[0008] Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [大堅固婆羅門緣起經]

Tmalized Version, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0008_p0207c13║
T01n0008_p0207c14║
T01n0008_p0207c15║
T01n0008_p0207c16║
T01n0008_p0207c17║  No. 8 [No. 1(3)]
T01n0008_p0207c18║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển thượng
T01n0008_p0207c19║
T01n0008_p0207c20║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0008_p0207c21║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0008_p0207c22║ như thị ngã văn : nhất thời ,thế tôn tại vương xá thành tựu phong sơn trung ,
T01n0008_p0207c23║ dữ đại chúng câu 。thị thời ,hữu ngũ kế kiền thát bà vương tử ,quá ư dạ
T01n0008_p0207c24║ phân ,chí minh đán thời ,lai nghệ phật sở ——bỉ hữu thân quang quảng đại chiếu diệu ,
T01n0008_p0207c25║ bỉ tựu phong sơn đô nhất quang tụ ——đáo phật sở dĩ ,đầu diện lễ túc ,
T01n0008_p0207c26║ thối trụ nhất diện ,tiền bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã ư nhất thời ,tại tam
T01n0008_p0207c27║ thập tam thiên ,kiến đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh thiện pháp thiên chúng ,
T01n0008_p0207c28║ nhi cộng tập hội ,hữu sở tuyên thuyết :『ngã thân sở văn ,ngã thân sở thụ 。』
T01n0008_p0207c29║ thị nghĩa vân hà ?duy nguyện thế tôn !cáo kì ư ngã ,linh ngã liễu tri 。」
T01n0008_p0208a01║ phật cáo ngũ kế kiền thát bà vương tử ngôn :「sở hữu nhữ ư tam thập tam
T01n0008_p0208a02║ thiên ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh thiện pháp thiên chúng ,cộng tập
T01n0008_p0208a03║ hội xứ ,hữu sở thính thụ ,ngã kim như ưng cáo ngữ ư nhữ ,linh nhữ
T01n0008_p0208a04║ liễu tri 。」
T01n0008_p0208a05║ thời ,ngũ kế kiền thát bà vương tử ,phục bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã ư
T01n0008_p0208a06║ nhất thời tại tam thập tam thiên ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tinh
T01n0008_p0208a07║ thiện pháp thiên chúng ,cộng tập hội xứ 。thị thời ,hoặc hữu thiên tử ,dĩ nhân
T01n0008_p0208a08║ duyên cố ,sơ sinh bỉ thiên 。đồng thời ,hữu dư tiên sinh thiên tử ,kiến sơ
T01n0008_p0208a09║ sinh giả ,nãi khởi ngũ chủng cực ái lạc sự ,sở vị thọ mệnh 、sắc tướng 、danh
T01n0008_p0208a10║ xưng 、cát tường 、quyến thuộc đẳng 。thế tôn !bỉ hữu nhất loại thiên tử ,tác như
T01n0008_p0208a11║ thị ngôn :『chư thiên tử !nhữ đẳng thả quan ,thử sơ sinh thiên tử ,hữu dư tiên
T01n0008_p0208a12║ sinh thiên tử ,khởi ư ngũ chủng cực ái lạc sự ,sở vị thọ mệnh 、sắc tướng 、
T01n0008_p0208a13║ danh xưng 、cát tường 、quyến thuộc đẳng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như
T01n0008_p0208a14║ thị ngôn :『chư thiên tử !thử sơ sinh giả thị phật thế tôn thanh văn pháp
T01n0008_p0208a15║ trung ,tu phạm hành dĩ ,thân hoại mệnh chung ,cảm thiện thú báo ,nhi lai sinh
T01n0008_p0208a16║ thử tam thập tam thiên 。đồng thời ,hữu chư tiên sinh thiên tử ,nãi khởi ngũ chủng
T01n0008_p0208a17║ cực ái lạc sự 。』bỉ thời hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như thị ngôn :『khoái
T01n0008_p0208a18║ tai chư thiên tử !hữu tứ phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0208a19║ thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích thiên nhân ,tổn giảm a tu la chúng ,
T01n0008_p0208a20║ tăng ích thiên chúng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,tác như thị ngôn :
T01n0008_p0208a21║ 『chỉ !chư thiên tử !phi tứ phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0208a22║ thế gian 。khoái tai !chư thiên tử !hữu tam phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính
T01n0008_p0208a23║ giác ,xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích thiên nhân ,tổn giảm a
T01n0008_p0208a24║ tu la chúng ,tăng ích thiên chúng 。』bỉ thời ,hựu hữu nhất loại thiên tử ,
T01n0008_p0208a25║ tác như thị ngôn :『chỉ !chư thiên tử !phi tam phật như lai .ưng cung .chính đẳng
T01n0008_p0208a26║ chính giác ,xuất hiện thế gian 。khoái tai !chư thiên tử !hữu nhị phật như lai .
T01n0008_p0208a27║ ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp ,lợi ích
T01n0008_p0208a28║ thiên nhân ,tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng 。』như thị đẳng sự ,
T01n0008_p0208a29║ nguyện phật vi thuyết 。」
T01n0008_p0208b01║ thị thời ,đế thích thiên chủ ,đại phạm thiên vương ,tại phật hội trung ,phật dĩ
T01n0008_p0208b02║ thị sự ,cáo đế thích thiên chủ tinh thiên chúng ngôn :「nhữ đẳng đương tri ,đồng
T01n0008_p0208b03║ nhất thời trung ,vô xứ dong thụ nhị phật như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,
T01n0008_p0208b04║ xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết chư pháp 。」thời ,đế thích thiên chủ tinh chư thiên chúng ,
T01n0008_p0208b05║ văn phật ngữ dĩ ,hàm sinh hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0208b06║ nhĩ thời ,thế tôn tri bỉ đế thích thiên chủ tinh chư thiên chúng hàm sinh hoan
T01n0008_p0208b07║ hỉ ,tức cáo chúng ngôn :「như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,
T01n0008_p0208b08║ cụ túc bát chủng hi hữu chi pháp 。nhữ đẳng nhược dục văn giả ,ưng đương thắng
T01n0008_p0208b09║ tiền phát hoan hỉ tâm khởi hân lạc ý 。」tức thời ,phật cáo đế thích thiên chủ
T01n0008_p0208b10║ ngôn :「kiêu thi ca !nhữ kim vi thử thiên chúng ,tùy ưng lạc thuyết như lai .
T01n0008_p0208b11║ ưng cung .chính đẳng chính giác bát hi hữu pháp 。」
T01n0008_p0208b12║ thời ,đế thích thiên chủ thừa phật giáo sắc ,tuyên thuyết thế tôn bát hi hữu pháp :
T01n0008_p0208b13║ 「chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,
T01n0008_p0208b14║ quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh đa nhân lợi
T01n0008_p0208b15║ ích an lạc 。như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208b16║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208b17║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208b18║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,tuyên thuyết pháp giáo ,lợi ích thiên nhân 。sở vị
T01n0008_p0208b19║ phá chư kiến pháp 、li nhiễm ô pháp 、thuận quan pháp 、khiết bạch pháp 、liễu tri
T01n0008_p0208b20║ chư thụ pháp 、trừ kiêu mạn pháp 、điều phục hạt lưu pháp 、phá vô minh pháp 、
T01n0008_p0208b21║ đoán y chỉ pháp 、li tham ái pháp 、tịch diệt pháp 、niết bàn pháp 。như thị
T01n0008_p0208b22║ tuyên thuyết chư pháp ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208b23║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208b24║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208b25║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,vi chư thanh văn giáo kì học pháp ,vị sở
T01n0008_p0208b26║ ưng tu chư vô sân pháp 。dĩ thử duyên cố ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính
T01n0008_p0208b27║ giác trùng trùng giáo kì :『chư tu hành giả ,ưng ư khoáng dã tịch tĩnh đẳng
T01n0008_p0208b28║ xứ tu vô tránh hành ,nhược hành 、nhược trụ 、nhược toạ 、nhược ngoạ ,viễn li hội náo ,
T01n0008_p0208b29║ cập li huyên phồn ,tùy tự y chỉ 、tùy tự sắc tướng 、tùy tự hân lạc 、
T01n0008_p0208c01║ tùy tự sở ái ,vật tạp tha nhân ,tùy tự ưng hành 。』như thị giáo kì ,
T01n0008_p0208c02║ thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c03║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến
T01n0008_p0208c04║ ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .
T01n0008_p0208c05║ chính đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,tuy phục tùy thuận thụ chư ẩm thực ,như
T01n0008_p0208c06║ lai thường đắc thực trung thượng vị ,cập đắc chính vị ,đắc đệ nhất vị ,đắc
T01n0008_p0208c07║ bất li tán vị 。hựu phục ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác sở thụ ẩm
T01n0008_p0208c08║ thực ,viễn li kiêu mạn vô trụ vô trước ,thường li quá thất khởi chính trí tuệ ,
T01n0008_p0208c09║ thường dục xuất li 。phục dĩ thử pháp giáo kì nhất thiết ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c10║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c11║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c12║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,cụ túc thần thông ,vi chư thanh văn thuyết thần
T01n0008_p0208c13║ thông pháp ,giáo kì khai đạo sứ linh tu hành 。như thị giáo kì ,thị vi
T01n0008_p0208c14║ hi hữu 。
T01n0008_p0208c15║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c16║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c17║ đẳng chính giác xuất hiện thế gian ,li chư nghi hoặc ,diệc li nghi luận ,ư
T01n0008_p0208c18║ thiện pháp trung đắc vô sở úy ,như thị li nghi giả ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c19║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c20║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c21║ đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,ư chư pháp trung như thuyết năng hành ,như
T01n0008_p0208c22║ hành năng thuyết ,phục dĩ chư pháp ,giáo kì khai đạo sứ linh tu hành 。như
T01n0008_p0208c23║ thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0208c24║ 「phục thứ ,chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư
T01n0008_p0208c25║ quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,thị cố như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0208c26║ đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,tăng
T01n0008_p0208c27║ trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ diêm mâu na hà
T01n0008_p0208c28║ thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác
T01n0008_p0208c29║ diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện xảo tuyên thuyết chư
T01n0008_p0209a01║ niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường vô tận 。như
T01n0008_p0209a02║ thị giáo kì giả ,thị vi hi hữu 。
T01n0008_p0209a03║ 「chư thiên tử !như lai đại sư xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát chủng
T01n0008_p0209a04║ hi hữu chi pháp ,thị cố ngã bất kiến ư quá khứ cập kim hiện tại nhi
T01n0008_p0209a05║ hữu biệt dị 。」
T01n0008_p0209a06║ thị thời ,bỉ thiên tử chúng văn thị thuyết dĩ ,hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan
T01n0008_p0209a07║ hỉ ,tâm ý khoái nhiên ,câu bạch đế thích thiên chủ ngôn :「thiên chủ !nguyện vi
T01n0008_p0209a08║ ngã đẳng trùng phục tuyên thuyết bỉ như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác bát chủng hi
T01n0008_p0209a09║ hữu chi pháp 。」
T01n0008_p0209a10║ thời ,đế thích thiên chủ vi bỉ thiên chúng ,đệ nhị tuyên thuyết như lai bát hi
T01n0008_p0209a11║ hữu pháp :
T01n0008_p0209a12║ 「phục thứ ,chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác xuất
T01n0008_p0209a13║ hiện thế gian ,quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh
T01n0008_p0209a14║ đa nhân lợi ích an lạc ,như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。chư thiên
T01n0008_p0209a15║ tử !thị cố như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư quá khứ
T01n0008_p0209a16║ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,như thị như tiền quảng thuyết ,nãi chí như
T01n0008_p0209a17║ lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết
T01n0008_p0209a18║ bàn đạo ,tăng trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ 、diêm
T01n0008_p0209a19║ mâu na hà thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0209a20║ đẳng chính giác diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện xảo
T01n0008_p0209a21║ tuyên thuyết chư niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường vô
T01n0008_p0209a22║ tận 。như thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。chư thiên tử !như lai đại sư
T01n0008_p0209a23║ xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát hi hữu pháp 。thị cố ngã bất kiến
T01n0008_p0209a24║ ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị 。」như thị ngôn dĩ ,bỉ thiên
T01n0008_p0209a25║ tử chúng hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0209a26║ nhĩ thời ,thế tôn tri thiên tử chúng hựu phục thắng tiền sinh hoan hỉ dĩ ,phục
T01n0008_p0209a27║ cáo đế thích thiên chủ ngôn :「kiêu thi ca !nhữ kim trùng phục tuyên thuyết như lai .
T01n0008_p0209a28║ ưng cung .chính đẳng chính giác bát hi hữu pháp 。」
T01n0008_p0209a29║ thị thời đế thích thiên chủ thừa phật giáo sắc ,đệ tam phục thuyết bát hi hữu
T01n0008_p0209b01║ pháp :
T01n0008_p0209b02║ 「phục thứ ,chư thiên tử !tùy hữu như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện
T01n0008_p0209b03║ thế gian ,quyết định tổn giảm a tu la chúng ,tăng ích thiên chúng ,năng linh
T01n0008_p0209b04║ đa nhân lợi ích an lạc 。như thị lợi lạc ,thị vi hi hữu 。chư thiên
T01n0008_p0209b05║ tử !thị cố như lai đại sư xuất hiện thế gian ,ngã bất kiến ư quá khứ
T01n0008_p0209b06║ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị ,như thị như tiền quảng thuyết ,nãi chí như
T01n0008_p0209b07║ lai .ưng cung .chính đẳng chính giác ,xuất hiện thế gian ,giáo kì niết bàn cập niết
T01n0008_p0209b08║ bàn đạo ,tăng trường sung mãn vô hữu cùng tận 。thí như căng già hà thuỷ 、
T01n0008_p0209b09║ diêm mâu na hà thuỷ lưu chú đại hải tăng trường vô tận ,như lai .ưng cung .
