頗經時歲,其後一 時忽
T01n0008_p0209c11║ 趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終,愁
T01n0008_p0209c12║ 憂懊惱悲軫淚流,撫膝驚惶,癡悶如絕,乃作
T01n0008_p0209c13║ 是言:『我此輔相,頗有才智,參治國政,深為
T01n0008_p0209c14║ 良佐 ,復常與我共所娛樂,而忽命終,我深
T01n0008_p0209c15║ 苦惱。』時,彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅
T01n0008_p0209c16║ 門已趣命終,愁憂懊惱悲軫淚流,太子即時
T01n0008_p0209c17║ 往詣王所,到 已白言:『父王勿 須憂愁,勿 須
T01n0008_p0209c18║ 涕泣,何 故自損癡悶如絕?何 以 故?父王當
T01n0008_p0209c19║ 知,堅固婆羅門有一 長子,名曰護明,具 有
T01n0008_p0209c20║ 才智,又復聰利 ,若繼父位 ,能曉政事 ,其父
T01n0008_p0209c21║ 所解,此子悉知,今有此人,王何 憂惱!王應
T01n0008_p0209c22║ 密召,隨事 教招,以 父所任當授其子。』 「時,王
T01n0008_p0209c23║ 聞已,即命使人乃謂之 曰:『汝往護明童子所
T01n0008_p0209c24║ 傳如是言:「王今召汝,宜速來此。」』使人受命,
T01n0008_p0209c25║ 即時往詣護明童子所,既到 彼已,具 宣王勅 :
T01n0008_p0209c26║ 『今召於汝,宜速往彼。』時,護明童子聞使人言,
T01n0008_p0209c27║ 即時來詣王所。到 已伸 敬,令一 面坐。時,王
T01n0008_p0209c28║ 歡喜重復慰諭,作如是言:『我今如實教示於
T01n0008_p0209c29║ 汝,汝父喪逝,雖復愁惱,我今令汝繼其父
T01n0008_p0210a01║ 位 ,而為輔相。汝善為我共治國政。』護明童
T01n0008_p0210a02║ 子受王教命,即繼父位 乃為輔相,共治國政
T01n0008_p0210a03║ 如父所作,諸所應事 ,悉如其父,而無違失。
T01n0008_p0210a04║ 爾時,國中婆羅門長者士庶人民,知是事 已,
T01n0008_p0210a05║ 咸作是言:『快哉!護明童子!汝父昔時名為堅
T01n0008_p0210a06║ 固,子今繼位 ,克 廣前 業,我等稱汝名大堅
T01n0008_p0210a07║ 固。』其本名字為護明者,以 火中出因緣立號,
T01n0008_p0210a08║ 從今已後稱大堅固。 「世 尊!爾時,輔相大堅固
T01n0008_p0210a09║ 婆羅門為相未久 ,即時往詣六 人剎帝利 童
T01n0008_p0210a10║ 子所,到 已謂言:『汝諸童子!宜應往彼黎努
T01n0008_p0210a11║ 太子所,告於彼言:「太子!若有苦惱,汝我同
T01n0008_p0210a12║ 受;若有快樂,汝我同慶;汝有歸趣,我亦有
T01n0008_p0210a13║ 歸。今汝父王年登壽考,進止羸劣 ,世 難知
T01n0008_p0210a14║ 者所謂壽命,一 旦去世 我等何 歸?汝今當知,
T01n0008_p0210a15║ 有諸臣佐 ,共相評議,王去世 後,必當與汝,
T01n0008_p0210a16║ 受王灌頂,汝若紹位 ,當以 國土與我分治。」』
T01n0008_p0210a17║ 是時,六 人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言
T01n0008_p0210a18║ 已,即時往詣黎努 太子所,既到 彼已,具 如
T01n0008_p0210a19║ 上說。時太子言:『諸童子!若我更生之 日,或
T01n0008_p0210a20║ 有臣佐 ,立我嗣位 與授灌頂,我於爾時不忘
T01n0008_p0210a21║ 汝等,所有國土與汝分治,設有樂事 與汝共
T01n0008_p0210a22║ 受。』後域主 王,復經久 時忽趣命終。時,諸臣
T01n0008_p0210a23║ 佐 詣太子所,到 已白言:『太子!當知,我等諸臣
