[0010] Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi Kinh [白衣金幢二婆羅門緣起經]

TF-8) Normalized Version, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0010_p0216b05║
T01n0010_p0216b06║
T01n0010_p0216b07║
T01n0010_p0216b08║
T01n0010_p0216b09║  No. 10 [No. 1(5), No. 26(154)]
T01n0010_p0216b10║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh
T01n0010_p0216b11║ quyển thượng
T01n0010_p0216b12║
T01n0010_p0216b13║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh truyền
T01n0010_p0216b14║   pháp đại sư tứ tử sa môn thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0010_p0216b15║ như thị ngã văn : nhất thời ,thế tôn tại xá vệ quốc cố phế viên lâm lộc
T01n0010_p0216b16║ mẫu đường trung 。thị thời ,bỉ xứ hữu bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ,
T01n0010_p0216b17║ khứ phật cận trụ ,lạc cầu xuất gia ,thành bật sô tướng 。
T01n0010_p0216b18║ nhĩ thời ,thế tôn ,nhật hậu phân thời ,tự phòng nhi xuất ,nghệ lộc mẫu đường ,
T01n0010_p0216b19║ toàn phục kinh hành 。thời ,bạch y bà la môn ,kiến phật thế tôn nghệ lộc mẫu
T01n0010_p0216b20║ đường toàn phục kinh hành dĩ ,tức vị kim tràng bà la môn ngôn :「kim tràng !
T01n0010_p0216b21║ thế gian hi hí ,chư sở lạc pháp tất thị hí luận 。ngã tuy sở tác ,
T01n0010_p0216b22║ cánh vô kì thật ,nhược thân nhược tâm ,toàn sinh giải quyện 。dĩ kì thân tâm
T01n0010_p0216b23║ hữu giải quyện cố ,tức khởi thất niệm 。thử thất niệm nhân ,tức thị vô thường 、
T01n0010_p0216b24║ thị bất kiên lao 、thị bất cứu cánh 、thị tán hoại pháp 。nhữ kim bất ưng
T01n0010_p0216b25║ như thị tu tác hí lạc pháp giả ,vị tức thí thiết sự hoả chi pháp 。」 kim
T01n0010_p0216b26║ tràng bà la môn ngôn :「nhữ vân hà tri ?」 bạch y đáp ngôn :「ngã tùng tôn
T01n0010_p0216b27║ giả cù đàm sở văn 。nhi bỉ cù đàm ,hữu đại biện tài ,thiện tri thị
T01n0010_p0216b28║ nghĩa 。bỉ sở thuyết ngôn ,sự hoả chi pháp ,vị tùng cổ tiên chi sở truyền
T01n0010_p0216b29║ tập ,nãi chí sở hữu sự hoả pháp giáo ,bỉ diệc giai tri 。bỉ hữu nhất loại
T01n0010_p0216c01║ tiên nhân ,ư sa môn bà la môn sở ,khởi quá thất ý ,cố tác hoả
T01n0010_p0216c02║ sự 。kì quá thất giả ,vị hỗ tướng tăng tật ,tứ cầu kì đoản ,do thử
T01n0010_p0216c03║ hỗ khởi quá thất nhân cố ,nhi chư hữu tình ,thọ mệnh diệt một 。hựu phục
T01n0010_p0216c04║ hữu tình ,ư biệt giới trung ,thọ mệnh tận dĩ ,nhi lai sinh thử 。nhược năng
T01n0010_p0216c05║ thanh tịnh ,xả gia xuất gia ,nhược hành tăng tu ,chân thật tướng ưng ,chính
T01n0010_p0216c06║ thiện tác ý ,như kì sắc tâm ,nhập tam ma địa ,tùy đẳng dẫn tâm ,tức
T01n0010_p0216c07║ năng kí niệm ,bỉ tú trụ sự 。thị đẳng hữu tình ,bất lạc hỗ tướng tăng
T01n0010_p0216c08║ tật tứ đoản ,do bất khởi bỉ quá thất nhân cố ,thị tức thường trụ 、thị
T01n0010_p0216c09║ tức kiên lao 、thị tức cứu cánh 、thị bất tán hoại pháp 。nhược phục hữu tình ,
T01n0010_p0216c10║ hỗ tướng tứ đoản ,do bỉ hỗ khởi quá thất nhân cố ,thị tức vô thường 、
T01n0010_p0216c11║ thị bất kiên lao 、thị bất cứu cánh 、thị tán hoại pháp 。thị cố chư bà
T01n0010_p0216c12║ la môn ,bất ưng như thị tu tác ,vật khởi quá thất ý ,thí thiết sự
T01n0010_p0216c13║ hoả pháp 。kim tràng !nhữ khả tri bất ?thử phật thế tôn ,nhật hậu phân thời ,
T01n0010_p0216c14║ tự phòng nhi xuất ,nghệ lộc mẫu đường ,toàn phục kinh hành 。nhữ kim khả năng
T01n0010_p0216c15║ đồng ngã vãng nghệ phật thế tôn sở ,đầu diện lễ túc ,phật kinh hành thời ,
T01n0010_p0216c16║ tùy tùng kinh hành 。bỉ phật thế tôn ,tất vi ngã đẳng ,tùy nghi thuyết pháp 。」
T01n0010_p0216c17║ thời ,kim tràng bà la môn ngôn :「thiện tai ,ngã vãng 。」
T01n0010_p0216c18║ nhĩ thời ,bạch y kim tràng nhị bà la môn ,hỗ ngôn nghị dĩ ,đồng nghệ phật
T01n0010_p0216c19║ sở 。đáo dĩ ,câu thời đầu diện lễ túc ,tùy phật kinh hành 。
T01n0010_p0216c20║ nhĩ thời ,thế tôn cáo bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ngôn :「nhữ đẳng đương
T01n0010_p0216c21║ tri ,chư bà la môn ,tự vị liễu đạt tam minh ,danh xưng thượng tộc ,chủng
T01n0010_p0216c22║ tính thanh tịnh ,tùng sự hoả thiên thắng tộc trung sinh ,phụ tịnh mẫu tịnh ,thiện
T01n0010_p0216c23║ sinh thiện chủng ,nãi chí thất thế ,phụ mẫu tôn cao ,chủng tộc thù thắng ,vô
T01n0010_p0216c24║ tội vô báng ,thị đẳng giai nhân chủng tính tịnh cố 。hựu vị đỗng đạt minh liễu
T01n0010_p0216c25║ ngũ chủng kí luận ,nhất bản mẫu pháp đẳng cứu cánh tam minh 、nhị chư vật định
T01n0010_p0216c26║ danh 、tam cai trá bà na 、tứ văn tự chương cú 、ngũ hí tiếu diệu ngôn 。
T01n0010_p0216c27║ thị đẳng kí luận ,chư vi đà điển ,bản sư bà la môn ,tất thiện liễu
T01n0010_p0216c28║ tri 。bạch y !chư bà la môn ,ư tam minh trung ,khởi vô khinh huỷ lăng nhục
T01n0010_p0216c29║ cập ki báng tà ?」 bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ,câu bạch phật ngôn :
T01n0010_p0217a01║ 「thế tôn !chư bà la môn ,ư tam minh trung ,vân hà đắc vô khinh huỷ
T01n0010_p0217a02║ lăng nhục cập chư ki báng ?nhi bà la môn ,tam minh điển trung ,tác như
T01n0010_p0217a03║ thị ngôn :『chư bà la môn ,như thị thanh tịnh ,thị chân bà la môn ,thị
T01n0010_p0217a04║ phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,phạm vương chủng loại ,phạm vương sở hoá ,phạm
T01n0010_p0217a05║ vương sở thụ 。thị cố ,chư bà la môn ,như thị thanh tịnh ,thị chân bà
T01n0010_p0217a06║ la môn 。』thế tôn !nhi ngã bạch y 、kim tràng ,diệc dĩ quyến thuộc sở triền ,
T01n0010_p0217a07║ bất đắc giải thoát ,giảm thất thiện pháp ,tăng trường ác pháp 。thế tôn !thử diệc thị
T01n0010_p0217a08║ vi ngã bà la môn tam minh điển trung khinh huỷ lăng nhục ki báng đẳng sự 。」
T01n0010_p0217a09║ phật cáo bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ngôn :「nhữ đẳng đương tri ,chư bà
T01n0010_p0217a10║ la môn ,ư tam minh trung ,sở kiều khinh huỷ cập ki báng giả ,vi dĩ bà
T01n0010_p0217a11║ la môn hữu như thị ngôn :『chư bà la môn ,như thị thanh tịnh ,thị chân bà
T01n0010_p0217a12║ la môn thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,phạm vương chủng loại ,phạm vương
T01n0010_p0217a13║ sở hoá ,phạm vương sở thụ ,thị cố chư bà la môn ,như thị thanh tịnh ,
T01n0010_p0217a14║ thị chân bà la môn 。』bạch y !bỉ chư bà la môn ,tuy tác thị thuyết ,
T01n0010_p0217a15║ phản vi phá hoại ,liệt nhược tự thân nhi phục tổn thất 。bỉ bà la môn
T01n0010_p0217a16║ sở phá hoại giả ,vi dĩ bất thật khởi chư chấp trước ,phản ư chính pháp
T01n0010_p0217a17║ nhi sinh ha áp ,do thị tức khởi hỗ tướng tránh luận 。hà dĩ cố ?bạch
T01n0010_p0217a18║ y !hoặc hữu bà la môn ,vị sở sinh thời ,thời phân biệt dị ,thai trung
T01n0010_p0217a19║ diệc dị ,chấp bỉ sở kiến ,sinh thời dị cố ,nãi vi thanh tịnh 。nhi chư bà
T01n0010_p0217a20║ la môn ,diệc đồng như thị thanh tịnh sở sinh ,thị cố tác như thị ngôn :『chư
T01n0010_p0217a21║ bà la môn ,thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,phạm vương chủng loại ,phạm
T01n0010_p0217a22║ vương sở hoá ,phạm vương sở thụ ,thị cố chư bà la môn ,như thị thanh
T01n0010_p0217a23║ tịnh ,thị chân bà la môn 。』bạch y !đương tri hữu tứ chủng loại ,tức vi
T01n0010_p0217a24║ tứ tộc 。hà đẳng vi tứ ?sở vị sa đế lợi tộc 、bà la môn tộc 、
T01n0010_p0217a25║ tì xá tộc 、thủ đà tộc 。bạch y !ư thị tứ tộc trung ,tạo hắc nghiệp
T01n0010_p0217a26║ giả ,cảm hắc nghiệp báo ,phi thắng sở tác ,trí giả ha áp ,tử đoạ ác
T01n0010_p0217a27║ thú 。hựu tứ tộc trung ,hữu tạo bạch nghiệp giả ,cảm bạch nghiệp báo ,thị thắng
T01n0010_p0217a28║ sở tác ,trí giả xưng tán ,tử sinh thiên thú 。bạch y !vân hà hắc nghiệp ?
T01n0010_p0217a29║ sở vị sát sinh 、thâu đạo 、tà nhiễm 、vọng ngôn 、ỷ ngữ 、lưỡng thiệt 、ác khẩu 、tham
T01n0010_p0217b01║ sân 、tà kiến ,thử thị hắc nghiệp 。vân hà bạch nghiệp ?vị bất sát sinh 、bất
T01n0010_p0217b02║ thâu đạo 、bất tà nhiễm 、bất vọng ngôn 、bất ỷ ngữ 、bất lưỡng thiệt 、bất ác khẩu 、bất
T01n0010_p0217b03║ tham 、bất sân 、chính kiến ,thử thị bạch nghiệp 。
T01n0010_p0217b04║ 「phục thứ ,bạch y !nhữ vật khởi thị ý ,vị sát sinh đẳng ,thử chư hắc
T01n0010_p0217b05║ nghiệp ,cảm hắc nghiệp báo ,phi thắng sở tác ,trí giả ha áp 。bỉ sa đế
T01n0010_p0217b06║ lợi 、tì xá 、thủ đà ,chư tộc loại trung ,giai hữu thị sự ;nhi bà la
T01n0010_p0217b07║ môn ,độc vô thị sự 。」 bạch y 、kim tràng nhị bà la môn bạch phật ngôn :「thế
T01n0010_p0217b08║ tôn !vân hà tác thử thuyết ?thị sự bất nhiên 。nhược tạo hắc nghiệp giả ,cảm
T01n0010_p0217b09║ hắc nghiệp báo ,chư sa đế lợi 、bà la môn 、tì xá 、thủ đà ,giai hữu thị
T01n0010_p0217b10║ sự ;nhi bà la môn ,hà độc vô tà ?」
T01n0010_p0217b11║ phật ngôn :「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,vị chư hắc nghiệp ,bà la
T01n0010_p0217b12║ môn vô ,dư tam tộc hữu ,thử thuyết tức vi tam minh điển trung tướng ưng chi
T01n0010_p0217b13║ ngữ 。dĩ bà la môn thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,phạm vương chủng
T01n0010_p0217b14║ loại ,phạm vương sở hoá ,phạm vương sở thụ ,bản sinh thanh tịnh ,cố thị chân
T01n0010_p0217b15║ bà la môn 。
T01n0010_p0217b16║ 「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,nhược tứ tộc trung giai hữu hắc nghiệp ,
T01n0010_p0217b17║ thử thuyết tức vi tam minh điển trung bất tướng ưng ngữ 。phục thứ ,bạch y !nhữ
T01n0010_p0217b18║ vật khởi thị ý ,vị bất sát sinh đẳng ,thử chư bạch nghiệp ,cảm bạch nghiệp
T01n0010_p0217b19║ báo ,thị thắng sở tác ,trí giả xưng tán 。bỉ sa đế lợi 、tì xá 、thủ
T01n0010_p0217b20║ đà ,chư tộc loại trung ,giai vô thị sự ;nhi bà la môn ,độc hữu thị
T01n0010_p0217b21║ sự 。」 bạch y 、kim tràng nhị bà la môn bạch phật ngôn :「thế tôn !vân hà
T01n0010_p0217b22║ tác thử thuyết ?thị sự bất nhiên 。nhược tạo bạch nghiệp giả ,cảm bạch nghiệp báo 。
T01n0010_p0217b23║ chư sa đế lợi 、bà la môn 、tì xá 、thủ đà ,giai hữu thị sự ;nhi bà
T01n0010_p0217b24║ la môn ,hà độc hữu tà ?」
T01n0010_p0217b25║ phật ngôn :「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,vị chư bạch nghiệp ,bà la
T01n0010_p0217b26║ môn hữu ,dư tam tộc vô ,thử thuyết tức vi tam minh điển trung tướng ưng chi
T01n0010_p0217b27║ ngữ 。dĩ bà la môn thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,phạm vương chủng
T01n0010_p0217b28║ loại ,phạm vương sở hoá ,phạm vương sở thụ ,bản sinh thanh tịnh ,cố thị chân
T01n0010_p0217b29║ bà la môn 。
T01n0010_p0217c01║ 「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,nhược tứ tộc trung ,giai hữu bạch nghiệp ,
T01n0010_p0217c02║ thử thuyết tức vi tam minh điển trung bất tướng ưng ngữ 。phục thứ ,bạch y !nhữ
T01n0010_p0217c03║ vật khởi thị ý ,vị sa đế lợi 、tì xá 、thủ đà ,chư tộc loại trung ,
T01n0010_p0217c04║ tạo sát sinh đẳng chư hắc nghiệp cố ,thân hoại mệnh chung ,đoạ ư địa ngục ;
T01n0010_p0217c05║ nhi bà la môn ,độc vô thị sự 。」 bạch y 、kim tràng nhị bà la môn bạch
T01n0010_p0217c06║ phật ngôn :「thế tôn !vân hà tác thử thuyết ?thị sự bất nhiên 。chư sa đế
T01n0010_p0217c07║ lợi 、bà la môn 、tì xá 、thủ đà ,tạo hắc nghiệp giả ,thân hoại mệnh chung giai
T01n0010_p0217c08║ đoạ địa ngục ;nhi bà la môn ,hà độc vô tà ?」
T01n0010_p0217c09║ phật ngôn :「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,vị tạo hắc nghiệp ,đoạ ư
T01n0010_p0217c10║ địa ngục ,bà la môn vô ,dư tam tộc hữu ,thử thuyết tức vi tam minh
T01n0010_p0217c11║ điển trung tướng ưng chi ngữ 。dĩ bà la môn thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu
T01n0010_p0217c12║ sinh ,phạm vương chủng loại ,phạm vương sở hoá ,phạm vương sở thụ ,bản sinh thanh
T01n0010_p0217c13║ tịnh ,cố thị chân bà la môn 。
T01n0010_p0217c14║ 「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,nhược tứ tộc trung ,hữu hắc nghiệp cố ,giai
T01n0010_p0217c15║ đoạ địa ngục ,thử thuyết tức vi tam minh điển trung bất tướng ưng ngữ 。
T01n0010_p0217c16║ 「phục thứ ,bạch y !nhữ vật khởi thị ý ,vị tạo bất sát sinh đẳng chư bạch
T01n0010_p0217c17║ nghiệp cố ,thân hoại mệnh chung ,sinh ư thiên thú 。bỉ sa đế lợi 、tì xá 、thủ
T01n0010_p0217c18║ đà ,giai vô thị sự ;nhi bà la môn ,độc hữu thị sự 。」 bạch y 、kim tràng
T01n0010_p0217c19║ nhị bà la môn bạch phật ngôn :「thế tôn !vân hà tác thử thuyết ?thị sự bất
T01n0010_p0217c20║ nhiên 。chư sa đế lợi 、bà la môn 、tì xá 、thủ đà ,tạo bạch nghiệp giả ,
T01n0010_p0217c21║ thân hoại mệnh chung ,giai sinh thiên thú ;nhi bà la môn ,hà độc hữu tà ?」
T01n0010_p0217c22║ phật ngôn :「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,vị tạo bạch nghiệp sinh ư
T01n0010_p0217c23║ thiên thú ,bà la môn hữu ,dư tam tộc vô ,thử thuyết tức vi tam minh điển
T01n0010_p0217c24║ trung tướng ưng chi ngữ 。dĩ bà la môn thị phạm vương tử ,thanh tịnh khẩu sinh ,
T01n0010_p0217c25║ phạm vương chủng loại ,phạm vương sở hoá ,phạm vương sở thụ ,bản sinh thanh tịnh ,
T01n0010_p0217c26║ cố thị chân bà la môn 。
T01n0010_p0217c27║ 「bạch y !nhữ hựu vật khởi thị ý ,nhược tứ tộc trung ,hữu bạch nghiệp cố ,
T01n0010_p0217c28║ giai sinh thiên thú ,thử thuyết tức vi tam minh điển trung bất tướng ưng ngữ 。phục
T01n0010_p0217c29║ thứ ,bạch y !ngã hướng sở thuyết ,thị đẳng pháp trung ,nhược thiện 、nhược bất thiện 、
T01n0010_p0218a01║ nhược hắc 、nhược bạch ,nhược hữu tội 、nhược vô tội ,nhược tịnh phân 、nhược nhiễm phân ,
T01n0010_p0218a02║ nhược thắng 、nhược liệt ,nhược khoan 、nhược hiệp ,như thị chư pháp ,tùy ưng chuyển thời 。
T01n0010_p0218a03║ chư bà la môn ,nhất hướng kiên chấp 。ngã thuyết thị nhân chân thật si giả ,
T01n0010_p0218a04║ dĩ tự thức tâm ,nhi vi tri giải 。bạch y !hựu chư bà la môn ,hoặc
T01n0010_p0218a05║ khởi chủng tính ngôn luận 、hoặc tộc thị ngôn luận 、hoặc tự giáo ngôn luận 。hựu
T01n0010_p0218a06║ khởi thị ý ,tha nhân sở ưng ,vi ngã thiết tòa ,cấp thuỷ hiến cung ,tiền
T01n0010_p0218a07║ khởi thừa nghênh ,hợp chưởng vấn tấn ;ngã tức bất ưng ,ư kì tha nhân ,tác
T01n0010_p0218a08║ như thị sự 。khởi thị ý giả ,ngã thuyết thị nhân bất kiến chính pháp 。
T01n0010_p0218a09║ 「phục thứ ,bạch y !hoặc hữu sa môn 、hoặc bà la môn ,kế trước chủng tính
T01n0010_p0218a10║ tộc thị ngôn luận ,hoặc phục kế trước tự giáo ngôn luận giả ,ngã thuyết thử vi
T01n0010_p0218a11║ phi chân xuất li sa môn ,phi chân xuất li bà la môn 。bạch y !hoặc
T01n0010_p0218a12║ hữu sa môn 、hoặc bà la môn ,bất kế trước bỉ chủng tính ngôn luận 、diệc
T01n0010_p0218a13║ bất kế trước tộc thị ngôn luận 、hựu bất kế trước tự giáo ngôn luận ,ngã thuyết
T01n0010_p0218a14║ thử vi chân đắc xuất li 、chính liễu tri giả 、sa môn 、bà la môn 。
T01n0010_p0218a15║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ kiêu tát la chủ thắng quân đại vương ,kiến thích chủng tử
T01n0010_p0218a16║ sa môn cù đàm ,tùng thích tộc trung ,xả gia xuất gia 。bỉ thắng quân vương ,
T01n0010_p0218a17║ ư kì thích tử ,hoan hỉ uý an ,cung kính lễ bái tiền khởi thừa nghênh ,
T01n0010_p0218a18║ hợp chưởng vấn tấn 。bạch y !bỉ kiêu tát la chủ thắng quân đại vương ,ư
T01n0010_p0218a19║ phật như lai ,hoan hỉ uý an ,cung kính lễ bái ,tiền khởi thừa nghênh ,hợp
T01n0010_p0218a20║ chưởng vấn tấn giả 。kì vương bất dĩ sa môn cù đàm thị cao thắng tộc ,vương
T01n0010_p0218a21║ diệc bất khởi cao thắng tộc ý ;bất dĩ sa môn cù đàm tướng hảo đoan nghiêm ,
T01n0010_p0218a22║ vương diệc bất khởi tướng hảo chi ý ;bất dĩ sa môn cù đàm hữu đại danh
T01n0010_p0218a23║ xưng ,vương diệc bất khởi danh xưng chi ý 。do thử ưng tri ,pháp nhĩ như
T01n0010_p0218a24║ thị 。bạch y !thị pháp bản lai ,tối thượng tối đại ,tối cực cao thắng 。
T01n0010_p0218a25║ như thị chính kiến ,chư pháp bản mẫu ,thị tức tăng thượng ,tất cánh quy thú 。
T01n0010_p0218a26║ 「phục thứ ,bạch y !nhược nhân ư ngã ,an trụ chính tín ,thị nhân tức đắc
T01n0010_p0218a27║ kiên cố tăng trường ,căn bản xuất sinh ,bất hoại tịnh tín 。hà dĩ cố ?vị
T01n0010_p0218a28║ nhược sa môn 、nhược bà la môn 、nhược thiên ma phạm ,tam giới nhất thiết ,tất
T01n0010_p0218a29║ thị ngã tử ,giai đồng nhất pháp ,nhi vô sai biệt 。chính pháp khẩu sinh ,đồng
T01n0010_p0218b01║ nhất pháp chủng ,tùng pháp sở hoá ,thị chân pháp tử 。bạch y !hoặc hữu vấn
T01n0010_p0218b02║ ngôn :『nhữ đẳng nhất thiết ,các các phụ mẫu ,chủng tính tộc thị ,hà cố khí
T01n0010_p0218b03║ xả ?』phản tác thị ngôn :『ngã đẳng giai thị ,sa môn thích tử 。』bạch y đương
T01n0010_p0218b04║ tri ,pháp nhĩ như thị ,thị pháp bản lai ,tối thượng tối đại ,tối cực cao
T01n0010_p0218b05║ thắng 。như thị chính kiến ,chư pháp bản mẫu ,thị tức tăng thượng ,tất cánh quy
T01n0010_p0218b06║ thú 。
T01n0010_p0218b07║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh quyển thượng
Tripitaka V1.10, Normalized Version
T01n0010_p0218b08║
T01n0010_p0218b09║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh
T01n0010_p0218b10║ quyển trung
T01n0010_p0218b11║
T01n0010_p0218b12║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0010_p0218b13║   truyền pháp đại sư tứ tử sa môn thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0010_p0218b14║ 「phục thứ ,bạch y !quá cực cửu viễn ,thử giới hoại thời ,đương giới hữu tình ,
T01n0010_p0218b15║ hoàn phục vãng sinh quang âm thiên trung 。quá cực cửu viễn ,thử giới thành thời ,
T01n0010_p0218b16║ biệt giới hữu tình ,quang âm thiên một ,nhi lai sinh thử 。thị chư hữu tình ,
T01n0010_p0218b17║ các hữu thân quang ,thanh tịnh hạo khiết đằng không nhi hành ,tùy dục năng vãng ,đích
T01n0010_p0218b18║ duyệt khoái lạc ,như ý tự tại 。dĩ bỉ hữu tình thân hữu quang cố ,thế
T01n0010_p0218b19║ giới nhĩ thời ,nhật nguyệt quang minh tất bất xuất hiện ;dĩ kì nhật nguyệt quang bất
T01n0010_p0218b20║ hiện cố ,tinh diệc bất hiện ;tinh bất hiện cố ,tú diệc bất hiện ;tú bất
T01n0010_p0218b21║ hiện cố ,diệc bất phân biệt trú dạ thù dị ;dĩ kì bất phân trú dạ dị
T01n0010_p0218b22║ cố ,niên nguyệt nhật thời ,diệc vô sai biệt 。diệc phục bất phân nam nữ hình
T01n0010_p0218b23║ tướng 。nhĩ thời hữu tình ,pháp nhĩ tự nhiên ,thân quang hỗ chiếu 。
T01n0010_p0218b24║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời đại địa đại thuỷ dũng hiện ,sắc như tô nhũ ,
T01n0010_p0218b25║ vị như cam giá ,hựu hoặc như mật ,hương mĩ tế diệu ,vi nhân sở thực ,
T01n0010_p0218b26║ tư ích chư căn ,kì danh địa vị 。thời nhất hữu tình ,ư thị địa vị ,
T01n0010_p0218b27║ cực sinh ái lạc ,cử dĩ chỉ đoan ,dụng thường kì vị 。dư chư hữu tình ,
T01n0010_p0218b28║ kiến dĩ diệc nhiên ,khởi hi dục tưởng ,diệc dĩ chỉ đoan ,cử thường kì vị ,
T01n0010_p0218b29║ tùy sinh ái lạc 。nhĩ thời hữu tình ,kí ư địa vị ,cực sinh ái lạc ,
T01n0010_p0218c01║ nhi vi sở thực ,tư dưỡng chi thể 。do đa thực dĩ ,chư hữu tình thân ,
T01n0010_p0218c02║ tiêm giác kiên thật ,toàn phục thô trùng ;dĩ thô trùng cố ,bất năng đằng không
T01n0010_p0218c03║ tùy dục nhi vãng ,thân quang ẩn một ;thân quang một cố ,nhĩ thời đại địa ,
T01n0010_p0218c04║ giai tất minh ám ,thế gian nãi hữu nhật nguyệt xuất hiện ;nhật nguyệt hiện cố ,
T01n0010_p0218c05║ tinh tú diệc hiện ,thuỷ phân trú dạ ;kí phân trú dạ ,tức hữu niên nguyệt
T01n0010_p0218c06║ nhật thời sai biệt 。
T01n0010_p0218c07║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời hữu tình ,sơ thực địa vị ,kì vị cửu thời ,
T01n0010_p0218c08║ vi thế tư dưỡng 。dĩ bỉ hữu tình tham thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược
T01n0010_p0218c09║ thực thiểu giả ,sắc tướng sung thật 。thời ,sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,bất
T01n0010_p0218c10║ tri kì cố ,nãi tác thị ngôn :『nhữ thị sấu nhược giả ,ngã thị sung thật giả 。』
T01n0010_p0218c11║ do thử nãi khởi kiêu mạn chi tưởng ,dĩ thị duyên cố ,địa vị ẩn một 。
T01n0010_p0218c12║ nhĩ thời hữu tình ,kiến bỉ địa vị kí ẩn một dĩ ,hàm xướng thị ngôn :
T01n0010_p0218c13║ 『khổ tai !khổ tai !kim thử địa vị ,hà cố ẩn một ?』
T01n0010_p0218c14║ 「phục thứ ,bạch y !địa vị kí một ,địa bính phục sinh 。sắc như xan na ca ,
T01n0010_p0218c15║ vị như cam giá ,hựu hoặc như mật ,hương mĩ tế diệu ,vi nhân sở thực 。
T01n0010_p0218c16║ bỉ thời hữu tình ,thứ thực địa bính ,cửu vi tư dưỡng 。dĩ bỉ hữu tình
T01n0010_p0218c17║ tham thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược thực thiểu giả ,sắc tướng sung thật 。
T01n0010_p0218c18║ thời ,sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,bất tri kì cố ,nãi tác thị ngôn :
T01n0010_p0218c19║ 『nhữ thị sấu nhược giả ,ngã thị sung thật giả 。』do thử nãi khởi kiêu mạn chi
T01n0010_p0218c20║ tưởng ,dĩ thị duyên cố ,địa bính ẩn một 。nhĩ thời hữu tình ,kiến bỉ địa
T01n0010_p0218c21║ bính kí ẩn một dĩ ,hàm xướng thị ngôn :『khổ tai !khổ tai !kim thử địa
T01n0010_p0218c22║ bính ,hà cố ẩn một ?』
T01n0010_p0218c23║ 「phục thứ ,bạch y !địa bính kí một ,lâm đằng phục sinh ,như ca lung phược
T01n0010_p0218c24║ ca chi ,hữu tứ chủng sắc ,vị như cam giá ,hựu hoặc như mật ,hương mĩ
T01n0010_p0218c25║ tế diệu ,vi nhân sở thực 。bỉ thời hữu tình ,hậu thực lâm đằng ,cửu vi
T01n0010_p0218c26║ tư dưỡng 。dĩ bỉ hữu tình tham thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược thực thiểu
T01n0010_p0218c27║ giả ,sắc tướng sung thật 。thời ,sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,bất tri kì
T01n0010_p0218c28║ cố ,nãi tác thị ngôn :『nhữ thị sấu nhược giả ,ngã thị sung thật giả 。』do
T01n0010_p0218c29║ thử nãi khởi kiêu mạn chi tưởng ,dĩ thị duyên cố ,lâm đằng ẩn một 。nhĩ
T01n0010_p0219a01║ thời hữu tình ,kiến bỉ lâm đằng kí ẩn một dĩ ,hàm xướng thị ngôn :『khổ
T01n0010_p0219a02║ tai !khổ tai !kim thử lâm đằng ,hà cố ẩn một ?』bạch y !như kim thời
T01n0010_p0219a03║ nhân ,hoặc hữu khổ pháp ,đương xúc não thời ,diệc xướng thị ngôn :『khổ tai !khổ
T01n0010_p0219a04║ tai !』
T01n0010_p0219a05║ 「phục thứ ,bạch y !lâm đằng kí một ,hương đạo phục sinh 。nhi thử hương đạo ,
T01n0010_p0219a06║ vô khang vô tỉ ,diệu hương khả ái 。y thời thành thục ,đán thời ngải dĩ ,
T01n0010_p0219a07║ mộ thời hoàn sinh 。mộ thời ngải dĩ ,đán thời hoàn sinh 。thủ dĩ toàn hoạt ,
T01n0010_p0219a08║ trung vô gian tuyệt 。đán mộ nhị thời ,thủ kì hương đạo ,đãn vi tư dưỡng ,
T01n0010_p0219a09║ bất tri bản nhân 。bỉ thời hữu tình ,nhi cạnh tham thực ,dĩ thị duyên cố ,thân
T01n0010_p0219a10║ chuyển thô trùng ,nãi hữu nam nữ nhị tướng sai biệt 。do thử hữu tình hỗ khởi
T01n0010_p0219a11║ tăng ái ,dĩ tăng ái cố ,hỗ tướng huỷ báng 。hựu phục tiêm khởi hỗ tướng nhiễm
T01n0010_p0219a12║ trước ,thử nhiễm trước nhân ,vi quá thất bản 。hựu chư hữu tình ,do huỷ báng
T01n0010_p0219a13║ cố ,nãi dĩ trượng mộc ngoã thạch ,hỗ tướng đả kích 。ư thị thế gian nãi
T01n0010_p0219a14║ sinh phi pháp cập bất chính hành 。bạch y !như kim thế nhân ,dĩ kì đồng
T01n0010_p0219a15║ nữ ,sức dĩ chúng hoa ,nghiêm chư diệu phục ,cầu kì dị tính nhi dụng thê
T01n0010_p0219a16║ chi 。thiết thử phi pháp dĩ vi chính pháp ,nhiên ư kì nghĩa ,đô bất năng
T01n0010_p0219a17║ tri 。bỉ thời hữu tình ,diệc phục như thị 。quá khứ chính pháp kim vi phi
T01n0010_p0219a18║ pháp ,quá khứ luật nghi vi phi luật nghi ,như thị tiêm sinh chư phi pháp hành 。
T01n0010_p0219a19║ do khởi phi pháp hành cố ,tiêm sinh bức bách ,giảm thất áp li ,toàn tăng
T01n0010_p0219a20║ giải đoạ ,hoặc ư nhất nhật 、nhị nhật 、tam nhật nãi chí nhất nguyệt ,bất trụ gia
T01n0010_p0219a21║ trung ,bất doanh gia nghiệp ,du hành khoáng dã ,phú tạng quá phi 。 「thời ,hữu nhất
T01n0010_p0219a22║ nhân ,tính lại noạ cố ,bất năng y thời ,vãng thủ hương đạo ,nãi tác thị
T01n0010_p0219a23║ niệm :『ngã kim hà cố thụ tư khổ não ?đán thời đán thời khứ thủ hương đạo ,
T01n0010_p0219a24║ mộ thời mộ thời hoàn phục vãng thủ 。ngã kim nhược năng nhất nhật nhất vãng ,tính
T01n0010_p0219a25║ thủ đán mộ nhị thời hương đạo ,khởi phi thiện tà ?』tác thị niệm dĩ ,tức
T01n0010_p0219a26║ vãng tính thủ nhị thời hương đạo 。phục thứ ,bạch y !thời ,biệt nhất nhân lai tướng
T01n0010_p0219a27║ vị ngôn :『nhữ kim đồng ngã vãng thủ hương đạo 。』lại noạ giả ngôn :『nhữ đãn
T01n0010_p0219a28║ tự vãng ,ngã dĩ thủ lai đán mộ nhị thời sở thực hương đạo 。』thời ,lai hoán
T01n0010_p0219a29║ giả nãi tác thị niệm :『nhật thủ nhị thời sở thực hương đạo ,kí vi thiện giả ;
T01n0010_p0219b01║ ngã kim hà bất nhất vãng tính thủ nhị nhật 、tam nhật sở thực hương đạo ?』tác
T01n0010_p0219b02║ thị niệm dĩ tức vãng tính thủ 。phục thứ ,bạch y !thời ,hựu nhất nhân lai tướng
T01n0010_p0219b03║ vị ngôn :『nhữ kim đồng ngã vãng thủ hương đạo 。』tiền nhân đáp ngôn :『nhữ đãn tự
T01n0010_p0219b04║ vãng ,ngã dĩ thủ lai nhị nhật 、tam nhật sở thực hương đạo 。』kì nhân nhĩ thời ,
T01n0010_p0219b05║ nãi tác thị niệm :『nhất vãng tính thủ nhị nhật 、tam nhật sở thực hương đạo ,kí
T01n0010_p0219b06║ vi thiện giả ;ngã kim hà bất nhất vãng tính thủ tứ nhật 、ngũ nhật sở thực
T01n0010_p0219b07║ hương đạo ?』tác thị niệm dĩ ,tức vãng tính thủ 。
T01n0010_p0219b08║ 「phục thứ ,bạch y !sơ thủ hương đạo ,vô khang vô tỉ hương mĩ diệu hảo 。nhất
T01n0010_p0219b09║ lại noạ giả ,nhi vi nhân cố ,kì hậu tiêm thứ ,triển chuyển đa thủ ,nãi
T01n0010_p0219b10║ vi trữ tích ,sung dĩ thụ dụng 。nhĩ thời ,hương đạo tiêm sinh khang tỉ ,đán
T01n0010_p0219b11║ thời ngải dĩ mộ thời bất sinh ,mộ thời ngải dĩ đán thời bất sinh ,bất phục
T01n0010_p0219b12║ hoàn hoạt ,bất tri kì nhân 。bỉ chư hữu tình ,tức cộng tập hội ,hỗ tướng
T01n0010_p0219b13║ nghị ngôn :『ngã đẳng sơ thời ,các hữu thân quang đằng không nhi hành ,khoái lạc
T01n0010_p0219b14║ tự tại 。dĩ thân quang cố ,nhật nguyệt tinh tú ,quang minh bất hiện ,diệc bất
T01n0010_p0219b15║ phân biệt trú dạ thù dị ,niên nguyệt nhật thời diệc vô sai biệt ,diệc phục bất
T01n0010_p0219b16║ phân nam nữ hình tướng ,pháp nhĩ hữu tình thân quang hỗ chiếu 。thị thời ,đại địa
T01n0010_p0219b17║ đại thuỷ dũng hiện ,sắc như tô nhũ ,vị như cam giá ,hựu hoặc như mật ,
T01n0010_p0219b18║ hương mĩ tế diệu ,vi nhân sở thực ,tư ích chư căn ,kì danh địa vị 。
T01n0010_p0219b19║ thời ,nhất hữu tình ,kiến cực sinh ái ,cử dĩ chỉ đoan ,dụng thường kì vị 。
T01n0010_p0219b20║ dư chư hữu tình ,kiến dĩ diệc nhiên ,giai thường kì vị ,hàm sinh ái lạc 。
T01n0010_p0219b21║ ngã đẳng nhĩ thời ,dụng vi sở thực ,tư dưỡng chi thể 。ư thị địa vị ,
T01n0010_p0219b22║ tham thực kí đa ,ngã đẳng thân chi ,tiêm giác thô trùng ,dĩ thị duyên cố ,
T01n0010_p0219b23║ bất năng đằng không tùy dục nhi vãng ,thân quang ẩn một ,do thị thế giới giai
T01n0010_p0219b24║ tất minh ám 。nhĩ thời nãi hữu nhật nguyệt tinh tú ,quang minh xuất hiện ,thuỷ
T01n0010_p0219b25║ phân trú dạ 。niên nguyệt nhật thời ,diệc hữu sai biệt 。thị thời địa vị ,ngã
T01n0010_p0219b26║ đẳng sở thực ,cửu vi tư dưỡng ,tham thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược
T01n0010_p0219b27║ thực thiểu giả ,sắc tướng sung thật 。thời ,sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,khởi
T01n0010_p0219b28║ kiêu mạn tưởng ,dĩ thị duyên cố ,địa vị ẩn một ,địa bính phục sinh 。cam
T01n0010_p0219b29║ mĩ tế diệu ,sắc hương cụ túc ,ngã đẳng sở thực ,cửu vi tư dưỡng 。tham
T01n0010_p0219c01║ thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược thực thiểu giả ,sắc tướng sung thật 。thời ,
T01n0010_p0219c02║ sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,khởi kiêu mạn tưởng ,dĩ thị duyên cố ,địa
T01n0010_p0219c03║ bính ẩn một ,lâm đằng phục sinh 。cam mĩ tế diệu ,sắc hương cụ túc ,ngã
T01n0010_p0219c04║ đẳng sở thực ,cửu vi tư dưỡng 。tham thực đa giả ,sắc tướng sấu nhược ;nhược
T01n0010_p0219c05║ thực thiểu giả ,sắc tướng sung thật 。thời ,sung thật giả ,kiến sấu nhược giả ,khởi
T01n0010_p0219c06║ kiêu mạn tưởng ,dĩ thị duyên cố ,lâm đằng ẩn một ,hương đạo phục sinh 。nhĩ
T01n0010_p0219c07║ thời hương đạo ,vô khang vô tỉ ,diệu hương khả ái ,đán thời ngải dĩ mộ
T01n0010_p0219c08║ thời hoàn sinh ,mộ thời ngải dĩ đán thời hoàn sinh 。ngã đẳng sở thực ,
T01n0010_p0219c09║ đãn vi tư dưỡng ,bất tri bản nhân ,tham thực kí đa ,chỉ uế toàn ngại ,
T01n0010_p0219c10║ nhĩ thời nãi hữu nam nữ tướng dị ,hậu khởi tăng ái ,hỗ tướng huỷ báng 。
T01n0010_p0219c11║ hựu phục tiêm sinh hỗ tướng nhiễm trước ,thử nhiễm trước nhân ,vi quá thất bản 。
T01n0010_p0219c12║ ngã đẳng nhĩ thời ,hỗ huỷ báng cố ,trượng mộc ngoã thạch ,hỗ tướng đả kích 。
T01n0010_p0219c13║ ư thị thế gian ,nãi sinh phi pháp ,khởi phi pháp cố ,tiêm sinh bức bách ,
T01n0010_p0219c14║ giảm thất áp li ,toàn tăng giải noạ ,nhất nhật 、nhị nhật nãi chí nhất nguyệt ,
T01n0010_p0219c15║ bất trụ gia trung ,bất doanh gia nghiệp ,du hành khoáng dã ,phú tạng quá phi 。
T01n0010_p0219c16║ thời hữu nhất nhân ,tính lại noạ cố ,bất năng y thời vãng thủ hương đạo ,
T01n0010_p0219c17║ nãi tác thị niệm :「ngã kim hà cố thụ tư khổ não ,đán thời đán thời khứ
T01n0010_p0219c18║ thủ hương đạo ,mộ thời mộ thời hoàn phục vãng thủ ?ngã kim nghi ưng nhất nhật
T01n0010_p0219c19║ nhất vãng tính thủ đán mộ nhị thời hương đạo 。」tác thị niệm dĩ ,tức vãng tính
T01n0010_p0219c20║ thủ 。thời ,biệt nhất nhân ,lai tướng vị ngôn :「nhữ kim đồng ngã ,vãng thủ hương
T01n0010_p0219c21║ đạo 。」lại noạ giả ngôn :「nhữ đãn tự vãng ,ngã dĩ thủ lai nhị thời hương
T01n0010_p0219c22║ đạo 。」kì nhân nhĩ thời ,nãi tác thị niệm :「nhị thời hương đạo thủ vi thiện
T01n0010_p0219c23║ giả ,ngã kim nhất vãng ,đương thủ nhị nhật 、tam nhật hương đạo 。」tác thị niệm
T01n0010_p0219c24║ dĩ ,tức vãng tính thủ 。thời hựu nhất nhân ,lai tướng vị ngôn :「nhữ kim đồng
T01n0010_p0219c25║ ngã ,vãng thủ hương đạo 。」tiền nhân đáp ngôn :「nhữ đãn tự vãng ,ngã dĩ thủ
T01n0010_p0219c26║ lai tam nhật hương đạo 。」kì nhân nhĩ thời ,nãi tác thị niệm :「tam nhật hương
T01n0010_p0219c27║ đạo thủ vi thiện giả ,ngã kim nhất vãng ,đương thủ tứ nhật ngũ nhật hương đạo 。」
T01n0010_p0219c28║ tác thị niệm dĩ tức vãng tính thủ 。nhữ đẳng đương tri ,sơ thủ hương đạo ,
T01n0010_p0219c29║ vô khang vô tỉ ,hậu tiêm đa thủ ,dĩ vi trữ tích 。nhĩ thời hương đạo ,
T01n0010_p0220a01║ tiêm sinh khang tỉ ,đán thời ngải dĩ mộ thời bất sinh ,mộ thời ngải dĩ đán
T01n0010_p0220a02║ thời bất sinh ,bất phục hoàn hoạt ,bất tri kì nhân 。ngã đẳng kim thời ,nghi ưng
T01n0010_p0220a03║ phổ dĩ nhất thiết địa giới ,vận bố phân phách ,các vi tề hạn 。thử thị nhữ
T01n0010_p0220a04║ địa giới ,thử thị ngã địa giới 。』bỉ chư nhân chúng ,hỗ tướng nghị dĩ ,tức
T01n0010_p0220a05║ phân địa giới ,lập vi tề hạn 。」
T01n0010_p0220a06║ phật ngôn :「bạch y !nhĩ thời ,nhân chúng phân địa giới dĩ 。thời ,hữu nhất nhân ,
T01n0010_p0220a07║ vãng thủ hương đạo ,gian nan sở đắc ,tức tác thị niệm :『ngã kim vân hà
T01n0010_p0220a08║ năng đắc sở thực ?vân hà linh ngã dưỡng hoạt kì mệnh ?ngã kim tự phân hương
T01n0010_p0220a09║ đạo tương tận ,tha giới tuy hữu ,nhiên bỉ bất hứa ,ngã kim tu vãng đạo
T01n0010_p0220a10║ kì thiểu phân 。』tác thị niệm dĩ ,dĩ kỉ hương đạo ,mật cố hộ chi ,
T01n0010_p0220a11║ tức vãng tha giới ,thiết thủ hương đạo 。kì chủ kiến dĩ ,cáo đạo nhân ngôn :
T01n0010_p0220a12║ 『đốt !nhữ đạo nhân ,hà cố lai thử ,thiết ngã hương đạo !』đạo nhân đáp ngôn :
T01n0010_p0220a13║ 『ngã bất như thị ,bất tằng thủ nhữ giới trung hương đạo 。』
T01n0010_p0220a14║ 「phục thứ ,tiền nhân ,ư đệ nhị thời ,vãng thủ hương đạo ,diệc phục nan đắc ,
T01n0010_p0220a15║ hựu sinh tiền niệm :『ngã kim vân hà năng đắc sở thực ?vân hà linh ngã dưỡng
T01n0010_p0220a16║ hoạt kì mệnh ?ngã kim tự phân hương đạo tương tận ,tha giới tuy hữu ,nhiên
T01n0010_p0220a17║ bỉ bất hứa ,ngã kim tu vãng đạo kì thiểu phân 。』tác thị niệm dĩ ,dĩ
T01n0010_p0220a18║ kỉ hương đạo mật cố hộ chi ,tức vãng tha giới ,thiết thủ hương đạo 。kì
T01n0010_p0220a19║ chủ phục kiến ,ư đệ nhị thời ,hoàn lai đạo dĩ ,hựu phục cáo ngôn :『đốt !
T01n0010_p0220a20║ nhữ đạo nhân ,hà cố phục lai ,thiết ngã hương đạo !』đạo nhân đáp ngôn :『ngã
T01n0010_p0220a21║ bất như thị ,bất tằng thủ nhữ giới trung hương đạo 。』
T01n0010_p0220a22║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh quyển trung
Tripitaka V1.10, Normalized Version
T01n0010_p0220a23║
T01n0010_p0220a24║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh
T01n0010_p0220a25║ quyển hạ
T01n0010_p0220a26║
T01n0010_p0220a27║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0010_p0220a28║   truyền pháp đại sư tứ tử sa môn thần thí hộ đẳng phụng chiếu dịch
T01n0010_p0220a29║ 「phục thứ ,bạch y !tiền nhân hựu ư đệ tam thời trung ,vãng thủ hương đạo ,
T01n0010_p0220b01║ diệc phục nan đắc ,nãi tác thị niệm :『ngã kim vân hà năng đắc sở thực ?vân
T01n0010_p0220b02║ hà linh ngã dưỡng hoạt kì mệnh ?ngã kim tự phân hương đạo tương tận ,tha giới
T01n0010_p0220b03║ tuy hữu ,nhiên bỉ bất hứa ,ngã kim vu tam đạo kì thiểu phân 。』tác thị niệm
T01n0010_p0220b04║ dĩ ,dĩ kỉ hương đạo mật cố hộ chi ,tức ư tha giới nhi hưng
T01n0010_p0220b05║ đạo thiết 。kì chủ kiến bỉ vu tam lai thử hưng đạo thiết dĩ ,tâm sinh sân
T01n0010_p0220b06║ khuể ,phục tác thị ngôn :『đốt !nhữ đạo nhân ,hà cố vu tam lai thử đạo
T01n0010_p0220b07║ thiết !』tức tróc song thủ ,cử trượng dĩ đả ,đạo nhân bí đả ,khiếu hô đề
T01n0010_p0220b08║ khấp 。thế gian nhĩ thời ,nãi sinh phi pháp ,chư bất chính hành ,do thử nhi
T01n0010_p0220b09║ hưng ,trượng chuý chi danh ,thị sơ kiến lập 。nhân bỉ thâu đạo ,nãi sinh sân
T01n0010_p0220b10║ khuể khổ não đẳng sự ,thị vi phi pháp ,phi pháp sinh cố ,bất chính hành hưng ,
T01n0010_p0220b11║ do thử nãi hữu tam bất thiện pháp ,thủ sơ kiến lập ,sở vị thâu đạo 、vọng
T01n0010_p0220b12║ ngôn 、trượng chuý 。
T01n0010_p0220b13║ 「phục thứ ,bạch y !nhĩ thời ,nhân chúng kiến thị sự dĩ ,hựu phục tập hội ,
T01n0010_p0220b14║ cộng tướng nghị ngôn :『ngã đẳng sơ thời ,thân hữu quang minh ,tùy dục tự tại 。
T01n0010_p0220b15║ dĩ thân quang cố ,nhật nguyệt tinh tú ,tất bất xuất hiện ,bất phân trú dạ ,
T01n0010_p0220b16║ niên nguyệt nhật thời ,diệc vô sai biệt 。nhĩ thời ,đại địa đại thuỷ dũng hiện ,
T01n0010_p0220b17║ kì danh địa vị ,ngã đẳng thực chi ,cửu vi tư dưỡng ;nãi chí tối hậu ,
T01n0010_p0220b18║ ngã đẳng tự khởi bất thiện pháp cố ,địa vị ẩn một ,địa bính phục sinh ,
T01n0010_p0220b19║ thủ dĩ thực chi ,cửu vi tư dưỡng ;nãi chí tối hậu ,ngã đẳng tự khởi
T01n0010_p0220b20║ bất thiện pháp cố ,địa bính ẩn một ,lâm đằng phục sinh ,thủ dĩ thực chi ,
T01n0010_p0220b21║ cửu vi tư dưỡng ;nãi chí tối hậu ,ngã đẳng tự khởi bất thiện pháp cố ,
T01n0010_p0220b22║ lâm đằng ẩn một ,hương đạo phục sinh ,vô khang vô tỉ ,thủ dĩ thực chi ,
T01n0010_p0220b23║ cửu vi tư dưỡng ;nãi chí tối hậu ,ngã đẳng tự khởi bất thiện pháp cố ,bỉ
T01n0010_p0220b24║ hương đạo trung nãi sinh khang tỉ ,đán thời ngải dĩ mộ thời bất sinh ,mộ thời
T01n0010_p0220b25║ ngải dĩ đán thời bất sinh ,bất phục hoàn hoạt ,bất tri kì nhân 。ngã đẳng nhĩ
T01n0010_p0220b26║ thời ,tức dĩ hương đạo ,vận phân địa giới 。phân địa giới dĩ ,thời hữu nhất nhân ,
T01n0010_p0220b27║ vãng thủ hương đạo ,gian nan nhi đắc ,nãi ư tha giới ,nhi hưng đạo thiết ,kì
T01n0010_p0220b28║ chủ kiến dĩ ,cáo đạo nhân ngôn :「đốt !nhữ đạo nhân ,hà cố lai thử ,nhi
T01n0010_p0220b29║ vi đạo thiết !」đạo nhân đáp ngôn :「ngã bất như thị ,bất tằng thiết nhữ giới
T01n0010_p0220c01║ trung hương đạo 。」phục thứ ,tiền nhân đệ nhị 、đệ tam thiết thủ hương đạo ,
T01n0010_p0220c02║ diệc phục như thị 。kì chủ kiến dĩ ,nãi sinh sân khuể ,phục tác thị ngôn :
T01n0010_p0220c03║ 「đốt !nhữ đạo nhân ,hà cố vu tam lai thử đạo thiết !」tức tróc song thủ ,
T01n0010_p0220c04║ cử trượng dĩ đả ,đạo nhân bí đả ,khiếu hô đề khấp 。thế gian nhĩ thời ,
T01n0010_p0220c05║ nãi sinh phi pháp ,chư bất chính hành ,trượng đoá chi danh ,do thử nhi hưng 。
T01n0010_p0220c06║ tam bất thiện pháp ,tối sơ kiến lập ,sở vị thâu đạo 、vọng ngôn 、trượng chuý 。
T01n0010_p0220c07║ ngã đẳng kim thời ,nghi cộng soát trạch sắc tướng cụ túc hữu đại uy đức 、đại
T01n0010_p0220c08║ trí tuệ giả ,lập vi điền chủ 。ngã đẳng chư nhân ,tự giới hương đạo ,các
T01n0010_p0220c09║ các đương phân nhất phân dữ bỉ 。thị nhân bình chính ,ưng điều chế giả tức
T01n0010_p0220c10║ điều chế chi ,ưng nhiếp thụ giả tức nhiếp thụ chi ,thiện hộ địa phương cập
T01n0010_p0220c11║ hộ nhân chúng ,ngã đẳng ưng đương các các thừa bẩm 。』thời ,chư nhân chúng sâm nghị
T01n0010_p0220c12║ thành dĩ ,tức cộng soát trạch sắc tướng cụ túc hữu đại uy đức đại trí tuệ
T01n0010_p0220c13║ giả ,lập vi điền chủ ,nhi tác chủ tể ,chúng giai thừa bẩm 。」
T01n0010_p0220c14║ phật ngôn :「bạch y !nhĩ thời điền chủ ,chúng hứa lập cố ,do thị danh vi
T01n0010_p0220c15║ chúng hứa điền chủ ;thử điền chủ danh ,tối sơ đoạ ư văn tự số trung 。
T01n0010_p0220c16║ hựu ư địa giới ,thiện tác thủ hộ ,vi chủ tể cố ,danh sa đế lợi ;
T01n0010_p0220c17║ thử sa đế lợi danh ,đệ nhị đoạ ư văn tự số trung 。hựu năng ư chúng
T01n0010_p0220c18║ thiện xuất hòa hợp uý an ngữ cố ,danh uý an giả ,thử uý an giả tức
T01n0010_p0220c19║ danh vi vương ;thử vương chi danh ,đệ tam đoạ ư văn tự số trung 。thử
T01n0010_p0220c20║ thời thế gian ,sơ thuỷ kiến lập sa đế lợi cảnh giới 。bạch y !đương tri ,
T01n0010_p0220c21║ nhược thử nhược bỉ ,chư hữu tình loại ,nhược đồng nhược dị ,nhược pháp nhược phi
T01n0010_p0220c22║ pháp ,tuy hữu sai biệt ,pháp nhĩ tự nhiên ,tối thượng tối thắng ,tối cực cao
T01n0010_p0220c23║ đại ,kiến như thị pháp ,như thị pháp sinh ,tăng thượng quy thú 。
T01n0010_p0220c24║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời chúng trung ,hậu hữu nhất nhân ,kiến bất thật pháp ,
T01n0010_p0220c25║ bức bách giảm thất ,toàn sinh áp li ,khí tại gia pháp 。nãi ư khoáng dã
T01n0010_p0220c26║ tịch tĩnh chi xứ ,cấu lập thảo am ,hệ tâm nhất xứ ,tu thiền tịch chỉ 。
T01n0010_p0220c27║ chí nhật mộ thời ,vi ẩm thực cố ,nhập tụ lạc trung ;hựu chí đán thời ,
T01n0010_p0220c28║ vi ẩm thực cố ,hoàn nhập tụ lạc 。dư chư nhân chúng ,kiến thị nhân dĩ ,
T01n0010_p0220c29║ nãi khởi tư niệm :『kim thử nhân giả ,kiến bất thật pháp ,bức bách giảm thất ,
T01n0010_p0221a01║ toàn sinh áp li ,khí tại gia pháp 。nãi ư khoáng dã tịch tĩnh chi xứ ,
T01n0010_p0221a02║ cấu lập thảo am ,hệ tâm nhất xứ ,tu thiền tịch chỉ 。』thử nãi danh vi
T01n0010_p0221a03║ tu thiền hành giả ,hậu hựu lập danh hội náo chi giả ,hậu hựu lập danh tu
T01n0010_p0221a04║ thiền hội náo giả ,hậu hựu lập danh tác giáo thụ giả ,hậu hựu lập danh tạo
T01n0010_p0221a05║ bất thiện nghiệp giả 。
T01n0010_p0221a06║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời chúng trung ,hựu nhất loại nhân ,sơ tu thiền dĩ ,
T01n0010_p0221a07║ hậu phục hoàn khởi tác ý tư duy ,chỉ tụ lạc trung ,thiết kì trường giới ,
T01n0010_p0221a08║ tụ dĩ học đồ ,giáo thụ điển chương 。dư chư nhân chúng ,kiến thị nhân dĩ ,
T01n0010_p0221a09║ hỗ tướng vị ngôn :『thử nhất loại nhân ,sơ ư khoáng dã ,tu thiền tịch chỉ ,
T01n0010_p0221a10║ hậu phục hoàn khởi tác ý tư duy ,chỉ tụ lạc trung ,thiết kì trường giới ,
T01n0010_p0221a11║ tụ dĩ học đồ ,giáo thụ điển chương 。』thử nãi bất danh vi tu thiền giả ,
T01n0010_p0221a12║ thị thời lập danh vi giáo thụ giả ,hựu danh đa thuyết bà la môn ;thử bà
T01n0010_p0221a13║ la môn danh ,tối sơ đoạ ư văn tự số trung 。do thị thế gian ,nãi
T01n0010_p0221a14║ hữu bà la môn nhất loại cảnh giới 。bạch y !đương tri ,nhược thử nhược bỉ ,chư
T01n0010_p0221a15║ hữu tình loại ,nhược đồng nhược dị ,nhược pháp nhược phi pháp ,tuy hữu sai biệt ,
T01n0010_p0221a16║ pháp nhĩ tự nhiên ,tối thượng tối thắng ,tối cực cao đại ,kiến như thị pháp ,
T01n0010_p0221a17║ như thị pháp sinh ,tăng thượng quy thú 。
T01n0010_p0221a18║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời chúng trung ,hựu nhất loại nhân ,quảng bố điền chủng ,
T01n0010_p0221a19║ thí tác nông sự ,dưỡng hoạt kì mệnh ,dĩ bỉ doanh tác điền chủng sự cố ,
T01n0010_p0221a20║ danh vi tì xá ;thử tì xá danh ,tối sơ đoạ ư văn tự số trung 。
T01n0010_p0221a21║ do thị thế gian ,nãi hữu tì xá nhất loại cảnh giới 。bạch y !đương tri ,
T01n0010_p0221a22║ nhược thử nhược bỉ ,chư hữu tình loại ,nhược đồng nhược dị ,nhược pháp nhược phi
T01n0010_p0221a23║ pháp ,tuy hữu sai biệt ,pháp nhĩ tự nhiên ,tối thượng tối thắng ,tối cực cao
T01n0010_p0221a24║ đại ,kiến như thị pháp ,như thị pháp sinh ,tăng thượng quy thú 。
T01n0010_p0221a25║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ thời chúng trung ,hựu nhất loại nhân ,xảo nguỵ tiêm sinh ,
T01n0010_p0221a26║ doanh tạp ác sự ,danh vi thủ đà ;thử thủ đà danh ,tối sơ đoạ ư
T01n0010_p0221a27║ văn tự số trung ,do thị thế gian ,nãi hữu thủ đà nhất loại cảnh giới 。
T01n0010_p0221a28║ bạch y !đương tri ,nhược thử nhược bỉ ,chư hữu tình loại ,nhược đồng nhược dị ,
T01n0010_p0221a29║ nhược pháp nhược phi pháp ,tuy hữu sai biệt ,pháp nhĩ tự nhiên ,tối thượng tối
T01n0010_p0221b01║ thắng ,tối cực cao đại ,kiến như thị pháp ,như thị pháp sinh ,tăng thượng quy
T01n0010_p0221b02║ thú 。
T01n0010_p0221b03║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ sa đế lợi tộc trung ,hữu xuất li giả ,áp ác bức
T01n0010_p0221b04║ bách 、sinh lão bệnh tử 、ưu bi khổ não 、gian nguy tai hoạn cố ,xả
T01n0010_p0221b05║ gia xuất gia ,tức ngã sa môn ;tối sơ đắc danh thử sa môn giả ,sa
T01n0010_p0221b06║ đế lợi tộc trung 。như thị tu tác dĩ ,bỉ bà la môn 、tì xá 、thủ đà
T01n0010_p0221b07║ diệc phục như thị ,nhược năng áp ác bức bách 、sinh lão bệnh tử 、ưu bi
T01n0010_p0221b08║ khổ não 、gian nguy tai hoạn cố ,xả gia xuất gia ,tất vi sa môn ,nhi
T01n0010_p0221b09║ vô sai biệt ;do thử thế gian ,nãi hữu sa môn nhất loại cảnh giới ,tối
T01n0010_p0221b10║ sơ kiến lập 。bạch y !đương tri ,nhược thử nhược bỉ ,chư hữu tình loại ,nhược
T01n0010_p0221b11║ đồng nhược dị ,nhược pháp nhược phi pháp ,tuy hữu sai biệt ,pháp nhĩ tự nhiên ,
T01n0010_p0221b12║ tối thượng tối thắng ,tối cực cao đại ,kiến như thị pháp ,như thị pháp sinh ,
T01n0010_p0221b13║ tăng thượng quy thú 。」
T01n0010_p0221b14║ phật ngôn 「bạch y !do thị thứ đệ ,hữu ngũ loại cảnh giới ,thủ sơ ư
T01n0010_p0221b15║ thử thế gian kiến lập ,sở vị sa đế lợi cảnh giới 、bà la môn cảnh giới 、
T01n0010_p0221b16║ tì xá cảnh giới 、thủ đà cảnh giới 、sa môn cảnh giới 。ư thử ngũ trung ,
T01n0010_p0221b17║ nhi sa môn giả ,tối tôn tối thượng ,quảng đại danh xưng ,vô phục quá thượng 。
T01n0010_p0221b18║ bạch y !thí như cao phong ,cực vi cao tuấn ,hoặc hữu quần ngưu ,chu hành
T01n0010_p0221b19║ bỉ phong ,nhất thiết năng vãng ,dục bôn kì đỉnh ,cánh bất năng đáo 。nhi bỉ
T01n0010_p0221b20║ phong đỉnh ,pháp nhĩ tự nhiên ,tối thượng tối đại ,tối cực cao hiển 。bỉ ngũ
T01n0010_p0221b21║ cảnh giới ,diệc phục như thị ,nhi sa môn cảnh giới ,pháp nhĩ tự nhiên ,ư
T01n0010_p0221b22║ chư thế gian ,tối thượng tối đại ,tối cực cao hiển ,vô phục hữu thượng 。
T01n0010_p0221b23║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ sa đế lợi tộc trung ,hữu tạo thân bất thiện nghiệp cập
T01n0010_p0221b24║ bỉ ngữ ý bất thiện nghiệp dĩ ,khởi tà kiến giả ,thân hoại mệnh chung đoạ ư
T01n0010_p0221b25║ ác thú 、địa ngục trung sinh 。nhi bà la môn 、tì xá 、thủ đà chư tộc
T01n0010_p0221b26║ diệc nhiên ,hữu tạo thân bất thiện nghiệp cập bỉ ngữ ý bất thiện nghiệp dĩ ,khởi
T01n0010_p0221b27║ tà kiến giả ,thân hoại mệnh chung ,đoạ ư ác thú 、địa ngục trung sinh 。sa
T01n0010_p0221b28║ môn diệc nhiên ,hữu tạo thân bất thiện nghiệp cập bỉ ngữ ý bất thiện nghiệp dĩ ,
T01n0010_p0221b29║ khởi tà kiến giả ,thân hoại mệnh chung ,đoạ ư ác thú 、địa ngục trung sinh 。
T01n0010_p0221c01║ phục thứ ,bạch y !bỉ sa đế lợi tộc trung ,hữu tạo thân tạp nghiệp cập bỉ
T01n0010_p0221c02║ ngữ ý chư tạp nghiệp dĩ ,khởi tạp kiến giả ,thân hoại mệnh chung ,sinh ư
T01n0010_p0221c03║ nhân trung 。nhi bà la môn 、tì xá 、thủ đà ,cập bỉ sa môn ,chư loại
T01n0010_p0221c04║ diệc nhiên ,hữu tạo thân tạp nghiệp cập bỉ ngữ ý chư tạp nghiệp dĩ ,khởi tạp
T01n0010_p0221c05║ kiến giả ,thân hoại mệnh chung ,sinh ư nhân trung 。」
T01n0010_p0221c06║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ sa đế lợi tộc trung ,hữu tạo thân thiện nghiệp cập bỉ
T01n0010_p0221c07║ ngữ ý chư thiện nghiệp dĩ ,thân hoại mệnh chung ,sinh ư thiên giới 。nhi bà
T01n0010_p0221c08║ la môn 、tì xá 、thủ đà ,cập bỉ sa môn ,chư loại diệc nhiên ,hữu tạo
T01n0010_p0221c09║ thân thiện nghiệp cập bỉ ngữ ý chư thiện nghiệp dĩ ,thân hoại mệnh chung ,sinh ư
T01n0010_p0221c10║ thiên giới 。」
T01n0010_p0221c11║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ sa đế lợi ,tu thân 、ngữ 、ý chư thiện nghiệp dĩ ,
T01n0010_p0221c12║ nhi khởi chính kiến ,ư tứ niệm xứ ,an trụ chính tâm ,như lí tu tập thất
T01n0010_p0221c13║ giác chi dĩ ,tự năng chứng ngộ bỉ niết bàn giới 。nhi bà la môn 、tì xá 、
T01n0010_p0221c14║ thủ đà ,cập bỉ sa môn ,chư loại diệc nhiên ,tu thân ngữ ý chư thiện
T01n0010_p0221c15║ nghiệp dĩ ,nhi khởi chính kiến ,ư tứ niệm xứ ,an trụ chính tâm ,như lí
T01n0010_p0221c16║ tu tập thất giác chi dĩ ,tự năng chứng ngộ bỉ niết bàn giới 。
T01n0010_p0221c17║ 「phục thứ ,bạch y !bỉ tối sơ thời ,đại phạm thiên vương ,thuyết già đà viết :
T01n0010_p0221c18║ 「『sa đế lợi tộc nhân trung tôn , chủng tính chân thật phục thanh tịnh ,
T01n0010_p0221c19║  tam minh chư hành tất chu viên , vi nhân thiên trung thắng tôn giả 。』
T01n0010_p0221c20║ 「bạch y !bỉ đại phạm thiên vương sở thuyết già đà ,thâm vi thiện thuyết ,vi
T01n0010_p0221c21║ thiện ca vịnh ,thử ngữ thành thật ,phi vọng thuyết giả 。hà dĩ cố ?ngã diệc
T01n0010_p0221c22║ tuyên thuyết :『sa đế lợi tộc ,vi nhân trung tôn ,chủng tính chân thật ,hựu phục
T01n0010_p0221c23║ thanh tịnh ,tam minh chư hành ,giai tất viên mãn ,ư nhân thiên trung ,thị tôn
T01n0010_p0221c24║ thắng giả 。』」
T01n0010_p0221c25║ nhĩ thời ,bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ,hợp chưởng cung kính ,tiền bạch phật
T01n0010_p0221c26║ ngôn :「thế tôn !ngã đẳng tích thời ngu si sở phú ,bất tự khai hiểu 。thí
T01n0010_p0221c27║ như ủ giả ,phục như si giả ,hựu như minh ám ,nhất thiết sở hướng ,bất
T01n0010_p0221c28║ năng thông đạt 。ngã đẳng kim nhật ,mông phật thế tôn giáo kì chính nghĩa phân biệt
T01n0010_p0221c29║ hiển thuyết ,hoát nhiên tỉnh ngộ ,như ủ giả đắc thân 、si giả khai đạo 、minh ám
T01n0010_p0222a01║ đắc cự 。kim nhật dĩ vãng ,thệ quy y phật 、quy y chính pháp 、quy y
T01n0010_p0222a02║ tăng già ,cận sự thế tôn ,nãi chí tận thọ ,phụng trì phật pháp ,như hộ
T01n0010_p0222a03║ thân mệnh ,thường cụ tàm quý ,bi mẫn hữu tình ,hạ chí lâu nghĩ ,khởi hộ
T01n0010_p0222a04║ niệm tưởng 。ngã kim tùy phật xuất gia ,thụ cụ túc giới 。」
T01n0010_p0222a05║ nhĩ thời ,thế tôn cáo bật sô chúng ngôn :「chư bật sô !kim thử bạch y 、
T01n0010_p0222a06║ kim tràng nhị bà la môn ,quy phật xuất gia 。nhữ chư bật sô ,đương vi
T01n0010_p0222a07║ bỉ đẳng thụ cụ túc giới 。」thời ,chư bật sô như phật giáo sắc ,tức vi
T01n0010_p0222a08║ bỉ đẳng thụ cụ túc giới 。bạch y 、kim tràng nhị bà la môn ,ư sa na
T01n0010_p0222a09║ gian ,thành bật sô tướng ,giới hành cụ túc 。
T01n0010_p0222a10║ thị thời ,tôn giả bạch y 、kim tràng nhị bật sô ,chuyên chú nhất cảnh ,li chư
T01n0010_p0222a11║ tán loạn ,thanh tịnh thân tâm ,thú cầu chính lí ,tức đắc thiên nhãn 、tú trụ 、
T01n0010_p0222a12║ lậu tận tam minh 。cụ tam minh dĩ ,thị chính tri giả ,văn sở thuyết pháp ,
T01n0010_p0222a13║ đắc đại lợi ích 。
T01n0010_p0222a14║ phật thuyết bạch y kim tràng nhị bà la môn duyên khởi kinh quyển hạ
TF-8) Normalized Version, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0010_p0216b09║  No. 10 [No. 1(5), No. 26(154)]
T01n0010_p0216b10║ 佛說白衣金幢二 婆羅門緣起經
T01n0010_p0216b11║ 卷上
T01n0010_p0216b12║
T01n0010_p0216b13║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿傳
T01n0010_p0216b14║   法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
T01n0010_p0216b15║ 如是我聞: 一 時,世 尊在舍衛國故廢園林鹿
T01n0010_p0216b16║ 母堂中。是時,彼處有白衣、金幢二 婆羅門,
T01n0010_p0216b17║ 去佛近住 ,樂求出家,成苾芻相。
T01n0010_p0216b18║ 爾時,世 尊,日後分時,自房而出,詣鹿母堂,
T01n0010_p0216b19║ 旋復經行。時,白衣婆羅門,見佛世 尊詣鹿母
T01n0010_p0216b20║ 堂旋復經行已,即謂金幢婆羅門言:「金幢!
T01n0010_p0216b21║ 世 間嬉戲,諸所樂法悉是戲論。我雖所作,
T01n0010_p0216b22║ 竟無其實,若身若心,旋生懈倦。以 其身心
T01n0010_p0216b23║ 有懈倦故,即起失念。此失念因,即是無常、
T01n0010_p0216b24║ 是不堅牢、是不究竟、是散壞法。汝今不應
T01n0010_p0216b25║ 如是修 作戲樂法者,謂即施設事 火之 法。」 金
T01n0010_p0216b26║ 幢婆羅門言:「汝云 何 知?」 白衣答言:「我從尊
T01n0010_p0216b27║ 者瞿曇所聞。而彼瞿曇,有大辯才,善知是
T01n0010_p0216b28║ 義。彼所說言,事 火之 法,謂從古仙 之 所傳
T01n0010_p0216b29║ 習,乃至所有事 火法教,彼亦皆知。彼有一 類
T01n0010_p0216c01║ 仙 人,於沙門婆羅門所,起過失意,故作火
T01n0010_p0216c02║ 事 。其過失者,謂互 相憎嫉,伺求其短,由此
T01n0010_p0216c03║ 互 起過失因故,而諸有情,壽命滅沒。又復
T01n0010_p0216c04║ 有情,於別 界中,壽命盡已,而來生此。若能
T01n0010_p0216c05║ 清淨,捨家出家,若行增修 ,真實相應,正
T01n0010_p0216c06║ 善作意,如其色心,入 三摩地,隨等引心,即
T01n0010_p0216c07║ 能記念,彼宿住 事 。是等有情,不樂互 相憎
T01n0010_p0216c08║ 嫉伺短,由不起彼過失因故,是即常住 、是
T01n0010_p0216c09║ 即堅牢、是即究竟、是不散壞法。若復有情,
T01n0010_p0216c10║ 互 相伺短,由彼互 起過失因故,是即無常、
T01n0010_p0216c11║ 是不堅牢、是不究竟、是散壞法。是故諸婆
T01n0010_p0216c12║ 羅門,不應如是修 作,勿 起過失意,施設事
T01n0010_p0216c13║ 火法。金幢!汝可知不?此佛世 尊,日後分時,
T01n0010_p0216c14║ 自房而出,詣鹿母堂,旋復經行。汝今可能
T01n0010_p0216c15║ 同我往詣佛世 尊所,頭面禮足,佛經行時,
T01n0010_p0216c16║ 隨從經行。彼佛世 尊,必為我等,隨宜說法。」
T01n0010_p0216c17║ 時,金幢婆羅門言:「善哉,我往。」
T01n0010_p0216c18║ 爾時,白衣金幢二 婆羅門,互 言議已,同詣佛
T01n0010_p0216c19║ 所。到 已,俱 時頭面禮足,隨佛經行。
T01n0010_p0216c20║ 爾時,世 尊告白衣、金幢二 婆羅門言:「汝等當
T01n0010_p0216c21║ 知,諸婆羅門,自謂了 達三明,名稱上族,種
T01n0010_p0216c22║ 姓清淨,從事 火天勝族中生,父淨母淨,善
T01n0010_p0216c23║ 生善種,乃至七世 ,父母尊高,種族殊勝,無
T01n0010_p0216c24║ 罪無謗,是等皆因種姓淨故。又謂洞達明了
T01n0010_p0216c25║ 五 種記論,一 本母法等究竟三明、二 諸物定
T01n0010_p0216c26║ 名、三該吒婆那、四文字章句、五 戲笑妙言。
T01n0010_p0216c27║ 是等記論,諸圍陀典 ,本師婆羅門,悉善了
T01n0010_p0216c28║ 知。白衣!諸婆羅門,於三明中,豈無輕毀凌辱
T01n0010_p0216c29║ 及譏謗邪?」 白衣、金幢二 婆羅門,俱 白佛言:
T01n0010_p0217a01║ 「世 尊!諸婆羅門,於三明中,云 何 得無輕毀
T01n0010_p0217a02║ 凌辱及諸譏謗?而婆羅門,三明典 中,作如
T01n0010_p0217a03║ 是言:『諸婆羅門,如是清淨,是真婆羅門,是
T01n0010_p0217a04║ 梵王子,清淨口生,梵王種類,梵王所化,梵
T01n0010_p0217a05║ 王所授。是故,諸婆羅門,如是清淨,是真婆
T01n0010_p0217a06║ 羅門。』世 尊!而我白衣、金幢,亦以 眷屬所纏,
T01n0010_p0217a07║ 不得解脫,減失善法,增長惡法。世 尊!此亦是
T01n0010_p0217a08║ 為我婆羅門三明典 中輕毀凌辱譏謗等事 。」
T01n0010_p0217a09║ 佛告白衣、金幢二 婆羅門言:「汝等當知,諸婆
T01n0010_p0217a10║ 羅門,於三明中,所招輕毀及譏謗者,為以 婆
T01n0010_p0217a11║ 羅門有如是言:『諸婆羅門,如是清淨,是真婆
T01n0010_p0217a12║ 羅門是梵王子,清淨口生,梵王種類,梵王
T01n0010_p0217a13║ 所化,梵王所授,是故諸婆羅門,如是清淨,
T01n0010_p0217a14║ 是真婆羅門。』白衣!彼諸婆羅門,雖作是說,
T01n0010_p0217a15║ 返為破壞,劣 弱自身而復損失。彼婆羅門
T01n0010_p0217a16║ 所破壞者,為以 不實起諸執著,返於正法
T01n0010_p0217a17║ 而生訶厭,由是即起互 相諍論。何 以 故?白
T01n0010_p0217a18║ 衣!或有婆羅門,謂所生時,時分別 異,胎中
T01n0010_p0217a19║ 亦異,執彼所見,生時異故,乃為清淨。而諸婆
T01n0010_p0217a20║ 羅門,亦同如是清淨所生,是故作如是言:『諸
T01n0010_p0217a21║ 婆羅門,是梵王子,清淨口生,梵王種類,梵
T01n0010_p0217a22║ 王所化,梵王所授,是故諸婆羅門,如是清
T01n0010_p0217a23║ 淨,是真婆羅門。』白衣!當知有四種類,即為
T01n0010_p0217a24║ 四族。何 等為四?所謂剎帝利 族、婆羅門族、
T01n0010_p0217a25║ 毘舍族、首陀族。白衣!於是四族中,造黑業
T01n0010_p0217a26║ 者,感黑業報,非勝所作,智者訶厭,死墮惡
T01n0010_p0217a27║ 趣。又四族中,有造白業者,感白業報,是勝
T01n0010_p0217a28║ 所作,智者稱讚,死生天趣。白衣!云 何 黑業?
T01n0010_p0217a29║ 所謂殺生、偷 盜、邪染、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪
T01n0010_p0217b01║ 瞋、邪見,此是黑業。云 何 白業?謂不殺生、不
T01n0010_p0217b02║ 偷 盜、不邪染、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口、不
T01n0010_p0217b03║ 貪、不瞋、正見,此是白業。
T01n0010_p0217b04║ 「復次,白衣!汝勿 起是意,謂殺生等,此諸黑
T01n0010_p0217b05║ 業,感黑業報,非勝所作,智者訶厭。彼剎帝
T01n0010_p0217b06║ 利 、毘舍、首陀,諸族類中,皆有是事 ;而婆羅
T01n0010_p0217b07║ 門,獨無是事 。」 白衣、金幢二 婆羅門白佛言:「世
T01n0010_p0217b08║ 尊!云 何 作此說?是事 不然。若造黑業者,感
T01n0010_p0217b09║ 黑業報,諸剎帝利 、婆羅門、毘舍、首陀,皆有是
T01n0010_p0217b10║ 事 ;而婆羅門,何 獨無邪?」
T01n0010_p0217b11║ 佛言:「白衣!汝又勿 起是意,謂諸黑業,婆羅
T01n0010_p0217b12║ 門無,餘三族有,此說即為三明典 中相應之
T01n0010_p0217b13║ 語。以 婆羅門是梵王子,清淨口生,梵王種
T01n0010_p0217b14║ 類,梵王所化,梵王所授,本生清淨,故是真
T01n0010_p0217b15║ 婆羅門。
T01n0010_p0217b16║ 「白衣!汝又勿 起是意,若四族中皆有黑業,
T01n0010_p0217b17║ 此說即為三明典 中不相應語。復次,白衣!汝
T01n0010_p0217b18║ 勿 起是意,謂不殺生等,此諸白業,感白業
T01n0010_p0217b19║ 報,是勝所作,智者稱讚。彼剎帝利 、毘舍、首
T01n0010_p0217b20║ 陀,諸族類中,皆無是事 ;而婆羅門,獨有是
T01n0010_p0217b21║ 事 。」 白衣、金幢二 婆羅門白佛言:「世 尊!云 何
T01n0010_p0217b22║ 作此說?是事 不然。若造白業者,感白業報。
T01n0010_p0217b23║ 諸剎帝利 、婆羅門、毘舍、首陀,皆有是事 ;而婆
T01n0010_p0217b24║ 羅門,何 獨有邪?」
T01n0010_p0217b25║ 佛言:「白衣!汝又勿 起是意,謂諸白業,婆羅
T01n0010_p0217b26║ 門有,餘三族無,此說即為三明典 中相應之
T01n0010_p0217b27║ 語。以 婆羅門是梵王子,清淨口生,梵王種
T01n0010_p0217b28║ 類,梵王所化,梵王所授,本生清淨,故是真
T01n0010_p0217b29║ 婆羅門。
T01n0010_p0217c01║ 「白衣!汝又勿 起是意,若四族中,皆有白業,
T01n0010_p0217c02║ 此說即為三明典 中不相應語。復次,白衣!汝
T01n0010_p0217c03║ 勿 起是意,謂剎帝利 、毘舍、首陀,諸族類中,
T01n0010_p0217c04║ 造殺生等諸黑業故,身壞命終,墮於地獄;
T01n0010_p0217c05║ 而婆羅門,獨無是事 。」 白衣、金幢二 婆羅門白
T01n0010_p0217c06║ 佛言:「世 尊!云 何 作此說?是事 不然。諸剎帝
T01n0010_p0217c07║ 利 、婆羅門、毘舍、首陀,造黑業者,身壞命終皆
T01n0010_p0217c08║ 墮地獄;而婆羅門,何 獨無邪?」
T01n0010_p0217c09║ 佛言:「白衣!汝又勿 起是意,謂造黑業,墮於
T01n0010_p0217c10║ 地獄,婆羅門無,餘三族有,此說即為三明
T01n0010_p0217c11║ 典 中相應之 語。以 婆羅門是梵王子,清淨口
T01n0010_p0217c12║ 生,梵王種類,梵王所化,梵王所授,本生清
T01n0010_p0217c13║ 淨,故是真婆羅門。
T01n0010_p0217c14║ 「白衣!汝又勿 起是意,若四族中,有黑業故,皆
T01n0010_p0217c15║ 墮地獄,此說即為三明典 中不相應語。
T01n0010_p0217c16║ 「復次,白衣!汝勿 起是意,謂造不殺生等諸白
T01n0010_p0217c17║ 業故,身壞命終,生於天趣。彼剎帝利 、毘舍、首
T01n0010_p0217c18║ 陀,皆無是事 ;而婆羅門,獨有是事 。」 白衣、金幢
T01n0010_p0217c19║ 二 婆羅門白佛言:「世 尊!云 何 作此說?是事 不
T01n0010_p0217c20║ 然。諸剎帝利 、婆羅門、毘舍、首陀,造白業者,
T01n0010_p0217c21║ 身壞命終,皆生天趣;而婆羅門,何 獨有邪?」
T01n0010_p0217c22║ 佛言:「白衣!汝又勿 起是意,謂造白業生於
T01n0010_p0217c23║ 天趣,婆羅門有,餘三族無,此說即為三明典
T01n0010_p0217c24║ 中相應之 語。以 婆羅門是梵王子,清淨口生,
T01n0010_p0217c25║ 梵王種類,梵王所化,梵王所授,本生清淨,
T01n0010_p0217c26║ 故是真婆羅門。
T01n0010_p0217c27║ 「白衣!汝又勿 起是意,若四族中,有白業故,
T01n0010_p0217c28║ 皆生天趣,此說即為三明典 中不相應語。復
T01n0010_p0217c29║ 次,白衣!我向所說,是等法中,若善、若不善、
T01n0010_p0218a01║ 若黑、若白,若有罪、若無罪,若淨分、若染分,
T01n0010_p0218a02║ 若勝、若劣 ,若寬、若狹,如是諸法,隨應轉時。
T01n0010_p0218a03║ 諸婆羅門,一 向堅執。我說是人真實癡者,
T01n0010_p0218a04║ 以 自識心,而為知解。白衣!又諸婆羅門,或
T01n0010_p0218a05║ 起種姓言論、或族氏言論、或自教言論。又
T01n0010_p0218a06║ 起是意,他人所應,為我設座,汲水獻供 ,前
T01n0010_p0218a07║ 起承迎,合掌問訊;我即不應,於其他人,作
T01n0010_p0218a08║ 如是事 。起是意者,我說是人不見正法。
T01n0010_p0218a09║ 「復次,白衣!或有沙門、或婆羅門,計著種姓
T01n0010_p0218a10║ 族氏言論,或復計著自教言論者,我說此為
T01n0010_p0218a11║ 非真出離沙門,非真出離婆羅門。白衣!或
T01n0010_p0218a12║ 有沙門、或婆羅門,不計著彼種姓言論、亦
T01n0010_p0218a13║ 不計著族氏言論、又不計著自教言論,我說
T01n0010_p0218a14║ 此為真得出離、正了 知者、沙門、婆羅門。
T01n0010_p0218a15║ 「復次,白衣!彼憍薩羅主 勝軍大王,見釋種子
T01n0010_p0218a16║ 沙門瞿曇,從釋族中,捨家出家。彼勝軍王,
T01n0010_p0218a17║ 於其釋子,歡喜慰安,恭敬禮拜前 起承迎,
T01n0010_p0218a18║ 合掌問訊。白衣!彼憍薩羅主 勝軍大王,於
T01n0010_p0218a19║ 佛如來,歡喜慰安,恭敬禮拜,前 起承迎,合
T01n0010_p0218a20║ 掌問訊者。其王不以 沙門瞿曇是高勝族,王
T01n0010_p0218a21║ 亦不起高勝族意;不以 沙門瞿曇相好端嚴,
T01n0010_p0218a22║ 王亦不起相好之 意;不以 沙門瞿曇有大名
T01n0010_p0218a23║ 稱,王亦不起名稱之 意。由此應知,法爾如
T01n0010_p0218a24║ 是。白衣!是法本來,最上最大,最極高勝。
T01n0010_p0218a25║ 如是正見,諸法本母,是即增上,畢竟歸趣。
T01n0010_p0218a26║ 「復次,白衣!若人於我,安住 正信 ,是人即得
T01n0010_p0218a27║ 堅固增長,根本出生,不壞淨信 。何 以 故?謂
T01n0010_p0218a28║ 若沙門、若婆羅門、若天魔梵,三界一 切,悉
T01n0010_p0218a29║ 是我子,皆同一 法,而無差別 。正法口生,同
T01n0010_p0218b01║ 一 法種,從法所化,是真法子。白衣!或有問
T01n0010_p0218b02║ 言:『汝等一 切,各各父母,種姓族氏,何 故棄
T01n0010_p0218b03║ 捨?』返作是言:『我等皆是,沙門釋子。』白衣當
T01n0010_p0218b04║ 知,法爾如是,是法本來,最上最大,最極高
T01n0010_p0218b05║ 勝。如是正見,諸法本母,是即增上,畢竟歸
T01n0010_p0218b06║ 趣。
T01n0010_p0218b07║ 佛說白衣金幢二 婆羅門緣起經卷上
T01n0010_p0218b10║ 卷中
T01n0010_p0218b11║
T01n0010_p0218b12║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0010_p0218b13║   傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
T01n0010_p0218b14║ 「復次,白衣!過極久 遠,此界壞時,當界有情,
T01n0010_p0218b15║ 還復往生光 音天中。過極久 遠,此界成時,
T01n0010_p0218b16║ 別 界有情,光 音天歿,而來生此。是諸有情,
T01n0010_p0218b17║ 各有身光 ,清淨皎潔騰空而行,隨欲能往,適
T01n0010_p0218b18║ 悅快樂,如意自在。以 彼有情身有光 故,世
T01n0010_p0218b19║ 界爾時,日月光 明悉不出現;以 其日月光 不
T01n0010_p0218b20║ 現故,星亦不現;星不現故,宿亦不現;宿不
T01n0010_p0218b21║ 現故,亦不分別 晝夜殊異;以 其不分晝夜異
T01n0010_p0218b22║ 故,年月日時,亦無差別 。亦復不分男女形
T01n0010_p0218b23║ 相。爾時有情,法爾自然,身光 互 照。
T01n0010_p0218b24║ 「復次,白衣!彼時大地大水湧現,色如酥乳 ,
T01n0010_p0218b25║ 味如甘蔗,又或如蜜,香美細妙,為人所食,
T01n0010_p0218b26║ 資益諸根,其名地味。時一 有情,於是地味,
T01n0010_p0218b27║ 極生愛樂,舉以 指端,用甞其味。餘諸有情,
T01n0010_p0218b28║ 見已亦然,起希欲想,亦以 指端,舉甞其味,
T01n0010_p0218b29║ 隨生愛樂。爾時有情,既於地味,極生愛樂,
T01n0010_p0218c01║ 而為所食,資養支體。由多食已,諸有情身,
T01n0010_p0218c02║ 漸覺堅實,旋復麤重;以 麤重故,不能騰空
T01n0010_p0218c03║ 隨欲而往,身光 隱沒;身光 沒故,爾時大地,
T01n0010_p0218c04║ 皆悉冥 暗,世 間乃有日月出現;日月現故,
T01n0010_p0218c05║ 星宿亦現,始分晝夜;既分晝夜,即有年月
T01n0010_p0218c06║ 日時差別 。
T01n0010_p0218c07║ 「復次,白衣!彼時有情,初 食地味,其味久 時,
T01n0010_p0218c08║ 為世 資養。以 彼有情貪食多者,色相瘦弱;若
T01n0010_p0218c09║ 食少者,色相充 實。時,充 實者,見瘦弱者,不
T01n0010_p0218c10║ 知其故,乃作是言:『汝是瘦弱者,我是充 實者。』
T01n0010_p0218c11║ 由此乃起憍慢之 想,以 是緣故,地味隱沒。
T01n0010_p0218c12║ 爾時有情,見彼地味既隱沒已,咸唱是言:
T01n0010_p0218c13║ 『苦哉!苦哉!今此地味,何 故隱沒?』
T01n0010_p0218c14║ 「復次,白衣!地味既沒,地餅復生。色如飡那迦,
T01n0010_p0218c15║ 味如甘蔗,又或如蜜,香美細妙,為人所食。
T01n0010_p0218c16║ 彼時有情,次食地餅,久 為資養。以 彼有情
T01n0010_p0218c17║ 貪食多者,色相瘦弱;若食少者,色相充 實。
T01n0010_p0218c18║ 時,充 實者,見瘦弱者,不知其故,乃作是言:
T01n0010_p0218c19║ 『汝是瘦弱者,我是充 實者。』由此乃起憍慢之
T01n0010_p0218c20║ 想,以 是緣故,地餅隱沒。爾時有情,見彼地
T01n0010_p0218c21║ 餅既隱沒已,咸唱是言:『苦哉!苦哉!今此地
T01n0010_p0218c22║ 餅,何 故隱沒?』
T01n0010_p0218c23║ 「復次,白衣!地餅既沒,林藤復生,如迦籠嚩
T01n0010_p0218c24║ 迦枝,有四種色,味如甘蔗,又或如蜜,香美
T01n0010_p0218c25║ 細妙,為人所食。彼時有情,後食林藤,久 為
T01n0010_p0218c26║ 資養。以 彼有情貪食多者,色相瘦弱;若食少
T01n0010_p0218c27║ 者,色相充 實。時,充 實者,見瘦弱者,不知其
T01n0010_p0218c28║ 故,乃作是言:『汝是瘦弱者,我是充 實者。』由
T01n0010_p0218c29║ 此乃起憍慢之 想,以 是緣故,林藤隱沒。爾
T01n0010_p0219a01║ 時有情,見彼林藤既隱沒已,咸唱是言:『苦
T01n0010_p0219a02║ 哉!苦哉!今此林藤,何 故隱沒?』白衣!如今時
T01n0010_p0219a03║ 人,或有苦法,當觸惱時,亦唱是言:『苦哉!苦
T01n0010_p0219a04║ 哉!』
T01n0010_p0219a05║ 「復次,白衣!林藤既沒,香稻復生。而此香稻,
T01n0010_p0219a06║ 無糠無粃,妙香可愛。依時成熟,旦時刈 已,
T01n0010_p0219a07║ 暮時還生。暮時刈 已,旦時還生。取已旋活,
T01n0010_p0219a08║ 中無間絕。旦暮二 時,取其香稻,但 為資養,
T01n0010_p0219a09║ 不知本因。彼時有情,而競貪食,以 是緣故,身
T01n0010_p0219a10║ 轉麤重,乃有男女二 相差別 。由此有情互 起
T01n0010_p0219a11║ 憎愛,以 憎愛故,互 相毀謗。又復漸起互 相染
T01n0010_p0219a12║ 著,此染著因,為過失本。又諸有情,由毀謗
T01n0010_p0219a13║ 故,乃以 杖木瓦石,互 相打擊。於是世 間乃
T01n0010_p0219a14║ 生非法及不正行。白衣!如今世 人,以 其童
T01n0010_p0219a15║ 女,飾以 眾華,嚴諸妙服,求其異姓而用妻
T01n0010_p0219a16║ 之 。設此非法以 為正法,然於其義,都不能
T01n0010_p0219a17║ 知。彼時有情,亦復如是。過去正法今為非
T01n0010_p0219a18║ 法,過去律儀 為非律儀 ,如是漸生諸非法行。
T01n0010_p0219a19║ 由起非法行故,漸生逼迫,減失厭離,旋增
T01n0010_p0219a20║ 懈墮,或於一 日、二 日、三日乃至一 月,不住 家
T01n0010_p0219a21║ 中,不營家業,遊行曠野,覆藏過非。 「時,有一
T01n0010_p0219a22║ 人,性懶惰故,不能依時,往取香稻,乃作是
T01n0010_p0219a23║ 念:『我今何 故受斯苦惱?旦時旦時去取香稻,
T01n0010_p0219a24║ 暮時暮時還復往取。我今若能一 日一 往,併
T01n0010_p0219a25║ 取旦暮二 時香稻,豈非善邪?』作是念已,即
T01n0010_p0219a26║ 往併取二 時香稻。復次,白衣!時,別 一 人來相
T01n0010_p0219a27║ 謂言:『汝今同我往取香稻。』懶惰者言:『汝但
T01n0010_p0219a28║ 自往,我已取來旦暮二 時所食香稻。』時,來喚
T01n0010_p0219a29║ 者乃作是念:『日取二 時所食香稻,既為善者;
T01n0010_p0219b01║ 我今何 不一 往併取二 日、三日所食香稻?』作
T01n0010_p0219b02║ 是念已即往併取。復次,白衣!時,又一 人來相
T01n0010_p0219b03║ 謂言:『汝今同我往取香稻。』前 人答言:『汝但 自
T01n0010_p0219b04║ 往,我已取來二 日、三日所食香稻。』其人爾時,
T01n0010_p0219b05║ 乃作是念:『一 往併取二 日、三日所食香稻,既
T01n0010_p0219b06║ 為善者;我今何 不一 往併取四日、五 日所食
T01n0010_p0219b07║ 香稻?』作是念已,即往併取。
T01n0010_p0219b08║ 「復次,白衣!初 取香稻,無糠無粃香美妙好。一
T01n0010_p0219b09║ 懶惰者,而為因故,其後漸次,展轉多取,乃
T01n0010_p0219b10║ 為貯積,充 已受用。爾時,香稻漸生糠粃,旦
T01n0010_p0219b11║ 時刈 已暮時不生,暮時刈 已旦時不生,不復
T01n0010_p0219b12║ 還活,不知其因。彼諸有情,即共集會,互 相
T01n0010_p0219b13║ 議言:『我等初 時,各有身光 騰空而行,快樂
T01n0010_p0219b14║ 自在。以 身光 故,日月星宿,光 明不現,亦不
T01n0010_p0219b15║ 分別 晝夜殊異,年月日時亦無差別 ,亦復不
T01n0010_p0219b16║ 分男女形相,法爾有情身光 互 照。是時,大地
T01n0010_p0219b17║ 大水湧現,色如酥乳 ,味如甘蔗,又或如蜜,
T01n0010_p0219b18║ 香美細妙,為人所食,資益諸根,其名地味。
T01n0010_p0219b19║ 時,一 有情,見極生愛,舉以 指端,用甞其味。
T01n0010_p0219b20║ 餘諸有情,見已亦然,皆甞其味,咸生愛樂。
T01n0010_p0219b21║ 我等爾時,用為所食,資養支體。於是地味,
T01n0010_p0219b22║ 貪食既多,我等身支,漸覺麤重,以 是緣故,
T01n0010_p0219b23║ 不能騰空隨欲而往,身光 隱沒,由是世 界皆
T01n0010_p0219b24║ 悉冥 暗。爾時乃有日月星宿,光 明出現,始
T01n0010_p0219b25║ 分晝夜。年月日時,亦有差別 。是時地味,我
T01n0010_p0219b26║ 等所食,久 為資養,貪食多者,色相瘦弱;若
T01n0010_p0219b27║ 食少者,色相充 實。時,充 實者,見瘦弱者,起
T01n0010_p0219b28║ 憍慢想,以 是緣故,地味隱沒,地餅復生。甘
T01n0010_p0219b29║ 美細妙,色香具 足,我等所食,久 為資養。貪
T01n0010_p0219c01║ 食多者,色相瘦弱;若食少者,色相充 實。時,
T01n0010_p0219c02║ 充 實者,見瘦弱者,起憍慢想,以 是緣故,地
T01n0010_p0219c03║ 餅隱沒,林藤復生。甘美細妙,色香具 足,我
T01n0010_p0219c04║ 等所食,久 為資養。貪食多者,色相瘦弱;若
T01n0010_p0219c05║ 食少者,色相充 實。時,充 實者,見瘦弱者,起
T01n0010_p0219c06║ 憍慢想,以 是緣故,林藤隱沒,香稻復生。爾
T01n0010_p0219c07║ 時香稻,無糠無粃,妙香可愛,旦時刈 已暮
T01n0010_p0219c08║ 時還生,暮時刈 已旦時還生。我等所食,
T01n0010_p0219c09║ 但 為資養,不知本因,貪食既多,滓穢旋礙,
T01n0010_p0219c10║ 爾時乃有男女相異,後起憎愛,互 相毀謗。
T01n0010_p0219c11║ 又復漸生互 相染著,此染著因,為過失本。
T01n0010_p0219c12║ 我等爾時,互 毀謗故,杖木瓦石,互 相打擊。
T01n0010_p0219c13║ 於是世 間,乃生非法,起非法故,漸生逼迫,
T01n0010_p0219c14║ 減失厭離,旋增懈惰,一 日、二 日乃至一 月,
T01n0010_p0219c15║ 不住 家中,不營家業,遊行曠野,覆藏過非。
T01n0010_p0219c16║ 時有一 人,性懶惰故,不能依時往取香稻,
T01n0010_p0219c17║ 乃作是念:「我今何 故受斯苦惱,旦時旦時去
T01n0010_p0219c18║ 取香稻,暮時暮時還復往取?我今宜應一 日
T01n0010_p0219c19║ 一 往併取旦暮二 時香稻。」作是念已,即往併
T01n0010_p0219c20║ 取。時,別 一 人,來相謂言:「汝今同我,往取香
T01n0010_p0219c21║ 稻。」懶惰者言:「汝但 自往,我已取來二 時香
T01n0010_p0219c22║ 稻。」其人爾時,乃作是念:「二 時香稻取為善
T01n0010_p0219c23║ 者,我今一 往,當取二 日、三日香稻。」作是念
T01n0010_p0219c24║ 已,即往併取。時又一 人,來相謂言:「汝今同
T01n0010_p0219c25║ 我,往取香稻。」前 人答言:「汝但 自往,我已取
T01n0010_p0219c26║ 來三日香稻。」其人爾時,乃作是念:「三日香
T01n0010_p0219c27║ 稻取為善者,我今一 往,當取四日五 日香稻。」
T01n0010_p0219c28║ 作是念已即往併取。汝等當知,初 取香稻,
T01n0010_p0219c29║ 無糠無粃,後漸多取,以 為貯積。爾時香稻,
T01n0010_p0220a01║ 漸生糠粃,旦時刈 已暮時不生,暮時刈 已旦
T01n0010_p0220a02║ 時不生,不復還活,不知其因。我等今時,宜應
T01n0010_p0220a03║ 普以 一 切地界,均布分擘,各為齊限。此是汝
T01n0010_p0220a04║ 地界,此是我地界。』彼諸人眾,互 相議已,即
T01n0010_p0220a05║ 分地界,立為齊限。」
T01n0010_p0220a06║ 佛言:「白衣!爾時,人眾分地界已。時,有一 人,
T01n0010_p0220a07║ 往取香稻,艱難所得,即作是念:『我今云 何
T01n0010_p0220a08║ 能得所食?云 何 令我養活其命?我今自分香
T01n0010_p0220a09║ 稻將盡,他界雖有,然彼不許,我今須往盜
T01n0010_p0220a10║ 其少分。』作是念已,以 己香稻,密固護之 ,
T01n0010_p0220a11║ 即往他界,竊取香稻。其主 見已,告盜人言:
T01n0010_p0220a12║ 『咄!汝盜人,何 故來此,竊我香稻!』盜人答言:
T01n0010_p0220a13║ 『我不如是,不曾取汝界中香稻。』
T01n0010_p0220a14║ 「復次,前 人,於第二 時,往取香稻,亦復難得,
T01n0010_p0220a15║ 又生前 念:『我今云 何 能得所食?云 何 令我養
T01n0010_p0220a16║ 活其命?我今自分香稻將盡,他界雖有,然
T01n0010_p0220a17║ 彼不許,我今須往盜其少分。』作是念已,以
T01n0010_p0220a18║ 己香稻密固護之 ,即往他界,竊取香稻。其
T01n0010_p0220a19║ 主 復見,於第二 時,還來盜已,又復告言:『咄!
T01n0010_p0220a20║ 汝盜人,何 故復來,竊我香稻!』盜人答言:『我
T01n0010_p0220a21║ 不如是,不曾取汝界中香稻。』
T01n0010_p0220a22║ 佛說白衣金幢二 婆羅門緣起經卷中
T01n0010_p0220a25║ 卷下
T01n0010_p0220a26║
T01n0010_p0220a27║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0010_p0220a28║   傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
T01n0010_p0220a29║ 「復次,白衣!前 人又於第三時中,往取香稻,
T01n0010_p0220b01║ 亦復難得,乃作是念:『我今云 何 能得所食?云
T01n0010_p0220b02║ 何 令我養活其命?我今自分香稻將盡,他界
T01n0010_p0220b03║ 雖有,然彼不許,我今于三盜其少分。』作是念
T01n0010_p0220b04║ 已,以 己香稻密固護之 ,即於他界而興
T01n0010_p0220b05║ 盜竊。其主 見彼于三來此興盜竊已,心生瞋
T01n0010_p0220b06║ 恚,復作是言:『咄!汝盜人,何 故于三來此盜
T01n0010_p0220b07║ 竊!』即捉雙手,舉杖以 打,盜人被打,叫呼啼
T01n0010_p0220b08║ 泣。世 間爾時,乃生非法,諸不正行,由此而
T01n0010_p0220b09║ 興,杖捶之 名,是初 建立。因彼偷 盜,乃生瞋
T01n0010_p0220b10║ 恚苦惱等事 ,是為非法,非法生故,不正行興,
T01n0010_p0220b11║ 由此乃有三不善法,首初 建立,所謂偷 盜、妄
T01n0010_p0220b12║ 言、杖捶。
T01n0010_p0220b13║ 「復次,白衣!爾時,人眾見是事 已,又復集會,
T01n0010_p0220b14║ 共相議言:『我等初 時,身有光 明,隨欲自在。
T01n0010_p0220b15║ 以 身光 故,日月星宿,悉不出現,不分晝夜,
T01n0010_p0220b16║ 年月日時,亦無差別 。爾時,大地大水湧現,
T01n0010_p0220b17║ 其名地味,我等食之 ,久 為資養;乃至最後,
T01n0010_p0220b18║ 我等自起不善法故,地味隱沒,地餅復生,
T01n0010_p0220b19║ 取以 食之 ,久 為資養;乃至最後,我等自起
T01n0010_p0220b20║ 不善法故,地餅隱沒,林藤復生,取以 食之 ,
T01n0010_p0220b21║ 久 為資養;乃至最後,我等自起不善法故,
T01n0010_p0220b22║ 林藤隱沒,香稻復生,無糠無粃,取以 食之 ,
T01n0010_p0220b23║ 久 為資養;乃至最後,我等自起不善法故,彼
T01n0010_p0220b24║ 香稻中乃生糠粃,旦時刈 已暮時不生,暮時
T01n0010_p0220b25║ 刈 已旦時不生,不復還活,不知其因。我等爾
T01n0010_p0220b26║ 時,即以 香稻,均分地界。分地界已,時有一 人,
T01n0010_p0220b27║ 往取香稻,艱難而得,乃於他界,而興盜竊,其
T01n0010_p0220b28║ 主 見已,告盜人言:「咄!汝盜人,何 故來此,而
T01n0010_p0220b29║ 為盜竊!」盜人答言:「我不如是,不曾竊汝界
T01n0010_p0220c01║ 中香稻。」復次,前 人第二 、第三竊取香稻,
T01n0010_p0220c02║ 亦復如是。其主 見已,乃生瞋恚,復作是言:
T01n0010_p0220c03║ 「咄!汝盜人,何 故于三來此盜竊!」即捉雙手,
T01n0010_p0220c04║ 舉杖以 打,盜人被打,叫呼啼泣。世 間爾時,
T01n0010_p0220c05║ 乃生非法,諸不正行,杖埵之 名,由此而興。
T01n0010_p0220c06║ 三不善法,最初 建立,所謂偷 盜、妄言、杖捶。
T01n0010_p0220c07║ 我等今時,宜共選擇色相具 足有大威德、大
T01n0010_p0220c08║ 智慧者,立為田主 。我等諸人,自界香稻,各
T01n0010_p0220c09║ 各當分一 分與彼。是人平正,應調制 者即
T01n0010_p0220c10║ 調制 之 ,應攝受者即攝受之 ,善護地方及
T01n0010_p0220c11║ 護人眾,我等應當各各承稟。』時,諸人眾參議
T01n0010_p0220c12║ 成已,即共選擇色相具 足有大威德大智慧
T01n0010_p0220c13║ 者,立為田主 ,而作主 宰,眾皆承稟。」
T01n0010_p0220c14║ 佛言:「白衣!爾時田主 ,眾許立故,由是名為
T01n0010_p0220c15║ 眾許田主 ;此田主 名,最初 墮於文字數中。
T01n0010_p0220c16║ 又於地界,善作守護,為主 宰故,名剎帝利 ;
T01n0010_p0220c17║ 此剎帝利 名,第二 墮於文字數中。又能於眾
T01n0010_p0220c18║ 善出和合慰安語故,名慰安者,此慰安者即
T01n0010_p0220c19║ 名為王;此王之 名,第三墮於文字數中。此
T01n0010_p0220c20║ 時世 間,初 始建立剎帝利 境界。白衣!當知,
T01n0010_p0220c21║ 若此若彼,諸有情類,若同若異,若法若非
T01n0010_p0220c22║ 法,雖有差別 ,法爾自然,最上最勝,最極高
T01n0010_p0220c23║ 大,見如是法,如是法生,增上歸趣。
T01n0010_p0220c24║ 「復次,白衣!彼時眾中,後有一 人,見不實法,
T01n0010_p0220c25║ 逼迫減失,旋生厭離,棄在家法。乃於曠野
T01n0010_p0220c26║ 寂靜之 處,構立草菴,繫心一 處,修 禪寂止。
T01n0010_p0220c27║ 至日暮時,為飲食故,入 聚落中;又至旦時,
T01n0010_p0220c28║ 為飲食故,還入 聚落。餘諸人眾,見是人已,
T01n0010_p0220c29║ 乃起思念:『今此人者,見不實法,逼迫減失,
T01n0010_p0221a01║ 旋生厭離,棄在家法。乃於曠野寂靜之 處,
T01n0010_p0221a02║ 構立草菴,繫心一 處,修 禪寂止。』此乃名為
T01n0010_p0221a03║ 修 禪行者,後又立名憒閙之 者,後又立名修
T01n0010_p0221a04║ 禪憒閙者,後又立名作教授者,後又立名造
T01n0010_p0221a05║ 不善業者。
T01n0010_p0221a06║ 「復次,白衣!彼時眾中,又一 類人,初 修 禪已,
T01n0010_p0221a07║ 後復還起作意思惟,止聚落中,設其場界,
T01n0010_p0221a08║ 聚以 學徒,教授典 章。餘諸人眾,見是人已,
T01n0010_p0221a09║ 互 相謂言:『此一 類人,初 於曠野,修 禪寂止,
T01n0010_p0221a10║ 後復還起作意思惟,止聚落中,設其場界,
T01n0010_p0221a11║ 聚以 學徒,教授典 章。』此乃不名為修 禪者,
T01n0010_p0221a12║ 是時立名為教授者,又名多說婆羅門;此婆
T01n0010_p0221a13║ 羅門名,最初 墮於文字數中。由是世 間,乃
T01n0010_p0221a14║ 有婆羅門一 類境界。白衣!當知,若此若彼,諸
T01n0010_p0221a15║ 有情類,若同若異,若法若非法,雖有差別 ,
T01n0010_p0221a16║ 法爾自然,最上最勝,最極高大,見如是法,
T01n0010_p0221a17║ 如是法生,增上歸趣。
T01n0010_p0221a18║ 「復次,白衣!彼時眾中,又一 類人,廣布田種,
T01n0010_p0221a19║ 施作農事 ,養活其命,以 彼營作田種事 故,
T01n0010_p0221a20║ 名為毗舍;此毗舍名,最初 墮於文字數中。
T01n0010_p0221a21║ 由是世 間,乃有毗舍一 類境界。白衣!當知,
T01n0010_p0221a22║ 若此若彼,諸有情類,若同若異,若法若非
T01n0010_p0221a23║ 法,雖有差別 ,法爾自然,最上最勝,最極高
T01n0010_p0221a24║ 大,見如是法,如是法生,增上歸趣。
T01n0010_p0221a25║ 「復次,白衣!彼時眾中,又一 類人,巧偽漸生,
T01n0010_p0221a26║ 營雜惡事 ,名為首陀;此首陀名,最初 墮於
T01n0010_p0221a27║ 文字數中,由是世 間,乃有首陀一 類境界。
T01n0010_p0221a28║ 白衣!當知,若此若彼,諸有情類,若同若異,
T01n0010_p0221a29║ 若法若非法,雖有差別 ,法爾自然,最上最
T01n0010_p0221b01║ 勝,最極高大,見如是法,如是法生,增上歸
T01n0010_p0221b02║ 趣。
T01n0010_p0221b03║ 「復次,白衣!彼剎帝利 族中,有出離者,厭惡逼
T01n0010_p0221b04║ 迫、生老病死、憂悲苦惱、艱危災患故,捨
T01n0010_p0221b05║ 家出家,即我沙門;最初 得名此沙門者,剎
T01n0010_p0221b06║ 帝利 族中。如是修 作已,彼婆羅門、毗舍、首陀
T01n0010_p0221b07║ 亦復如是,若能厭惡逼迫、生老病死、憂悲
T01n0010_p0221b08║ 苦惱、艱危災患故,捨家出家,悉為沙門,而
T01n0010_p0221b09║ 無差別 ;由此世 間,乃有沙門一 類境界,最
T01n0010_p0221b10║ 初 建立。白衣!當知,若此若彼,諸有情類,若
T01n0010_p0221b11║ 同若異,若法若非法,雖有差別 ,法爾自然,
T01n0010_p0221b12║ 最上最勝,最極高大,見如是法,如是法生,
T01n0010_p0221b13║ 增上歸趣。」
T01n0010_p0221b14║ 佛言「白衣!由是次第,有五 類境界,首初 於
T01n0010_p0221b15║ 此世 間建立,所謂剎帝利 境界、婆羅門境界、
T01n0010_p0221b16║ 毗舍境界、首陀境界、沙門境界。於此五 中,
T01n0010_p0221b17║ 而沙門者,最尊最上,廣大名稱,無復過上。
T01n0010_p0221b18║ 白衣!譬如高峯,極為高峻,或有群牛,周行
T01n0010_p0221b19║ 彼峯,一 切能往,欲奔其頂,竟不能到 。而彼
T01n0010_p0221b20║ 峯頂,法爾自然,最上最大,最極高顯。彼五
T01n0010_p0221b21║ 境界,亦復如是,而沙門境界,法爾自然,於
T01n0010_p0221b22║ 諸世 間,最上最大,最極高顯,無復有上。
T01n0010_p0221b23║ 「復次,白衣!彼剎帝利 族中,有造身不善業及
T01n0010_p0221b24║ 彼語意不善業已,起邪見者,身壞命終墮於
T01n0010_p0221b25║ 惡趣、地獄中生。而婆羅門、毗舍、首陀諸族
T01n0010_p0221b26║ 亦然,有造身不善業及彼語意不善業已,起
T01n0010_p0221b27║ 邪見者,身壞命終,墮於惡趣、地獄中生。沙
T01n0010_p0221b28║ 門亦然,有造身不善業及彼語意不善業已,
T01n0010_p0221b29║ 起邪見者,身壞命終,墮於惡趣、地獄中生。
T01n0010_p0221c01║ 復次,白衣!彼剎帝利 族中,有造身雜業及彼
T01n0010_p0221c02║ 語意諸雜業已,起雜見者,身壞命終,生於
T01n0010_p0221c03║ 人中。而婆羅門、毗舍、首陀,及彼沙門,諸類
T01n0010_p0221c04║ 亦然,有造身雜業及彼語意諸雜業已,起雜
T01n0010_p0221c05║ 見者,身壞命終,生於人中。」
T01n0010_p0221c06║ 「復次,白衣!彼剎帝利 族中,有造身善業及彼
T01n0010_p0221c07║ 語意諸善業已,身壞命終,生於天界。而婆
T01n0010_p0221c08║ 羅門、毗舍、首陀,及彼沙門,諸類亦然,有造
T01n0010_p0221c09║ 身善業及彼語意諸善業已,身壞命終,生於
T01n0010_p0221c10║ 天界。」
T01n0010_p0221c11║ 「復次,白衣!彼剎帝利 ,修 身、語、意諸善業已,
T01n0010_p0221c12║ 而起正見,於四念處,安住 正心,如理修 習七
T01n0010_p0221c13║ 覺支已,自能證悟彼涅槃界。而婆羅門、毘舍、
T01n0010_p0221c14║ 首陀,及彼沙門,諸類亦然,修 身語意諸善
T01n0010_p0221c15║ 業已,而起正見,於四念處,安住 正心,如理
T01n0010_p0221c16║ 修 習七覺支已,自能證悟彼涅槃界。
T01n0010_p0221c17║ 「復次,白衣!彼最初 時,大梵天王,說伽 陀曰:
T01n0010_p0221c18║ 「『剎帝利 族人中尊, 種姓真實復清淨,
T01n0010_p0221c19║  三明諸行悉周圓, 為人天中勝尊者。』
T01n0010_p0221c20║ 「白衣!彼大梵天王所說伽 陀,深為善說,為
T01n0010_p0221c21║ 善歌詠,此語誠實,非妄說者。何 以 故?我亦
T01n0010_p0221c22║ 宣說:『剎帝利 族,為人中尊,種姓真實,又復
T01n0010_p0221c23║ 清淨,三明諸行,皆悉圓滿,於人天中,是尊
T01n0010_p0221c24║ 勝者。』」
T01n0010_p0221c25║ 爾時,白衣、金幢二 婆羅門,合掌恭敬,前 白佛
T01n0010_p0221c26║ 言:「世 尊!我等昔時愚癡所覆,不自開曉。譬
T01n0010_p0221c27║ 如傴 者,復如癡者,又如冥 暗,一 切所向,不
T01n0010_p0221c28║ 能通達。我等今日,蒙佛世 尊教示正義分別
T01n0010_p0221c29║ 顯說,豁然醒悟,如傴 者得伸 、癡者開導、冥 暗
T01n0010_p0222a01║ 得炬。今日已往,誓歸依佛、歸依正法、歸依
T01n0010_p0222a02║ 僧 伽 ,近事 世 尊,乃至盡壽,奉持佛法,如護
T01n0010_p0222a03║ 身命,常具 慚愧,悲愍有情,下至螻蟻,起護
T01n0010_p0222a04║ 念想。我今隨佛出家,受具 足戒。」
T01n0010_p0222a05║ 爾時,世 尊告苾芻眾言:「諸苾芻!今此白衣、
T01n0010_p0222a06║ 金幢二 婆羅門,歸佛出家。汝諸苾芻,當為
T01n0010_p0222a07║ 彼等受具 足戒。」時,諸苾芻如佛教勅 ,即為
T01n0010_p0222a08║ 彼等受具 足戒。白衣、金幢二 婆羅門,於剎那
T01n0010_p0222a09║ 間,成苾芻相,戒行具 足。
T01n0010_p0222a10║ 是時,尊者白衣、金幢二 苾芻,專注一 境,離諸
T01n0010_p0222a11║ 散亂 ,清淨身心,趣求正理,即得天眼、宿住 、
T01n0010_p0222a12║ 漏盡三明。具 三明已,是正知者,聞所說法,
T01n0010_p0222a13║ 得大利 益。
T01n0010_p0222a14║ 佛說白衣金幢二 婆羅門緣起經卷下
 
Nguồn Rộng mở tâm hồn • Leave a Comment