T01n0008_p0209b10║ chính đẳng chính giác diệc phục như thị ,giáo kì niết bàn cập niết bàn đạo ,thiện
T01n0008_p0209b11║ xảo tuyên thuyết chư niết bàn pháp ,cập thiện an lập ,sứ linh tu hành tăng trường
T01n0008_p0209b12║ vô tận 。như thị giáo kì ,thị vi hi hữu 。chư thiên tử !như lai đại
T01n0008_p0209b13║ sư xuất hiện thế gian ,cụ túc như thị bát hi hữu pháp ,thị cố ngã bất
T01n0008_p0209b14║ kiến ư quá khứ cập kim hiện tại nhi hữu biệt dị 。」như thị ngôn dĩ 。
T01n0008_p0209b15║ thời ,đại phạm thiên vương tri bỉ thiên chúng hựu phục thắng tiền ,hàm sinh hoan hỉ
T01n0008_p0209b16║ tâm ý khoái nhiên ,tức thuyết già đà viết :
T01n0008_p0209b17║ 「đế thích thiên chủ tinh thiên chúng , hàm sinh như thị hoan hỉ tâm ,
T01n0008_p0209b18║ quy mệnh xưng tán phật như lai , thiện thuyết như lai hi hữu pháp 。
T01n0008_p0209b19║ tích kiến thiên trung sơ sinh giả , cụ túc sắc tướng cập uy quang ,
T01n0008_p0209b20║ do ư phạm hành cửu dĩ tu , đắc sinh bỉ thiên cụ thắng lực 。」
T01n0008_p0209b21║ thời ,tam thập tam thiên chúng văn thị già đà dĩ ,hựu phục thắng tiền ,hàm sinh
T01n0008_p0209b22║ hoan hỉ ,tâm ý khoái nhiên 。
T01n0008_p0209b23║ nhĩ thời ,đại phạm thiên vương tri bỉ thiên chúng hựu phục thắng tiền sinh hoan hỉ
T01n0008_p0209b24║ dĩ ,tức cáo chúng ngôn :「nhữ đẳng nhược dục lạc văn ,như lai .ưng cung .chính
T01n0008_p0209b25║ đẳng chính giác ,cụ đại trí tuệ ,ư trường dạ trung đa sở lợi lạc ,như
T01n0008_p0209b26║ thị sự giả ,ưng đương thắng tiền phát hoan hỉ tâm ,khởi hân lạc ý 。」thời ,
T01n0008_p0209b27║ bỉ thiên chúng câu bạch đại phạm thiên vương ngôn :「thiện tai !đại phạm thiên vương ,duy
T01n0008_p0209b28║ nguyện quảng thuyết ,như lai .ưng cung .chính đẳng chính giác cụ đại trí tuệ ,ư trường
T01n0008_p0209b29║ dạ trung lợi lạc đẳng sự 。」 thời ,đại phạm thiên vương tức vi quảng thuyết như lai
T01n0008_p0209c01║ đại trí vãng tích nhân duyên 。thời ,phạm vương ngôn :「thế tôn !nãi vãng quá khứ
T01n0008_p0209c02║ thế trung ,hữu nhất quốc vương ,kì danh vực chủ 。bỉ thời hữu nhất bà la
T01n0008_p0209c03║ môn ,danh viết kiên cố ,cư phụ tướng vị ,vi vương chi sư ,thông minh đại
T01n0008_p0209c04║ trí ,cụ đại tài lược ,thiện trị quốc sự 。vương hữu thái tử ,danh viết lê
T01n0008_p0209c05║ nỗ ,vương sở ái niệm ,thông minh đại trí ,phục hữu đại tài ,thiện liễu chúng
T01n0008_p0209c06║ sự 。thế tôn !bỉ lê nỗ thái tử ,biệt hữu lục nhân sa đế lợi đồng
T01n0008_p0209c07║ tử ,nhi vi bạn hữu ,thường sở cộng hội ,tụ sa vi hí 。bỉ phụ tướng
T01n0008_p0209c08║ kiên cố bà la môn ,diệc hữu nhất tử ,danh viết hộ minh ,thâm sở ái
T01n0008_p0209c09║ niệm ,tài trí thông lợi ,phàm sở lịch sự ,vô bất đỗng minh 。thế tôn !
T01n0008_p0209c10║ nhi bỉ phụ tướng sâm trị chánh sự ,phả kinh thời tuế ,kì hậu nhất thời hốt
T01n0008_p0209c11║ thú mệnh chung 。vương văn phụ tướng kiên cố bà la môn dĩ thú mệnh chung ,sầu
T01n0008_p0209c12║ ưu áo não bi chẩn lệ lưu ,mô tất kinh hoàng ,si môn như tuyệt ,nãi tác
T01n0008_p0209c13║ thị ngôn :『ngã thử phụ tướng ,phả hữu tài trí ,sâm trị quốc chánh ,thâm vi
T01n0008_p0209c14║ lương tá ,phục thường dữ ngã cộng sở ngu lạc ,nhi hốt mệnh chung ,ngã thâm
T01n0008_p0209c15║ khổ não 。』thời ,bỉ thái tử văn kì phụ vương vi phụ tướng kiên cố bà la
T01n0008_p0209c16║ môn dĩ thú mệnh chung ,sầu ưu áo não bi chẩn lệ lưu ,thái tử tức thời
T01n0008_p0209c17║ vãng nghệ vương sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『phụ vương vật tu ưu sầu ,vật tu
T01n0008_p0209c18║ thế khấp ,hà cố tự tổn si môn như tuyệt ?hà dĩ cố ?phụ vương đương
T01n0008_p0209c19║ tri ,kiên cố bà la môn hữu nhất trường tử ,danh viết hộ minh ,cụ hữu
T01n0008_p0209c20║ tài trí ,hựu phục thông lợi ,nhược kế phụ vị ,năng hiểu chánh sự ,kì phụ
T01n0008_p0209c21║ sở giải ,thử tử tất tri ,kim hữu thử nhân ,vương hà ưu não !vương ưng
T01n0008_p0209c22║ mật triệu ,tùy sự giáo kiều ,dĩ phụ sở nhâm đương thụ kì tử 。』 「thời ,vương
T01n0008_p0209c23║ văn dĩ ,tức mệnh sứ nhân nãi vị chi viết :『nhữ vãng hộ minh đồng tử sở
T01n0008_p0209c24║ truyền như thị ngôn :「vương kim triệu nhữ ,nghi tốc lai thử 。」』sứ nhân thụ mệnh ,
T01n0008_p0209c25║ tức thời vãng nghệ hộ minh đồng tử sở ,kí đáo bỉ dĩ ,cụ tuyên vương sắc :
T01n0008_p0209c26║ 『kim triệu ư nhữ ,nghi tốc vãng bỉ 。』thời ,hộ minh đồng tử văn sứ nhân ngôn ,
T01n0008_p0209c27║ tức thời lai nghệ vương sở 。đáo dĩ thân kính ,linh nhất diện toạ 。thời ,vương
T01n0008_p0209c28║ hoan hỉ trùng phục uý dụ ,tác như thị ngôn :『ngã kim như thật giáo kì ư
T01n0008_p0209c29║ nhữ ,nhữ phụ tang thệ ,tuy phục sầu não ,ngã kim linh nhữ kế kì phụ
T01n0008_p0210a01║ vị ,nhi vi phụ tướng 。nhữ thiện vi ngã cộng trị quốc chánh 。』hộ minh đồng
T01n0008_p0210a02║ tử thụ vương giáo mệnh ,tức kế phụ vị nãi vi phụ tướng ,cộng trị quốc chánh
T01n0008_p0210a03║ như phụ sở tác ,chư sở ưng sự ,tất như kì phụ ,nhi vô vi thất 。
T01n0008_p0210a04║ nhĩ thời ,quốc trung bà la môn trường giả sĩ thứ nhân dân ,tri thị sự dĩ ,
T01n0008_p0210a05║ hàm tác thị ngôn :『khoái tai !hộ minh đồng tử !nhữ phụ tích thời danh vi kiên
T01n0008_p0210a06║ cố ,tử kim kế vị ,khắc quảng tiền nghiệp ,ngã đẳng xưng nhữ danh đại kiên
T01n0008_p0210a07║ cố 。』kì bản danh tự vi hộ minh giả ,dĩ hoả trung xuất nhân duyên lập hiệu ,
T01n0008_p0210a08║ tùng kim dĩ hậu xưng đại kiên cố 。 「thế tôn !nhĩ thời ,phụ tướng đại kiên cố
T01n0008_p0210a09║ bà la môn vi tướng vị cửu ,tức thời vãng nghệ lục nhân sa đế lợi đồng
T01n0008_p0210a10║ tử sở ,đáo dĩ vị ngôn :『nhữ chư đồng tử !nghi ưng vãng bỉ lê nỗ
T01n0008_p0210a11║ thái tử sở ,cáo ư bỉ ngôn :「thái tử !nhược hữu khổ não ,nhữ ngã đồng
T01n0008_p0210a12║ thụ ;nhược hữu khoái lạc ,nhữ ngã đồng khánh ;nhữ hữu quy thú ,ngã diệc hữu
T01n0008_p0210a13║ quy 。kim nhữ phụ vương niên đăng thọ khảo ,tấn chỉ luy liệt ,thế nan tri
T01n0008_p0210a14║ giả sở vị thọ mệnh ,nhất đán khứ thế ngã đẳng hà quy ?nhữ kim đương tri ,
T01n0008_p0210a15║ hữu chư thần tá ,cộng tướng bình nghị ,vương khứ thế hậu ,tất đương dữ nhữ ,
T01n0008_p0210a16║ thụ vương quán đỉnh ,nhữ nhược thiệu vị ,đương dĩ quốc độ dữ ngã phân trị 。」』
T01n0008_p0210a17║ thị thời ,lục nhân đồng tử văn phụ tướng đại kiên cố bà la môn như thị ngôn
T01n0008_p0210a18║ dĩ ,tức thời vãng nghệ lê nỗ thái tử sở ,kí đáo bỉ dĩ ,cụ như
T01n0008_p0210a19║ thượng thuyết 。thời thái tử ngôn :『chư đồng tử !nhược ngã canh sinh chi nhật ,hoặc
T01n0008_p0210a20║ hữu thần tá ,lập ngã tự vị dữ thụ quán đỉnh ,ngã ư nhĩ thời bất vô
T01n0008_p0210a21║ nhữ đẳng ,sở hữu quốc độ dữ nhữ phân trị ,thiết hữu lạc sự dữ nhữ cộng
T01n0008_p0210a22║ thụ 。』hậu vực chủ vương ,phục kinh cửu thời hốt thú mệnh chung 。thời ,chư thần
T01n0008_p0210a23║ tá nghệ thái tử sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『thái tử !đương tri ,ngã đẳng chư thần
T01n0008_p0210a24║ thụ nhữ quán đỉnh ,nhữ kim thời chí nghi thiệu vương vị 。』thời ,lê nỗ thái tử
T01n0008_p0210a25║ vị thần tá ngôn :『nhữ đẳng nhược năng lập ngã tự vị ,kì hoặc kham nhâm ,kim
T01n0008_p0210a26║ chính thị thời 。』thời ,chư thần tá tức vi phu trí diệu sư tử tòa ,thái
T01n0008_p0210a27║ tử xứ vu tòa thượng ,dĩ diệu hương thuỷ quán chú kì đỉnh ,tác như thị ngôn :
T01n0008_p0210a28║ 『thiên tử !nhữ kim thời chí kham tự vương vị ,ngã đẳng chư thần phụng vương quán
T01n0008_p0210a29║ đỉnh 。』vương quán đỉnh dĩ ,thiện trị quốc chánh 。 「thế tôn !thời ,lê nỗ vương thụ
T01n0008_p0210b01║ quán đỉnh dĩ ,vị cửu chi gian ,ngũ dục tự ngu du hí tự tại 。ư thị
T01n0008_p0210b02║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn ,vãng nghệ lục nhân đồng tử sở ,đáo dĩ
T01n0008_p0210b03║ cáo ngôn :『nhữ đẳng đương tri ,lê nỗ thái tử dĩ thụ quán đỉnh ,xứ ư
T01n0008_p0210b04║ vương vị ,vị cửu chi gian ,ngũ dục ngu lạc du hí tự tại 。vương tích
T01n0008_p0210b05║ hữu ngôn ,dữ nhữ phân trị quốc độ 。nhữ đẳng kim thời nghi ưng vãng bỉ lê
T01n0008_p0210b06║ nỗ vương sở ,tác như thị ngôn :「vương tích hứa ngã ,hoạ nhưỡng phân trị 。nhữ
T01n0008_p0210b07║ vương kim thời ,năng bất vô bất ?」』thời ,lục đồng tử văn phụ tướng đại kiên cố
T01n0008_p0210b08║ bà la môn ngôn dĩ ,tức cộng vãng nghệ lê nỗ vương sở ,cụ như thượng thuyết 。
T01n0008_p0210b09║ 「thế tôn !thời ,lê nỗ vương cáo lục đồng tử ngôn :『như tiên sở ước ,ngã
T01n0008_p0210b10║ kí thị ngôn ,ngã kim đương dĩ thử chi quốc độ đẳng vi thất phân dữ nhữ
T01n0008_p0210b11║ lục nhân ,các các phân trị 。』như thị ngôn dĩ 。thời lục đồng tử câu bạch
T01n0008_p0210b12║ vương ngôn :『nhược vương kí kì ngôn giả ,tư vi thậm thiện ,nguyện vương tốc triệu
T01n0008_p0210b13║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn ,linh bỉ như vương giáo sắc ,thân hoạ cương
T01n0008_p0210b14║ cảnh 。bỉ nhân thông lợi trí tuệ minh liễu ,kham vi chuẩn đích 。』thời ,lê nỗ
T01n0008_p0210b15║ vương nãi mệnh sứ nhân tức vị chi ngôn :『nhữ vãng phụ tướng đại kiên cố bà
T01n0008_p0210b16║ la môn sở ,tác như thị ngôn :「vương kim triệu nhữ ,nhữ kim nghi ưng tốc
T01n0008_p0210b17║ chí vương sở 。」』sứ nhân thụ mệnh ,tức nghệ phụ tướng đại kiên cố bà la môn
T01n0008_p0210b18║ sở ,đáo dĩ như ưng tuyên kì vương ngôn :『nhữ kim nghi ưng tốc chí vương sở 。』
T01n0008_p0210b19║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển thượng
Tripitaka V1.12, Normalized Version
T01n0008_p0210b20║
T01n0008_p0210b21║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển hạ
T01n0008_p0210b22║
T01n0008_p0210b23║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0008_p0210b24║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0008_p0210b25║ 「nhĩ thời ,phụ tướng đại kiên cố bà la môn tức thời lai nghệ lê nỗ vương
T01n0008_p0210b26║ sở ,đáo dĩ thân kính thối toạ nhất diện 。thời ,vương hoan hỉ cố chúc uý an ,
T01n0008_p0210b27║ phụ tướng diệc phục túc cung đối đáp 。vương ngôn :『đại kiên cố !nhữ kim vi
T01n0008_p0210b28║ ngã độ thử quốc cảnh phân vi thất phân ,ngã dữ lục nhân đồng tử các các
T01n0008_p0210b29║ phân lí 。』thị thời phụ tướng thụ vương mệnh dĩ ,tức thời độ lượng phân thử địa
T01n0008_p0210c01║ giới ,chính bắc bắc ngung ,kì giới quảng khoát 。chính nam nam ngung ,kì giới hiệp
T01n0008_p0210c02║ lược ,do như xa hình 。trung ương cảnh độ ,đa nhân tụ xứ ,lê nỗ vương
T01n0008_p0210c03║ cư 。sở hữu ca lăng nga quốc ,[mộc *nại ]đa bố la thành ;ma thấp ma ca
T01n0008_p0210c04║ quốc ,bao [tinh -sinh +độ ]na thành ;vãn đế na quốc ,ma hứ sa ma thành ;tô