T01n0008_p0210a24║ 授汝灌頂,汝今時至宜紹王位 。』時,黎努 太子
T01n0008_p0210a25║ 謂臣佐 言:『汝等若能立我嗣位 ,其或堪任,今
T01n0008_p0210a26║ 正是時。』時,諸臣佐 即為敷置妙師子座,太
T01n0008_p0210a27║ 子處于座上,以 妙香水灌注其頂,作如是言:
T01n0008_p0210a28║ 『天子!汝今時至堪嗣王位 ,我等諸臣奉王灌
T01n0008_p0210a29║ 頂。』王灌頂已,善治國政。 「世 尊!時,黎努 王受
T01n0008_p0210b01║ 灌頂已,未久 之 間,五 欲自娛遊戲自在。於是
T01n0008_p0210b02║ 輔相大堅固婆羅門,往詣六 人童子所,到 已
T01n0008_p0210b03║ 告言:『汝等當知,黎努 太子已受灌頂,處於
T01n0008_p0210b04║ 王位 ,未久 之 間,五 欲娛樂遊戲自在。王昔
T01n0008_p0210b05║ 有言,與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎
T01n0008_p0210b06║ 努 王所,作如是言:「王昔許我,畫壤分治。汝
T01n0008_p0210b07║ 王今時,能不忘不?」』時,六 童子聞輔相大堅固
T01n0008_p0210b08║ 婆羅門言已,即共往詣黎努 王所,具 如上說。
T01n0008_p0210b09║ 「世 尊!時,黎努 王告六 童子言:『如先所約,我
T01n0008_p0210b10║ 記是言,我今當以 此之 國土等為七分與汝
T01n0008_p0210b11║ 六 人,各各分治。』如是言已。時六 童子俱 白
T01n0008_p0210b12║ 王言:『若王記其言者,斯為甚善,願王速召
T01n0008_p0210b13║ 輔相大堅固婆羅門,令彼如王教勅 ,申畫疆
T01n0008_p0210b14║ 境。彼人聰利 智慧明了 ,堪為準的。』時,黎努
T01n0008_p0210b15║ 王乃命使人即謂之 言:『汝往輔相大堅固婆
T01n0008_p0210b16║ 羅門所,作如是言:「王今召汝,汝今宜應速
T01n0008_p0210b17║ 至王所。」』使人受命,即詣輔相大堅固婆羅門
T01n0008_p0210b18║ 所,到 已如應宣示王言:『汝今宜應速至王所。』
T01n0008_p0210b19║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上

T01n0008_p0210b20║
T01n0008_p0210b21║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷下
T01n0008_p0210b22║
T01n0008_p0210b23║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0008_p0210b24║   傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯
T01n0008_p0210b25║ 「爾時,輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努 王
T01n0008_p0210b26║ 所,到 已伸 敬退坐一 面。時,王歡喜顧囑慰安,
T01n0008_p0210b27║ 輔相亦復肅恭對答。王言:『大堅固!汝今為
T01n0008_p0210b28║ 我度此國境分為七分,我與六 人童子各各
T01n0008_p0210b29║ 分理。』是時輔相受王命已,即時度量分此地
T01n0008_p0210c01║ 界,正北北隅,其界廣闊。正南南隅,其界狹
T01n0008_p0210c02║ 略,猶如車形。中央境土,多人聚處,黎努 王
T01n0008_p0210c03║ 居。所有迦陵誐國,[木*奈]多布囉城;摩濕摩迦
T01n0008_p0210c04║ 國,褒[惺-生+土]那城;晚帝那國,摩呬沙摩城;蘇
T01n0008_p0210c05║ 尾囉國,勞 嚕迦城;彌體羅國;尾提呬城;摩
T01n0008_p0210c06║ 伽 陀國,瞻波大城;波羅奈國,迦尸大城。如
