Cập nhật tôn ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Comment