T01n0008_p0210c05║ vĩ la quốc ,lao lỗ ca thành ;di thể la quốc ;vĩ đề hứ thành ;ma
T01n0008_p0210c06║ già đà quốc ,chiêm ba đại thành ;ba la nại quốc ,ca thi đại thành 。như
T01n0008_p0210c07║ thị thất quốc ,các phân giới dĩ 。thời ,lục nhân đồng tử ư bỉ bỉ xứ ,
T01n0008_p0210c08║ thụ vương quán đỉnh ,các các vi vương ,thống lí nhất xứ 。tùng thị dĩ hậu ,
T01n0008_p0210c09║ nãi hữu thất vương ,sở vị lê nỗ vương 、phá oan vương 、phạm thụ vương 、thắng
T01n0008_p0210c10║ tôn vương 、minh ái vương 、trì quốc vương 、đại trì quốc vương ,như thị thất vương
T01n0008_p0210c11║ các phân thống dĩ 。hậu thời ,lục vương hựu phục tập hội ,cộng nghệ phụ tướng bà
T01n0008_p0210c12║ la môn sở ,đáo dĩ vị ngôn :『đại kiên cố !như nhữ sở hữu ,trí mưu
T01n0008_p0210c13║ tài lược ,trợ tá lê nỗ đại vương ,ngã đẳng lục vương nguyện nhữ đồng bỉ ,
T01n0008_p0210c14║ diệc tướng tán trợ 。』phụ tướng bà la môn văn thị ngôn dĩ ,đồng tá thất vương ,
T01n0008_p0210c15║ chư sở hữu sự tất cộng sâm nghị 。
T01n0008_p0210c16║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn kì hậu hựu phục giáo thụ thất thiên bà la
T01n0008_p0210c17║ môn ,tụng bỉ kinh điển ,giáo thụ thất thiên bà la môn ,độc bỉ kinh điển 。
T01n0008_p0210c18║ thời ,chư trường giả bà la môn sĩ thứ nhân dân ,hàm tri hàm kiến phụ tướng
T01n0008_p0210c19║ bà la môn như thị tài trí ,hỗ tướng nghị ngôn :『thử đại kiên cố thị
T01n0008_p0210c20║ vi chân thật đại bà la môn ,phục năng dữ chư bà la môn chúng ,giáo thụ
T01n0008_p0210c21║ độc tụng vi đà điển chương 。』
T01n0008_p0210c22║ 「thị thời ,phụ tướng bà la môn văn chúng nghị dĩ ,tác thị niệm ngôn :『thử chư
T01n0008_p0210c23║ bà la môn trường giả sĩ thứ nhân dân ,xứ xứ tướng tụ sâm nghị ,ư ngã
T01n0008_p0210c24║ giả dĩ xưng dương ,vị ngã tài trí ,hựu phục mục ngã nhi vi chân thật
T01n0008_p0210c25║ đại bà la môn ,thử phi ngã nghi ,ngã thả tự quan ,thật phi chân thật
T01n0008_p0210c26║ đại bà la môn ,ngã kim bất phục dữ chư bà la môn giáo thụ độc tụng
T01n0008_p0210c27║ vi đà điển chương ,chính sứ quảng tri ,thành phi ngã thiện ,huống phục thế gian
T01n0008_p0210c28║ ngã thân sắc tướng nhi bất cửu trụ ?ngã tích tằng văn ,tiên đức kì cựu đại
T01n0008_p0210c29║ bà la môn trí giả sở thuyết ,bà la môn pháp trung ,ư hạ tứ nguyệt ,
T01n0008_p0211a01║ tịch chỉ nhất xứ ,tu bi thiền quan ,bỉ quan nhược thành ,đại phạm thiên vương
T01n0008_p0211a02║ đương lai hiện thân ,thí sở cầu nguyện ,nhược như thị sự ,thị ngã sở lạc ,
T01n0008_p0211a03║ ngã ưng như thuyết tu thử thiền quan 。』như thị ngôn niệm dĩ 。thời ,phụ tướng bà
T01n0008_p0211a04║ la môn tương dục ư hạ tứ nguyệt trung tịch chỉ nhất xứ tu bi thiền quan ,
T01n0008_p0211a05║ tức nghệ lê nỗ vương sở ,đáo dĩ bạch ngôn :『đại vương !ngã kim lạc dục ,
T01n0008_p0211a06║ hạ tứ nguyệt trung tịch chỉ nhất xứ tu bi thiền quan ,nguyện vương thính hứa 。』thời ,
T01n0008_p0211a07║ lê nỗ vương ngôn :『đại kiên cố !tùy nhữ sở dục ,kim chính thị thời 。』
T01n0008_p0211a08║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn đắc vương hứa dĩ ,nghệ tịch tĩnh xứ ,đế tâm
T01n0008_p0211a09║ chuyên chú ,ư hạ tứ nguyệt trung tu bi thiền quan 。quá hạ tứ nguyệt dĩ ,
T01n0008_p0211a10║ đương bật sô bố tát bạch nguyệt thập ngũ nhật ,tức ư bỉ xứ ,y bà la
T01n0008_p0211a11║ môn pháp ,dĩ tân cù ma di ,tiên đồ kì địa ,nhiên tác tứ phương hoả
T01n0008_p0211a12║ đàn ,kì đàn trung tâm phục tác hoả lô 。thời ,phụ tướng bà la môn mộc dục
T01n0008_p0211a13║ kì thân ,trước tân tịnh y ,tùng bắc nhi thượng ,chí đàn nam giới ,trịch cát
T01n0008_p0211a14║ tường thảo ,biến phú đàn địa ,diện bắc nhi toạ ,chấp tể lỗ phược ,thí tác
T01n0008_p0211a15║ hoả sự ,dĩ tự phạm thiên 。nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn tác pháp vị cửu ,
T01n0008_p0211a16║ hốt ư bắc phương hữu đại quang tướng 。phụ tướng bà la môn kiến thị quang dĩ ,
T01n0008_p0211a17║ sinh hi hữu tâm ,thân mao hỉ thụ ,chuyển phục túc cung ,đế tâm nhi trụ 。
T01n0008_p0211a18║ kì quang sí thịnh ,tích sở vị kiến 。nhĩ thời ,đại phạm thiên vương hiện quang vị
T01n0008_p0211a19║ cửu ,tùng bắc nhi lai hư không trung trụ 。kì phụ tướng bà la môn nhất tâm
T01n0008_p0211a20║ hoan hỉ ,ngưỡng quan hư không ,nãi kiến đại phạm thiên vương xứ vu không trung ,
T01n0008_p0211a21║ tức thời hợp chưởng đỉnh lễ thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211a22║ 「『uy thần sắc tướng quang minh cụ , thị hà thánh giả hiện không trung ?
T01n0008_p0211a23║  ngã kim tuy kiến bất năng tri , duy nguyện như thật vi ngã thuyết 。』
T01n0008_p0211a24║ 「nhĩ thời đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211a25║ 「『bỉ chư tịnh hành giả tất tri , ngã ư phạm giới nhi thường trụ ,
T01n0008_p0211a26║  hựu phục chư thiên tri ngã danh , nhữ bà la môn ưng tự thẩm 。』
T01n0008_p0211a27║ 「phụ tướng bà la môn phục thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211a28║ 「『sở tu tịnh thuỷ cập tòa vị , tô mật nhũ dục vị trung thắng ,
T01n0008_p0211a29║  tối sơ phụng hiến ngã chuyên tâm , duy nguyện phạm vương ai nạp thụ 。』
T01n0008_p0211b01║ 「đại phạm thiên vương phục thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b02║ 「『sở tu tịnh thuỷ cập tòa vị , tô mật nhũ dục vị trung thắng ,
T01n0008_p0211b03║  nhữ bà la môn tối sơ hiến , ngã kim như ưng vi nhữ thụ 。』
T01n0008_p0211b04║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b05║ 「『ngũ dục chư cảnh danh thử giới , đắc sinh phạm thế danh tha giới ,
T01n0008_p0211b06║  ngã hân thị nghĩa phát vấn đoan , duy nguyện phạm vương thính hứa ngã 。』
T01n0008_p0211b07║ 「đại phạm thiên vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0211b08║ 「『thử giới tha giới nhị nghĩa trung , tùy nhữ sở lạc tứ nhữ vấn ,
T01n0008_p0211b09║  ngã kim thính hứa tất vô nghi , nhữ vấn vân hà đương tốc thuyết 。』
T01n0008_p0211b10║ 「nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn tức tác thị niệm :『ngã ư kim thời ,dục giải
T01n0008_p0211b11║ nghi hoặc ,tiên dĩ hà nghĩa ,vấn bỉ phạm vương ?vi vấn thử giới nghĩa do
T01n0008_p0211b12║ hà phát khởi tà ?vi vấn tha giới nghĩa do hà đắc sinh tà ?』phụ
T01n0008_p0211b13║ tướng bà la môn hựu phục thẩm tư :『thử giới nghĩa giả ,vị do ngũ dục phát
T01n0008_p0211b14║ khởi ,thử bất ưng vấn 。ngã kim đương dĩ sinh tha giới nghĩa vấn bỉ phạm
T01n0008_p0211b15║ vương 。』tác thị niệm dĩ ,tức vấn đại phạm thiên vương ngôn :『dũng mãnh thanh tịnh giả ,
T01n0008_p0211b16║ đại phạm thiên vương !ngã kim vấn nhữ ,nguyện giải nghi hoặc 。đại phạm nhân trung ,
T01n0008_p0211b17║ nhược dục cầu sinh tịch tĩnh phạm thiên giới giả ,đương tu hà hành ,nhi năng đắc
T01n0008_p0211b18║ sinh ?』
T01n0008_p0211b19║ 「nhĩ thời ,đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211b20║ 「『tu vô ngã giả tức tịnh hành , tâm trụ nhất cảnh bi giải thoát ,
T01n0008_p0211b21║  li chư dục nhiễm phiền não trừ , thử đẳng đắc sinh ư phạm giới 。』
T01n0008_p0211b22║ 「thời ,phụ tướng bà la môn bạch đại phạm thiên vương ngôn :『như đại phạm sở thuyết
T01n0008_p0211b23║ già đà trung ngôn ,tu vô ngã giả thị tức tịnh hành ,ngã ư thử nghĩa dĩ
T01n0008_p0211b24║ năng giải liễu ,vị nhất loại nhân khởi chính tín tâm ,tu xuất gia pháp ,thế
T01n0008_p0211b25║ trừ tu phát ,bí ca sa y ,xả chư phú lạc 。nhược thiểu nhược đa ,trí
T01n0008_p0211b26║ năng tùy chuyển 。nhược cao tộc trung 、nhược hạ tộc trung ,kì tâm bình đẳng li chư
T01n0008_p0211b27║ thủ trước 。đãn trì tam y nhất bát ,dư vô sở hữu 。ư chư học trung ,
T01n0008_p0211b28║ giáo thụ học pháp ,thân 、ngữ 、ý nghiệp cụ túc thanh tịnh ,tịnh mệnh tự tư ,
T01n0008_p0211b29║ li chư quá thất 。như thị danh vi tu vô ngã giả 。
T01n0008_p0211c01║ 「『hựu như đại phạm sở thuyết ,tâm trụ nhất cảnh ,ngã văn kì ngôn ,diệc giải
T01n0008_p0211c02║ thị nghĩa 。vị hữu nhất loại tu định hành giả ,nội tâm thanh tịnh ,trụ nhất cảnh
T01n0008_p0211c03║ tính ,vô tầm 、vô tứ ,định sinh hỉ lạc ,chứng nhị thiền định ,cụ túc sở
T01n0008_p0211c04║ hành ,thử tức danh vi tâm trụ nhất cảnh 。
T01n0008_p0211c05║ 「『hựu như đại phạm sở thuyết ,bi giải thoát giả ,ngã văn kì ngôn ,diệc giải
T01n0008_p0211c06║ thị nghĩa 。vị hữu nhất loại tu bi hành giả ,dĩ bi câu thời sở sinh
T01n0008_p0211c07║ chi tâm ,tiên ư đông phương ,biến vận bi tâm ,kì tâm quảng đại ,cụ túc
T01n0008_p0211c08║ sở hành ,bình đẳng vô nhị ,diệc vô hạn lượng ,vô oan vô não 。như thị
T01n0008_p0211c09║ đông phương hành dĩ ,nam tây bắc phương ,tứ duy thượng hạ ,nhất thiết thế giới ,
T01n0008_p0211c10║ quảng vận bi tâm ,cụ túc sở hành ,diệc phục như thị ,thử tức danh vi
T01n0008_p0211c11║ bi giải thoát giả 。
T01n0008_p0211c12║ 「『hựu như đại phạm thuyết ngôn ,li chư dục nhiễm ,phiền não trừ giả ,ngã văn
T01n0008_p0211c13║ kì ngôn ,bất giải thị nghĩa 。đại phạm ,hà đẳng vi phiền não ?vân hà nhân
T01n0008_p0211c14║ trung năng linh phiền não nhi đắc thanh tịnh ?chư phiền não hải sung mãn lưu chú ,
T01n0008_p0211c15║ thị trung vân hà linh tu hành giả đắc sinh tịch tĩnh bỉ phạm thiên giới ?』
T01n0008_p0211c16║ 「nhĩ thời đại phạm thiên vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng bà la môn viết :
T01n0008_p0211c17║ 「『tham sân si mạn nghi phẫn phú , não hại cuống vọng tinh khan tật ,
T01n0008_p0211c18║  khởi thử nhiễm pháp cập báng tha , thị đẳng danh vi chư phiền não 。
T01n0008_p0211c19║  viễn li như thị chư phiền não , tức ư nhân trung đắc thanh tịnh ,
T01n0008_p0211c20║  chư phiền não hải tắc kì nguyên , đắc sinh tịch tĩnh phạm thiên giới 。』
T01n0008_p0211c21║ 「thời ,phụ tướng bà la môn bạch đại phạm thiên vương ngôn :『như đại phạm sở thuyết ,
T01n0008_p0211c22║ chư phiền não pháp ,ngã văn kì ngôn ,liễu giải thị nghĩa 。ngã nhược tại gia ,
T01n0008_p0211c23║ nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia ,nhất hướng li quá ,đương tu thanh tịnh
T01n0008_p0211c24║ chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,nhược
T01n0008_p0211c25║ bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim tự tri tự giác ,
T01n0008_p0211c26║ nghi thiện tu tác ,hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。
T01n0008_p0211c27║ đại phạm !ngã kim xả gia ,nhi cầu xuất gia ,duy nguyện đại phạm tri ngã tâm
T01n0008_p0211c28║ ý 。』đại phạm thiên vương ngôn :『như nhữ sở dục ,kim chính thị thời 。』
T01n0008_p0211c29║ 「nhĩ thời không trung sở hiện đại phạm thiên vương tác thị ngôn dĩ ,ẩn nhi bất
T01n0008_p0212a01║ hiện 。」
T01n0008_p0212a02║ phục thứ ,hội trung ,ngũ kế kiền thát bà vương tử tiền bạch phật ngôn :「thế tôn !