T01n0008_p0210c07║ 是七國,各分界已。時,六 人童子於彼彼處,
T01n0008_p0210c08║ 受王灌頂,各各為王,統理一 處。從是已後,
T01n0008_p0210c09║ 乃有七王,所謂黎努 王、破冤 王、梵授王、勝
T01n0008_p0210c10║ 尊王、明愛王、持國王、大持國王,如是七王
T01n0008_p0210c11║ 各分統已。後時,六 王又復集會,共詣輔相婆
T01n0008_p0210c12║ 羅門所,到 已謂言:『大堅固!如汝所有,智謀
T01n0008_p0210c13║ 才略,助 佐 黎努 大王,我等六 王願汝同彼,
T01n0008_p0210c14║ 亦相贊助 。』輔相婆羅門聞是言已,同佐 七王,
T01n0008_p0210c15║ 諸所有事 悉共參議。
T01n0008_p0210c16║ 「爾時,輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅
T01n0008_p0210c17║ 門,誦彼經典 ,教授七千婆羅門,讀彼經典 。
T01n0008_p0210c18║ 時,諸長者婆羅門士庶人民,咸知咸見輔相
T01n0008_p0210c19║ 婆羅門如是才智,互 相議言:『此大堅固是
T01n0008_p0210c20║ 為真實大婆羅門,復能與諸婆羅門眾,教授
T01n0008_p0210c21║ 讀誦圍陀典 章。』
T01n0008_p0210c22║ 「是時,輔相婆羅門聞眾議已,作是念言:『此諸
T01n0008_p0210c23║ 婆羅門長者士庶人民,處處相聚參議,於我
T01n0008_p0210c24║ 假以 稱揚,謂我才智,又復目我而為真實
T01n0008_p0210c25║ 大婆羅門,此非我宜,我且自觀,實非真實
T01n0008_p0210c26║ 大婆羅門,我今不復與諸婆羅門教授讀誦
T01n0008_p0210c27║ 圍陀典 章,正使廣知,誠非我善,況復世 間
T01n0008_p0210c28║ 我身色相而不久 住 ?我昔曾聞,先德耆舊大
T01n0008_p0210c29║ 婆羅門智者所說,婆羅門法中,於夏四月,
T01n0008_p0211a01║ 寂止一 處,修 悲禪觀,彼觀若成,大梵天王
T01n0008_p0211a02║ 當來現身,施所求願,若如是事 ,是我所樂,
T01n0008_p0211a03║ 我應如說修 此禪觀。』如是言念已。時,輔相婆
T01n0008_p0211a04║ 羅門將欲於夏四月中寂止一 處修 悲禪觀,
T01n0008_p0211a05║ 即詣黎努 王所,到 已白言:『大王!我今樂欲,
T01n0008_p0211a06║ 夏四月中寂止一 處修 悲禪觀,願王聽許。』時,
T01n0008_p0211a07║ 黎努 王言:『大堅固!隨汝所欲,今正是時。』
T01n0008_p0211a08║ 「爾時,輔相婆羅門得王許已,詣寂靜處,諦心
T01n0008_p0211a09║ 專注,於夏四月中修 悲禪觀。過夏四月已,
T01n0008_p0211a10║ 當苾芻布薩白月十五 日,即於彼處,依婆羅
T01n0008_p0211a11║ 門法,以 新瞿摩夷,先塗其地,然作四方火
T01n0008_p0211a12║ 壇,其壇中心復作火爐。時,輔相婆羅門沐浴
T01n0008_p0211a13║ 其身,著新淨衣,從北而上,至壇南界,擲吉
T01n0008_p0211a14║ 祥草,徧覆壇地,面北而坐,執宰嚕嚩,施作
T01n0008_p0211a15║ 火事 ,以 祀梵天。爾時,輔相婆羅門作法未久 ,
T01n0008_p0211a16║ 忽於北方有大光 相。輔相婆羅門見是光 已,
T01n0008_p0211a17║ 生希有心,身毛喜竪,轉復肅恭,諦心而住 。
T01n0008_p0211a18║ 其光 熾盛,昔所未見。爾時,大梵天王現光 未
T01n0008_p0211a19║ 久 ,從北而來虛空中住 。其輔相婆羅門一 心
T01n0008_p0211a20║ 歡喜,仰觀虛空,乃見大梵天王處于空中,
T01n0008_p0211a21║ 即時合掌頂禮說伽 陀曰:
T01n0008_p0211a22║ 「『威神色相光 明具 , 是何 聖者現空中?