T01n0008_p0212a03║ ngã ư kim nhật ,văn thử phạm vương ư thế tôn tiền thuyết nhân duyên sự ,ngã
T01n0008_p0212a04║ hốt tư niệm ,bỉ thời phụ tướng đại kiên cố bà la môn giả ,khởi phi tức
T01n0008_p0212a05║ thị phật thế tôn tà ?」 phật cáo ngũ kế kiền thát bà vương tử ngôn :「như thị ,
T01n0008_p0212a06║ như thị 。bỉ thời phụ tướng đại kiên cố bà la môn giả ,tức ngã thân thị 。
T01n0008_p0212a07║ ngã niệm vãng tích ,bỉ phụ tướng đại kiên cố bà la môn xuất gia đẳng sự ,
T01n0008_p0212a08║ nhữ tằng văn bất ?」 ngũ kế đáp ngôn :「bất dã ,thế tôn !ngã tích vị văn 。」
T01n0008_p0212a09║ phật ngôn :「ngũ kế !ngã kim thứ đệ ,vi nhữ tuyên thuyết 。ngũ kế !bỉ thời ,
T01n0008_p0212a10║ phụ tướng đại kiên cố bà la môn tác hoả sự dĩ ,vãng nghệ lê nỗ vương
T01n0008_p0212a11║ sở 。đáo dĩ quỵ bái ,cung hướng vương tiền ,thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a12║ 「『ngã hữu ý nguyện kim khải bạch , lê nỗ đại vương quốc giới chủ ,
T01n0008_p0212a13║  ngã xả tướng vị cầu xuất gia , nguyện vương tự lí quốc chánh sự 。』
T01n0008_p0212a14║ 「nhĩ thời lê nỗ đại vương tức thuyết già đà ,đáp phụ tướng viết :
T01n0008_p0212a15║ 「『nhữ nhược quyết thiểu sở tu dụng , nhất thiết dục giả ngã đương dữ ,
T01n0008_p0212a16║  nhược nhân niêu nhữ kim tốc ngôn , ngã dĩ vương pháp vi trị phạt 。
T01n0008_p0212a17║  nhữ như ngã phụ ngã như tử , nhữ ngã tướng trợ khởi tướng li ?
T01n0008_p0212a18║  nhữ tuy vi tướng diệc ngã sư , hà cố vu kim phát thị ngữ ?』
T01n0008_p0212a19║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a20║ 「『ngã chư sở dụng vô quyết phạp , diệc phi tha nhân tướng niêu não ,
T01n0008_p0212a21║  đãn vi ngã văn chân thật ngôn , phát xuất gia tâm vô cải chuyển 。』
T01n0008_p0212a22║ 「lê nỗ đại vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a23║ 「『phi nhân sở thuyết hà chân thật , hà cố tín thính như thị ngôn ?
T01n0008_p0212a24║  vật tương tư ngữ dĩ vi chân , khí phụ tướng vị cầu xuất gia 。』
T01n0008_p0212a25║ 「phụ tướng bà la môn thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212a26║ 「『thiên tử ngã tiên tác hoả sự , dũng phát thanh tịnh chuyên chú tâm ,
T01n0008_p0212a27║  y pháp bố đàn hoả tự thiên , dĩ cát tường thảo nhi tác dụng 。
T01n0008_p0212a28║  đại phạm thiên vương đại tiên thánh , ưng ngã sở cầu tức hiện thân ,
T01n0008_p0212a29║  ngã văn bỉ thuyết chân thật ngôn , thị cố kiên phát xuất gia ý 。』
T01n0008_p0212b01║ 「lê nỗ đại vương thuyết già đà viết :
T01n0008_p0212b02║ 「『như nhữ phụ tướng thiện sở thuyết , ngã kim tất năng sinh tín giải ,
T01n0008_p0212b03║  nhữ kí đắc văn tiên thánh ngôn , thử xuất gia tâm hà năng chuyển 。
T01n0008_p0212b04║  nhữ tâm do như hư không tịnh , phục như tịnh diệu lưu li bảo ,
T01n0008_p0212b05║  như nhữ sở tu ngã diệc tùy , ngã nhân nhữ cố đắc khai ngộ 。』
T01n0008_p0212b06║ 「thời ,lê nỗ vương thuyết già đà dĩ ,hựu tác thị ngôn :『đại kiên cố !nhữ tâm
T01n0008_p0212b07║ thanh tịnh ,lạc tu thiện hành ,tùy nhữ sở dục ,nhữ hữu quy thú ,ngã diệc
T01n0008_p0212b08║ hữu quy 。』
T01n0008_p0212b09║ 「thời ,phụ tướng bà la môn phục thuyết già đà ,tiền bạch vương viết :
T01n0008_p0212b10║ 「『nhữ vương đương xả chư dục cảnh , nhược chấp trước giả tức ngu phu ,
T01n0008_p0212b11║  ưng phát kiên cố li trước tâm , tam ma hứ đa nhẫn lực cụ 。
T01n0008_p0212b12║  thử sở ngộ giả thanh tịnh thừa , thử thanh tịnh đạo chân thường trụ ,
T01n0008_p0212b13║  thử sở tuyên thuyết chính pháp môn , do thử đắc sinh phạm thiên giới 。』
T01n0008_p0212b14║ 「ngũ kế !bỉ phân lí chư quốc giả lục vương ,văn phụ tướng bà la môn xả
T01n0008_p0212b15║ phụ tướng vị lạc cầu xuất gia ,tức tập lục vương ,cộng tại nhất xứ 。thời ,
T01n0008_p0212b16║ phụ tướng bà la môn nãi tự vãng nghệ bỉ lục vương sở ,đáo dĩ quỵ bái ,
T01n0008_p0212b17║ bạch chư vương ngôn :『chư vương !đương tri ,ngã kim dục xả bỉ phụ tướng vị ,
T01n0008_p0212b18║ duy nguyện chư vương ,các các biệt cầu trợ quốc chánh giả ,thiết hữu thụ học ,
T01n0008_p0212b19║ biệt y sư phạm 。ngã kim lạc dục xuất gia tu đạo 。hà dĩ cố ?ngã
T01n0008_p0212b20║ ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương
T01n0008_p0212b21║ xả li 。tùng thị dĩ hậu ,bất lạc tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược
T01n0008_p0212b22║ xuất gia nhất hướng li quá ,đương tu thanh tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?
T01n0008_p0212b23║ hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。
T01n0008_p0212b24║ thị cố ngã kim tự tri tự giác ,nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất
T01n0008_p0212b25║ phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。』thời bỉ lục vương hàm cộng nghị ngôn :『thử phụ
T01n0008_p0212b26║ tướng bà la môn hà cố khí xả phú quý nhi cầu xuất gia ?bà la môn
T01n0008_p0212b27║ trung diệc hữu ái lạc ư phú quý giả ,ngã đẳng ưng đương dĩ phú quý sự ,
T01n0008_p0212b28║ khuyến thỉnh bỉ nhân linh vật xuất gia 。』nhĩ thời ,lục vương cộng sâm nghị dĩ ,hàm
T01n0008_p0212b29║ vị phụ tướng bà la môn ngôn :『ngã đẳng lục vương dĩ phú quý sự nhất thiết
T01n0008_p0212c01║ sở dục ,khuyến thỉnh ư nhữ ,nhiên kim ngã đẳng ,sở hữu phú quý ,giai thị
T01n0008_p0212c02║ y pháp nhi đắc 。』ngôn dĩ tức xuất quảng đa tài bảo ,chư phú lạc cụ ,
T01n0008_p0212c03║ thụ dữ phụ tướng bà la môn 。thời ,phụ tướng bà la môn bạch lục vương ngôn :
T01n0008_p0212c04║ 『đại vương !kim thử tài bảo chư phú lạc cụ ,ngã tất tự hữu ,nhất thiết
T01n0008_p0212c05║ phong túc ,nhiên ngã sở hữu ,diệc y pháp đắc 。ngã tự sở hữu ,thượng tất
T01n0008_p0212c06║ khí xả ,huống phục vu kim thụ chư vương tứ ?ngã kim quyết định chí cầu xuất
T01n0008_p0212c07║ gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị
T01n0008_p0212c08║ phiền não pháp ,ưng đương xả li ,như thị nãi chí như tiền quảng thuyết 。』 「ngũ
T01n0008_p0212c09║ kế !thời ,bỉ lục vương phục tướng nghị ngôn :『bà la môn trung diệc hữu ái lạc
T01n0008_p0212c10║ xu diệu kĩ nữ ,ngã đẳng ưng đương dữ bỉ linh thụ 。』nhĩ thời lục vương cộng
T01n0008_p0212c11║ sâm nghị dĩ ,tức dĩ xu diệu 、kĩ nữ ,dữ phụ tướng bà la môn 。vương
T01n0008_p0212c12║ ngôn :『ngã thử kĩ nữ ,sắc tướng thù lệ ,cơ thể sung thật ,dong chỉ khả
T01n0008_p0212c13║ quan ,phục đa năng giải ,nhữ nghi nạp thụ ,vật phục xuất gia 。』thời ,phụ tướng
T01n0008_p0212c14║ bà la môn bạch lục vương ngôn :『đại vương !ngã gia tự hữu tứ thập thê thất ,
T01n0008_p0212c15║ sắc tướng thù lệ ,cơ thể sung thật ,dong chỉ khả quan ,đoan chính tề đẳng 。
T01n0008_p0212c16║ tuy phục tự hữu ,thượng tất khí xả ,huống phục vu kim thụ chư vương tứ ?
T01n0008_p0212c17║ ngã kim quyết định chí cầu xuất gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương
T01n0008_p0212c18║ sở văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li ,như thị
T01n0008_p0212c19║ nãi chí như tiền quảng thuyết 。』 「ngũ kế !thời ,bỉ lục vương hàm vị phụ tướng bà
T01n0008_p0212c20║ la môn ngôn :『nhữ kim kiên dục cầu xuất gia giả ,thả phục canh sĩ ,quá
T01n0008_p0212c21║ thất niên hậu ,ngã đẳng chư vương tử tôn cập đệ ,các thành lập dĩ ,ngã
T01n0008_p0212c22║ đẳng diệc đương tùy nhữ xuất gia 。nhữ đại kiên cố ,nhược hữu quy thú ,ngã
T01n0008_p0212c23║ đẳng chư vương diệc hữu sở quy 。』thời phụ tướng bà la môn bạch lục vương ngôn :
T01n0008_p0212c24║ 『nhược sĩ thất niên ,cực vi cửu viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。
T01n0008_p0212c25║ hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền
T01n0008_p0212c26║ não pháp ,ưng đương xả li ,như thị nãi chí như tiền quảng thuyết 。』lục vương hựu
T01n0008_p0212c27║ ngôn :『nhữ đại kiên cố !nhược bất nhĩ giả ,canh sĩ lục niên ,hoặc phục ngũ
T01n0008_p0212c28║ niên ,nãi chí nhất niên 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ nhất niên ,cực vi cửu
T01n0008_p0212c29║ viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :『nhược bất nhĩ giả
T01n0008_p0213a01║ canh sĩ thất nguyệt 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ thất nguyệt ,cực vi cửu viễn ,
T01n0008_p0213a02║ ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :『nhược bất nhĩ giả ,
T01n0008_p0213a03║ hoặc phục lục nguyệt ,nãi chí bán nguyệt 。』phụ tướng đáp ngôn :『nhược sĩ bán nguyệt ,
T01n0008_p0213a04║ cực vi cửu viễn ,ngã kim kiên chí nguyện tốc xuất gia 。』lục vương hựu ngôn :
T01n0008_p0213a05║ 『nhược bất nhĩ giả ,canh sĩ thất nhật 。』phụ tướng đáp ngôn :『đại vương !nhược sĩ
T01n0008_p0213a06║ thất nhật ,tư vi khả nhĩ ,ngã sở xuất gia ,xả khổ tùng lạc ,kim chính
T01n0008_p0213a07║ thị thời 。』 「ngũ kế !nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn vãng nghệ thất thiên giáo tụng
T01n0008_p0213a08║ kinh điển bà la môn ,cập thất thiên giáo độc kinh điển bà la môn sở ,đáo
T01n0008_p0213a09║ dĩ ,phổ cáo nhất vạn tứ thiên chư bà la môn ngôn :『thiện lai !thiện lai !