T01n0008_p0211a23║  我今雖見不能知, 惟願如實為我說。』
T01n0008_p0211a24║ 「爾時大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211a25║ 「『彼諸淨行者悉知, 我於梵界而常住 ,
T01n0008_p0211a26║  又復諸天知我名, 汝婆羅門應自審。』
T01n0008_p0211a27║ 「輔相婆羅門復說伽 陀曰:
T01n0008_p0211a28║ 「『所須淨水及座位 , 蘇蜜乳 粥味中勝,
T01n0008_p0211a29║  最初 奉獻我專心, 惟願梵王哀納受。』
T01n0008_p0211b01║ 「大梵天王復說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b02║ 「『所須淨水及座位 , 蘇蜜乳 粥味中勝,
T01n0008_p0211b03║  汝婆羅門最初 獻, 我今如應為汝受。』
T01n0008_p0211b04║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b05║ 「『五 欲諸境名此界, 得生梵世 名他界,
T01n0008_p0211b06║  我忻是義發問端, 惟願梵王聽許我。』
T01n0008_p0211b07║ 「大梵天王說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b08║ 「『此界他界二 義中, 隨汝所樂恣汝問,
T01n0008_p0211b09║  我今聽許悉無疑, 汝問云 何 當速說。』
T01n0008_p0211b10║ 「爾時,輔相婆羅門即作是念:『我於今時,欲解
T01n0008_p0211b11║ 疑惑,先以 何 義,問彼梵王?為問此界義由
T01n0008_p0211b12║ 何 發起邪?為問他界義由何 得生邪?』輔
T01n0008_p0211b13║ 相婆羅門又復審思:『此界義者,謂由五 欲發
T01n0008_p0211b14║ 起,此不應問。我今當以 生他界義問彼梵
T01n0008_p0211b15║ 王。』作是念已,即問大梵天王言:『勇 猛清淨者,
T01n0008_p0211b16║ 大梵天王!我今問汝,願解疑惑。大梵人中,
T01n0008_p0211b17║ 若欲求生寂靜梵天界者,當修 何 行,而能得
T01n0008_p0211b18║ 生?』
T01n0008_p0211b19║ 「爾時,大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211b20║ 「『修 無我者即淨行, 心住 一 境悲解脫,
T01n0008_p0211b21║  離諸欲染煩惱除, 此等得生於梵界。』
T01n0008_p0211b22║ 「時,輔相婆羅門白大梵天王言:『如大梵所說
T01n0008_p0211b23║ 伽 陀中言,修 無我者是即淨行,我於此義已
T01n0008_p0211b24║ 能解了 ,謂一 類人起正信 心,修 出家法,剃
T01n0008_p0211b25║ 除鬚髮,被袈裟衣,捨諸富樂。若少若多,智
T01n0008_p0211b26║ 能隨轉。若高族中、若下族中,其心平等離諸
T01n0008_p0211b27║ 取著。但 持三衣一 鉢,餘無所有。於諸學中,
T01n0008_p0211b28║ 教授學法,身、語、意業具 足清淨,淨命自資,
T01n0008_p0211b29║ 離諸過失。如是名為修 無我者。
T01n0008_p0211c01║ 「『又如大梵所說,心住 一 境,我聞其言,亦解
T01n0008_p0211c02║ 是義。謂有一 類修 定行者,內心清淨,住 一 境
T01n0008_p0211c03║ 性,無尋、無伺,定生喜樂,證二 禪定,具 足所
T01n0008_p0211c04║ 行,此即名為心住 一 境。
T01n0008_p0211c05║ 「『又如大梵所說,悲解脫者,我聞其言,亦解
T01n0008_p0211c06║ 是義。謂有一 類修 悲行者,以 悲俱 時所生
T01n0008_p0211c07║ 之 心,先於東方,遍運悲心,其心廣大,具 足
T01n0008_p0211c08║ 所行,平等無二 ,亦無限量,無冤 無惱。如是
T01n0008_p0211c09║ 東方行已,南西北方,四維上下,一 切世 界,
T01n0008_p0211c10║ 廣運悲心,具 足所行,亦復如是,此即名為
T01n0008_p0211c11║ 悲解脫者。
T01n0008_p0211c12║ 「『又如大梵說言,離諸欲染,煩惱除者,我聞
T01n0008_p0211c13║ 其言,不解是義。大梵,何 等為煩惱?云 何 人
T01n0008_p0211c14║ 中能令煩惱而得清淨?諸煩惱海充 滿流注,
T01n0008_p0211c15║ 是中云 何 令修 行者得生寂靜彼梵天界?』
T01n0008_p0211c16║ 「爾時大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211c17║ 「『貪瞋癡慢疑忿覆, 惱害誑妄并慳嫉,
T01n0008_p0211c18║  起此染法及謗他, 是等名為諸煩惱。
T01n0008_p0211c19║  遠離如是諸煩惱, 即於人中得清淨,
T01n0008_p0211c20║  諸煩惱海塞其源, 得生寂靜梵天界。』
T01n0008_p0211c21║ 「時,輔相婆羅門白大梵天王言:『如大梵所說,
T01n0008_p0211c22║ 諸煩惱法,我聞其言,了 解是義。我若在家,
T01n0008_p0211c23║ 一 向纏縛。我若出家,一 向離過,當修 清淨
T01n0008_p0211c24║ 正白梵行。何 以 故?有生皆滅,人命短促 ,若
T01n0008_p0211c25║ 不覺知,死墮惡趣。是故我今自知自覺,
T01n0008_p0211c26║ 宜善修 作,行正梵行,不復世 間造諸惡業。
T01n0008_p0211c27║ 大梵!我今捨家,而求出家,惟願大梵知我心
T01n0008_p0211c28║ 意。』大梵天王言:『如汝所欲,今正是時。』
T01n0008_p0211c29║ 「爾時空中所現大梵天王作是言已,隱而不
T01n0008_p0212a01║ 現。」
T01n0008_p0212a02║ 復次,會中,五 髻乾闥婆王子前 白佛言:「世 尊!