T01n0008_p0213a10║ chư bà la môn chúng 。nhữ đẳng sở hữu vi đà điển chương ,nhược độc nhược tụng ,
T01n0008_p0213a11║ tùng kim dĩ hậu ,các biệt cầu sư nhi tướng giáo tập 。ngã kim xuất gia ,
T01n0008_p0213a12║ vô năng giáo nhữ 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên vương sở ,văn chân
T01n0008_p0213a13║ thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li ,tùng thị dĩ hậu ,bất lạc
T01n0008_p0213a14║ tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia nhất hướng li quá ,đương tu thanh
T01n0008_p0213a15║ tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,nhân mệnh đoản xúc ,
T01n0008_p0213a16║ nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim tự tri tự giác ,
T01n0008_p0213a17║ nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo chư ác nghiệp 。』thời ,
T01n0008_p0213a18║ bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn chúng ,câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :
T01n0008_p0213a19║ 『ngã sư trí giả ,vật nghi xuất gia 。hà dĩ cố ?phu xuất gia giả ,thiểu
T01n0008_p0213a20║ kì nghĩa lợi 、thiểu kì uy đức 、thiểu hữu xưng dự ,nhược bỉ bà la môn
T01n0008_p0213a21║ giả ,hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự 。』thời ,phụ tướng
T01n0008_p0213a22║ bà la môn cáo bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn ngôn :『nhữ ,bà la môn !
T01n0008_p0213a23║ mạc tác thị ngữ !mạc tác thị ngữ !nhữ đẳng đương tri ,phu xuất gia giả ,
T01n0008_p0213a24║ hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự ;nhi bà la môn
T01n0008_p0213a25║ giả ,thiểu kì nghĩa lợi 、thiểu kì uy đức ,thiểu hữu xưng dự 。như nhữ chư
T01n0008_p0213a26║ bà la môn hữu sở tri giải ,nhất thiết giai tùng sư thụ vi duyên ,thị cố
T01n0008_p0213a27║ nhữ đẳng ,vật sinh dị kiến 。』thời ,bỉ nhất vạn tứ thiên bà la môn chúng ,
T01n0008_p0213a28║ câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :『như sư sở thuyết ,như thị ,như thị 。
T01n0008_p0213a29║ phu xuất gia giả ,hữu đại nghĩa lợi 、hữu đại uy đức 、hữu đại xưng dự ,
T01n0008_p0213b01║ nãi chí ngã đẳng hữu sở tri giải ,nhất thiết giai tùng sư thụ vi duyên ,nhữ
T01n0008_p0213b02║ sư kim thời nhược hữu quy thú ,ngã diệc hữu quy 。』thời ,phụ tướng bà la môn ,
T01n0008_p0213b03║ phục cáo nhất vạn tứ thiên chư bà la môn ngôn :『ngã sở xuất gia ,xả khổ
T01n0008_p0213b04║ tùng lạc ,kim chính thị thời 。』 「thời phụ tướng bà la môn ,hoàn nghệ tự xá
T01n0008_p0213b05║ tứ thập thê sở ,vị chư thê ngôn :『thiện lai ,thiện lai !nhữ đẳng các các
T01n0008_p0213b06║ đương nghệ bỉ bỉ thân tộc trung khứ ,hoặc phục lạc trụ biệt bà la môn tộc 。
T01n0008_p0213b07║ ngã kim xả nhữ ,chí cầu xuất gia 。hà dĩ cố ?ngã ư đại phạm thiên
T01n0008_p0213b08║ vương sở ,văn chân thật ngôn ,vị phiền não pháp ,ưng đương xả li 。tùng thị
T01n0008_p0213b09║ dĩ hậu ,bất lạc tại gia nhất hướng triền phọc 。ngã nhược xuất gia nhất hướng li
T01n0008_p0213b10║ quá ,đương tu thanh tịnh chính bạch phạm hành 。hà dĩ cố ?hữu sinh giai diệt ,
T01n0008_p0213b11║ nhân mệnh đoản xúc ,nhược bất giác tri ,tử đoạ ác thú 。thị cố ngã kim
T01n0008_p0213b12║ tự tri tự giác ,nghi thiện tu tác hành chính phạm hành ,bất phục thế gian tạo
T01n0008_p0213b13║ chư ác nghiệp 。』thời tứ thập thê câu bạch phụ tướng bà la môn ngôn :『nhữ
T01n0008_p0213b14║ đại kiên cố !ưng vi sư tôn thời ,nhữ tức thị sư tôn ,ưng vi phu chủ
T01n0008_p0213b15║ thời ,nhữ tức thị phu chủ ,ưng vi thiện hữu thời ,nhữ tức thị thiện hữu 。kim
T01n0008_p0213b16║ tùy nhữ sở dục ,nhữ hữu quy thú ,ngã diệc hữu quy 。』thời ,phụ tướng bà
T01n0008_p0213b17║ la môn phục vị tứ thập thê ngôn :『ngã sở xuất gia ,xả khổ tùng lạc ,
T01n0008_p0213b18║ kim chính thị thời 。』 「ngũ kế !nhĩ thời ,phụ tướng bà la môn ,sở ưng cáo ngữ
T01n0008_p0213b19║ biến cáo ngữ dĩ ,ư thất nhật trung ,chính tín kiên cố ,quy phật xuất gia ,
T01n0008_p0213b20║ tu phát tự lạc ,ca sa trước thân ,thành bật sô tướng ,uy nghi cụ túc 。
T01n0008_p0213b21║ phụ tướng bà la môn ,kí xuất gia dĩ 。thời ,bỉ thất vương tất xả quốc cảnh ,
T01n0008_p0213b22║ diệc tùy xuất gia ;sở hữu thất thiên giáo tụng bà la môn ,diệc tùy xuất gia ;
T01n0008_p0213b23║ bỉ tứ thập thê diệc tùy xuất gia 。thị thời ,phục hữu vô số bá thiên chư
T01n0008_p0213b24║ nhân dân chúng ,các các tùy hỉ ,tất lạc xuất gia 。 「ngũ kế !thời ,phụ tướng
T01n0008_p0213b25║ đại kiên cố bà la môn viễn li chư dục ,chứng a la hán quả 。chứng thánh
T01n0008_p0213b26║ quả dĩ ,phục vi đồng phạm hành giả ,thuyết chư thanh văn chủng loại pháp môn 。
T01n0008_p0213b27║ bỉ văn pháp dĩ ,giải liễu kì nghĩa ,đương sinh phạm giới 。thị thời ,đại kiên
T01n0008_p0213b28║ cố thanh văn ,phục vi chư đồng tu phạm hành giả ,thuyết chư thanh văn chủng loại
T01n0008_p0213b29║ pháp môn 。bỉ văn pháp dĩ ,giải liễu kì nghĩa ,đắc sinh dục giới tứ đại
T01n0008_p0213c01║ vương thiên 。hựu hữu nhất loại đồng phạm hành giả ,văn pháp ngộ giải ,sinh tam thập
T01n0008_p0213c02║ tam thiên ;hoặc hữu nhất loại đồng phạm hành giả sinh dạ ma thiên 、hoặc hữu
T01n0008_p0213c03║ nhất loại sinh đâu suất thiên 、hoặc hữu nhất loại sinh hoá lạc thiên 、hoặc hữu
T01n0008_p0213c04║ nhất loại sinh tha hoá tự tại thiên 。 「ngũ kế !bỉ thời ,hội trung nhược nam
T01n0008_p0213c05║ nhược nữ ,cập đồng phạm hành giả ,hoặc ư đại kiên cố thanh văn khởi quá thất
T01n0008_p0213c06║ tâm giả ,thân hoại mệnh chung ,đoạ địa ngục trung 。bỉ thời ,hội trung nhược nam
T01n0008_p0213c07║ nhược nữ ,cập đồng phạm hành giả ,ư đại kiên cố thanh văn khởi tịnh tín tâm
T01n0008_p0213c08║ giả ,thân hoại mệnh chung ,đắc sinh thiên giới 。 「ngũ kế !bỉ thời ,đại kiên cố
T01n0008_p0213c09║ thanh văn ,chu hành thành ấp tụ lạc cảnh giới ,phổ vi nhất thiết nhược vương 、nhược
T01n0008_p0213c10║ thần 、nhược trường giả 、nhược bà la môn ,nãi chí sĩ thứ nhân dân ,giáo hoá
T01n0008_p0213c11║ lợi ích ,linh xả tà đạo 。thị thời ,quốc trung vương thần trường giả ,chư bà
T01n0008_p0213c12║ la môn ,tu phạm hành giả ,cập tại gia giả ,nãi chí nhất thiết sĩ thứ
T01n0008_p0213c13║ nhân dân ,hàm tác thị ngôn :『quy mệnh thánh giả đại kiên cố ,thất vương phụ
T01n0008_p0213c14║ tướng 。khoái tai !kim nhật đắc đại thiện lợi 。』」 như thị thế tôn tuyên thuyết vãng tích
T01n0008_p0213c15║ nhân duyên sự dĩ ,ngũ kế kiền thát bà vương tử tâm sinh hoan hỉ ,viễn trần
T01n0008_p0213c16║ li cấu ,đắc pháp nhãn tịnh 。
T01n0008_p0213c17║ phật thuyết thử kinh dĩ ,ngũ kế kiền thát bà vương tử đẳng ,nhất thiết đại chúng ,
T01n0008_p0213c18║ văn phật sở thuyết ,giai đại hoan hỉ ,tín thụ phụng hành 。
T01n0008_p0213c19║ phật thuyết đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh quyển hạ
T01n0008_p0207c17║  No. 8 [No. 1(3)]
T01n0008_p0207c18║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上
T01n0008_p0207c19║
T01n0008_p0207c20║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0008_p0207c21║   傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯
T01n0008_p0207c22║ 如是我聞: 一 時,世 尊在王舍城鷲峯山中,
T01n0008_p0207c23║ 與大眾俱 。是時,有五 髻乾闥婆王子,過於夜
T01n0008_p0207c24║ 分,至明旦時,來詣佛所——彼有身光 廣大照耀,
T01n0008_p0207c25║ 彼鷲峯山都一 光 聚——到 佛所已,頭面禮足,
T01n0008_p0207c26║ 退住 一 面,前 白佛言:「世 尊!我於一 時,在三
T01n0008_p0207c27║ 十三天,見帝釋天主 ,大梵天王,并善法天眾,
T01n0008_p0207c28║ 而共集會,有所宣說:『我親所聞,我親所受。』
T01n0008_p0207c29║ 是義云 何 ?唯願世 尊!告示於我,令我了 知。」
T01n0008_p0208a01║ 佛告五 髻乾闥婆王子言:「所有汝於三十三
T01n0008_p0208a02║ 天,帝釋天主 ,大梵天王,并善法天眾,共集
T01n0008_p0208a03║ 會處,有所聽受,我今如應告語於汝,令汝
T01n0008_p0208a04║ 了 知。」
T01n0008_p0208a05║ 時,五 髻乾闥婆王子,復白佛言:「世 尊!我於
T01n0008_p0208a06║ 一 時在三十三天,帝釋天主 ,大梵天王,并
T01n0008_p0208a07║ 善法天眾,共集會處。是時,或有天子,以 因
T01n0008_p0208a08║ 緣故,初 生彼天。同時,有餘先生天子,見初
T01n0008_p0208a09║ 生者,乃起五 種極愛樂事 ,所謂壽命、色相、名
T01n0008_p0208a10║ 稱、吉祥、眷屬等。世 尊!彼有一 類天子,作如
T01n0008_p0208a11║ 是言:『諸天子!汝等且觀,此初 生天子,有餘先
T01n0008_p0208a12║ 生天子,起於五 種極愛樂事 ,所謂壽命、色相、
T01n0008_p0208a13║ 名稱、吉祥、眷屬等。』彼時,又有一 類天子,作如
T01n0008_p0208a14║ 是言:『諸天子!此初 生者是佛世 尊聲聞法
T01n0008_p0208a15║ 中,修 梵行已,身壞命終,感善趣報,而來生
T01n0008_p0208a16║ 此三十三天。同時,有諸先生天子,乃起五 種
T01n0008_p0208a17║ 極愛樂事 。』彼時又有一 類天子,作如是言:『快
T01n0008_p0208a18║ 哉諸天子!有四佛如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0208a19║ 世 間,宣說諸法,利 益天人,損減阿脩羅眾,
T01n0008_p0208a20║ 增益天眾。』彼時,又有一 類天子,作如是言:
T01n0008_p0208a21║ 『止!諸天子!非四佛如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0208a22║ 世 間。快哉!諸天子!有三佛如來.應供 .正等正
T01n0008_p0208a23║ 覺,出現世 間,宣說諸法,利 益天人,損減阿
T01n0008_p0208a24║ 脩羅眾,增益天眾。』彼時,又有一 類天子,
T01n0008_p0208a25║ 作如是言:『止!諸天子!非三佛如來.應供 .正等
T01n0008_p0208a26║ 正覺,出現世 間。快哉!諸天子!有二 佛如來.
T01n0008_p0208a27║ 應供 .正等正覺,出現世 間,宣說諸法,利 益
T01n0008_p0208a28║ 天人,損減阿修 羅眾,增益天眾。』如是等事 ,
T01n0008_p0208a29║ 願佛為說。」
T01n0008_p0208b01║ 是時,帝釋天主 ,大梵天王,在佛會中,佛以
T01n0008_p0208b02║ 是事 ,告帝釋天主 并天眾言:「汝等當知,同
T01n0008_p0208b03║ 一 時中,無處容受二 佛如來.應供 .正等正覺,
T01n0008_p0208b04║ 出現世 間,宣說諸法。」時,帝釋天主 并諸天眾,
T01n0008_p0208b05║ 聞佛語已,咸生歡喜,心意快然。
T01n0008_p0208b06║ 爾時,世 尊知彼帝釋天主 并諸天眾咸生歡
T01n0008_p0208b07║ 喜,即告眾言:「如來.應供 .正等正覺出現世 間,
T01n0008_p0208b08║ 具 足八 種希有之 法。汝等若欲聞者,應當勝
T01n0008_p0208b09║ 前 發歡喜心起忻樂意。」即時,佛告帝釋天主
T01n0008_p0208b10║ 言:「憍尸迦!汝今為此天眾,隨應樂說如來.