T01n0008_p0212a03║ 我於今日,聞此梵王於世 尊前 說因緣事 ,我
T01n0008_p0212a04║ 忽思念,彼時輔相大堅固婆羅門者,豈非即
T01n0008_p0212a05║ 是佛世 尊邪?」 佛告五 髻乾闥婆王子言:「如是,
T01n0008_p0212a06║ 如是。彼時輔相大堅固婆羅門者,即我身是。
T01n0008_p0212a07║ 我念往昔,彼輔相大堅固婆羅門出家等事 ,
T01n0008_p0212a08║ 汝曾聞不?」 五 髻答言:「不也,世 尊!我昔未聞。」
T01n0008_p0212a09║ 佛言:「五 髻!我今次第,為汝宣說。五 髻!彼時,
T01n0008_p0212a10║ 輔相大堅固婆羅門作火事 已,往詣黎努 王
T01n0008_p0212a11║ 所。到 已跪拜,恭向王前 ,說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a12║ 「『我有意願今啟白, 黎努 大王國界主 ,
T01n0008_p0212a13║  我捨相位 求出家, 願王自理國政事 。』
T01n0008_p0212a14║ 「爾時黎努 大王即說伽 陀,答輔相曰:
T01n0008_p0212a15║ 「『汝若闕少所須用, 一 切欲者我當與,
T01n0008_p0212a16║  若人嬈汝今速言, 我以 王法為治罰。
T01n0008_p0212a17║  汝如我父我如子, 汝我相助 豈相離?
T01n0008_p0212a18║  汝雖為相亦我師, 何 故于今發是語?』
T01n0008_p0212a19║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a20║ 「『我諸所用無闕乏 , 亦非他人相嬈惱,
T01n0008_p0212a21║  但 為我聞真實言, 發出家心無改轉。』
T01n0008_p0212a22║ 「黎努 大王說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a23║ 「『非人所說何 真實, 何 故信 聽如是言?