T01n0008_p0208b11║ 應供 .正等正覺八 希有法。」
T01n0008_p0208b12║ 時,帝釋天主 承佛教勅 ,宣說世 尊八 希有法:
T01n0008_p0208b13║ 「諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺出現世 間,
T01n0008_p0208b14║ 決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令多人利
T01n0008_p0208b15║ 益安樂。如是利 樂,是為希有。
T01n0008_p0208b16║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208b17║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208b18║ 等正覺出現世 間,宣說法教,利 益天人。所謂
T01n0008_p0208b19║ 破諸見法、離染污法、順觀法、潔白法、了 知
T01n0008_p0208b20║ 諸受法、除憍慢法、調伏渴流法、破無明法、
T01n0008_p0208b21║ 斷依止法、離貪愛法、寂滅法、涅槃法。如是
T01n0008_p0208b22║ 宣說諸法,是為希有。
T01n0008_p0208b23║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208b24║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208b25║ 等正覺出現世 間,為諸聲聞教示學法,謂所
T01n0008_p0208b26║ 應修 諸無瞋法。以 此緣故,如來.應供 .正等正
T01n0008_p0208b27║ 覺重重教示:『諸修 行者,應於曠野寂靜等
T01n0008_p0208b28║ 處修 無諍行,若行、若住 、若坐、若臥,遠離憒閙,
T01n0008_p0208b29║ 及離諠繁,隨自依止、隨自色相、隨自忻樂、
T01n0008_p0208c01║ 隨自所愛,勿 雜他人,隨自應行。』如是教示,
T01n0008_p0208c02║ 是為希有。
T01n0008_p0208c03║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見
T01n0008_p0208c04║ 於過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .
T01n0008_p0208c05║ 正等正覺出現世 間,雖復隨順受諸飲食,如
T01n0008_p0208c06║ 來常得食中上味,及得正味,得第一 味,得
T01n0008_p0208c07║ 不離散味。又復,如來.應供 .正等正覺所受飲
T01n0008_p0208c08║ 食,遠離憍慢無住 無著,常離過失起正智慧,
T01n0008_p0208c09║ 常欲出離。復以 此法教示一 切,是為希有。
T01n0008_p0208c10║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c11║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c12║ 等正覺出現世 間,具 足神通,為諸聲聞說神
T01n0008_p0208c13║ 通法,教示開導使令修 行。如是教示,是為
T01n0008_p0208c14║ 希有。
T01n0008_p0208c15║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c16║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c17║ 等正覺出現世 間,離諸疑惑,亦離疑論,於
T01n0008_p0208c18║ 善法中得無所畏,如是離疑者,是為希有。
T01n0008_p0208c19║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c20║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c21║ 等正覺,出現世 間,於諸法中如說能行,如
T01n0008_p0208c22║ 行能說,復以 諸法,教示開導使令修 行。如
T01n0008_p0208c23║ 是教示,是為希有。
T01n0008_p0208c24║ 「復次,諸天子!如來大師出現世 間,我不見於
T01n0008_p0208c25║ 過去及今現在而有別 異,是故如來.應供 .正
T01n0008_p0208c26║ 等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅槃道,增
T01n0008_p0208c27║ 長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水閻牟那河
T01n0008_p0208c28║ 水流注大海增長無盡,如來.應供 .正等正覺
T01n0008_p0208c29║ 亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善巧宣說諸
T01n0008_p0209a01║ 涅槃法,及善安立,使令修 行增長無盡。如
T01n0008_p0209a02║ 是教示者,是為希有。
T01n0008_p0209a03║ 「諸天子!如來大師出現世 間,具 足如是八 種
T01n0008_p0209a04║ 希有之 法,是故我不見於過去及今現在而
T01n0008_p0209a05║ 有別 異。」
T01n0008_p0209a06║ 是時,彼天子眾聞是說已,又復勝前 ,咸生歡
T01n0008_p0209a07║ 喜,心意快然,俱 白帝釋天主 言:「天主 !願為
T01n0008_p0209a08║ 我等重復宣說彼如來.應供 .正等正覺八 種希
T01n0008_p0209a09║ 有之 法。」
T01n0008_p0209a10║ 時,帝釋天主 為彼天眾,第二 宣說如來八 希
T01n0008_p0209a11║ 有法:
T01n0008_p0209a12║ 「復次,諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺出
T01n0008_p0209a13║ 現世 間,決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令
T01n0008_p0209a14║ 多人利 益安樂,如是利 樂,是為希有。諸天
T01n0008_p0209a15║ 子!是故如來大師出現世 間,我不見於過去
T01n0008_p0209a16║ 及今現在而有別 異,如是如前 廣說,乃至如
T01n0008_p0209a17║ 來.應供 .正等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅
T01n0008_p0209a18║ 槃道,增長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水、閻
T01n0008_p0209a19║ 牟那河水流注大海增長無盡,如來.應供 .正
T01n0008_p0209a20║ 等正覺亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善巧
T01n0008_p0209a21║ 宣說諸涅槃法,及善安立,使令修 行增長無
T01n0008_p0209a22║ 盡。如是教示,是為希有。諸天子!如來大師
T01n0008_p0209a23║ 出現世 間,具 足如是八 希有法。是故我不見
T01n0008_p0209a24║ 於過去及今現在而有別 異。」如是言已,彼天
T01n0008_p0209a25║ 子眾又復勝前 ,咸生歡喜,心意快然。
T01n0008_p0209a26║ 爾時,世 尊知天子眾又復勝前 生歡喜已,復
T01n0008_p0209a27║ 告帝釋天主 言:「憍尸迦!汝今重復宣說如來.
T01n0008_p0209a28║ 應供 .正等正覺八 希有法。」
T01n0008_p0209a29║ 是時帝釋天主 承佛教勅 ,第三復說八 希有
T01n0008_p0209b01║ 法:
T01n0008_p0209b02║ 「復次,諸天子!隨有如來.應供 .正等正覺,出現
T01n0008_p0209b03║ 世 間,決定損減阿脩羅眾,增益天眾,能令
T01n0008_p0209b04║ 多人利 益安樂。如是利 樂,是為希有。諸天
T01n0008_p0209b05║ 子!是故如來大師出現世 間,我不見於過去
T01n0008_p0209b06║ 及今現在而有別 異,如是如前 廣說,乃至如
T01n0008_p0209b07║ 來.應供 .正等正覺,出現世 間,教示涅槃及涅
T01n0008_p0209b08║ 槃道,增長充 滿無有窮盡。譬如殑伽 河水、
T01n0008_p0209b09║ 閻牟那河水流注大海增長無盡,如來.應供 .
T01n0008_p0209b10║ 正等正覺亦復如是,教示涅槃及涅槃道,善
T01n0008_p0209b11║ 巧宣說諸涅槃法,及善安立,使令修 行增長
T01n0008_p0209b12║ 無盡。如是教示,是為希有。諸天子!如來大
T01n0008_p0209b13║ 師出現世 間,具 足如是八 希有法,是故我不
T01n0008_p0209b14║ 見於過去及今現在而有別 異。」如是言已。
T01n0008_p0209b15║ 時,大梵天王知彼天眾又復勝前 ,咸生歡喜
T01n0008_p0209b16║ 心意快然,即說伽 陀曰:
T01n0008_p0209b17║ 「帝釋天主 并天眾, 咸生如是歡喜心,
T01n0008_p0209b18║ 歸命稱讚佛如來, 善說如來希有法。
T01n0008_p0209b19║ 昔見天中初 生者, 具 足色相及威光 ,
T01n0008_p0209b20║ 由於梵行久 已修 , 得生彼天具 勝力 。」
T01n0008_p0209b21║ 時,三十三天眾聞是伽 陀已,又復勝前 ,咸生
T01n0008_p0209b22║ 歡喜,心意快然。
T01n0008_p0209b23║ 爾時,大梵天王知彼天眾又復勝前 生歡喜
T01n0008_p0209b24║ 已,即告眾言:「汝等若欲樂聞,如來.應供 .正
T01n0008_p0209b25║ 等正覺,具 大智慧,於長夜中多所利 樂,如
T01n0008_p0209b26║ 是事 者,應當勝前 發歡喜心,起忻樂意。」時,
T01n0008_p0209b27║ 彼天眾俱 白大梵天王言:「善哉!大梵天王,唯
T01n0008_p0209b28║ 願廣說,如來.應供 .正等正覺具 大智慧,於長
T01n0008_p0209b29║ 夜中利 樂等事 。」 時,大梵天王即為廣說如來
T01n0008_p0209c01║ 大智往昔因緣。時,梵王言:「世 尊!乃往過去
T01n0008_p0209c02║ 世 中,有一 國王,其名域主 。彼時有一 婆羅
T01n0008_p0209c03║ 門,名曰堅固,居輔相位 ,為王之 師,聰明大
T01n0008_p0209c04║ 智,具 大才略,善治國事 。王有太子,名曰黎
T01n0008_p0209c05║ 努 ,王所愛念,聰明大智,復有大才,善了 眾
T01n0008_p0209c06║ 事 。世 尊!彼黎努 太子,別 有六 人剎帝利 童
T01n0008_p0209c07║ 子,而為伴 友,常所共會,聚砂為戲。彼輔相
T01n0008_p0209c08║ 堅固婆羅門,亦有一 子,名曰護明,深所愛
T01n0008_p0209c09║ 念,才智聰利 ,凡所歷事 ,無不洞明。世 尊!
T01n0008_p0209c10║ 而彼輔相參治政事 ,頗經時歲,其後一 時忽
T01n0008_p0209c11║ 趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終,愁
T01n0008_p0209c12║ 憂懊惱悲軫淚流,撫膝驚惶,癡悶如絕,乃作
T01n0008_p0209c13║ 是言:『我此輔相,頗有才智,參治國政,深為
T01n0008_p0209c14║ 良佐 ,復常與我共所娛樂,而忽命終,我深
T01n0008_p0209c15║ 苦惱。』時,彼太子聞其父王為輔相堅固婆羅
T01n0008_p0209c16║ 門已趣命終,愁憂懊惱悲軫淚流,太子即時
T01n0008_p0209c17║ 往詣王所,到 已白言:『父王勿 須憂愁,勿 須
T01n0008_p0209c18║ 涕泣,何 故自損癡悶如絕?何 以 故?父王當
T01n0008_p0209c19║ 知,堅固婆羅門有一 長子,名曰護明,具 有
T01n0008_p0209c20║ 才智,又復聰利 ,若繼父位 ,能曉政事 ,其父
T01n0008_p0209c21║ 所解,此子悉知,今有此人,王何 憂惱!王應
T01n0008_p0209c22║ 密召,隨事 教招,以 父所任當授其子。』 「時,王
T01n0008_p0209c23║ 聞已,即命使人乃謂之 曰:『汝往護明童子所
T01n0008_p0209c24║ 傳如是言:「王今召汝,宜速來此。」』使人受命,
T01n0008_p0209c25║ 即時往詣護明童子所,既到 彼已,具 宣王勅 :
T01n0008_p0209c26║ 『今召於汝,宜速往彼。』時,護明童子聞使人言,
T01n0008_p0209c27║ 即時來詣王所。到 已伸 敬,令一 面坐。時,王
T01n0008_p0209c28║ 歡喜重復慰諭,作如是言:『我今如實教示於
T01n0008_p0209c29║ 汝,汝父喪逝,雖復愁惱,我今令汝繼其父
T01n0008_p0210a01║ 位 ,而為輔相。汝善為我共治國政。』護明童
T01n0008_p0210a02║ 子受王教命,即繼父位 乃為輔相,共治國政
T01n0008_p0210a03║ 如父所作,諸所應事 ,悉如其父,而無違失。
T01n0008_p0210a04║ 爾時,國中婆羅門長者士庶人民,知是事 已,
T01n0008_p0210a05║ 咸作是言:『快哉!護明童子!汝父昔時名為堅
T01n0008_p0210a06║ 固,子今繼位 ,克 廣前 業,我等稱汝名大堅
T01n0008_p0210a07║ 固。』其本名字為護明者,以 火中出因緣立號,
T01n0008_p0210a08║ 從今已後稱大堅固。 「世 尊!爾時,輔相大堅固
T01n0008_p0210a09║ 婆羅門為相未久 ,即時往詣六 人剎帝利 童
T01n0008_p0210a10║ 子所,到 已謂言:『汝諸童子!宜應往彼黎努
T01n0008_p0210a11║ 太子所,告於彼言:「太子!若有苦惱,汝我同
T01n0008_p0210a12║ 受;若有快樂,汝我同慶;汝有歸趣,我亦有
T01n0008_p0210a13║ 歸。今汝父王年登壽考,進止羸劣 ,世 難知
T01n0008_p0210a14║ 者所謂壽命,一 旦去世 我等何 歸?汝今當知,
T01n0008_p0210a15║ 有諸臣佐 ,共相評議,王去世 後,必當與汝,
T01n0008_p0210a16║ 受王灌頂,汝若紹位 ,當以 國土與我分治。」』
T01n0008_p0210a17║ 是時,六 人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言
T01n0008_p0210a18║ 已,即時往詣黎努 太子所,既到 彼已,具 如
T01n0008_p0210a19║ 上說。時太子言:『諸童子!若我更生之 日,或
T01n0008_p0210a20║ 有臣佐 ,立我嗣位 與授灌頂,我於爾時不忘
T01n0008_p0210a21║ 汝等,所有國土與汝分治,設有樂事 與汝共
T01n0008_p0210a22║ 受。』後域主 王,復經久 時忽趣命終。時,諸臣