T01n0008_p0212a24║  勿 將斯語以 為真, 棄輔相位 求出家。』
T01n0008_p0212a25║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a26║ 「『天子我先作火事 , 勇 發清淨專注心,
T01n0008_p0212a27║  依法布壇火祀天, 以 吉祥草而作用。
T01n0008_p0212a28║  大梵天王大仙 聖, 應我所求即現身,
T01n0008_p0212a29║  我聞彼說真實言, 是故堅發出家意。』
T01n0008_p0212b01║ 「黎努 大王說伽 陀曰:
T01n0008_p0212b02║ 「『如汝輔相善所說, 我今悉能生信 解,
T01n0008_p0212b03║  汝既得聞先聖言, 此出家心何 能轉。
T01n0008_p0212b04║  汝心猶如虛空淨, 復如淨妙瑠璃寶,
T01n0008_p0212b05║  如汝所修 我亦隨, 我因汝故得開悟。』
T01n0008_p0212b06║ 「時,黎努 王說伽 陀已,又作是言:『大堅固!汝心
T01n0008_p0212b07║ 清淨,樂修 善行,隨汝所欲,汝有歸趣,我亦
T01n0008_p0212b08║ 有歸。』
T01n0008_p0212b09║ 「時,輔相婆羅門復說伽 陀,前 白王曰:
T01n0008_p0212b10║ 「『汝王當捨諸欲境, 若執著者即愚夫,
T01n0008_p0212b11║  應發堅固離著心, 三摩呬多忍力 具 。
T01n0008_p0212b12║  此所悟者清淨乘, 此清淨道真常住 ,
T01n0008_p0212b13║  此所宣說正法門, 由此得生梵天界。』
T01n0008_p0212b14║ 「五 髻!彼分理諸國者六 王,聞輔相婆羅門捨
T01n0008_p0212b15║ 輔相位 樂求出家,即集六 王,共在一 處。時,
T01n0008_p0212b16║ 輔相婆羅門乃自往詣彼六 王所,到 已跪拜,
T01n0008_p0212b17║ 白諸王言:『諸王!當知,我今欲捨彼輔相位 ,
T01n0008_p0212b18║ 惟願諸王,各各別 求助 國政者,設有授學,
T01n0008_p0212b19║ 別 依師範。我今樂欲出家修 道。何 以 故?我
T01n0008_p0212b20║ 於大梵天王所,聞真實言,謂煩惱法,應當
T01n0008_p0212b21║ 捨離。從是已後,不樂在家一 向纏縛。我若
T01n0008_p0212b22║ 出家一 向離過,當修 清淨正白梵行。何 以 故?
T01n0008_p0212b23║ 有生皆滅,人命短促 ,若不覺知,死墮惡趣。
T01n0008_p0212b24║ 是故我今自知自覺,宜善修 作行正梵行,不
T01n0008_p0212b25║ 復世 間造諸惡業。』時彼六 王咸共議言:『此輔
T01n0008_p0212b26║ 相婆羅門何 故棄捨富貴而求出家?婆羅門
T01n0008_p0212b27║ 中亦有愛樂於富貴者,我等應當以 富貴事 ,
T01n0008_p0212b28║ 勸 請彼人令勿 出家。』爾時,六 王共參議已,咸
T01n0008_p0212b29║ 謂輔相婆羅門言:『我等六 王以 富貴事 一 切
T01n0008_p0212c01║ 所欲,勸 請於汝,然今我等,所有富貴,皆是
T01n0008_p0212c02║ 依法而得。』言已即出廣多財寶,諸富樂具 ,
T01n0008_p0212c03║ 授與輔相婆羅門。時,輔相婆羅門白六 王言:
T01n0008_p0212c04║ 『大王!今此財寶諸富樂具 ,我悉自有,一 切
T01n0008_p0212c05║ 豐足,然我所有,亦依法得。我自所有,尚悉
T01n0008_p0212c06║ 棄捨,況復于今受諸王賜?我今決定志求出
T01n0008_p0212c07║ 家。何 以 故?我於大梵天王所,聞真實言,謂
T01n0008_p0212c08║ 煩惱法,應當捨離,如是乃至如前 廣說。』 「五
T01n0008_p0212c09║ 髻!時,彼六 王復相議言:『婆羅門中亦有愛樂
T01n0008_p0212c10║ 姝妙妓女,我等應當與彼令受。』爾時六 王共
T01n0008_p0212c11║ 參議已,即以 姝妙、妓女,與輔相婆羅門。王
T01n0008_p0212c12║ 言:『我此妓女,色相殊麗,肌體充 實,容止可
T01n0008_p0212c13║ 觀,復多能解,汝宜納受,勿 復出家。』時,輔相
T01n0008_p0212c14║ 婆羅門白六 王言:『大王!我家自有四十妻室,
T01n0008_p0212c15║ 色相殊麗,肌體充 實,容止可觀,端正齊等。
T01n0008_p0212c16║ 雖復自有,尚悉棄捨,況復于今受諸王賜?