T01n0008_p0210a23║ 佐 詣太子所,到 已白言:『太子!當知,我等諸臣
T01n0008_p0210a24║ 授汝灌頂,汝今時至宜紹王位 。』時,黎努 太子
T01n0008_p0210a25║ 謂臣佐 言:『汝等若能立我嗣位 ,其或堪任,今
T01n0008_p0210a26║ 正是時。』時,諸臣佐 即為敷置妙師子座,太
T01n0008_p0210a27║ 子處于座上,以 妙香水灌注其頂,作如是言:
T01n0008_p0210a28║ 『天子!汝今時至堪嗣王位 ,我等諸臣奉王灌
T01n0008_p0210a29║ 頂。』王灌頂已,善治國政。 「世 尊!時,黎努 王受
T01n0008_p0210b01║ 灌頂已,未久 之 間,五 欲自娛遊戲自在。於是
T01n0008_p0210b02║ 輔相大堅固婆羅門,往詣六 人童子所,到 已
T01n0008_p0210b03║ 告言:『汝等當知,黎努 太子已受灌頂,處於
T01n0008_p0210b04║ 王位 ,未久 之 間,五 欲娛樂遊戲自在。王昔
T01n0008_p0210b05║ 有言,與汝分治國土。汝等今時宜應往彼黎
T01n0008_p0210b06║ 努 王所,作如是言:「王昔許我,畫壤分治。汝
T01n0008_p0210b07║ 王今時,能不忘不?」』時,六 童子聞輔相大堅固
T01n0008_p0210b08║ 婆羅門言已,即共往詣黎努 王所,具 如上說。
T01n0008_p0210b09║ 「世 尊!時,黎努 王告六 童子言:『如先所約,我
T01n0008_p0210b10║ 記是言,我今當以 此之 國土等為七分與汝
T01n0008_p0210b11║ 六 人,各各分治。』如是言已。時六 童子俱 白
T01n0008_p0210b12║ 王言:『若王記其言者,斯為甚善,願王速召
T01n0008_p0210b13║ 輔相大堅固婆羅門,令彼如王教勅 ,申畫疆
T01n0008_p0210b14║ 境。彼人聰利 智慧明了 ,堪為準的。』時,黎努
T01n0008_p0210b15║ 王乃命使人即謂之 言:『汝往輔相大堅固婆
T01n0008_p0210b16║ 羅門所,作如是言:「王今召汝,汝今宜應速
T01n0008_p0210b17║ 至王所。」』使人受命,即詣輔相大堅固婆羅門
T01n0008_p0210b18║ 所,到 已如應宣示王言:『汝今宜應速至王所。』
T01n0008_p0210b19║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷上
T01n0008_p0210b20║
T01n0008_p0210b21║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷下
T01n0008_p0210b22║
T01n0008_p0210b23║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0008_p0210b24║   傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯
T01n0008_p0210b25║ 「爾時,輔相大堅固婆羅門即時來詣黎努 王
T01n0008_p0210b26║ 所,到 已伸 敬退坐一 面。時,王歡喜顧囑慰安,
T01n0008_p0210b27║ 輔相亦復肅恭對答。王言:『大堅固!汝今為
T01n0008_p0210b28║ 我度此國境分為七分,我與六 人童子各各
T01n0008_p0210b29║ 分理。』是時輔相受王命已,即時度量分此地
T01n0008_p0210c01║ 界,正北北隅,其界廣闊。正南南隅,其界狹
T01n0008_p0210c02║ 略,猶如車形。中央境土,多人聚處,黎努 王
T01n0008_p0210c03║ 居。所有迦陵誐國,[木*奈]多布囉城;摩濕摩迦
T01n0008_p0210c04║ 國,褒[惺-生+土]那城;晚帝那國,摩呬沙摩城;蘇
T01n0008_p0210c05║ 尾囉國,勞 嚕迦城;彌體羅國;尾提呬城;摩
T01n0008_p0210c06║ 伽 陀國,瞻波大城;波羅奈國,迦尸大城。如
T01n0008_p0210c07║ 是七國,各分界已。時,六 人童子於彼彼處,
T01n0008_p0210c08║ 受王灌頂,各各為王,統理一 處。從是已後,
T01n0008_p0210c09║ 乃有七王,所謂黎努 王、破冤 王、梵授王、勝
T01n0008_p0210c10║ 尊王、明愛王、持國王、大持國王,如是七王
T01n0008_p0210c11║ 各分統已。後時,六 王又復集會,共詣輔相婆
T01n0008_p0210c12║ 羅門所,到 已謂言:『大堅固!如汝所有,智謀
T01n0008_p0210c13║ 才略,助 佐 黎努 大王,我等六 王願汝同彼,
T01n0008_p0210c14║ 亦相贊助 。』輔相婆羅門聞是言已,同佐 七王,
T01n0008_p0210c15║ 諸所有事 悉共參議。
T01n0008_p0210c16║ 「爾時,輔相婆羅門其後又復教授七千婆羅
T01n0008_p0210c17║ 門,誦彼經典 ,教授七千婆羅門,讀彼經典 。
T01n0008_p0210c18║ 時,諸長者婆羅門士庶人民,咸知咸見輔相
T01n0008_p0210c19║ 婆羅門如是才智,互 相議言:『此大堅固是
T01n0008_p0210c20║ 為真實大婆羅門,復能與諸婆羅門眾,教授
T01n0008_p0210c21║ 讀誦圍陀典 章。』
T01n0008_p0210c22║ 「是時,輔相婆羅門聞眾議已,作是念言:『此諸
T01n0008_p0210c23║ 婆羅門長者士庶人民,處處相聚參議,於我
T01n0008_p0210c24║ 假以 稱揚,謂我才智,又復目我而為真實
T01n0008_p0210c25║ 大婆羅門,此非我宜,我且自觀,實非真實
T01n0008_p0210c26║ 大婆羅門,我今不復與諸婆羅門教授讀誦
T01n0008_p0210c27║ 圍陀典 章,正使廣知,誠非我善,況復世 間
T01n0008_p0210c28║ 我身色相而不久 住 ?我昔曾聞,先德耆舊大
T01n0008_p0210c29║ 婆羅門智者所說,婆羅門法中,於夏四月,
T01n0008_p0211a01║ 寂止一 處,修 悲禪觀,彼觀若成,大梵天王
T01n0008_p0211a02║ 當來現身,施所求願,若如是事 ,是我所樂,
T01n0008_p0211a03║ 我應如說修 此禪觀。』如是言念已。時,輔相婆
T01n0008_p0211a04║ 羅門將欲於夏四月中寂止一 處修 悲禪觀,
T01n0008_p0211a05║ 即詣黎努 王所,到 已白言:『大王!我今樂欲,
T01n0008_p0211a06║ 夏四月中寂止一 處修 悲禪觀,願王聽許。』時,
T01n0008_p0211a07║ 黎努 王言:『大堅固!隨汝所欲,今正是時。』
T01n0008_p0211a08║ 「爾時,輔相婆羅門得王許已,詣寂靜處,諦心
T01n0008_p0211a09║ 專注,於夏四月中修 悲禪觀。過夏四月已,
T01n0008_p0211a10║ 當苾芻布薩白月十五 日,即於彼處,依婆羅
T01n0008_p0211a11║ 門法,以 新瞿摩夷,先塗其地,然作四方火
T01n0008_p0211a12║ 壇,其壇中心復作火爐。時,輔相婆羅門沐浴
T01n0008_p0211a13║ 其身,著新淨衣,從北而上,至壇南界,擲吉
T01n0008_p0211a14║ 祥草,徧覆壇地,面北而坐,執宰嚕嚩,施作
T01n0008_p0211a15║ 火事 ,以 祀梵天。爾時,輔相婆羅門作法未久 ,
T01n0008_p0211a16║ 忽於北方有大光 相。輔相婆羅門見是光 已,
T01n0008_p0211a17║ 生希有心,身毛喜竪,轉復肅恭,諦心而住 。
T01n0008_p0211a18║ 其光 熾盛,昔所未見。爾時,大梵天王現光 未
T01n0008_p0211a19║ 久 ,從北而來虛空中住 。其輔相婆羅門一 心
T01n0008_p0211a20║ 歡喜,仰觀虛空,乃見大梵天王處于空中,
T01n0008_p0211a21║ 即時合掌頂禮說伽 陀曰:
T01n0008_p0211a22║ 「『威神色相光 明具 , 是何 聖者現空中?
T01n0008_p0211a23║  我今雖見不能知, 惟願如實為我說。』
T01n0008_p0211a24║ 「爾時大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211a25║ 「『彼諸淨行者悉知, 我於梵界而常住 ,
T01n0008_p0211a26║  又復諸天知我名, 汝婆羅門應自審。』
T01n0008_p0211a27║ 「輔相婆羅門復說伽 陀曰:
T01n0008_p0211a28║ 「『所須淨水及座位 , 蘇蜜乳 粥味中勝,
T01n0008_p0211a29║  最初 奉獻我專心, 惟願梵王哀納受。』
T01n0008_p0211b01║ 「大梵天王復說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b02║ 「『所須淨水及座位 , 蘇蜜乳 粥味中勝,
T01n0008_p0211b03║  汝婆羅門最初 獻, 我今如應為汝受。』
T01n0008_p0211b04║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b05║ 「『五 欲諸境名此界, 得生梵世 名他界,
T01n0008_p0211b06║  我忻是義發問端, 惟願梵王聽許我。』
T01n0008_p0211b07║ 「大梵天王說伽 陀曰:
T01n0008_p0211b08║ 「『此界他界二 義中, 隨汝所樂恣汝問,
T01n0008_p0211b09║  我今聽許悉無疑, 汝問云 何 當速說。』
T01n0008_p0211b10║ 「爾時,輔相婆羅門即作是念:『我於今時,欲解
T01n0008_p0211b11║ 疑惑,先以 何 義,問彼梵王?為問此界義由
T01n0008_p0211b12║ 何 發起邪?為問他界義由何 得生邪?』輔
T01n0008_p0211b13║ 相婆羅門又復審思:『此界義者,謂由五 欲發
T01n0008_p0211b14║ 起,此不應問。我今當以 生他界義問彼梵
T01n0008_p0211b15║ 王。』作是念已,即問大梵天王言:『勇 猛清淨者,
T01n0008_p0211b16║ 大梵天王!我今問汝,願解疑惑。大梵人中,
T01n0008_p0211b17║ 若欲求生寂靜梵天界者,當修 何 行,而能得
T01n0008_p0211b18║ 生?』
T01n0008_p0211b19║ 「爾時,大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211b20║ 「『修 無我者即淨行, 心住 一 境悲解脫,
T01n0008_p0211b21║  離諸欲染煩惱除, 此等得生於梵界。』
T01n0008_p0211b22║ 「時,輔相婆羅門白大梵天王言:『如大梵所說
T01n0008_p0211b23║ 伽 陀中言,修 無我者是即淨行,我於此義已
T01n0008_p0211b24║ 能解了 ,謂一 類人起正信 心,修 出家法,剃
T01n0008_p0211b25║ 除鬚髮,被袈裟衣,捨諸富樂。若少若多,智
T01n0008_p0211b26║ 能隨轉。若高族中、若下族中,其心平等離諸
T01n0008_p0211b27║ 取著。但 持三衣一 鉢,餘無所有。於諸學中,
T01n0008_p0211b28║ 教授學法,身、語、意業具 足清淨,淨命自資,
T01n0008_p0211b29║ 離諸過失。如是名為修 無我者。
T01n0008_p0211c01║ 「『又如大梵所說,心住 一 境,我聞其言,亦解
T01n0008_p0211c02║ 是義。謂有一 類修 定行者,內心清淨,住 一 境
T01n0008_p0211c03║ 性,無尋、無伺,定生喜樂,證二 禪定,具 足所
T01n0008_p0211c04║ 行,此即名為心住 一 境。
T01n0008_p0211c05║ 「『又如大梵所說,悲解脫者,我聞其言,亦解
T01n0008_p0211c06║ 是義。謂有一 類修 悲行者,以 悲俱 時所生
T01n0008_p0211c07║ 之 心,先於東方,遍運悲心,其心廣大,具 足
T01n0008_p0211c08║ 所行,平等無二 ,亦無限量,無冤 無惱。如是
T01n0008_p0211c09║ 東方行已,南西北方,四維上下,一 切世 界,
T01n0008_p0211c10║ 廣運悲心,具 足所行,亦復如是,此即名為
T01n0008_p0211c11║ 悲解脫者。
T01n0008_p0211c12║ 「『又如大梵說言,離諸欲染,煩惱除者,我聞
T01n0008_p0211c13║ 其言,不解是義。大梵,何 等為煩惱?云 何 人
T01n0008_p0211c14║ 中能令煩惱而得清淨?諸煩惱海充 滿流注,
T01n0008_p0211c15║ 是中云 何 令修 行者得生寂靜彼梵天界?』
T01n0008_p0211c16║ 「爾時大梵天王即說伽 陀,答輔相婆羅門曰:
T01n0008_p0211c17║ 「『貪瞋癡慢疑忿覆, 惱害誑妄并慳嫉,
T01n0008_p0211c18║  起此染法及謗他, 是等名為諸煩惱。
T01n0008_p0211c19║  遠離如是諸煩惱, 即於人中得清淨,
T01n0008_p0211c20║  諸煩惱海塞其源, 得生寂靜梵天界。』
T01n0008_p0211c21║ 「時,輔相婆羅門白大梵天王言:『如大梵所說,
T01n0008_p0211c22║ 諸煩惱法,我聞其言,了 解是義。我若在家,
T01n0008_p0211c23║ 一 向纏縛。我若出家,一 向離過,當修 清淨
T01n0008_p0211c24║ 正白梵行。何 以 故?有生皆滅,人命短促 ,若
T01n0008_p0211c25║ 不覺知,死墮惡趣。是故我今自知自覺,
T01n0008_p0211c26║ 宜善修 作,行正梵行,不復世 間造諸惡業。
T01n0008_p0211c27║ 大梵!我今捨家,而求出家,惟願大梵知我心
T01n0008_p0211c28║ 意。』大梵天王言:『如汝所欲,今正是時。』
T01n0008_p0211c29║ 「爾時空中所現大梵天王作是言已,隱而不
T01n0008_p0212a01║ 現。」
T01n0008_p0212a02║ 復次,會中,五 髻乾闥婆王子前 白佛言:「世 尊!
T01n0008_p0212a03║ 我於今日,聞此梵王於世 尊前 說因緣事 ,我
T01n0008_p0212a04║ 忽思念,彼時輔相大堅固婆羅門者,豈非即
T01n0008_p0212a05║ 是佛世 尊邪?」 佛告五 髻乾闥婆王子言:「如是,
T01n0008_p0212a06║ 如是。彼時輔相大堅固婆羅門者,即我身是。
T01n0008_p0212a07║ 我念往昔,彼輔相大堅固婆羅門出家等事 ,
T01n0008_p0212a08║ 汝曾聞不?」 五 髻答言:「不也,世 尊!我昔未聞。」
T01n0008_p0212a09║ 佛言:「五 髻!我今次第,為汝宣說。五 髻!彼時,
T01n0008_p0212a10║ 輔相大堅固婆羅門作火事 已,往詣黎努 王
T01n0008_p0212a11║ 所。到 已跪拜,恭向王前 ,說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a12║ 「『我有意願今啟白, 黎努 大王國界主 ,
T01n0008_p0212a13║  我捨相位 求出家, 願王自理國政事 。』
T01n0008_p0212a14║ 「爾時黎努 大王即說伽 陀,答輔相曰:
T01n0008_p0212a15║ 「『汝若闕少所須用, 一 切欲者我當與,
T01n0008_p0212a16║  若人嬈汝今速言, 我以 王法為治罰。
T01n0008_p0212a17║  汝如我父我如子, 汝我相助 豈相離?