T01n0008_p0212c17║ 我今決定志求出家。何 以 故?我於大梵天王
T01n0008_p0212c18║ 所聞真實言,謂煩惱法,應當捨離,如是
T01n0008_p0212c19║ 乃至如前 廣說。』 「五 髻!時,彼六 王咸謂輔相婆
T01n0008_p0212c20║ 羅門言:『汝今堅欲求出家者,且復更俟 ,過
T01n0008_p0212c21║ 七年後,我等諸王子孫及弟,各成立已,我
T01n0008_p0212c22║ 等亦當隨汝出家。汝大堅固,若有歸趣,我
T01n0008_p0212c23║ 等諸王亦有所歸。』時輔相婆羅門白六 王言:
T01n0008_p0212c24║ 『若俟 七年,極為久 遠,我今堅志願速出家。
T01n0008_p0212c25║ 何 以 故?我於大梵天王所,聞真實言,謂煩
T01n0008_p0212c26║ 惱法,應當捨離,如是乃至如前 廣說。』六 王又
T01n0008_p0212c27║ 言:『汝大堅固!若不爾者,更俟 六 年,或復五
T01n0008_p0212c28║ 年,乃至一 年。』輔相答言:『若俟 一 年,極為久
T01n0008_p0212c29║ 遠,我今堅志願速出家。』六 王又言:『若不爾者
T01n0008_p0213a01║ 更俟 七月。』輔相答言:『若俟 七月,極為久 遠,
T01n0008_p0213a02║ 我今堅志願速出家。』六 王又言:『若不爾者,
T01n0008_p0213a03║ 或復六 月,乃至半月。』輔相答言:『若俟 半月,
T01n0008_p0213a04║ 極為久 遠,我今堅志願速出家。』六 王又言:
T01n0008_p0213a05║ 『若不爾者,更俟 七日。』輔相答言:『大王!若俟
T01n0008_p0213a06║ 七日,斯為可爾,我所出家,捨苦從樂,今正
T01n0008_p0213a07║ 是時。』 「五 髻!爾時,輔相婆羅門往詣七千教誦
T01n0008_p0213a08║ 經典 婆羅門,及七千教讀經典 婆羅門所,到
T01n0008_p0213a09║ 已,普告一 萬四千諸婆羅門言:『善來!善來!
T01n0008_p0213a10║ 諸婆羅門眾。汝等所有圍陀典 章,若讀若誦,
T01n0008_p0213a11║ 從今已後,各別 求師而相教習。我今出家,
T01n0008_p0213a12║ 無能教汝。何 以 故?我於大梵天王所,聞真
T01n0008_p0213a13║ 實言,謂煩惱法,應當捨離,從是已後,不樂
T01n0008_p0213a14║ 在家一 向纏縛。我若出家一 向離過,當修 清
T01n0008_p0213a15║ 淨正白梵行。何 以 故?有生皆滅,人命短促 ,
T01n0008_p0213a16║ 若不覺知,死墮惡趣。是故我今自知自覺,
T01n0008_p0213a17║ 宜善修 作行正梵行,不復世 間造諸惡業。』時,
T01n0008_p0213a18║ 彼一 萬四千婆羅門眾,俱 白輔相婆羅門言:
T01n0008_p0213a19║ 『我師智者,勿 宜出家。何 以 故?夫出家者,少
T01n0008_p0213a20║ 其義利 、少其威德、少有稱譽,若彼婆羅門
T01n0008_p0213a21║ 者,有大義利 、有大威德、有大稱譽。』時,輔相
T01n0008_p0213a22║ 婆羅門告彼一 萬四千婆羅門言:『汝,婆羅門!