T01n0008_p0212a18║  汝雖為相亦我師, 何 故于今發是語?』
T01n0008_p0212a19║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a20║ 「『我諸所用無闕乏 , 亦非他人相嬈惱,
T01n0008_p0212a21║  但 為我聞真實言, 發出家心無改轉。』
T01n0008_p0212a22║ 「黎努 大王說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a23║ 「『非人所說何 真實, 何 故信 聽如是言?
T01n0008_p0212a24║  勿 將斯語以 為真, 棄輔相位 求出家。』
T01n0008_p0212a25║ 「輔相婆羅門說伽 陀曰:
T01n0008_p0212a26║ 「『天子我先作火事 , 勇 發清淨專注心,
T01n0008_p0212a27║  依法布壇火祀天, 以 吉祥草而作用。
T01n0008_p0212a28║  大梵天王大仙 聖, 應我所求即現身,
T01n0008_p0212a29║  我聞彼說真實言, 是故堅發出家意。』
T01n0008_p0212b01║ 「黎努 大王說伽 陀曰:
T01n0008_p0212b02║ 「『如汝輔相善所說, 我今悉能生信 解,
T01n0008_p0212b03║  汝既得聞先聖言, 此出家心何 能轉。
T01n0008_p0212b04║  汝心猶如虛空淨, 復如淨妙瑠璃寶,
T01n0008_p0212b05║  如汝所修 我亦隨, 我因汝故得開悟。』
T01n0008_p0212b06║ 「時,黎努 王說伽 陀已,又作是言:『大堅固!汝心
T01n0008_p0212b07║ 清淨,樂修 善行,隨汝所欲,汝有歸趣,我亦
T01n0008_p0212b08║ 有歸。』
T01n0008_p0212b09║ 「時,輔相婆羅門復說伽 陀,前 白王曰:
T01n0008_p0212b10║ 「『汝王當捨諸欲境, 若執著者即愚夫,
T01n0008_p0212b11║  應發堅固離著心, 三摩呬多忍力 具 。
T01n0008_p0212b12║  此所悟者清淨乘, 此清淨道真常住 ,
T01n0008_p0212b13║  此所宣說正法門, 由此得生梵天界。』
T01n0008_p0212b14║ 「五 髻!彼分理諸國者六 王,聞輔相婆羅門捨
T01n0008_p0212b15║ 輔相位 樂求出家,即集六 王,共在一 處。時,
T01n0008_p0212b16║ 輔相婆羅門乃自往詣彼六 王所,到 已跪拜,
T01n0008_p0212b17║ 白諸王言:『諸王!當知,我今欲捨彼輔相位 ,
T01n0008_p0212b18║ 惟願諸王,各各別 求助 國政者,設有授學,
T01n0008_p0212b19║ 別 依師範。我今樂欲出家修 道。何 以 故?我
T01n0008_p0212b20║ 於大梵天王所,聞真實言,謂煩惱法,應當
T01n0008_p0212b21║ 捨離。從是已後,不樂在家一 向纏縛。我若
T01n0008_p0212b22║ 出家一 向離過,當修 清淨正白梵行。何 以 故?
T01n0008_p0212b23║ 有生皆滅,人命短促 ,若不覺知,死墮惡趣。
T01n0008_p0212b24║ 是故我今自知自覺,宜善修 作行正梵行,不
T01n0008_p0212b25║ 復世 間造諸惡業。』時彼六 王咸共議言:『此輔
T01n0008_p0212b26║ 相婆羅門何 故棄捨富貴而求出家?婆羅門
T01n0008_p0212b27║ 中亦有愛樂於富貴者,我等應當以 富貴事 ,
T01n0008_p0212b28║ 勸 請彼人令勿 出家。』爾時,六 王共參議已,咸
T01n0008_p0212b29║ 謂輔相婆羅門言:『我等六 王以 富貴事 一 切
T01n0008_p0212c01║ 所欲,勸 請於汝,然今我等,所有富貴,皆是
T01n0008_p0212c02║ 依法而得。』言已即出廣多財寶,諸富樂具 ,
T01n0008_p0212c03║ 授與輔相婆羅門。時,輔相婆羅門白六 王言:
T01n0008_p0212c04║ 『大王!今此財寶諸富樂具 ,我悉自有,一 切
T01n0008_p0212c05║ 豐足,然我所有,亦依法得。我自所有,尚悉
T01n0008_p0212c06║ 棄捨,況復于今受諸王賜?我今決定志求出
T01n0008_p0212c07║ 家。何 以 故?我於大梵天王所,聞真實言,謂
T01n0008_p0212c08║ 煩惱法,應當捨離,如是乃至如前 廣說。』 「五
T01n0008_p0212c09║ 髻!時,彼六 王復相議言:『婆羅門中亦有愛樂
T01n0008_p0212c10║ 姝妙妓女,我等應當與彼令受。』爾時六 王共
T01n0008_p0212c11║ 參議已,即以 姝妙、妓女,與輔相婆羅門。王
T01n0008_p0212c12║ 言:『我此妓女,色相殊麗,肌體充 實,容止可
T01n0008_p0212c13║ 觀,復多能解,汝宜納受,勿 復出家。』時,輔相
T01n0008_p0212c14║ 婆羅門白六 王言:『大王!我家自有四十妻室,
T01n0008_p0212c15║ 色相殊麗,肌體充 實,容止可觀,端正齊等。
T01n0008_p0212c16║ 雖復自有,尚悉棄捨,況復于今受諸王賜?
T01n0008_p0212c17║ 我今決定志求出家。何 以 故?我於大梵天王
T01n0008_p0212c18║ 所聞真實言,謂煩惱法,應當捨離,如是
T01n0008_p0212c19║ 乃至如前 廣說。』 「五 髻!時,彼六 王咸謂輔相婆
T01n0008_p0212c20║ 羅門言:『汝今堅欲求出家者,且復更俟 ,過
T01n0008_p0212c21║ 七年後,我等諸王子孫及弟,各成立已,我
T01n0008_p0212c22║ 等亦當隨汝出家。汝大堅固,若有歸趣,我
T01n0008_p0212c23║ 等諸王亦有所歸。』時輔相婆羅門白六 王言:
T01n0008_p0212c24║ 『若俟 七年,極為久 遠,我今堅志願速出家。
T01n0008_p0212c25║ 何 以 故?我於大梵天王所,聞真實言,謂煩
T01n0008_p0212c26║ 惱法,應當捨離,如是乃至如前 廣說。』六 王又
T01n0008_p0212c27║ 言:『汝大堅固!若不爾者,更俟 六 年,或復五
T01n0008_p0212c28║ 年,乃至一 年。』輔相答言:『若俟 一 年,極為久
T01n0008_p0212c29║ 遠,我今堅志願速出家。』六 王又言:『若不爾者
T01n0008_p0213a01║ 更俟 七月。』輔相答言:『若俟 七月,極為久 遠,
T01n0008_p0213a02║ 我今堅志願速出家。』六 王又言:『若不爾者,
T01n0008_p0213a03║ 或復六 月,乃至半月。』輔相答言:『若俟 半月,
T01n0008_p0213a04║ 極為久 遠,我今堅志願速出家。』六 王又言:
T01n0008_p0213a05║ 『若不爾者,更俟 七日。』輔相答言:『大王!若俟
T01n0008_p0213a06║ 七日,斯為可爾,我所出家,捨苦從樂,今正
T01n0008_p0213a07║ 是時。』 「五 髻!爾時,輔相婆羅門往詣七千教誦
T01n0008_p0213a08║ 經典 婆羅門,及七千教讀經典 婆羅門所,到
T01n0008_p0213a09║ 已,普告一 萬四千諸婆羅門言:『善來!善來!
T01n0008_p0213a10║ 諸婆羅門眾。汝等所有圍陀典 章,若讀若誦,
T01n0008_p0213a11║ 從今已後,各別 求師而相教習。我今出家,
T01n0008_p0213a12║ 無能教汝。何 以 故?我於大梵天王所,聞真
T01n0008_p0213a13║ 實言,謂煩惱法,應當捨離,從是已後,不樂
T01n0008_p0213a14║ 在家一 向纏縛。我若出家一 向離過,當修 清
T01n0008_p0213a15║ 淨正白梵行。何 以 故?有生皆滅,人命短促 ,
T01n0008_p0213a16║ 若不覺知,死墮惡趣。是故我今自知自覺,
T01n0008_p0213a17║ 宜善修 作行正梵行,不復世 間造諸惡業。』時,
T01n0008_p0213a18║ 彼一 萬四千婆羅門眾,俱 白輔相婆羅門言:
T01n0008_p0213a19║ 『我師智者,勿 宜出家。何 以 故?夫出家者,少
T01n0008_p0213a20║ 其義利 、少其威德、少有稱譽,若彼婆羅門
T01n0008_p0213a21║ 者,有大義利 、有大威德、有大稱譽。』時,輔相
T01n0008_p0213a22║ 婆羅門告彼一 萬四千婆羅門言:『汝,婆羅門!
T01n0008_p0213a23║ 莫作是語!莫作是語!汝等當知,夫出家者,
T01n0008_p0213a24║ 有大義利 、有大威德、有大稱譽;而婆羅門
T01n0008_p0213a25║ 者,少其義利 、少其威德,少有稱譽。如汝諸
T01n0008_p0213a26║ 婆羅門有所知解,一 切皆從師授為緣,是故
T01n0008_p0213a27║ 汝等,勿 生異見。』時,彼一 萬四千婆羅門眾,
T01n0008_p0213a28║ 俱 白輔相婆羅門言:『如師所說,如是,如是。
T01n0008_p0213a29║ 夫出家者,有大義利 、有大威德、有大稱譽,
T01n0008_p0213b01║ 乃至我等有所知解,一 切皆從師授為緣,汝
T01n0008_p0213b02║ 師今時若有歸趣,我亦有歸。』時,輔相婆羅門,
T01n0008_p0213b03║ 復告一 萬四千諸婆羅門言:『我所出家,捨苦
T01n0008_p0213b04║ 從樂,今正是時。』 「時輔相婆羅門,還詣自舍
T01n0008_p0213b05║ 四十妻所,謂諸妻言:『善來,善來!汝等各各
T01n0008_p0213b06║ 當詣彼彼親族中去,或復樂住 別 婆羅門族。
T01n0008_p0213b07║ 我今捨汝,志求出家。何 以 故?我於大梵天
T01n0008_p0213b08║ 王所,聞真實言,謂煩惱法,應當捨離。從是
T01n0008_p0213b09║ 已後,不樂在家一 向纏縛。我若出家一 向離
T01n0008_p0213b10║ 過,當修 清淨正白梵行。何 以 故?有生皆滅,
T01n0008_p0213b11║ 人命短促 ,若不覺知,死墮惡趣。是故我今
T01n0008_p0213b12║ 自知自覺,宜善修 作行正梵行,不復世 間造
T01n0008_p0213b13║ 諸惡業。』時四十妻俱 白輔相婆羅門言:『汝
T01n0008_p0213b14║ 大堅固!應為師尊時,汝即是師尊,應為夫主
T01n0008_p0213b15║ 時,汝即是夫主 ,應為善友時,汝即是善友。今
T01n0008_p0213b16║ 隨汝所欲,汝有歸趣,我亦有歸。』時,輔相婆
T01n0008_p0213b17║ 羅門復謂四十妻言:『我所出家,捨苦從樂,
T01n0008_p0213b18║ 今正是時。』 「五 髻!爾時,輔相婆羅門,所應告語
T01n0008_p0213b19║ 遍告語已,於七日中,正信 堅固,歸佛出家,
T01n0008_p0213b20║ 鬚髮自落,袈裟著身,成苾芻相,威儀 具 足。
T01n0008_p0213b21║ 輔相婆羅門,既出家已。時,彼七王悉捨國境,
T01n0008_p0213b22║ 亦隨出家;所有七千教誦婆羅門,亦隨出家;
T01n0008_p0213b23║ 彼四十妻亦隨出家。是時,復有無數百千諸
T01n0008_p0213b24║ 人民眾,各各隨喜,悉樂出家。 「五 髻!時,輔相
T01n0008_p0213b25║ 大堅固婆羅門遠離諸欲,證阿羅漢果。證聖
T01n0008_p0213b26║ 果已,復為同梵行者,說諸聲聞種類法門。
T01n0008_p0213b27║ 彼聞法已,解了 其義,當生梵界。是時,大堅
T01n0008_p0213b28║ 固聲聞,復為諸同修 梵行者,說諸聲聞種類
T01n0008_p0213b29║ 法門。彼聞法已,解了 其義,得生欲界四大
T01n0008_p0213c01║ 王天。又有一 類同梵行者,聞法悟解,生三十
T01n0008_p0213c02║ 三天;或有一 類同梵行者生夜摩天、或有
T01n0008_p0213c03║ 一 類生兜 率天、或有一 類生化樂天、或有
T01n0008_p0213c04║ 一 類生他化自在天。 「五 髻!彼時,會中若男
T01n0008_p0213c05║ 若女,及同梵行者,或於大堅固聲聞起過失
T01n0008_p0213c06║ 心者,身壞命終,墮地獄中。彼時,會中若男
T01n0008_p0213c07║ 若女,及同梵行者,於大堅固聲聞起淨信 心
T01n0008_p0213c08║ 者,身壞命終,得生天界。 「五 髻!彼時,大堅固
T01n0008_p0213c09║ 聲聞,周行城邑聚落境界,普為一 切若王、若
T01n0008_p0213c10║ 臣、若長者、若婆羅門,乃至士庶人民,教化
T01n0008_p0213c11║ 利 益,令捨邪道。是時,國中王臣長者,諸婆
T01n0008_p0213c12║ 羅門,修 梵行者,及在家者,乃至一 切士庶
T01n0008_p0213c13║ 人民,咸作是言:『歸命聖者大堅固,七王輔
T01n0008_p0213c14║ 相。快哉!今日得大善利 。』」 如是世 尊宣說往昔
T01n0008_p0213c15║ 因緣事 已,五 髻乾闥婆王子心生歡喜,遠塵
T01n0008_p0213c16║ 離垢,得法眼淨。
T01n0008_p0213c17║ 佛說此經已,五 髻乾闥婆王子等,一 切大眾,
T01n0008_p0213c18║ 聞佛所說,皆大歡喜,信 受奉行。
T01n0008_p0213c19║ 佛說大堅固婆羅門緣起經卷下
 
Nguồn rộng mở tâm hồn



 • Leave a Comment