T01n0008_p0213a23║ 莫作是語!莫作是語!汝等當知,夫出家者,
T01n0008_p0213a24║ 有大義利 、有大威德、有大稱譽;而婆羅門
T01n0008_p0213a25║ 者,少其義利 、少其威德,少有稱譽。如汝諸
T01n0008_p0213a26║ 婆羅門有所知解,一 切皆從師授為緣,是故
T01n0008_p0213a27║ 汝等,勿 生異見。』時,彼一 萬四千婆羅門眾,
T01n0008_p0213a28║ 俱 白輔相婆羅門言:『如師所說,如是,如是。
T01n0008_p0213a29║ 夫出家者,有大義利 、有大威德、有大稱譽,
T01n0008_p0213b01║ 乃至我等有所知解,一 切皆從師授為緣,汝
T01n0008_p0213b02║ 師今時若有歸趣,我亦有歸。』時,輔相婆羅門,
T01n0008_p0213b03║ 復告一 萬四千諸婆羅門言:『我所出家,捨苦
T01n0008_p0213b04║ 從樂,今正是時。』 「時輔相婆羅門,還詣自舍
T01n0008_p0213b05║ 四十妻所,謂諸妻言:『善來,善來!汝等各各
T01n0008_p0213b06║ 當詣彼彼親族中去,或復樂住 別 婆羅門族。
T01n0008_p0213b07║ 我今捨汝,志求出家。何 以 故?我於大梵天
T01n0008_p0213b08║ 王所,聞真實言,謂煩惱法,應當捨離。從是
T01n0008_p0213b09║ 已後,不樂在家一 向纏縛。我若出家一 向離
T01n0008_p0213b10║ 過,當修 清淨正白梵行。何 以 故?有生皆滅,
T01n0008_p0213b11║ 人命短促 ,若不覺知,死墮惡趣。是故我今
T01n0008_p0213b12║ 自知自覺,宜善修 作行正梵行,不復世 間造
T01n0008_p0213b13║ 諸惡業。』時四十妻俱 白輔相婆羅門言:『汝
T01n0008_p0213b14║ 大堅固!應為師尊時,汝即是師尊,應為夫主
T01n0008_p0213b15║ 時,汝即是夫主 ,應為善友時,汝即是善友。今
T01n0008_p0213b16║ 隨汝所欲,汝有歸趣,我亦有歸。』時,輔相婆
T01n0008_p0213b17║ 羅門復謂四十妻言:『我所出家,捨苦從樂,
T01n0008_p0213b18║ 今正是時。』 「五 髻!爾時,輔相婆羅門,所應告語
T01n0008_p0213b19║ 遍告語已,於七日中,正信 堅固,歸佛出家,
T01n0008_p0213b20║ 鬚髮自落,袈裟著身,成苾芻相,威儀 具 足。
T01n0008_p0213b21║ 輔相婆羅門,既出家已。時,彼七王悉捨國境,
T01n0008_p0213b22║ 亦隨出家;所有七千教誦婆羅門,亦隨出家;
T01n0008_p0213b23║ 彼四十妻亦隨出家。是時,復有無數百千諸
T01n0008_p0213b24║ 人民眾,各各隨喜,悉樂出家。 「五 髻!時,輔相
T01n0008_p0213b25║ 大堅固婆羅門遠離諸欲,證阿羅漢果。證聖
T01n0008_p0213b26║ 果已,復為同梵行者,說諸聲聞種類法門。
T01n0008_p0213b27║ 彼聞法已,解了 其義,當生梵界。是時,大堅
T01n0008_p0213b28║ 固聲聞,復為諸同修 梵行者,說諸聲聞種類
T01n0008_p0213b29║ 法門。彼聞法已,解了 其義,得生欲界四大
T01n0008_p0213c01║ 王天。又有一 類同梵行者,聞法悟解,生三十
T01n0008_p0213c02║ 三天;或有一 類同梵行者生夜摩天、或有
T01n0008_p0213c03║ 一 類生兜 率天、或有一 類生化樂天、或有
T01n0008_p0213c04║ 一 類生他化自在天。 「五 髻!彼時,會中若男
T01n0008_p0213c05║ 若女,及同梵行者,或於大堅固聲聞起過失
T01n0008_p0213c06║ 心者,身壞命終,墮地獄中。彼時,會中若男
T01n0008_p0213c07║ 若女,及同梵行者,於大堅固聲聞起淨信 心
T01n0008_p0213c08║ 者,身壞命終,得生天界。 「五 髻!彼時,大堅固
T01n0008_p0213c09║ 聲聞,周行城邑聚落境界,普為一 切若王、若
T01n0008_p0213c10║ 臣、若長者、若婆羅門,乃至士庶人民,教化
T01n0008_p0213c11║ 利 益,令捨邪道。是時,國中王臣長者,諸婆
T01n0008_p0213c12║ 羅門,修 梵行者,及在家者,乃至一 切士庶
T01n0008_p0213c13║ 人民,咸作是言:『歸命聖者大堅固,七王輔
T01n0008_p0213c14║ 相。快哉!今日得大善利 。』」 如是世 尊宣說往昔
T01n0008_p0213c15║ 因緣事 已,五 髻乾闥婆王子心生歡喜,遠塵
T01n0008_p0213c16║ 離垢,得法眼淨。
T01n0008_p0213c17║ 佛說此經已,五 髻乾闥婆王子等,一 切大眾,
T01n0008_p0213c18║ 聞佛所說,皆大歡喜,信 受奉行。
T01n0008_p0213c19║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷下

 

Nguồn rộng mở tâm hồn • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *