Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Bắc Truyền / 01. Bộ A Hàm / [0012] Đại Tập Pháp Môn Kinh [大集法門經]

[0012] Đại Tập Pháp Môn Kinh [大集法門經]

Tse Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0012_p0226c01║
T01n0012_p0226c02║  No. 12 [No. 1(6)] T01n0012_p0226c03║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển thượng
T01n0012_p0226c04║
T01n0012_p0226c05║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0012_p0226c06║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ phụng chiếu dịch
T01n0012_p0226c07║ như thị ngã văn : nhất thời ,thế tôn du hành chí bỉ mạt lợi thành trung ,
T01n0012_p0226c08║ dữ bật sô chúng ,nhi cộng tập hội 。thời ,bỉ thành trung ,hữu nhất tịnh tín
T01n0012_p0226c09║ ưu bà tắc ,diệc danh mạt lợi ,ư kì thành nội ,tân tạo nhất xá ,chủng
T01n0012_p0226c10║ chủng nghiêm sức ,thanh tịnh khoan quảng ,thị xá tiên vị tằng hữu ,sa môn bà
T01n0012_p0226c11║ la môn đẳng ,an chỉ kì trung 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn phật thế
T01n0012_p0226c12║ tôn dữ bật sô chúng du hành chí thử ,tâm sinh hoan hỉ ,tức nghệ phật
T01n0012_p0226c13║ sở 。đáo dĩ đầu diện lễ thế tôn túc ,lễ dĩ hợp chưởng ,thối trụ nhất diện ,
T01n0012_p0226c14║ bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã thị ưu bà tắc ,danh viết mạt lợi ,ngã
T01n0012_p0226c15║ ư thế tôn ,tâm sinh tịnh tín 。ngã thử thành trung ,tân tạo nhất xá ,thanh
T01n0012_p0226c16║ tịnh khoan quảng ,thị xá tiên vị tằng hữu ,sa môn bà la môn đẳng ,an
T01n0012_p0226c17║ chỉ kì trung 。ngã kim thỉnh phật cập bật sô chúng ư ngã xá trụ ,nguyện
T01n0012_p0226c18║ phật thế tôn ,bi mẫn ngã cố ,thụ ngã sở thỉnh 。」
T01n0012_p0226c19║ nhĩ thời ,thế tôn mặc nhiên nhi thụ 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,tri phật
T01n0012_p0226c20║ mặc nhiên thụ sở thỉnh dĩ ,tức thời đầu diện lễ thế tôn túc ,hữu nhiễu tam
T01n0012_p0226c21║ táp ,xuất li phật hội 。hoàn bỉ xá trung ,trùng phục nghiêm sức ,biến chư xá
T01n0012_p0226c22║ vũ ,tất dĩ hương thuỷ ,tán sái kì địa ,nội ngoại nhất thiết ,phổ linh thanh
T01n0012_p0226c23║ tịnh 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,như thị nghiêm tịnh sở tạo xá dĩ ,hoàn
T01n0012_p0226c24║ nghệ phật sở ,đáo dĩ trùng phục lễ thế tôn túc ,tiền bạch phật ngôn :「thế
T01n0012_p0226c25║ tôn !tiên sở tạo xá ,tất dĩ hương thuỷ ,tán sái kì địa ,nội ngoại thanh
T01n0012_p0226c26║ tịnh 。nguyện phật thế tôn cập bật sô chúng ,vãng bỉ xá trụ ,kim chính thị
T01n0012_p0226c27║ thời 。」
T01n0012_p0226c28║ nhĩ thời ,thế tôn dữ đại bật sô chúng đẳng ,cung kính vi nhiễu ,vãng bỉ mạt
T01n0012_p0226c29║ lợi ưu bà tắc sở tạo tân xá 。đáo bỉ xá dĩ ,phật tiên tẩy túc ,
T01n0012_p0227a01║ nãi nhập kì xá ,nhập dĩ chu táp ,phổ biến quan sát ,phật tức ư xá
T01n0012_p0227a02║ trung gian ,an tường nhi toạ 。chư bật sô chúng ,diệc các tẩy túc ,thứ
T01n0012_p0227a03║ đệ nhi nhập ,lễ phật túc dĩ ,ư phật hậu diện ,thứ đệ nhi toạ 。mạt
T01n0012_p0227a04║ lợi ưu bà tắc ,hậu nhập kì xá ,lễ thế tôn túc ,hợp chưởng cung kính ,
T01n0012_p0227a05║ phổ biến đỉnh lễ chư bật sô chúng nãi ư phật tiền ,nhất diện nhi toạ 。nhĩ thời ,
T01n0012_p0227a06║ thế tôn ,chủng chủng uý dụ bỉ mạt lợi ưu bà tắc dĩ ,tức vi như
T01n0012_p0227a07║ ưng tuyên thuyết pháp yếu ,kì giáo lợi hỉ 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn
T01n0012_p0227a08║ pháp hoan hỉ ,tâm sinh tịnh tín 。như thị ,thế tôn vi bỉ ưu bà tắc ,
T01n0012_p0227a09║ như ưng thuyết pháp ,kì giáo lợi hỉ ,nhi quá đa dạ ,phật tức cáo ngôn :
T01n0012_p0227a10║ 「mạt lợi !quá thị dạ dĩ ,đương tự tri thời 。」
T01n0012_p0227a11║ thị thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn phật ngôn dĩ ,tức tùng tòa khởi ,lễ
T01n0012_p0227a12║ thế tôn túc ,hợp chưởng cung kính ,phổ biến đỉnh lễ chư bật sô chúng ,nhiễu
T01n0012_p0227a13║ phật tam táp ,xuất li phật hội 。
T01n0012_p0227a14║ nhĩ thời ,thế tôn kiến bỉ mạt lợi ưu bà tắc li hội vị cửu ,tức
T01n0012_p0227a15║ cáo tôn giả xá lợi tử ngôn :「ngã thử thanh văn bật sô ,dĩ li thụy miên ,
T01n0012_p0227a16║ giai thị li trần thanh tịnh đại chúng 。nhược chư bật sô lạc thuyết pháp giả ,tức
T01n0012_p0227a17║ đương tùy ưng nhi tự tuyên thuyết ,tùy sở lợi ích ,bất ưng chỉ tức 。」thời
T01n0012_p0227a18║ tôn giả xá lợi tử ,thụ giáo nhi trụ 。
T01n0012_p0227a19║ nhĩ thời ,thế tôn tức dĩ tăng già lê y đẳng vi tứ điệp ,xứ sư tử
T01n0012_p0227a20║ sàng ,hữu hiếp trước địa cát tường an ẩn ,luy túc nhi ngoạ 。phật ngoạ vị cửu ,
T01n0012_p0227a21║ nhĩ thời dị xứ ,hữu ngoại đạo ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,ư thanh
T01n0012_p0227a22║ văn bật sô ,nhi sinh khinh báng ,dục tác phá hoại ,dục hưng đấu tránh ,xuất
T01n0012_p0227a23║ phi pháp ngữ ,chủng chủng huỷ tử ,tác như thị ngôn :「ngã sở tri pháp ,bỉ
T01n0012_p0227a24║ thanh văn nhân ,bất năng liễu tri ,bỉ sở hữu pháp ,ngã như thật tri ,tà
T01n0012_p0227a25║ hành thị nhữ ,chính hành thị ngã ,hữu lợi ích thị ngã ,vô lợi ích thị
T01n0012_p0227a26║ nhữ ,nhữ sở thuyết pháp ,tiền ngôn túng thị ,hậu ngôn tức phi ,hậu ngôn hoặc
T01n0012_p0227a27║ thị ,tiền ngôn hoàn phi ,nhi bất năng tác đại sư tử hống thuyết pháp lợi ích 。」
T01n0012_p0227a28║ thời ,ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,dục hưng quảng đại đấu tránh nhân duyên ,phát
T01n0012_p0227a29║ như thị đẳng huỷ tử ngữ thời ,các các tướng thị ,diện mục thảm ác 。phục
T01n0012_p0227b01║ tác thị ngôn :「chư thanh văn bật sô sắc tướng uy nghi ,nhi bất tịch tĩnh ,bất
T01n0012_p0227b02║ năng li tham ,vị đắc giải thoát ,bất năng kiến pháp ,bất năng thiện tri bỉ xuất
T01n0012_p0227b03║ li đạo ,bất năng chứng bỉ sở hướng thánh quả ,bỉ sở tập pháp ,phi chính đẳng
T01n0012_p0227b04║ chính giác sở thuyết 。」phát như thị đẳng huỷ tử ngữ ngôn hưng đấu tránh sự 。
T01n0012_p0227b05║ nhĩ thời ,tôn giả xá lợi tử ,tri thị sự dĩ ,tức tự tư niệm :「như
T01n0012_p0227b06║ lai đại sư ,yến ngoạ vị cửu ,bất ưng dĩ thị nhân duyên nhi bạch thế tôn 。」
T01n0012_p0227b07║ tác thị niệm dĩ ,cáo chư bật sô ngôn :「nhữ đẳng đương tri ,dị xứ hữu
T01n0012_p0227b08║ chư ngoại đạo ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,ư thanh văn bật sô ,nhi
T01n0012_p0227b09║ sinh khinh báng ,dục tác phá hoại ,dục hưng đấu tránh ,xuất phi pháp ngữ ,chủng
T01n0012_p0227b10║ chủng huỷ tử ,bỉ tác thị ngôn :『ngã sở tri pháp ,chư thanh văn nhân ,bất
T01n0012_p0227b11║ năng liễu tri ,bỉ sở hữu pháp ,ngã như thật tri ,tà hành thị nhữ ,chính
T01n0012_p0227b12║ hành thị ngã ,hữu lợi ích thị ngã ,vô lợi ích thị nhữ ,nhữ sở thuyết
T01n0012_p0227b13║ pháp ,tiền ngôn túng thị ,hậu ngôn tức phi ,hậu ngôn hoặc thị ,tiền ngôn hoàn
T01n0012_p0227b14║ phi ,nhi bất năng tác đại sư tử hống thuyết pháp lợi ích 。』chư bật sô !bỉ
T01n0012_p0227b15║ ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,dục hưng quảng đại đấu tránh nhân duyên ,phát như
T01n0012_p0227b16║ thị đẳng huỷ tử ngữ thời ,các các tướng thị ,diện mục thảm ác ,phục tác thị
T01n0012_p0227b17║ ngôn :『chư thanh văn bật sô ,sắc tướng uy nghi ,nhi bất tịch tĩnh ,bất năng li
T01n0012_p0227b18║ tham ,vị đắc giải thoát ,bất năng kiến pháp ,bất năng thiện tri bỉ xuất li đạo ,
T01n0012_p0227b19║ bất năng chứng bỉ sở hướng thánh quả ,bỉ sở tập pháp ,phi chính đẳng chính
T01n0012_p0227b20║ giác sở thuyết 。』phát như thị đẳng huỷ tử ngữ ngôn ,hưng đấu tránh sự 。chư bật
T01n0012_p0227b21║ sô !nhữ kim đương tri ,ngã đẳng chư thanh văn đại chúng ,giai thị li trần thanh
T01n0012_p0227b22║ tịnh tâm giả ,hiện chứng chư pháp ,thiện năng liễu tri chư xuất li đạo ,các các
T01n0012_p0227b23║ dĩ đắc sở chứng thánh quả 。ngã đẳng thanh văn ,sở tu tập pháp ,nhất nhất
T01n0012_p0227b24║ giai thị như lai đại sư .ưng cung .chính đẳng chính giác ,thân sở tuyên thuyết ,nhất
T01n0012_p0227b25║ nhất chân thật nhi vô hư vọng 。chư bật sô !đương tri phật sở tuyên thuyết ,
T01n0012_p0227b26║ vị khế kinh 、kì dạ 、kí biệt 、già đà 、bản sự 、bản sinh 、duyên khởi 、phương quảng 、hi
T01n0012_p0227b27║ pháp ,như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên
T01n0012_p0227b28║ thuyết nhi linh chúng sinh ,như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an
T01n0012_p0227b29║ lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c01║ 「phục thứ ,chư bật sô !đương tri nhất pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhất thiết chúng
T01n0012_p0227c02║ sinh ,giai y thực trụ ,thử vi nhất pháp 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn
T01n0012_p0227c03║ tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh ,như thuyết tu
T01n0012_p0227c04║ tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c05║ 「phục thứ ,nhị pháp thị phật sở thuyết 。vị nhất danh nhị sắc 。như thị đẳng pháp ,
T01n0012_p0227c06║ phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như
T01n0012_p0227c07║ thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c08║ 「phục thứ ,tam nghiệp thị phật sở thuyết 。vị nhất giả thân nghiệp ,nhị giả ngữ nghiệp ,
T01n0012_p0227c09║ tam giả ý nghiệp 。tức thử tam nghiệp ,phục hữu nhị chủng ,nhất thiện ,nhị bất
T01n0012_p0227c10║ thiện 。hà đẳng vi thiện ?vị thân nghiệp thiện hành 、ngữ nghiệp thiện hành 、ý nghiệp
T01n0012_p0227c11║ thiện hành 。hà danh bất thiện ?vị thân nghiệp bất thiện hành 、ngữ nghiệp bất thiện
T01n0012_p0227c12║ hành 、ý nghiệp bất thiện hành 。
T01n0012_p0227c13║ 「phục thứ ,tam bất thiện tư duy ,thị phật sở thuyết 。vị dục tư duy 、sân
T01n0012_p0227c14║ tư duy 、hại tư duy 。
T01n0012_p0227c15║ 「phục thứ ,tam thiện tư duy ,thị phật sở thuyết 。vị li dục tư duy 、vô sân
T01n0012_p0227c16║ tư duy 、bất hại tư duy 。
T01n0012_p0227c17║ 「phục thứ ,tam bất thiện căn ,thị phật sở thuyết 。vị tham bất thiện căn 、sân
T01n0012_p0227c18║ bất thiện căn 、si bất thiện căn 。
T01n0012_p0227c19║ 「phục thứ ,tam thiện căn ,thị phật sở thuyết 。vị vô tham thiện căn 、vô sân thiện
T01n0012_p0227c20║ căn 、vô si thiện căn 。
T01n0012_p0227c21║ 「phục thứ ,tam lậu ,thị phật sở thuyết 。vị dục lậu 、hữu lậu 、vô minh lậu 。
T01n0012_p0227c22║ 「phục thứ ,tam cầu ,thị phật sở thuyết 。vị dục cầu 、hữu cầu 、phạm hành cầu 。
T01n0012_p0227c23║ 「phục thứ ,tam ái ,thị phật sở thuyết 。vị dục ái 、sắc ái 、vô sắc
T01n0012_p0227c24║ ái 。
T01n0012_p0227c25║ 「phục thứ ,tam giới ,thị phật sở thuyết 。vị dục giới 、sắc giới 、vô sắc giới 。
T01n0012_p0227c26║ 「phục thứ ,tam bất thiện giới ,thị phật sở thuyết 。vị nhiễm dục giới 、sân khuể
T01n0012_p0227c27║ giới 、tổn hại giới 。
T01n0012_p0227c28║ 「phục thứ ,tam thiện giới ,thị phật sở thuyết 。vị vô dục giới 、vô sân giới 、
T01n0012_p0227c29║ bất hại giới 。
T01n0012_p0228a01║ 「phục thứ ,tam hữu ,thị phật sở thuyết 。vị dục hữu 、sắc hữu 、vô sắc hữu 。
T01n0012_p0228a02║ 「phục thứ ,tam tụ ,thị phật sở thuyết 。vị tà định tụ 、chính định tụ 、bất định
T01n0012_p0228a03║ tụ 。
T01n0012_p0228a04║ 「phục thứ ,tam thụ ,thị phật sở thuyết 。vị lạc thụ 、khổ thụ 、phi khổ lạc
T01n0012_p0228a05║ thụ 。
T01n0012_p0228a06║ 「phục thứ ,tam khổ ,thị phật sở thuyết 。vị luân hồi khổ 、khổ khổ 、hoại khổ 。
T01n0012_p0228a07║ 「phục thứ ,tam chủng dục sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hiện xứ dục dục sinh 、
T01n0012_p0228a08║ hoá lạc dục dục sinh 、tha hoá tự tại dục dục sinh 。
T01n0012_p0228a09║ 「phục thứ ,tam chủng lạc sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu chúng sinh sinh ,sinh
T01n0012_p0228a10║ dĩ thụ lạc ,như nhân trung nhất loại ,thị danh đệ nhất lạc sinh ;phục hữu
T01n0012_p0228a11║ chúng sinh ,trường thụ hỉ lạc ,thử lạc quảng đại ,đích duyệt khánh khoái ,như quang
T01n0012_p0228a12║ âm thiên ,thị danh đệ nhị lạc sinh ;phục hữu chúng sinh ,nãi chí tận thọ
T01n0012_p0228a13║ thụ khoái lạc túc ,như biến tịnh thiên ,thị danh đệ tam lạc sinh 。
T01n0012_p0228a14║ 「phục thứ ,tam chủng phúc sự thành tựu tuệ hành ,thị phật sở thuyết 。vị bố thí
T01n0012_p0228a15║ trang nghiêm thành tựu tuệ hành ,trì giới trang nghiêm thành tựu tuệ hành ,thiền định trang
T01n0012_p0228a16║ nghiêm thành tựu tuệ hành 。
T01n0012_p0228a17║ 「phục thứ ,tam tam ma địa ,thị phật sở thuyết 。vị hữu tầm hữu tứ tam ma
T01n0012_p0228a18║ địa 、vô tầm duy tứ tam ma địa 、vô tầm vô tứ tam ma địa 。
T01n0012_p0228a19║ phục hữu tam tam ma địa ,thị phật sở thuyết 。vị không giải thoát tam ma địa 、
T01n0012_p0228a20║ vô nguyện giải thoát tam ma địa ,vô tướng giải thoát tam ma địa 。
T01n0012_p0228a21║ 「phục thứ ,tam trụ ,thị phật sở thuyết 。vị thiên trụ 、phạm trụ 、thánh trụ 。
T01n0012_p0228a22║ 「phục thứ ,tam căn ,thị phật sở thuyết 。vị vị tri đương tri căn 、dĩ tri
T01n0012_p0228a23║ căn 、cụ tri căn 。
T01n0012_p0228a24║ 「phục thứ ,tam tăng thượng ,thị phật sở thuyết 。vị thế tăng thượng 、pháp tăng thượng 、
T01n0012_p0228a25║ ngã tăng thượng 。
T01n0012_p0228a26║ 「phục thứ ,tam phật ,thị phật sở thuyết 。vị quá khứ chư phật 、vị lai chư
T01n0012_p0228a27║ phật 、hiện tại chư phật 。
T01n0012_p0228a28║ 「phục thứ ,tam ngôn thuyết sự ,thị phật sở thuyết 。vị quá khứ ngôn thuyết sự 、vị
T01n0012_p0228a29║ lai ngôn thuyết sự 、hiện tại ngôn thuyết sự 。
T01n0012_p0228b01║ 「phục thứ ,tam nhãn ,thị phật sở thuyết 。vị nhục nhãn 、thiên nhãn 、tuệ nhãn 。
T01n0012_p0228b02║ 「phục thứ ,tam minh ,thị phật sở thuyết 。vị tú mệnh trí minh 、chúng sinh sinh
T01n0012_p0228b03║ diệt trí minh 、lậu tận trí minh 。
T01n0012_p0228b04║ 「phục thứ ,tam thông ,thị phật sở thuyết 。vị thần cảnh thông 、thuyết pháp thông 、giáo
T01n0012_p0228b05║ giới thông 。
T01n0012_p0228b06║ 「phục thứ ,tam bất tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị thân bất tịnh ,ngữ bất tịnh ,
T01n0012_p0228b07║ tâm bất tịnh 。
T01n0012_p0228b08║ 「phục thứ ,tam tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị thân tịnh 、ngữ tịnh 、tâm tịnh 。
T01n0012_p0228b09║ 「phục thứ ,tam học ,thị phật sở thuyết 。vị giới học 、định học 、tuệ học 。
T01n0012_p0228b10║ 「phục thứ ,tam phẩm ,thị phật sở thuyết 。vị giới phẩm 、định phẩm 、tuệ phẩm 。
T01n0012_p0228b11║ 「phục thứ ,tam hoả ,thị phật sở thuyết 。vị tham hoả 、sân hoả 、si hoả 。
T01n0012_p0228b12║ 「phục thứ ,tam phân vị ,thị phật sở thuyết 。vị sinh phân vị 、thành phân vị 、
T01n0012_p0228b13║ pháp phân vị 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như
T01n0012_p0228b14║ lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi
T01n0012_p0228b15║ ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0228b16║ 「phục thứ ,tứ niệm xứ quan ,thị phật sở thuyết 。vị quan thân bất tịnh ,vô
T01n0012_p0228b17║ sinh khởi tưởng ,điều phục vô minh ,li phiền não thụ ;quan thụ thị khổ 、quan
T01n0012_p0228b18║ tâm sinh diệt 、thiện quan chư pháp ,diệc phục như thị 。
T01n0012_p0228b19║ 「phục thứ ,tứ chính đoán ,thị phật sở thuyết 。vị dĩ sinh chư bất thiện pháp ,phát
T01n0012_p0228b20║ cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,giai tất đoán trừ ;vị sinh chư bất thiện
T01n0012_p0228b21║ pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,phòng linh bất khởi ;vị sinh chư
T01n0012_p0228b22║ thiện pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,nhi linh sinh khởi ;dĩ sinh
T01n0012_p0228b23║ chư thiện pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,nhi linh nhất thiết tăng
T01n0012_p0228b24║ trường viên mãn 。thử danh tứ chính đoán 。
T01n0012_p0228b25║ 「phục thứ ,tứ thần túc ,thị phật sở thuyết 。vị dục tam ma địa đoán hành
T01n0012_p0228b26║ cụ túc thần túc ;tinh tấn tam ma địa đoán hành cụ túc thần túc ;tâm
T01n0012_p0228b27║ tam ma địa đoán hành cụ túc thần túc ;tuệ tam ma địa đoán hành cụ túc
T01n0012_p0228b28║ thần túc 。
T01n0012_p0228b29║ 「phục thứ ,tứ thiền định ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,dĩ năng li
T01n0012_p0228c01║ chư dục bất thiện pháp ,hữu tầm hữu tứ ,thử danh đệ nhất li sinh hỉ lạc
T01n0012_p0228c02║ định ;nhược phục bật sô ,chỉ tức tầm tứ ,nội tâm thanh tịnh ,an trụ nhất
T01n0012_p0228c03║ tưởng ,vô tầm vô tứ ,thử danh đệ nhị định sinh hỉ lạc định ;nhược phục
T01n0012_p0228c04║ bật sô ,bất tham ư hỉ ,trụ ư xả hành ,thân đắc khinh an diệu lạc ,
T01n0012_p0228c05║ thử danh đệ tam li hỉ diệu lạc định ;nhược phục bật sô ,đoán trừ lạc tưởng ,
T01n0012_p0228c06║ diệc vô khổ tưởng ,vô duyệt ý ,vô não ý ,vô khổ vô lạc ,thử danh
T01n0012_p0228c07║ đệ tứ xả niệm thanh tịnh định 。như thị đẳng danh vi tứ thiền định 。
T01n0012_p0228c08║ 「phục thứ ,tứ vô lượng ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,phát khởi từ
T01n0012_p0228c09║ tâm ,tiên ư đông phương hành từ ,nam 、tây bắc phương ,tứ duy thượng hạ ,diệc
T01n0012_p0228c10║ nhiên hành từ 。nhi bỉ từ tâm ,ư nhất thiết xứ 、nhất thiết thế giới 、
T01n0012_p0228c11║ nhất thiết chủng loại quảng đại vô lượng nhi vô biên tế ,diệc vô phân hạn 。
T01n0012_p0228c12║ thử danh từ vô lượng 。bi 、hỉ 、xả tam ,diệc phục như thị 。thử đẳng danh
T01n0012_p0228c13║ vi tứ vô lượng 。
T01n0012_p0228c14║ 「phục thứ ,tứ vô sắc định ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,li nhất
T01n0012_p0228c15║ thiết sắc ,vô đối vô ngại ,nhi vô tác ý ,quan vô biên không ,thử quan
T01n0012_p0228c16║ hành tướng ,danh không vô biên xứ định ;phục li không xứ ,nhi phi sở quan ,
T01n0012_p0228c17║ đãn quan vô biên thức ,thử quan hành tướng ,danh thức vô biên xứ định ;phục
T01n0012_p0228c18║ li thức xứ ,nhi phi sở quan ,đãn quan nhất thiết ,giai vô sở hữu ,thử
T01n0012_p0228c19║ quan hành tướng ,danh vô sở hữu xứ định ;phục li vô sở hữu xứ hành tướng ,
T01n0012_p0228c20║ danh vi phi tưởng phi phi tưởng xứ định 。như thị danh vi tứ vô sắc định 。
T01n0012_p0228c21║ 「phục thứ ,tứ trí ,thị phật sở thuyết 。vị pháp trí 、vô sinh trí 、đẳng trí
T01n0012_p0228c22║ tha 、tâm trí 。
T01n0012_p0228c23║ 「phục thứ ,tứ an trụ ,thị phật sở thuyết 。vị nhất thiết hành an trụ 、xả
T01n0012_p0228c24║ hành an trụ 、tịch tĩnh hành an trụ 、tuệ hành an trụ 。
T01n0012_p0228c25║ 「phục thứ ,tứ thánh đế ,thị phật sở thuyết 。vị khổ thánh đế 、khổ tập thánh
T01n0012_p0228c26║ đế 、khổ diệt thánh đế 、khổ diệt vãng hướng thánh đế 。
T01n0012_p0228c27║ 「phục thứ ,tứ chủng bố thí thanh tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bố thí ,
T01n0012_p0228c28║ thí giả thanh tịnh ,phi thụ giả ;hoặc hữu bố thí ,thụ giả thanh tịnh ,phi
T01n0012_p0228c29║ thí giả ;hoặc hữu bố thí ,diệc phi thí giả 、diệc phi thụ giả ,vị sở
T01n0012_p0229a01║ thí thanh tịnh ;hoặc hữu bố thí ,thí giả thụ giả nhị câu thanh tịnh 。
T01n0012_p0229a02║ 「phục thứ ,tứ sinh ,thị phật sở thuyết 。vị thai sinh 、noãn sinh 、thấp sinh 、hoá sinh 。
T01n0012_p0229a03║ 「phục thứ ,tứ chủng mẫu thai sự ,thị phật sở thuyết 。vị hữu năng liễu tri nhập
T01n0012_p0229a04║ mẫu thai sự 、trụ mẫu thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ nhất mẫu
T01n0012_p0229a05║ thai sự ;hữu năng liễu tri nhập mẫu thai sự 、trụ mẫu thai sự ,bất năng liễu
T01n0012_p0229a06║ tri xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ nhị mẫu thai sự ;hữu năng liễu tri nhập
T01n0012_p0229a07║ mẫu thai sự ,bất năng liễu tri trụ mẫu thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử
T01n0012_p0229a08║ danh đệ tam mẫu thai sự ;hữu bất năng liễu tri nhập mẫu thai sự 、trụ mẫu
T01n0012_p0229a09║ thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ tứ mẫu thai sự 。như thị đẳng danh
T01n0012_p0229a10║ vi tứ chủng mẫu thai sự 。
T01n0012_p0229a11║ 「phục thứ ,tứ thức trụ ,thị phật sở thuyết 。vị sắc sinh 、sắc duyên 、sắc trụ ,hỉ
T01n0012_p0229a12║ hành quảng đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;thụ sinh 、thụ duyên 、thụ trụ ,hỉ hành
T01n0012_p0229a13║ quảng đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;tưởng sinh 、tưởng duyên 、tưởng trụ ,hỉ hành quảng
T01n0012_p0229a14║ đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;hành sinh 、hành duyên 、hành trụ ,hỉ hành quảng đại
T01n0012_p0229a15║ tăng trường ,thị thức sở trụ 。như thị đẳng danh vi tứ thức trụ 。
T01n0012_p0229a16║ 「phục thứ ,tứ pháp cú ,thị phật sở thuyết 。vị thần thông pháp cú 、li khuể
T01n0012_p0229a17║ pháp cú 、bình đẳng pháp cú 、bình đẳng tam ma địa pháp cú 。
T01n0012_p0229a18║ 「phục thứ ,tứ sa ma na nẵng pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhược hiện tại lạc ,
T01n0012_p0229a19║ thử vi khổ báo ;nhược hiện tại khổ ,thử vi khổ báo ;nhược hiện tại khổ ,
T01n0012_p0229a20║ thử vi lạc báo ;nhược hiện tại lạc ,thử vi lạc báo 。thử danh tứ sa
T01n0012_p0229a21║ ma na nẵng pháp 。
T01n0012_p0229a22║ 「phục thứ ,tứ hướng ,thị phật sở thuyết 。vị vô nhẫn 、nhẫn 、điều phục 、tịch tĩnh 。
T01n0012_p0229a23║ 「phục thứ ,tứ thần thông đạo ,thị phật sở thuyết 。vị khổ trì hoãn thần thông 、
T01n0012_p0229a24║ khổ tốc tật thần thông 、lạc trì hoãn thần thông 、lạc tốc tật thần thông 。
T01n0012_p0229a25║ 「phục thứ ,tứ dự lưu thân ,thị phật sở thuyết 。vị hữu nhất loại dự lưu ,
T01n0012_p0229a26║ ư phật như lai tín tâm bất hoại ,bất huỷ sa môn bà la môn thiên
T01n0012_p0229a27║ nhân ma phạm ,liễu tri thế pháp ;hữu nhất loại dự lưu ,tâm đắc thanh tịnh ,
T01n0012_p0229a28║ chứng đắc phật pháp ,chính kiến chính hành ,các các liễu tri tự sở tu pháp ;
T01n0012_p0229a29║ hữu nhất loại dự lưu ,tâm sinh hỉ lạc ,kiến tại gia giả cập bỉ xuất gia
T01n0012_p0229b01║ trì tịnh giới giả ,tâm sinh tôn kính ;hữu nhất loại dự lưu ,tự tu tịnh
T01n0012_p0229b02║ giới ,cụ túc bất hoại ,trí tuệ minh lợi ,thiện tướng tịch tĩnh 。như thị đẳng
T01n0012_p0229b03║ danh vi tứ dự lưu thân 。
T01n0012_p0229b04║ 「phục thứ ,tứ sa môn quả ,thị phật sở thuyết 。vị tu đà hoàn quả 、tư
T01n0012_p0229b05║ đà hàm quả 、a na hàm quả 、a la hán quả 。
T01n0012_p0229b06║ 「phục thứ ,tứ thủ ,thị phật sở thuyết 。vị dục thủ 、kiến thủ 、giới cấm thủ 、
T01n0012_p0229b07║ ngã ngữ thủ 。
T01n0012_p0229b08║ 「phục thứ ,tứ tam ma địa tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị hữu kiến pháp đắc lạc
T01n0012_p0229b09║ hành chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng ;hữu tri kiến chuyển ,thử vi tam ma
T01n0012_p0229b10║ địa tưởng ;hữu tuệ phân biệt chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng ;hữu thân đắc lậu
T01n0012_p0229b11║ tận chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng 。
T01n0012_p0229b12║ 「phục thứ ,tứ lực ,thị phật sở thuyết 。vị tuệ lực 、tinh tấn lực 、vô ngại
T01n0012_p0229b13║ lực 、nhiếp lực 。
T01n0012_p0229b14║ 「phục thứ ,tứ bổ đặc già la ,thị phật sở thuyết 。hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b15║ vị ngã năng tu hành 、ngã trì giới 、ngã như pháp tướng ưng ,phi tha năng tu
T01n0012_p0229b16║ hành 、phi tha trì giới 、phi tha như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b17║ vị tha năng tu hành 、tha trì giới 、tha như pháp tướng ưng ,phi ngã năng tu
T01n0012_p0229b18║ hành 、phi ngã trì giới 、phi ngã như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b19║ vị ngã năng tu hành 、tha diệc năng tu hành ,ngã trì giới 、tha diệc trì giới ,
T01n0012_p0229b20║ ngã như pháp tướng ưng 、tha diệc như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b21║ vị ngã bất năng tu hành 、tha diệc bất năng tu hành ,ngã bất trì giới 、
T01n0012_p0229b22║ tha diệc bất trì giới ,ngã bất như pháp tướng ưng 、tha diệc bất như pháp tướng
T01n0012_p0229b23║ ưng 。như thị đẳng danh vi tứ bổ đặc già la 。
T01n0012_p0229b24║ 「phục thứ ,tứ tùy chúng sự ,thị phật sở thuyết 。vị dữ chúng đồng nhất trụ xứ 、
T01n0012_p0229b25║ dữ chúng đồng nhất ẩm thực 、dữ chúng đồng nhất sám hối 、dữ chúng đồng nhất thụ dụng 。
T01n0012_p0229b26║ 「phục thứ ,tứ đại luân ,thị phật sở thuyết 。vị thiện thuyết diệu pháp 、y chỉ
T01n0012_p0229b27║ chính sĩ 、nguyện tâm bình đẳng 、tu tiên tuệ hành 。
T01n0012_p0229b28║ 「phục thứ ,tứ nhiếp pháp ,thị phật sở thuyết 。vị bố thí 、ái ngữ 、lợi hành 、
T01n0012_p0229b29║ đồng sự 。
T01n0012_p0229c01║ 「phục thứ ,tứ vô ngại giải ,thị phật sở thuyết 。vị nghĩa vô ngại giải 、pháp
T01n0012_p0229c02║ vô ngại giải 、lạc thuyết vô ngại giải 、biện tài vô ngại giải 。
T01n0012_p0229c03║ 「phục thứ ,tứ phiền não ,thị phật sở thuyết 。vị dục phiền não 、hữu phiền não 、
T01n0012_p0229c04║ kiến phiền não 、vô minh phiền não 。
T01n0012_p0229c05║ 「phục thứ ,tứ hành ,thị phật sở thuyết 。vị dục hành 、hữu hành 、kiến hành 、
T01n0012_p0229c06║ vô minh hành 。
T01n0012_p0229c07║ 「phục thứ ,tứ thân tụ ,thị phật sở thuyết 。vị vô minh thân tụ 、sân thân
T01n0012_p0229c08║ tụ 、giới cấm thủ thân tụ 、nhất thiết trước thân tụ 。
T01n0012_p0229c09║ 「phục thứ ,tứ ái sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ,nhân bỉ y
T01n0012_p0229c10║ phục nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức sinh thủ trước 。hữu bật sô ,
T01n0012_p0229c11║ nhân bỉ ẩm thực ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức sinh thủ trước 。
T01n0012_p0229c12║ hữu bật sô ,nhân toạ ngoạ cụ ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức
T01n0012_p0229c13║ sinh thủ trước 。hữu bật sô ,nhân chư thụ dụng ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm
T01n0012_p0229c14║ khởi cố ,tức sinh thủ trước 。thử danh tứ ái sinh 。
T01n0012_p0229c15║ 「phục thứ ,tứ thực ,thị phật sở thuyết 。vị đoạn thực 、xúc thực 、tư thực 、thức
T01n0012_p0229c16║ thực 。
T01n0012_p0229c17║ 「phục thứ ,tứ bất hộ ,thị phật sở thuyết 。vị như lai bất hộ thân nghiệp ,
T01n0012_p0229c18║ thân li chư quá 。như lai bất hộ ngữ nghiệp ,ngữ li chư quá 。như lai bất
T01n0012_p0229c19║ hộ ý nghiệp ,ý li chư quá 。như lai bất hộ thọ mệnh ,mệnh vô tổn giảm 。
T01n0012_p0229c20║ 「phục thứ ,tứ điên đảo ,thị phật sở thuyết 。vị vô thường vị thường ,thị cố
T01n0012_p0229c21║ sinh khởi tưởng điên đảo 、tâm điên đảo 、kiến điên đảo 。dĩ khổ vị lạc ,thị cố
T01n0012_p0229c22║ sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến đảo 。vô ngã vị ngã ,thị cố sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến
T01n0012_p0229c23║ đảo 。bất tịnh vị tịnh ,thị cố sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến đảo 。như thị đẳng
T01n0012_p0229c24║ danh vi tứ điên đảo 。
T01n0012_p0229c25║ 「phục thứ ,tứ ác ngữ ngôn ,thị phật sở thuyết 。vị vọng ngôn 、ỷ ngữ 、lưỡng
T01n0012_p0229c26║ thiệt 、ác khẩu 。
T01n0012_p0229c27║ 「phục thứ ,tứ thiện ngữ ngôn ,thị phật sở thuyết 。vị như thật ngữ 、chất trực
T01n0012_p0229c28║ ngữ 、bất lưỡng thiệt ngữ 、y pháp ngữ 。
T01n0012_p0229c29║ 「phục thứ ,tứ phi a duệ la hành ,thị phật sở thuyết 。vị bất kiến ngôn kiến 、
T01n0012_p0230a01║ bất văn ngôn văn 、thất niệm ngôn kí niệm 、bất tri ngôn tri 。
T01n0012_p0230a02║ 「phục thứ ,tứ a duệ la hành ,thị phật sở thuyết 。vị thật kiến ngôn kiến 、thật
T01n0012_p0230a03║ văn ngôn văn 、bất thất niệm ngôn kí niệm 、thật tri ngôn tri 。
T01n0012_p0230a04║ 「phục thứ ,tứ kí ,thị phật sở thuyết 。vị nhất hướng kí 、phân biệt kí 、phản
T01n0012_p0230a05║ vấn kí 、mặc nhiên kí 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng
T01n0012_p0230a06║ sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm
T01n0012_p0230a07║ hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0230a08║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển thượng

Tized Version
T01n0012_p0230a09║
T01n0012_p0230a10║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển hạ
T01n0012_p0230a11║
T01n0012_p0230a12║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc
T01n0012_p0230a13║   khanh truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ phụng chiếu dịch
T01n0012_p0230a14║ 「phục thứ ,chư bật sô !đương tri ngũ thủ uẩn ,thị phật sở thuyết 。vị sắc
T01n0012_p0230a15║ thủ uẩn 、thụ thủ uẩn 、tưởng thủ uẩn 、hành thủ uẩn 、thức thủ uẩn 。
T01n0012_p0230a16║ 「phục thứ ,ngũ dục ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn kiến ư sắc ,tâm hỉ lạc
T01n0012_p0230a17║ dục ,dĩ lạc dục tâm thủ trước sắc trần 。nhĩ văn ư thanh 、tị khứu ư
T01n0012_p0230a18║ hương 、thiệt liễu ư vị 、thân giác ư xúc ,diệc phục như thị 。
T01n0012_p0230a19║ 「phục thứ ,ngũ chướng ,thị phật sở thuyết 。vị lạc dục chướng 、sân khuể chướng 、thụy
T01n0012_p0230a20║ miên chướng 、ác tác chướng 、nghi hoặc chướng 。
T01n0012_p0230a21║ 「phục thứ ,ngũ chủng phiền não phân kế ,thị phật sở thuyết 。vị lạc dục phiền não
T01n0012_p0230a22║ phân kế 、sân khuể phiền não phân kế 、hữu thân kiến phiền não phân kế 、giới
T01n0012_p0230a23║ cấm thủ phiền não phân kế 、nghi hoặc phiền não phân kế 。
T01n0012_p0230a24║ 「phục thứ ,ngũ khan ,thị phật sở thuyết 。vị ẩm thực khan 、thiện sự khan 、lợi
T01n0012_p0230a25║ dưỡng khan 、sắc tướng khan 、pháp khan 。
T01n0012_p0230a26║ 「phục thứ ,ngũ thụ căn ,thị phật sở thuyết 。vị lạc thụ căn 、khổ thụ căn 、
T01n0012_p0230a27║ hỉ thụ căn 、ưu thụ căn 、xả thụ căn 。
T01n0012_p0230a28║ 「phục thứ ,ngũ thắng căn ,thị phật sở thuyết 。vị tín căn 、tinh tấn căn 、niệm
T01n0012_p0230a29║ căn 、định căn 、tuệ căn 。
T01n0012_p0230b01║ 「phục thứ ,ngũ lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín lực 、tinh tấn lực 、niệm lực 、
T01n0012_p0230b02║ định lực 、tuệ lực 。
T01n0012_p0230b03║ 「phục thứ ,ngũ học lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín học lực 、tinh tấn học
T01n0012_p0230b04║ lực 、niệm học lực 、định học lực 、tuệ học lực 。
T01n0012_p0230b05║ 「phục thứ ,ngũ xuất li giới ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô cụ đa văn
T01n0012_p0230b06║ giả ,bất năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li dục ,tùy chư dục
T01n0012_p0230b07║ cảnh ,khởi sở dục tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử
T01n0012_p0230b08║ duyên ,hậu phục năng quan sở hữu dục cảnh ,khởi li dục tâm ,dục tâm thối
T01n0012_p0230b09║ một ,ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm
T01n0012_p0230b10║ khởi ,nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ vô dục tâm 。dĩ thị nghĩa
T01n0012_p0230b11║ cố ,do dục vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,
T01n0012_p0230b12║ bất năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li sân ,ư vi ngại cảnh ,
T01n0012_p0230b13║ khởi sân khuể tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b14║ hậu phục năng quan chư vi ngại cảnh ,khởi li sân tâm ,sân tâm thối một ,
T01n0012_p0230b15║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b16║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ vô sân tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b17║ do sân vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230b18║ năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li hại ,ư bất khả ý cảnh ,
T01n0012_p0230b19║ nhi khởi hại tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b20║ hậu phục năng quan chư bất khả ý cảnh ,khởi bất hại tâm ,hại tâm thối một ,
T01n0012_p0230b21║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b22║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ bất hại tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b23║ do hại vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230b24║ năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị li sắc tướng ,ư chư sắc cảnh ,
T01n0012_p0230b25║ khởi trước sắc tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b26║ hậu phục năng quan bỉ sắc cảnh giới ,khởi li sắc tâm ,sắc tâm thối một ,
T01n0012_p0230b27║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b28║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ li sắc tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b29║ do sắc vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230c01║ năng kiến khổ ,chấp trước hữu thân ,vị li thân tướng ,nhi ư hữu thân ,khởi
T01n0012_p0230c02║ thật hữu tưởng bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,hậu phục
T01n0012_p0230c03║ năng quan hữu thân đương diệt ,khởi thân diệt tưởng ,chấp tâm thối một ,ái lạc
T01n0012_p0230c04║ giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,nãi năng
T01n0012_p0230c05║ viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ thân diệt tưởng 。dĩ thị nghĩa cố ,hữu thân vi
T01n0012_p0230c06║ duyên ,dẫn sinh vô lậu 。như thị đẳng danh vi ngũ xuất li giới 。
T01n0012_p0230c07║ 「phục thứ ,ngũ giải thoát xứ ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ư thuyết
T01n0012_p0230c08║ pháp sư sở thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,tạm
T01n0012_p0230c09║ vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự tức đắc lợi ích ;nhược thời văn sư
T01n0012_p0230c10║ tuyên thuyết chính pháp ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,
T01n0012_p0230c11║ vị năng quảng đại thính thụ kí niệm ,đãn ư kì trung ,năng tri nhất pháp ,
T01n0012_p0230c12║ tùy tri nhất pháp ,tức giải nhất nghĩa ,nhược bất giải kì nghĩa ,tức bất năng
T01n0012_p0230c13║ ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu kì nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,
T01n0012_p0230c14║ dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng
T01n0012_p0230c15║ ưng ,do lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,
T01n0012_p0230c16║ năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần li
T01n0012_p0230c17║ tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm
T01n0012_p0230c18║ hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư thuyết
T01n0012_p0230c19║ pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,tạm
T01n0012_p0230c20║ vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì sở
T01n0012_p0230c21║ văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ;tùy sinh bỉ tâm ,năng ư
T01n0012_p0230c22║ kì trung ,quảng đại thính thụ 、quảng đại kí niệm ,tùy tri chư pháp ,tức giải
T01n0012_p0230c23║ chư nghĩa ,nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;
T01n0012_p0230c24║ thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,dĩ hỉ tâm cố ,thân đắc
T01n0012_p0230c25║ khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng ưng ,do lạc thụ cố ,tâm
T01n0012_p0230c26║ trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng như thật tri ,phục như thật
T01n0012_p0230c27║ quan ,như thật quan cố ,tức li trần li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát
T01n0012_p0230c28║ trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,
T01n0012_p0230c29║ bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa
T01n0012_p0231a01║ sự ,tôn trùng cung kính tu tập phạm hành ,tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân
T01n0012_p0231a02║ cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi
T01n0012_p0231a03║ trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,nhi năng quảng đại thính thụ kí niệm ,phục
T01n0012_p0231a04║ năng nhất nhất như thật giải liễu chư nghĩa ,quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,
T01n0012_p0231a05║ nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố
T01n0012_p0231a06║ giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,
T01n0012_p0231a07║ do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam
T01n0012_p0231a08║ ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật
T01n0012_p0231a09║ quan cố ,tức li trần li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc
T01n0012_p0231a10║ ngã sinh dĩ tận ,phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu
T01n0012_p0231a11║ bật sô ư thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu
T01n0012_p0231a12║ tập phạm hành ,tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;
T01n0012_p0231a13║ tùy kì sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,
T01n0012_p0231a14║ nhi năng quảng đại thính thụ kí niệm ,phục năng tâm trụ nhất cảnh ,bất thối bất
T01n0012_p0231a15║ một ,ư sở văn pháp ,tùy tầm tùy tứ ,phát sinh chính tuệ ;tùy khởi
T01n0012_p0231a16║ tầm tứ ,tức ư chư pháp ,nhất nhất liễu tri ,tùy tri chư pháp ,tức
T01n0012_p0231a17║ giải chư nghĩa ,quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,nhược bất giải chư nghĩa ,
T01n0012_p0231a18║ tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh
T01n0012_p0231a19║ hoan hỉ ,dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc
T01n0012_p0231a20║ thụ tướng ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm
T01n0012_p0231a21║ cố ,năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần
T01n0012_p0231a22║ li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,
T01n0012_p0231a23║ phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư
T01n0012_p0231a24║ thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,
T01n0012_p0231a25║ tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì
T01n0012_p0231a26║ sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,nhi năng
T01n0012_p0231a27║ quảng đại thính thụ kí niệm ,tâm trụ nhất cảnh ,bất thối bất một ,ư sở
T01n0012_p0231a28║ văn pháp ,tùy tầm tùy tứ ,phát sinh chính tuệ ,dĩ phục năng ư bỉ biệt
T01n0012_p0231a29║ tam ma địa môn ,thiện trụ nhiếp tâm ,tùy sở trụ tâm ,chuyển phục tăng thắng ,
T01n0012_p0231b01║ tức ư chư pháp ,nhất nhất liễu tri ,tùy tri chư pháp ,tức giải chư nghĩa ,
T01n0012_p0231b02║ quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng
T01n0012_p0231b03║ ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,
T01n0012_p0231b04║ dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng
T01n0012_p0231b05║ ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng
T01n0012_p0231b06║ như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần li tham ,
T01n0012_p0231b07║ đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm hành
T01n0012_p0231b08║ dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。như thị đẳng danh vi ngũ
T01n0012_p0231b09║ giải thoát xứ 。
T01n0012_p0231b10║ 「phục thứ ,ngũ thú ,thị phật sở thuyết 。vị địa ngục 、ngạ quỷ 、súc sinh 、nhân 、
T01n0012_p0231b11║ thiên 。
T01n0012_p0231b12║ 「phục thứ ,ngũ tịnh cư ,thị phật sở thuyết 。vị vô phiền 、vô nhiệt 、thiện kiến 、
T01n0012_p0231b13║ thiện hiện 、sắc cứu cánh 。
T01n0012_p0231b14║ 「phục thứ ,ngũ sĩ phu nhập pháp ,thị phật sở thuyết 。vị trung nhập 、sinh nhập 、
T01n0012_p0231b15║ hữu hành nhập 、vô hành nhập 、thượng lưu nhập ,thử danh ngũ sĩ phu nhập pháp 。
T01n0012_p0231b16║ như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,
T01n0012_p0231b17║ nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên
T01n0012_p0231b18║ nhân thế gian 。
T01n0012_p0231b19║ 「phục thứ ,nội lục xứ ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xứ 、nhĩ xứ 、tị xứ 、
T01n0012_p0231b20║ thiệt xứ 、thân xứ 、ý xứ 。
T01n0012_p0231b21║ 「phục thứ ,ngoại lục xứ ,thị phật sở thuyết 。vị sắc xứ 、thanh xứ 、hương xứ 、
T01n0012_p0231b22║ vị xứ 、xúc xứ 、pháp xứ 。
T01n0012_p0231b23║ 「phục thứ ,lục thức ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn thức 、nhĩ thức 、tị thức 、
T01n0012_p0231b24║ thiệt thức 、thân thức 、ý thức 。
T01n0012_p0231b25║ 「phục thứ ,lục xúc ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xúc 、nhĩ xúc 、tị xúc 、
T01n0012_p0231b26║ thiệt xúc 、thân xúc 、ý xúc 。
T01n0012_p0231b27║ 「phục thứ ,lục thụ ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、
T01n0012_p0231b28║ nhĩ xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、tị xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、thiệt
T01n0012_p0231b29║ xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、thân xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、ý xúc
T01n0012_p0231c01║ vi duyên sở sinh chư thụ 。
T01n0012_p0231c02║ 「phục thứ ,lục tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị sắc tưởng 、thanh tưởng 、hương tưởng 、
T01n0012_p0231c03║ vị tưởng 、xúc tưởng 、pháp tưởng 。
T01n0012_p0231c04║ 「phục thứ ,lục ái ,thị phật sở thuyết 。vị sắc ái 、thanh ái 、hương ái 、
T01n0012_p0231c05║ vị ái 、xúc ái 、pháp ái 。
T01n0012_p0231c06║ 「phục thứ ,lục duyệt ý xứ ,thị phật sở thuyết 。vị kiến khả ái sắc ,thị
T01n0012_p0231c07║ duyệt ý xứ ;văn khả ái thanh ,thị duyệt ý xứ ;khứu khả ái hương ,thị
T01n0012_p0231c08║ duyệt ý xứ ;liễu khả ái vị ,thị duyệt ý xứ ;giác khả ái xúc ,thị
T01n0012_p0231c09║ duyệt ý xứ ;phân biệt thiện pháp ,thị duyệt ý xứ 。
T01n0012_p0231c10║ 「phục thứ ,lục bất duyệt ý xứ ,thị phật sở thuyết 。vị kiến bất khả ái sắc ,
T01n0012_p0231c11║ thị bất duyệt ý xứ ;văn bất khả ái thanh ,thị bất duyệt ý xứ ;khứu
T01n0012_p0231c12║ bất khả ái hương ,thị bất duyệt ý xứ ;liễu bất khả ái vị ,thị bất
T01n0012_p0231c13║ duyệt ý xứ ;giác bất khả ái xúc ,thị bất duyệt ý xứ ;phân biệt bất
T01n0012_p0231c14║ thiện pháp ,thị bất duyệt ý xứ 。
T01n0012_p0231c15║ 「phục thứ ,lục xả hành ,thị phật sở thuyết 。vị kiến sắc hành thị sắc xả xứ 、
T01n0012_p0231c16║ văn thanh hành thị thanh xả xứ 、khứu hương hành thị hương xả xứ 、liễu vị hành
T01n0012_p0231c17║ thị vị xả xứ 、giác xúc hành thị xúc xả xứ 、tri pháp hành thị pháp xả
T01n0012_p0231c18║ xứ 。
T01n0012_p0231c19║ 「phục thứ ,lục niệm ,thị phật sở thuyết 。vị niệm phật ,niệm pháp 、niệm tăng 、
T01n0012_p0231c20║ niệm giới 、niệm thí 、niệm thiên 。
T01n0012_p0231c21║ 「phục thứ ,lục hành ,thị phật sở thuyết 。vị kiến hành 、văn hành 、lợi ích hành 、
T01n0012_p0231c22║ học hành 、phân biệt hành 、niệm hành 。
T01n0012_p0231c23║ 「phục thứ ,lục li trần pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,hiện trụ
T01n0012_p0231c24║ thân nghiệp hành từ ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;
T01n0012_p0231c25║ hữu bật sô ,hiện trụ ngữ nghiệp hành từ ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,
T01n0012_p0231c26║ kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,hiện trụ ý nghiệp hành từ ,tùng sơ tu
T01n0012_p0231c27║ tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,như pháp thụ lợi ,
T01n0012_p0231c28║ như pháp khí thực ,tùy hữu sở đắc như pháp nhi thực ,nhâm trì tự hành ,
T01n0012_p0231c29║ viễn li phi pháp ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;
T01n0012_p0232a01║ hữu bật sô ,tu tịnh giới hành ,bất huỷ bất khuyết ,li chư quá thất ,tăng
T01n0012_p0232a02║ ích thiện lực ,tùy chư sở hành ,giới hành cụ túc ,tùng sơ tu tập sở
T01n0012_p0232a03║ hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,bất trước thân kiến ,tác xuất
T01n0012_p0232a04║ li tưởng ,cầu đoán khổ tận ,tùy chư sở hành ,bất trụ chư kiến ,tùng sơ
T01n0012_p0232a05║ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại 。như thị đẳng danh vi lục li
T01n0012_p0232a06║ trần pháp 。
T01n0012_p0232a07║ 「phục thứ ,lục chủng đấu tránh căn bản ,thị phật sở thuyết 。vị hữu nhất loại bổ
T01n0012_p0232a08║ đặc già la ,tự lạc tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác tội nhân ,thường
T01n0012_p0232a09║ dục tha nhân ái kính ư kỉ ;hữu nhất loại bổ đặc già la ,tự lạc
T01n0012_p0232a10║ tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác tội nhân ,thường dục tha nhân ái kính
T01n0012_p0232a11║ ư kỉ ,hựu phục bất tôn kính phật 、bất tôn kính pháp 、bất năng quan pháp ;
T01n0012_p0232a12║ hữu nhất loại bổ đặc già la ,tự lạc tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác
T01n0012_p0232a13║ tội nhân ,thường dục tha nhân ái kính ư kỉ ,hựu phục lạc dục dữ tăng đấu
T01n0012_p0232a14║ tránh ;hữu nhất loại bổ đặc già la ,cụ hữu siểm 、cuống 、khan 、tật 、phú đẳng chư
T01n0012_p0232a15║ tùy phiền não ,cập thân kiến 、tà kiến 、biên kiến ,kiến thủ bất năng viễn li ;hữu
T01n0012_p0232a16║ nhất loại bổ đặc già la ,cụ thân kiến đẳng khởi điên đảo tâm ,hựu phục
T01n0012_p0232a17║ bất tôn kính phật 、bất tôn kính pháp 、bất năng quan pháp ;hữu nhất loại bổ đặc
T01n0012_p0232a18║ già la ,cụ thân kiến đẳng ,khởi điên đảo tâm ,hựu phục thường lạc dữ tăng
T01n0012_p0232a19║ đấu tránh 。như thị đẳng danh vi lục chủng đấu tránh căn bản 。
T01n0012_p0232a20║ 「phục thứ ,lục chủng đối trị xuất li giới ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ,
T01n0012_p0232a21║ tác như thị ngôn :『ngã tu từ tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai
T01n0012_p0232a22║ như thật tri ,phát khởi tinh tấn từ tâm đối trị ,ngã ư sân tâm ,nhi
T01n0012_p0232a23║ tất năng tận 。vi do như thị từ tâm giải thoát quan cố ,sở hữu sân tâm
T01n0012_p0232a24║ vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ từ tâm hiện tiền ,thị cố sân tâm bất
T01n0012_p0232a25║ ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ từ tâm xuất li
T01n0012_p0232a26║ nhân cố 。hữu bật sô ,tác như thị ngôn :『ngã tu bi tâm giải thoát quan ,
T01n0012_p0232a27║ tùy sở tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi tinh tấn bi tâm đối trị ,
T01n0012_p0232a28║ ngã ư hại tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị bi tâm giải thoát
T01n0012_p0232a29║ quan cố ,sở hữu hại tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ bi tâm
T01n0012_p0232b01║ hiện tiền ,thị cố hại tâm bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ
T01n0012_p0232b02║ cố ?do bỉ bi tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác như thị ngôn :
T01n0012_p0232b03║ 『ngã tu hỉ tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi
T01n0012_p0232b04║ tinh tấn hỉ tâm đối trị ,ngã ư bất hỉ tâm ,nhi tất năng tận 。vi
T01n0012_p0232b05║ do như thị hỉ tâm giải thoát quan cố ,sở hữu bất hỉ tâm ,vô xứ dong
T01n0012_p0232b06║ thụ 。』nhi đãn quan bỉ hỉ tâm hiện tiền ,thị cố bất hỉ tâm bất ư
T01n0012_p0232b07║ thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ hỉ tâm xuất li nhân cố 。
T01n0012_p0232b08║ hữu bật sô ,tác như thị ngôn :『ngã tu xả tâm giải thoát quan ,tùy sở
T01n0012_p0232b09║ tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi tinh tấn xả tâm đối trị ,ngã ư
T01n0012_p0232b10║ dục tham chi tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị xả tâm giải thoát quan
T01n0012_p0232b11║ cố ,sở hữu dục tham chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ xả
T01n0012_p0232b12║ tâm hiện tiền ,thị cố dục tham chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh
T01n0012_p0232b13║ khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ xả tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác
T01n0012_p0232b14║ như thị ngôn :『ngã tu vô tướng tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai như
T01n0012_p0232b15║ thật tri ,phát khởi tinh tấn vô tướng tâm đối trị ,ngã ư thủ tướng chi
T01n0012_p0232b16║ tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị vô tướng tâm giải thoát quan cố ,sở
T01n0012_p0232b17║ hữu thủ tướng chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ vô tướng tâm hiện
T01n0012_p0232b18║ tiền ,thị cố thủ tướng chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà
T01n0012_p0232b19║ dĩ cố ?do bỉ vô tướng tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác như
T01n0012_p0232b20║ thị ngôn :『ngã tu quyết định hành ,dĩ quyết định pháp đối trị ,ngã ư nghi
T01n0012_p0232b21║ hoặc chi tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị quyết định hành cố ,sở
T01n0012_p0232b22║ hữu nghi hoặc chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ quyết định tâm hiện
T01n0012_p0232b23║ tiền ,thị cố nghi hoặc chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà
T01n0012_p0232b24║ dĩ cố ?do bỉ quyết định tâm xuất li nhân cố 。như thị đẳng danh vi lục
T01n0012_p0232b25║ chủng đối trị xuất li giới 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi
T01n0012_p0232b26║ chúng sinh ,như lí tuyên thuyết 。nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư
T01n0012_p0232b27║ phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0232b28║ 「phục thứ ,thất giác chi ,thị phật sở thuyết 。vị niệm giác chi 、trạch pháp giác
T01n0012_p0232b29║ chi 、tinh tấn giác chi 、hỉ giác chi 、khinh an giác chi 、định giác chi 、
T01n0012_p0232c01║ xả giác chi 。
T01n0012_p0232c02║ 「phục thứ ,thất tam ma địa duyên ,thị phật sở thuyết 。vị chính quan sát 、chính trù
T01n0012_p0232c03║ lượng 、chính ngôn thuyết 、chính thí tác 、chính hoạt mệnh 、chính dũng mãnh 、chính niệm trụ 。
T01n0012_p0232c04║ 「phục thứ ,thất giải thoát hành tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị bất tịnh tưởng 、tử
T01n0012_p0232c05║ tưởng 、ẩm thực bất tham tưởng 、nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng 、vô thường
T01n0012_p0232c06║ tưởng 、vô thường khổ tưởng 、khổ vô biên tưởng 。
T01n0012_p0232c07║ 「phục thứ ,thất lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín lực ,niệm lực ,vô úy lực ,
T01n0012_p0232c08║ tinh tấn lực ,nhẫn lực ,định lực ,tuệ lực 。
T01n0012_p0232c09║ 「phục thứ ,thất chủng bổ đặc già la ,thị phật sở thuyết 。vị tâm giải thoát 、
T01n0012_p0232c10║ câu giải thoát 、tuệ giải thoát 、thân chứng 、tín giải thoát 、pháp hành 、tín
T01n0012_p0232c11║ hành 。
T01n0012_p0232c12║ 「phục thứ ,thất thức trụ ,thị phật sở thuyết 。vị chủng chủng thân 、chủng chủng tưởng ,tức
T01n0012_p0232c13║ dục giới nhân thiên ,thị thức sở trụ ;chủng chủng thân nhất tưởng ,vị sơ thiền
T01n0012_p0232c14║ thiên ,thị thức sở trụ ;nhất thân chủng chủng tưởng ,vị nhị thiền thiên ,thị thức
T01n0012_p0232c15║ sở trụ ;nhất thân nhất tưởng ,vị tam thiền thiên ,thị thức sở trụ ;không vô
T01n0012_p0232c16║ biên xứ thiên ,thị thức sở trụ ;thức vô biên xứ thiên ,thị thức sở trụ ;
T01n0012_p0232c17║ vô sở hữu xứ thiên ,thị thức sở trụ 。thử danh thất thức trụ 。như thị
T01n0012_p0232c18║ đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh
T01n0012_p0232c19║ chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế
T01n0012_p0232c20║ gian 。
T01n0012_p0232c21║ 「phục thứ ,bát giải thoát ,thị phật sở thuyết 。vị nội hữu sắc tưởng quan ngoại sắc
T01n0012_p0232c22║ giải thoát 、nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc giải thoát 、tịnh giải thoát cụ túc trụ 、
T01n0012_p0232c23║ không vô biên xứ giải thoát 、thức vô biên xứ giải thoát 、vô sở hữu xứ giải
T01n0012_p0232c24║ thoát 、phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát ,tưởng thụ diệt giải thoát 。
T01n0012_p0232c25║ 「phục thứ ,bát thắng xứ ,thị phật sở thuyết 。vị nội hữu sắc tưởng quan ngoại sắc
T01n0012_p0232c26║ thiểu ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội hữu sắc tưởng
T01n0012_p0232c27║ quan ngoại sắc đa ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;
T01n0012_p0232c28║ nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc thiểu ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,
T01n0012_p0232c29║ thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc đa ,tác thị quan thời ,
T01n0012_p0233a01║ khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc thanh ,
T01n0012_p0233a02║ sở vị quan như ô ma hoa ,cập thanh sắc y ,ư nhị phân thanh trung ,
T01n0012_p0233a03║ giai thị thanh hiển thanh hiện thanh quang ,quảng đa thanh tịnh ,tác thị quan thời ,
T01n0012_p0233a04║ khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc hoàng ,
T01n0012_p0233a05║ sở vị quan như ngật lí sắt nã a ca la hoa ,cập hoàng sắc y ,ư
T01n0012_p0233a06║ nhị phân hoàng trung ,giai thị hoàng hiển hoàng hiện hoàng quang ,quảng đa thanh tịnh ,tác
T01n0012_p0233a07║ thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại
T01n0012_p0233a08║ sắc xích ,sở vị quan như mãn độ [khẩu *nhĩ ]phược ca hoa ,cập xích sắc y ,
T01n0012_p0233a09║ ư nhị phân xích trung ,giai thị xích hiển xích hiện xích quang ,quảng đa thanh
T01n0012_p0233a10║ tịnh ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc
T01n0012_p0233a11║ tưởng quan ngoại sắc bạch ,sở vị quan như bạch sắc hoa ,cập bạch sắc y ,
T01n0012_p0233a12║ ư nhị phân bạch trung ,giai thị bạch hiển bạch hiện bạch quang ,quảng đa thanh
T01n0012_p0233a13║ tịnh ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ 。như thị đẳng
T01n0012_p0233a14║ danh vi bát thắng xứ 。
T01n0012_p0233a15║ 「phục thứ ,bát chủng thế pháp ,thị phật sở thuyết 。vị lợi 、suy 、huỷ 、dự 、xưng 、ki 、
T01n0012_p0233a16║ khổ 、lạc 。
T01n0012_p0233a17║ 「phục thứ ,bát chính đạo ,thị phật sở thuyết 。vị chính kiến 、chính tư duy 、chính
T01n0012_p0233a18║ ngữ 、chính nghiệp 、chính mệnh 、chính tinh tấn 、chính niệm 、chính định 。thử danh bát
T01n0012_p0233a19║ chính đạo 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí
T01n0012_p0233a20║ tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an
T01n0012_p0233a21║ lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0233a22║ 「phục thứ ,cửu chúng sinh cư ,thị phật sở thuyết 。vị chủng chủng thân 、chủng chủng tưởng ,
T01n0012_p0233a23║ tức dục giới nhân thiên ,thị chúng sinh cư ;chủng chủng thân nhất tưởng ,vị sơ
T01n0012_p0233a24║ thiền thiên ,thị chúng sinh cư ;nhất thân chủng chủng tưởng ,vị nhị thiền thiên ,thị
T01n0012_p0233a25║ chúng sinh cư ;nhất thân nhất tưởng ,vị tam thiền thiên ,thị chúng sinh cư ;
T01n0012_p0233a26║ không vô biên xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;thức vô biên xứ thiên ,thị chúng
T01n0012_p0233a27║ sinh cư ;vô sở hữu xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;phi tưởng phi phi tưởng
T01n0012_p0233a28║ xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;cập vô tưởng thiên ,thị chúng sinh cư 。thử danh
T01n0012_p0233a29║ cửu chúng sinh cư 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,
T01n0012_p0233b01║ như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,
T01n0012_p0233b02║ lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0233b03║ 「phục thứ ,thập cụ túc hành ,thị phật sở thuyết 。vị bất hoại chính kiến 、bất hoại
T01n0012_p0233b04║ chính tư duy 、bất hoại chính ngữ 、bất hoại chính nghiệp 、bất hoại chính mệnh 、bất
T01n0012_p0233b05║ hoại chính tinh tấn 、bất hoại chính nhẫn 、bất hoại chính định 、bất hoại chính giải
T01n0012_p0233b06║ thoát 、bất hoại chính trí 。thử danh thập cụ túc hành ,như thị đẳng pháp ,
T01n0012_p0233b07║ phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như
T01n0012_p0233b08║ thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。」
T01n0012_p0233b09║ nhĩ thời ,thế tôn tri tôn giả xá lợi tử vi chư bật sô như ưng thuyết pháp
T01n0012_p0233b10║ dĩ ,phật tức tùng kì yến ngoạ an tường nhi khởi ,cáo tôn giả xá lợi tử
T01n0012_p0233b11║ ngôn :「thiện tai !thiện tai !xá lợi tử !như nhữ sở thuyết ,thị phật sở thuyết ;
T01n0012_p0233b12║ thử pháp danh vi “đại tập pháp môn ”,hậu mạt thế trung ,năng dữ chúng sinh ,
T01n0012_p0233b13║ tác đại lợi ích 。ư hậu mạt thế ,ngã chư bật sô tu phạm hành giả ,
T01n0012_p0233b14║ ưng đương ư thử đại tập pháp môn ,thụ trì độc tụng ,tuyên thông lưu bố 。
T01n0012_p0233b15║ hựu xá lợi tử !hậu mạt thế trung ,nhược nhân đắc thử đại tập pháp môn
T01n0012_p0233b16║ thụ trì giả ,thị nhân ư vị lai chư phật pháp trung ,vi tịnh tín thiện
T01n0012_p0233b17║ nam tử ,ư phật giáo pháp ,thâm sinh ái lạc ,quảng đại khai hiểu ,tâm
T01n0012_p0233b18║ đại hoan hỉ 。」 nhĩ thời ,chư bật sô văn phật xưng tán thử đại tập pháp môn
T01n0012_p0233b19║ dĩ ,hoan hỉ tín thụ ,lễ phật nhi thối 。
T01n0012_p0233b20║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển hạ

se Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm =========================================================================
T01n0012_p0226c01║
T01n0012_p0226c02║  No. 12 [No. 1(6)] T01n0012_p0226c03║ 佛說大集法門經卷上
T01n0012_p0226c04║
T01n0012_p0226c05║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0012_p0226c06║   傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
T01n0012_p0226c07║ 如是我聞: 一 時,世 尊遊行至彼末利 城中,
T01n0012_p0226c08║ 與苾芻眾,而共集會。時,彼城中,有一 淨信
T01n0012_p0226c09║ 優 婆塞,亦名末利 ,於其城內,新造一 舍,種
T01n0012_p0226c10║ 種嚴飾,清淨寬廣,是舍先未曾有,沙門婆
T01n0012_p0226c11║ 羅門等,安止其中。時,末利 優 婆塞,聞佛世
T01n0012_p0226c12║ 尊與苾芻眾遊行至此,心生歡喜,即詣佛
T01n0012_p0226c13║ 所。到 已頭面禮世 尊足,禮已合掌,退住 一 面,
T01n0012_p0226c14║ 白佛言:「世 尊!我是優 婆塞,名曰末利 ,我
T01n0012_p0226c15║ 於世 尊,心生淨信 。我此城中,新造一 舍,清
T01n0012_p0226c16║ 淨寬廣,是舍先未曾有,沙門婆羅門等,安
T01n0012_p0226c17║ 止其中。我今請佛及苾芻眾於我舍住 ,願
T01n0012_p0226c18║ 佛世 尊,悲愍我故,受我所請。」
T01n0012_p0226c19║ 爾時,世 尊默然而受。時,末利 優 婆塞,知佛
T01n0012_p0226c20║ 默然受所請已,即時頭面禮世 尊足,右繞三
T01n0012_p0226c21║ 匝,出離佛會。還彼舍中,重復嚴飾,徧諸舍
T01n0012_p0226c22║ 宇,悉以 香水,散灑其地,內外一 切,普令清
T01n0012_p0226c23║ 淨。時,末利 優 婆塞,如是嚴淨所造舍已,還
T01n0012_p0226c24║ 詣佛所,到 已重復禮世 尊足,前 白佛言:「世
T01n0012_p0226c25║ 尊!先所造舍,悉以 香水,散灑其地,內外清
T01n0012_p0226c26║ 淨。願佛世 尊及苾芻眾,往彼舍住 ,今正是
T01n0012_p0226c27║ 時。」
T01n0012_p0226c28║ 爾時,世 尊與大苾芻眾等,恭敬圍繞,往彼末
T01n0012_p0226c29║ 利 優 婆塞所造新舍。到 彼舍已,佛先洗足,
T01n0012_p0227a01║ 乃入 其舍,入 已周匝,普遍觀察,佛即於舍
T01n0012_p0227a02║ 中間,安詳而坐。諸苾芻眾,亦各洗足,次
T01n0012_p0227a03║ 第而入 ,禮佛足已,於佛後面,次第而坐。末
T01n0012_p0227a04║ 利 優 婆塞,後入 其舍,禮世 尊足,合掌恭敬,
T01n0012_p0227a05║ 普遍頂禮諸苾芻眾乃於佛前 ,一 面而坐。爾時,
T01n0012_p0227a06║ 世 尊,種種慰諭彼末利 優 婆塞已,即為如
T01n0012_p0227a07║ 應宣說法要,示教利 喜。時,末利 優 婆塞,聞
T01n0012_p0227a08║ 法歡喜,心生淨信 。如是,世 尊為彼優 婆塞,
T01n0012_p0227a09║ 如應說法,示教利 喜,而過多夜,佛即告言:
T01n0012_p0227a10║ 「末利 !過是夜已,當自知時。」
T01n0012_p0227a11║ 是時,末利 優 婆塞,聞佛言已,即從座起,禮
T01n0012_p0227a12║ 世 尊足,合掌恭敬,普遍頂禮諸苾芻眾,繞
T01n0012_p0227a13║ 佛三匝,出離佛會。
T01n0012_p0227a14║ 爾時,世 尊見彼末利 優 婆塞離會未久 ,即
T01n0012_p0227a15║ 告尊者舍利 子言:「我此聲聞苾芻,已離睡眠,
T01n0012_p0227a16║ 皆是離塵清淨大眾。若諸苾芻樂說法者,即
T01n0012_p0227a17║ 當隨應而自宣說,隨所利 益,不應止息。」時
T01n0012_p0227a18║ 尊者舍利 子,受教而住 。
T01n0012_p0227a19║ 爾時,世 尊即以 僧 伽 梨衣等為四褺,處師子
T01n0012_p0227a20║ 床,右脇著地吉祥安隱,累足而臥。佛臥未久 ,
T01n0012_p0227a21║ 爾時異處,有外道尼乾陀惹提子等,於聲
T01n0012_p0227a22║ 聞苾芻,而生輕謗,欲作破壞,欲興鬪諍,出
T01n0012_p0227a23║ 非法語,種種毀呰,作如是言:「我所知法,彼
T01n0012_p0227a24║ 聲聞人,不能了 知,彼所有法,我如實知,邪
T01n0012_p0227a25║ 行是汝,正行是我,有利 益是我,無利 益是
T01n0012_p0227a26║ 汝,汝所說法,前 言縱是,後言即非,後言或
T01n0012_p0227a27║ 是,前 言還非,而不能作大師子吼說法利 益。」
T01n0012_p0227a28║ 時,尼乾陀惹提子等,欲興廣大鬪諍因緣,發
T01n0012_p0227a29║ 如是等毀呰語時,各各相視,面目慘惡。復
T01n0012_p0227b01║ 作是言:「諸聲聞苾芻色相威儀 ,而不寂靜,不
T01n0012_p0227b02║ 能離貪,未得解脫,不能見法,不能善知彼出
T01n0012_p0227b03║ 離道,不能證彼所向聖果,彼所習法,非正等
T01n0012_p0227b04║ 正覺所說。」發如是等毀呰語言興鬪諍事 。
T01n0012_p0227b05║ 爾時,尊者舍利 子,知是事 已,即自思念:「如
T01n0012_p0227b06║ 來大師,宴臥未久 ,不應以 是因緣而白世 尊。」
T01n0012_p0227b07║ 作是念已,告諸苾芻言:「汝等當知,異處有
T01n0012_p0227b08║ 諸外道尼乾陀惹提子等,於聲聞苾芻,而
T01n0012_p0227b09║ 生輕謗,欲作破壞,欲興鬪諍,出非法語,種
T01n0012_p0227b10║ 種毀呰,彼作是言:『我所知法,諸聲聞人,不
T01n0012_p0227b11║ 能了 知,彼所有法,我如實知,邪行是汝,正
T01n0012_p0227b12║ 行是我,有利 益是我,無利 益是汝,汝所說
T01n0012_p0227b13║ 法,前 言縱是,後言即非,後言或是,前 言還
T01n0012_p0227b14║ 非,而不能作大師子吼說法利 益。』諸苾芻!彼
T01n0012_p0227b15║ 尼乾陀惹提子等,欲興廣大鬪諍因緣,發如
T01n0012_p0227b16║ 是等毀呰語時,各各相視,面目慘惡,復作是
T01n0012_p0227b17║ 言:『諸聲聞苾芻,色相威儀 ,而不寂靜,不能離
T01n0012_p0227b18║ 貪,未得解脫,不能見法,不能善知彼出離道,
T01n0012_p0227b19║ 不能證彼所向聖果,彼所習法,非正等正
T01n0012_p0227b20║ 覺所說。』發如是等毀呰語言,興鬪諍事 。諸苾
T01n0012_p0227b21║ 芻!汝今當知,我等諸聲聞大眾,皆是離塵清
T01n0012_p0227b22║ 淨心者,現證諸法,善能了 知諸出離道,各各
T01n0012_p0227b23║ 已得所證聖果。我等聲聞,所修 習法,一 一
T01n0012_p0227b24║ 皆是如來大師.應供 .正等正覺,親所宣說,一
T01n0012_p0227b25║ 一 真實而無虛妄。諸苾芻!當知佛所宣說,
T01n0012_p0227b26║ 謂契經、祇夜、記別 、伽 陀、本事 、本生、緣起、方廣、希
T01n0012_p0227b27║ 法,如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣
T01n0012_p0227b28║ 說而令眾生,如說修 習,行諸梵行,利 益安
T01n0012_p0227b29║ 樂天人世 間。
T01n0012_p0227c01║ 「復次,諸苾芻!當知一 法,是佛所說。謂一 切眾
T01n0012_p0227c02║ 生,皆依食住 ,此為一 法。如是等法,佛悲愍
T01n0012_p0227c03║ 心,廣為眾生,如理宣說,而令眾生,如說修
T01n0012_p0227c04║ 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0227c05║ 「復次,二 法是佛所說。謂一 名二 色。如是等法,
T01n0012_p0227c06║ 佛悲愍心,廣為眾生如理宣說,而令眾生如
T01n0012_p0227c07║ 說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0227c08║ 「復次,三業是佛所說。謂一 者身業,二 者語業,
T01n0012_p0227c09║ 三者意業。即此三業,復有二 種,一 善,二 不
T01n0012_p0227c10║ 善。何 等為善?謂身業善行、語業善行、意業
T01n0012_p0227c11║ 善行。何 名不善?謂身業不善行、語業不善
T01n0012_p0227c12║ 行、意業不善行。
T01n0012_p0227c13║ 「復次,三不善思惟,是佛所說。謂欲思惟、瞋
T01n0012_p0227c14║ 思惟、害思惟。
T01n0012_p0227c15║ 「復次,三善思惟,是佛所說。謂離欲思惟、無瞋
T01n0012_p0227c16║ 思惟、不害思惟。
T01n0012_p0227c17║ 「復次,三不善根,是佛所說。謂貪不善根、瞋
T01n0012_p0227c18║ 不善根、癡不善根。
T01n0012_p0227c19║ 「復次,三善根,是佛所說。謂無貪善根、無瞋善
T01n0012_p0227c20║ 根、無癡善根。
T01n0012_p0227c21║ 「復次,三漏,是佛所說。謂欲漏、有漏、無明漏。
T01n0012_p0227c22║ 「復次,三求,是佛所說。謂欲求、有求、梵行求。
T01n0012_p0227c23║ 「復次,三愛,是佛所說。謂欲愛、色愛、無色
T01n0012_p0227c24║ 愛。
T01n0012_p0227c25║ 「復次,三界,是佛所說。謂欲界、色界、無色界。
T01n0012_p0227c26║ 「復次,三不善界,是佛所說。謂染欲界、瞋恚
T01n0012_p0227c27║ 界、損害界。
T01n0012_p0227c28║ 「復次,三善界,是佛所說。謂無欲界、無瞋界、
T01n0012_p0227c29║ 不害界。
T01n0012_p0228a01║ 「復次,三有,是佛所說。謂欲有、色有、無色有。
T01n0012_p0228a02║ 「復次,三聚,是佛所說。謂邪定聚、正定聚、不定
T01n0012_p0228a03║ 聚。
T01n0012_p0228a04║ 「復次,三受,是佛所說。謂樂受、苦受、非苦樂
T01n0012_p0228a05║ 受。
T01n0012_p0228a06║ 「復次,三苦,是佛所說。謂輪迴苦、苦苦、壞苦。
T01n0012_p0228a07║ 「復次,三種欲生,是佛所說。謂現處欲欲生、
T01n0012_p0228a08║ 化樂欲欲生、他化自在欲欲生。
T01n0012_p0228a09║ 「復次,三種樂生,是佛所說。謂有眾生生,生
T01n0012_p0228a10║ 已受樂,如人中一 類,是名第一 樂生;復有
T01n0012_p0228a11║ 眾生,長受喜樂,此樂廣大,適悅慶快,如光
T01n0012_p0228a12║ 音天,是名第二 樂生;復有眾生,乃至盡壽
T01n0012_p0228a13║ 受快樂足,如遍淨天,是名第三樂生。
T01n0012_p0228a14║ 「復次,三種福事 成就慧行,是佛所說。謂布施
T01n0012_p0228a15║ 莊嚴成就慧行,持戒莊嚴成就慧行,禪定莊
T01n0012_p0228a16║ 嚴成就慧行。
T01n0012_p0228a17║ 「復次,三三摩地,是佛所說。謂有尋有伺三摩
T01n0012_p0228a18║ 地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地。
T01n0012_p0228a19║ 復有三三摩地,是佛所說。謂空解脫三摩地、
T01n0012_p0228a20║ 無願解脫三摩地,無相解脫三摩地。
T01n0012_p0228a21║ 「復次,三住 ,是佛所說。謂天住 、梵住 、聖住 。
T01n0012_p0228a22║ 「復次,三根,是佛所說。謂未知當知根、已知
T01n0012_p0228a23║ 根、具 知根。
T01n0012_p0228a24║ 「復次,三增上,是佛所說。謂世 增上、法增上、
T01n0012_p0228a25║ 我增上。
T01n0012_p0228a26║ 「復次,三佛,是佛所說。謂過去諸佛、未來諸
T01n0012_p0228a27║ 佛、現在諸佛。
T01n0012_p0228a28║ 「復次,三言說事 ,是佛所說。謂過去言說事 、未
T01n0012_p0228a29║ 來言說事 、現在言說事 。
T01n0012_p0228b01║ 「復次,三眼,是佛所說。謂肉眼、天眼、慧眼。
T01n0012_p0228b02║ 「復次,三明,是佛所說。謂宿命智明、眾生生
T01n0012_p0228b03║ 滅智明、漏盡智明。
T01n0012_p0228b04║ 「復次,三通,是佛所說。謂神境通、說法通、教
T01n0012_p0228b05║ 誡通。
T01n0012_p0228b06║ 「復次,三不淨,是佛所說。謂身不淨,語不淨,
T01n0012_p0228b07║ 心不淨。
T01n0012_p0228b08║ 「復次,三淨,是佛所說。謂身淨、語淨、心淨。
T01n0012_p0228b09║ 「復次,三學,是佛所說。謂戒學、定學、慧學。
T01n0012_p0228b10║ 「復次,三品,是佛所說。謂戒品、定品、慧品。
T01n0012_p0228b11║ 「復次,三火,是佛所說。謂貪火、瞋火、癡火。
T01n0012_p0228b12║ 「復次,三分位 ,是佛所說。謂生分位 、成分位 、
T01n0012_p0228b13║ 法分位 。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如
T01n0012_p0228b14║ 理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,利
T01n0012_p0228b15║ 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0228b16║ 「復次,四念處觀,是佛所說。謂觀身不淨,無
T01n0012_p0228b17║ 生起想,調伏無明,離煩惱受;觀受是苦、觀
T01n0012_p0228b18║ 心生滅、善觀諸法,亦復如是。
T01n0012_p0228b19║ 「復次,四正斷,是佛所說。謂已生諸不善法,發
T01n0012_p0228b20║ 勤 精進,攝心志念,皆悉斷除;未生諸不善
T01n0012_p0228b21║ 法,發勤 精進,攝心志念,防令不起;未生諸
T01n0012_p0228b22║ 善法,發勤 精進,攝心志念,而令生起;已生
T01n0012_p0228b23║ 諸善法,發勤 精進,攝心志念,而令一 切增
T01n0012_p0228b24║ 長圓滿。此名四正斷。
T01n0012_p0228b25║ 「復次,四神足,是佛所說。謂欲三摩地斷行
T01n0012_p0228b26║ 具 足神足;精進三摩地斷行具 足神足;心
T01n0012_p0228b27║ 三摩地斷行具 足神足;慧三摩地斷行具 足
T01n0012_p0228b28║ 神足。
T01n0012_p0228b29║ 「復次,四禪定,是佛所說。謂若苾芻,已能離
T01n0012_p0228c01║ 諸欲不善法,有尋有伺,此名第一 離生喜樂
T01n0012_p0228c02║ 定;若復苾芻,止息尋伺,內心清淨,安住 一
T01n0012_p0228c03║ 想,無尋無伺,此名第二 定生喜樂定;若復
T01n0012_p0228c04║ 苾芻,不貪於喜,住 於捨行,身得輕安妙樂,
T01n0012_p0228c05║ 此名第三離喜妙樂定;若復苾芻,斷除樂想,
T01n0012_p0228c06║ 亦無苦想,無悅意,無惱意,無苦無樂,此名
T01n0012_p0228c07║ 第四捨念清淨定。如是等名為四禪定。
T01n0012_p0228c08║ 「復次,四無量,是佛所說。謂若苾芻,發起慈
T01n0012_p0228c09║ 心,先於東方行慈,南、西北方,四維上下,亦
T01n0012_p0228c10║ 然行慈。而彼慈心,於一 切處、一 切世 界、
T01n0012_p0228c11║ 一 切種類廣大無量而無邊際,亦無分限。
T01n0012_p0228c12║ 此名慈無量。悲、喜、捨三,亦復如是。此等名
T01n0012_p0228c13║ 為四無量。
T01n0012_p0228c14║ 「復次,四無色定,是佛所說。謂若苾芻,離一
T01n0012_p0228c15║ 切色,無對無礙,而無作意,觀無邊空,此觀
T01n0012_p0228c16║ 行相,名空無邊處定;復離空處,而非所觀,
T01n0012_p0228c17║ 但 觀無邊識,此觀行相,名識無邊處定;復
T01n0012_p0228c18║ 離識處,而非所觀,但 觀一 切,皆無所有,此
T01n0012_p0228c19║ 觀行相,名無所有處定;復離無所有處行相,
T01n0012_p0228c20║ 名為非想非非想處定。如是名為四無色定。
T01n0012_p0228c21║ 「復次,四智,是佛所說。謂法智、無生智、等智
T01n0012_p0228c22║ 他、心智。
T01n0012_p0228c23║ 「復次,四安住 ,是佛所說。謂一 切行安住 、捨
T01n0012_p0228c24║ 行安住 、寂靜行安住 、慧行安住 。
T01n0012_p0228c25║ 「復次,四聖諦,是佛所說。謂苦聖諦、苦集聖
T01n0012_p0228c26║ 諦、苦滅聖諦、苦滅往向聖諦。
T01n0012_p0228c27║ 「復次,四種布施清淨,是佛所說。謂有布施,
T01n0012_p0228c28║ 施者清淨,非受者;或有布施,受者清淨,非
T01n0012_p0228c29║ 施者;或有布施,亦非施者、亦非受者,謂所
T01n0012_p0229a01║ 施清淨;或有布施,施者受者二 俱 清淨。
T01n0012_p0229a02║ 「復次,四生,是佛所說。謂胎生、卵生、濕生、化生。
T01n0012_p0229a03║ 「復次,四種母胎事 ,是佛所說。謂有能了 知入
T01n0012_p0229a04║ 母胎事 、住 母胎事 、出母胎事 ,此名第一 母
T01n0012_p0229a05║ 胎事 ;有能了 知入 母胎事 、住 母胎事 ,不能了
T01n0012_p0229a06║ 知出母胎事 ,此名第二 母胎事 ;有能了 知入
T01n0012_p0229a07║ 母胎事 ,不能了 知住 母胎事 、出母胎事 ,此
T01n0012_p0229a08║ 名第三母胎事 ;有不能了 知入 母胎事 、住 母
T01n0012_p0229a09║ 胎事 、出母胎事 ,此名第四母胎事 。如是等名
T01n0012_p0229a10║ 為四種母胎事 。
T01n0012_p0229a11║ 「復次,四識住 ,是佛所說。謂色生、色緣、色住 ,喜
T01n0012_p0229a12║ 行廣大增長,是識所住 ;受生、受緣、受住 ,喜行
T01n0012_p0229a13║ 廣大增長,是識所住 ;想生、想緣、想住 ,喜行廣
T01n0012_p0229a14║ 大增長,是識所住 ;行生、行緣、行住 ,喜行廣大
T01n0012_p0229a15║ 增長,是識所住 。如是等名為四識住 。
T01n0012_p0229a16║ 「復次,四法句,是佛所說。謂神通法句、離恚
T01n0012_p0229a17║ 法句、平等法句、平等三摩地法句。
T01n0012_p0229a18║ 「復次,四娑摩那曩法,是佛所說。謂若現在樂,
T01n0012_p0229a19║ 此為苦報;若現在苦,此為苦報;若現在苦,
T01n0012_p0229a20║ 此為樂報;若現在樂,此為樂報。此名四娑
T01n0012_p0229a21║ 摩那曩法。
T01n0012_p0229a22║ 「復次,四向,是佛所說。謂無忍、忍、調伏、寂靜。
T01n0012_p0229a23║ 「復次,四神通道,是佛所說。謂苦遲緩神通、
T01n0012_p0229a24║ 苦速疾神通、樂遲緩神通、樂速疾神通。
T01n0012_p0229a25║ 「復次,四預流身,是佛所說。謂有一 類預流,
T01n0012_p0229a26║ 於佛如來信 心不壞,不毀沙門婆羅門天
T01n0012_p0229a27║ 人魔梵,了 知世 法;有一 類預流,心得清淨,
T01n0012_p0229a28║ 證得佛法,正見正行,各各了 知自所修 法;
T01n0012_p0229a29║ 有一 類預流,心生喜樂,見在家者及彼出家
T01n0012_p0229b01║ 持淨戒者,心生尊敬;有一 類預流,自修 淨
T01n0012_p0229b02║ 戒,具 足不壞,智慧明利 ,善相寂靜。如是等
T01n0012_p0229b03║ 名為四預流身。
T01n0012_p0229b04║ 「復次,四沙門果,是佛所說。謂須陀洹果、斯
T01n0012_p0229b05║ 陀含果、阿那含果、阿羅漢果。
T01n0012_p0229b06║ 「復次,四取,是佛所說。謂欲取、見取、戒禁取、
T01n0012_p0229b07║ 我語取。
T01n0012_p0229b08║ 「復次,四三摩地想,是佛所說。謂有見法得樂
T01n0012_p0229b09║ 行轉,此為三摩地想;有知見轉,此為三摩
T01n0012_p0229b10║ 地想;有慧分別 轉,此為三摩地想;有身得漏
T01n0012_p0229b11║ 盡轉,此為三摩地想。
T01n0012_p0229b12║ 「復次,四力 ,是佛所說。謂慧力 、精進力 、無礙
T01n0012_p0229b13║ 力 、攝力 。
T01n0012_p0229b14║ 「復次,四補特伽 羅,是佛所說。有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b15║ 謂我能修 行、我持戒、我如法相應,非他能修
T01n0012_p0229b16║ 行、非他持戒、非他如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b17║ 謂他能修 行、他持戒、他如法相應,非我能修
T01n0012_p0229b18║ 行、非我持戒、非我如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b19║ 謂我能修 行、他亦能修 行,我持戒、他亦持戒,
T01n0012_p0229b20║ 我如法相應、他亦如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b21║ 謂我不能修 行、他亦不能修 行,我不持戒、
T01n0012_p0229b22║ 他亦不持戒,我不如法相應、他亦不如法相
T01n0012_p0229b23║ 應。如是等名為四補特伽 羅。
T01n0012_p0229b24║ 「復次,四隨眾事 ,是佛所說。謂與眾同一 住 處、
T01n0012_p0229b25║ 與眾同一 飲食、與眾同一 懺悔、與眾同一 受用。
T01n0012_p0229b26║ 「復次,四大輪,是佛所說。謂善說妙法、依止
T01n0012_p0229b27║ 正士、願心平等、修 先慧行。
T01n0012_p0229b28║ 「復次,四攝法,是佛所說。謂布施、愛語、利 行、
T01n0012_p0229b29║ 同事 。
T01n0012_p0229c01║ 「復次,四無礙解,是佛所說。謂義無礙解、法
T01n0012_p0229c02║ 無礙解、樂說無礙解、辯才無礙解。
T01n0012_p0229c03║ 「復次,四煩惱,是佛所說。謂欲煩惱、有煩惱、
T01n0012_p0229c04║ 見煩惱、無明煩惱。
T01n0012_p0229c05║ 「復次,四行,是佛所說。謂欲行、有行、見行、
T01n0012_p0229c06║ 無明行。
T01n0012_p0229c07║ 「復次,四身聚,是佛所說。謂無明身聚、瞋身
T01n0012_p0229c08║ 聚、戒禁取身聚、一 切著身聚。
T01n0012_p0229c09║ 「復次,四愛生,是佛所說。謂有苾芻,因彼衣
T01n0012_p0229c10║ 服而生愛心,愛心起故,即生取著。有苾芻,
T01n0012_p0229c11║ 因彼飲食,而生愛心,愛心起故,即生取著。
T01n0012_p0229c12║ 有苾芻,因坐臥具 ,而生愛心,愛心起故,即
T01n0012_p0229c13║ 生取著。有苾芻,因諸受用,而生愛心,愛心
T01n0012_p0229c14║ 起故,即生取著。此名四愛生。
T01n0012_p0229c15║ 「復次,四食,是佛所說。謂段食、觸食、思食、識
T01n0012_p0229c16║ 食。
T01n0012_p0229c17║ 「復次,四不護,是佛所說。謂如來不護身業,
T01n0012_p0229c18║ 身離諸過。如來不護語業,語離諸過。如來不
T01n0012_p0229c19║ 護意業,意離諸過。如來不護壽命,命無損減。
T01n0012_p0229c20║ 「復次,四顛倒,是佛所說。謂無常謂常,是故
T01n0012_p0229c21║ 生起想顛倒、心顛倒、見顛倒。以 苦謂樂,是故
T01n0012_p0229c22║ 生起想、心、見倒。無我謂我,是故生起想、心、見
T01n0012_p0229c23║ 倒。不淨謂淨,是故生起想、心、見倒。如是等
T01n0012_p0229c24║ 名為四顛倒。
T01n0012_p0229c25║ 「復次,四惡語言,是佛所說。謂妄言、綺語、兩
T01n0012_p0229c26║ 舌、惡口。
T01n0012_p0229c27║ 「復次,四善語言,是佛所說。謂如實語、質直
T01n0012_p0229c28║ 語、不兩舌語、依法語。
T01n0012_p0229c29║ 「復次,四非阿曳囉行,是佛所說。謂不見言見、
T01n0012_p0230a01║ 不聞言聞、失念言記念、不知言知。
T01n0012_p0230a02║ 「復次,四阿曳囉行,是佛所說。謂實見言見、實
T01n0012_p0230a03║ 聞言聞、不失念言記念、實知言知。
T01n0012_p0230a04║ 「復次,四記,是佛所說。謂一 向記、分別 記、返
T01n0012_p0230a05║ 問記、默然記。如是等法,佛悲愍心,廣為眾
T01n0012_p0230a06║ 生,如理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵
T01n0012_p0230a07║ 行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0230a08║ 佛說大集法門經卷上

ized Version =========================================================================
T01n0012_p0230a09║
T01n0012_p0230a10║ 佛說大集法門經卷下
T01n0012_p0230a11║
T01n0012_p0230a12║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿
T01n0012_p0230a13║   卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
T01n0012_p0230a14║ 「復次,諸苾芻!當知五 取蘊,是佛所說。謂色
T01n0012_p0230a15║ 取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。
T01n0012_p0230a16║ 「復次,五 欲,是佛所說。謂眼見於色,心喜樂
T01n0012_p0230a17║ 欲,以 樂欲心取著色塵。耳聞於聲、鼻齅於
T01n0012_p0230a18║ 香、舌了 於味、身覺於觸,亦復如是。
T01n0012_p0230a19║ 「復次,五 障,是佛所說。謂樂欲障、瞋恚障、睡
T01n0012_p0230a20║ 眠障、惡作障、疑惑障。
T01n0012_p0230a21║ 「復次,五 種煩惱分結,是佛所說。謂樂欲煩惱
T01n0012_p0230a22║ 分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒
T01n0012_p0230a23║ 禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。
T01n0012_p0230a24║ 「復次,五 慳,是佛所說。謂飲食慳、善事 慳、利
T01n0012_p0230a25║ 養慳、色相慳、法慳。
T01n0012_p0230a26║ 「復次,五 受根,是佛所說。謂樂受根、苦受根、
T01n0012_p0230a27║ 喜受根、憂受根、捨受根。
T01n0012_p0230a28║ 「復次,五 勝根,是佛所說。謂信 根、精進根、念
T01n0012_p0230a29║ 根、定根、慧根。
T01n0012_p0230b01║ 「復次,五 力 ,是佛所說。謂信 力 、精進力 、念力 、
T01n0012_p0230b02║ 定力 、慧力 。
T01n0012_p0230b03║ 「復次,五 學力 ,是佛所說。謂信 學力 、精進學
T01n0012_p0230b04║ 力 、念學力 、定學力 、慧學力 。
T01n0012_p0230b05║ 「復次,五 出離界,是佛所說。謂有苾芻具 多聞
T01n0012_p0230b06║ 者,不能見苦,其心容受,未能離欲,隨諸欲
T01n0012_p0230b07║ 境,起所欲心,不退不沒,未能解脫;即以 此
T01n0012_p0230b08║ 緣,後復能觀所有欲境,起離欲心,欲心退
T01n0012_p0230b09║ 沒,愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心
T01n0012_p0230b10║ 起,乃能遠離不相應法,住 無欲心。以 是義
T01n0012_p0230b11║ 故,由欲為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,
T01n0012_p0230b12║ 不能見苦,其心容受,未能離瞋,於違礙境,
T01n0012_p0230b13║ 起瞋恚心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b14║ 後復能觀諸違礙境,起離瞋心,瞋心退沒,
T01n0012_p0230b15║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b16║ 乃能遠離不相應法,住 無瞋心。以 是義故,
T01n0012_p0230b17║ 由瞋為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230b18║ 能見苦,其心容受,未能離害,於不可意境,
T01n0012_p0230b19║ 而起害心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b20║ 後復能觀諸不可意境,起不害心,害心退沒,
T01n0012_p0230b21║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b22║ 乃能遠離不相應法,住 不害心。以 是義故,
T01n0012_p0230b23║ 由害為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230b24║ 能見苦,其心容受,未離色相,於諸色境,
T01n0012_p0230b25║ 起著色心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b26║ 後復能觀彼色境界,起離色心,色心退沒,
T01n0012_p0230b27║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b28║ 乃能遠離不相應法,住 離色心。以 是義故,
T01n0012_p0230b29║ 由色為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230c01║ 能見苦,執著有身,未離身相,而於有身,起
T01n0012_p0230c02║ 實有想不退不沒,未能解脫;即以 此緣,後復
T01n0012_p0230c03║ 能觀有身當滅,起身滅想,執心退沒,愛樂
T01n0012_p0230c04║ 解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,乃能
T01n0012_p0230c05║ 遠離不相應法,住 身滅想。以 是義故,有身為
T01n0012_p0230c06║ 緣,引生無漏。如是等名為五 出離界。
T01n0012_p0230c07║ 「復次,五 解脫處,是佛所說。謂有苾芻於說
T01n0012_p0230c08║ 法師所親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,暫
T01n0012_p0230c09║ 無止息,隨其親近承事 即得利 益;若時聞師
T01n0012_p0230c10║ 宣說正法,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,
T01n0012_p0230c11║ 未能廣大聽受記念,但 於其中,能知一 法,
T01n0012_p0230c12║ 隨知一 法,即解一 義,若不解其義,即不能
T01n0012_p0230c13║ 於法而生喜心;是故解了 其義,心生歡喜,
T01n0012_p0230c14║ 以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂受相
T01n0012_p0230c15║ 應,由樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心故,
T01n0012_p0230c16║ 能如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵離
T01n0012_p0230c17║ 貪,得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,梵
T01n0012_p0230c18║ 行已立,所作已辦,不受後有。有苾芻,於說
T01n0012_p0230c19║ 法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,暫
T01n0012_p0230c20║ 無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;隨其所
T01n0012_p0230c21║ 聞,心生喜樂,起重法想;隨生彼心,能於
T01n0012_p0230c22║ 其中,廣大聽受、廣大記念,隨知諸法,即解
T01n0012_p0230c23║ 諸義,若不解諸義,即不能於法而生喜心;
T01n0012_p0230c24║ 是故解了 諸義,心生歡喜,以 喜心故,身得
T01n0012_p0230c25║ 輕安,由身輕安,即樂受相應,由樂受故,心
T01n0012_p0230c26║ 住 三摩呬多;住 彼心故,能如實知,復如實
T01n0012_p0230c27║ 觀,如實觀故,即離塵離貪,得解脫智;解脫
T01n0012_p0230c28║ 智起,即得我生已盡,梵行已立,所作已辦,
T01n0012_p0230c29║ 不受後有。有苾芻,於說法師所,親近承
T01n0012_p0231a01║ 事 ,尊重恭敬修 習梵行,暫無止息,隨其親
T01n0012_p0231a02║ 近承事 ,即得聞法;隨其所聞,心生喜樂,起
T01n0012_p0231a03║ 重法想,隨生彼心,而能廣大聽受記念,復
T01n0012_p0231a04║ 能一 一 如實解了 諸義,廣為他人分別 演說,
T01n0012_p0231a05║ 若不解諸義,即不能於法而生喜心;是故
T01n0012_p0231a06║ 解了 諸義,心生歡喜,以 心喜故,身得輕安,
T01n0012_p0231a07║ 由身輕安,即樂受相應,以 樂受故,心住 三
T01n0012_p0231a08║ 摩呬多;住 彼心故,能如實知,復如實觀,如實
T01n0012_p0231a09║ 觀故,即離塵離貪,得解脫智;解脫智起,即得
T01n0012_p0231a10║ 我生已盡,梵行已立,所作已辦,不受後有。有
T01n0012_p0231a11║ 苾芻於說法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修
T01n0012_p0231a12║ 習梵行,暫無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;
T01n0012_p0231a13║ 隨其所聞,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,
T01n0012_p0231a14║ 而能廣大聽受記念,復能心住 一 境,不退不
T01n0012_p0231a15║ 沒,於所聞法,隨尋隨伺,發生正慧;隨起
T01n0012_p0231a16║ 尋伺,即於諸法,一 一 了 知,隨知諸法,即
T01n0012_p0231a17║ 解諸義,廣為他人分別 演說,若不解諸義,
T01n0012_p0231a18║ 即不能於法而生喜心;是故解了 諸義,心生
T01n0012_p0231a19║ 歡喜,以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂
T01n0012_p0231a20║ 受相應,以 樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心
T01n0012_p0231a21║ 故,能如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵
T01n0012_p0231a22║ 離貪,得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,
T01n0012_p0231a23║ 梵行已立,所作已辦,不受後有。有苾芻,於
T01n0012_p0231a24║ 說法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,
T01n0012_p0231a25║ 暫無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;隨其
T01n0012_p0231a26║ 所聞,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,而能
T01n0012_p0231a27║ 廣大聽受記念,心住 一 境,不退不沒,於所
T01n0012_p0231a28║ 聞法,隨尋隨伺,發生正慧,已復能於彼別
T01n0012_p0231a29║ 三摩地門,善住 攝心,隨所住 心,轉復增勝,
T01n0012_p0231b01║ 即於諸法,一 一 了 知,隨知諸法,即解諸義,
T01n0012_p0231b02║ 廣為他人分別 演說,若不解諸義,即不能
T01n0012_p0231b03║ 於法而生喜心;是故解了 諸義,心生歡喜,
T01n0012_p0231b04║ 以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂受相
T01n0012_p0231b05║ 應,以 樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心故,能
T01n0012_p0231b06║ 如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵離貪,
T01n0012_p0231b07║ 得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,梵行
T01n0012_p0231b08║ 已立,所作已辦,不受後有。如是等名為五
T01n0012_p0231b09║ 解脫處。
T01n0012_p0231b10║ 「復次,五 趣,是佛所說。謂地獄、餓鬼、畜生、人、
T01n0012_p0231b11║ 天。
T01n0012_p0231b12║ 「復次,五 淨居,是佛所說。謂無煩、無熱、善見、
T01n0012_p0231b13║ 善現、色究竟。
T01n0012_p0231b14║ 「復次,五 士夫入 法,是佛所說。謂中入 、生入 、
T01n0012_p0231b15║ 有行入 、無行入 、上流入 ,此名五 士夫入 法。
T01n0012_p0231b16║ 如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,
T01n0012_p0231b17║ 而令眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安樂天
T01n0012_p0231b18║ 人世 間。
T01n0012_p0231b19║ 「復次,內六 處,是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、
T01n0012_p0231b20║ 舌處、身處、意處。
T01n0012_p0231b21║ 「復次,外六 處,是佛所說。謂色處、聲處、香處、
T01n0012_p0231b22║ 味處、觸處、法處。
T01n0012_p0231b23║ 「復次,六 識,是佛所說。謂眼識、耳識、鼻識、
T01n0012_p0231b24║ 舌識、身識、意識。
T01n0012_p0231b25║ 「復次,六 觸,是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、
T01n0012_p0231b26║ 舌觸、身觸、意觸。
T01n0012_p0231b27║ 「復次,六 受,是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、
T01n0012_p0231b28║ 耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌
T01n0012_p0231b29║ 觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸
T01n0012_p0231c01║ 為緣所生諸受。
T01n0012_p0231c02║ 「復次,六 想,是佛所說。謂色想、聲想、香想、
T01n0012_p0231c03║ 味想、觸想、法想。
T01n0012_p0231c04║ 「復次,六 愛,是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、
T01n0012_p0231c05║ 味愛、觸愛、法愛。
T01n0012_p0231c06║ 「復次,六 悅意處,是佛所說。謂見可愛色,是
T01n0012_p0231c07║ 悅意處;聞可愛聲,是悅意處;齅可愛香,是
T01n0012_p0231c08║ 悅意處;了 可愛味,是悅意處;覺可愛觸,是
T01n0012_p0231c09║ 悅意處;分別 善法,是悅意處。
T01n0012_p0231c10║ 「復次,六 不悅意處,是佛所說。謂見不可愛色,
T01n0012_p0231c11║ 是不悅意處;聞不可愛聲,是不悅意處;齅
T01n0012_p0231c12║ 不可愛香,是不悅意處;了 不可愛味,是不
T01n0012_p0231c13║ 悅意處;覺不可愛觸,是不悅意處;分別 不
T01n0012_p0231c14║ 善法,是不悅意處。
T01n0012_p0231c15║ 「復次,六 捨行,是佛所說。謂見色行是色捨處、
T01n0012_p0231c16║ 聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了 味行
T01n0012_p0231c17║ 是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨
T01n0012_p0231c18║ 處。
T01n0012_p0231c19║ 「復次,六 念,是佛所說。謂念佛,念法、念僧 、
T01n0012_p0231c20║ 念戒、念施、念天。
T01n0012_p0231c21║ 「復次,六 行,是佛所說。謂見行、聞行、利 益行、
T01n0012_p0231c22║ 學行、分別 行、念行。
T01n0012_p0231c23║ 「復次,六 離塵法,是佛所說。謂若苾芻,現住
T01n0012_p0231c24║ 身業行慈,從初 修 習所有梵行,堅固不壞;
T01n0012_p0231c25║ 有苾芻,現住 語業行慈,從初 修 習所有梵行,
T01n0012_p0231c26║ 堅固不壞;有苾芻,現住 意業行慈,從初 修
T01n0012_p0231c27║ 習所有梵行,堅固不壞;有苾芻,如法受利 ,
T01n0012_p0231c28║ 如法乞食,隨有所得如法而食,任持自行,
T01n0012_p0231c29║ 遠離非法,從初 修 習所有梵行,堅固不壞;
T01n0012_p0232a01║ 有苾芻,修 淨戒行,不毀不缺,離諸過失,增
T01n0012_p0232a02║ 益善力 ,隨諸所行,戒行具 足,從初 修 習所
T01n0012_p0232a03║ 有梵行,堅固不壞;有苾芻,不著身見,作出
T01n0012_p0232a04║ 離想,求斷苦盡,隨諸所行,不住 諸見,從初
T01n0012_p0232a05║ 修 習所有梵行,堅固不壞。如是等名為六 離
T01n0012_p0232a06║ 塵法。
T01n0012_p0232a07║ 「復次,六 種鬪諍根本,是佛所說。謂有一 類補
T01n0012_p0232a08║ 特伽 羅,自樂作罪,又樂親近彼作罪人,常
T01n0012_p0232a09║ 欲他人愛敬於己;有一 類補特伽 羅,自樂
T01n0012_p0232a10║ 作罪,又樂親近彼作罪人,常欲他人愛敬
T01n0012_p0232a11║ 於己,又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法;
T01n0012_p0232a12║ 有一 類補特伽 羅,自樂作罪,又樂親近彼作
T01n0012_p0232a13║ 罪人,常欲他人愛敬於己,又復樂欲與僧 鬪
T01n0012_p0232a14║ 諍;有一 類補特伽 羅,具 有諂、誑、慳、嫉、覆等諸
T01n0012_p0232a15║ 隨煩惱,及身見、邪見、邊見,見取不能遠離;有
T01n0012_p0232a16║ 一 類補特伽 羅,具 身見等起顛倒心,又復
T01n0012_p0232a17║ 不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法;有一 類補特
T01n0012_p0232a18║ 伽 羅,具 身見等,起顛倒心,又復常樂與僧
T01n0012_p0232a19║ 鬪諍。如是等名為六 種鬪諍根本。
T01n0012_p0232a20║ 「復次,六 種對治出離界,是佛所說。謂有苾芻,
T01n0012_p0232a21║ 作如是言:『我修 慈心解脫觀,隨所作事 ,皆
T01n0012_p0232a22║ 如實知,發起精進慈心對治,我於瞋心,而
T01n0012_p0232a23║ 悉能盡。為由如是慈心解脫觀故,所有瞋心
T01n0012_p0232a24║ 無處容受。』而但 觀彼慈心現前 ,是故瞋心不
T01n0012_p0232a25║ 於是處有所生起。何 以 故?由彼慈心出離
T01n0012_p0232a26║ 因故。有苾芻,作如是言:『我修 悲心解脫觀,
T01n0012_p0232a27║ 隨所作事 ,皆如實知,發起精進悲心對治,
T01n0012_p0232a28║ 我於害心,而悉能盡。為由如是悲心解脫
T01n0012_p0232a29║ 觀故,所有害心,無處容受。』而但 觀彼悲心
T01n0012_p0232b01║ 現前 ,是故害心不於是處有所生起。何 以
T01n0012_p0232b02║ 故?由彼悲心出離因故。有苾芻,作如是言:
T01n0012_p0232b03║ 『我修 喜心解脫觀,隨所作事 ,皆如實知,發起
T01n0012_p0232b04║ 精進喜心對治,我於不喜心,而悉能盡。為
T01n0012_p0232b05║ 由如是喜心解脫觀故,所有不喜心,無處容
T01n0012_p0232b06║ 受。』而但 觀彼喜心現前 ,是故不喜心不於
T01n0012_p0232b07║ 是處有所生起。何 以 故?由彼喜心出離因故。
T01n0012_p0232b08║ 有苾芻,作如是言:『我修 捨心解脫觀,隨所
T01n0012_p0232b09║ 作事 ,皆如實知,發起精進捨心對治,我於
T01n0012_p0232b10║ 欲貪之 心,而悉能盡。為由如是捨心解脫觀
T01n0012_p0232b11║ 故,所有欲貪之 心,無處容受。』而但 觀彼捨
T01n0012_p0232b12║ 心現前 ,是故欲貪之 心,不於是處有所生
T01n0012_p0232b13║ 起。何 以 故?由彼捨心出離因故。有苾芻,作
T01n0012_p0232b14║ 如是言:『我修 無相心解脫觀,隨所作事 ,皆如
T01n0012_p0232b15║ 實知,發起精進無相心對治,我於取相之
T01n0012_p0232b16║ 心,而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故,所
T01n0012_p0232b17║ 有取相之 心,無處容受。』而但 觀彼無相心現
T01n0012_p0232b18║ 前 ,是故取相之 心,不於是處有所生起。何
T01n0012_p0232b19║ 以 故?由彼無相心出離因故。有苾芻,作如
T01n0012_p0232b20║ 是言:『我修 決定行,以 決定法對治,我於疑
T01n0012_p0232b21║ 惑之 心,而悉能盡。為由如是決定行故,所
T01n0012_p0232b22║ 有疑惑之 心,無處容受。』而但 觀彼決定心現
T01n0012_p0232b23║ 前 ,是故疑惑之 心,不於是處有所生起。何
T01n0012_p0232b24║ 以 故?由彼決定心出離因故。如是等名為六
T01n0012_p0232b25║ 種對治出離界。如是等法,佛悲愍心,廣為
T01n0012_p0232b26║ 眾生,如理宣說。而令眾生如說修 習,行諸
T01n0012_p0232b27║ 梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0232b28║ 「復次,七覺支,是佛所說。謂念覺支、擇法覺
T01n0012_p0232b29║ 支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、
T01n0012_p0232c01║ 捨覺支。
T01n0012_p0232c02║ 「復次,七三摩地緣,是佛所說。謂正觀察、正籌
T01n0012_p0232c03║ 量、正言說、正施作、正活命、正勇 猛、正念住 。
T01n0012_p0232c04║ 「復次,七解脫行想,是佛所說。謂不淨想、死
T01n0012_p0232c05║ 想、飲食不貪想、一 切世 間不可樂想、無常
T01n0012_p0232c06║ 想、無常苦想、苦無邊想。
T01n0012_p0232c07║ 「復次,七力 ,是佛所說。謂信 力 ,念力 ,無畏力 ,
T01n0012_p0232c08║ 精進力 ,忍力 ,定力 ,慧力 。
T01n0012_p0232c09║ 「復次,七種補特伽 羅,是佛所說。謂心解脫、
T01n0012_p0232c10║ 俱 解脫、慧解脫、身證、信 解脫、法行、信
T01n0012_p0232c11║ 行。
T01n0012_p0232c12║ 「復次,七識住 ,是佛所說。謂種種身、種種想,即
T01n0012_p0232c13║ 欲界人天,是識所住 ;種種身一 想,謂初 禪
T01n0012_p0232c14║ 天,是識所住 ;一 身種種想,謂二 禪天,是識
T01n0012_p0232c15║ 所住 ;一 身一 想,謂三禪天,是識所住 ;空無
T01n0012_p0232c16║ 邊處天,是識所住 ;識無邊處天,是識所住 ;
T01n0012_p0232c17║ 無所有處天,是識所住 。此名七識住 。如是
T01n0012_p0232c18║ 等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,而令
T01n0012_p0232c19║ 眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世
T01n0012_p0232c20║ 間。
T01n0012_p0232c21║ 「復次,八 解脫,是佛所說。謂內有色想觀外色
T01n0012_p0232c22║ 解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具 足住 、
T01n0012_p0232c23║ 空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解
T01n0012_p0232c24║ 脫、非想非非想處解脫,想受滅解脫。
T01n0012_p0232c25║ 「復次,八 勝處,是佛所說。謂內有色想觀外色
T01n0012_p0232c26║ 少,作是觀時,起勝知見,是為勝處;內有色想
T01n0012_p0232c27║ 觀外色多,作是觀時,起勝知見,是為勝處;
T01n0012_p0232c28║ 內無色想觀外色少,作是觀時,起勝知見,
T01n0012_p0232c29║ 是為勝處;內無色想觀外色多,作是觀時,
T01n0012_p0233a01║ 起勝知見,是為勝處;內無色想觀外色青,
T01n0012_p0233a02║ 所謂觀如烏摩華,及青色衣,於二 分青中,
T01n0012_p0233a03║ 皆是青顯青現青光 ,廣多清淨,作是觀時,
T01n0012_p0233a04║ 起勝知見,是為勝處;內無色想觀外色黃,
T01n0012_p0233a05║ 所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華,及黃色衣,於
T01n0012_p0233a06║ 二 分黃中,皆是黃顯黃現黃光 ,廣多清淨,作
T01n0012_p0233a07║ 是觀時,起勝知見,是為勝處;內無色想觀外
T01n0012_p0233a08║ 色赤,所謂觀如滿度[口*爾]嚩迦華,及赤色衣,
T01n0012_p0233a09║ 於二 分赤中,皆是赤顯赤現赤光 ,廣多清
T01n0012_p0233a10║ 淨,作是觀時,起勝知見,是為勝處;內無色
T01n0012_p0233a11║ 想觀外色白,所謂觀如白色華,及白色衣,
T01n0012_p0233a12║ 於二 分白中,皆是白顯白現白光 ,廣多清
T01n0012_p0233a13║ 淨,作是觀時,起勝知見,是為勝處。如是等
T01n0012_p0233a14║ 名為八 勝處。
T01n0012_p0233a15║ 「復次,八 種世 法,是佛所說。謂利 、衰、毀、譽、稱、譏、
T01n0012_p0233a16║ 苦、樂。
T01n0012_p0233a17║ 「復次,八 正道,是佛所說。謂正見、正思惟、正
T01n0012_p0233a18║ 語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八
T01n0012_p0233a19║ 正道。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理
T01n0012_p0233a20║ 宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安
T01n0012_p0233a21║ 樂天人世 間。
T01n0012_p0233a22║ 「復次,九眾生居,是佛所說。謂種種身、種種想,
T01n0012_p0233a23║ 即欲界人天,是眾生居;種種身一 想,謂初
T01n0012_p0233a24║ 禪天,是眾生居;一 身種種想,謂二 禪天,是
T01n0012_p0233a25║ 眾生居;一 身一 想,謂三禪天,是眾生居;
T01n0012_p0233a26║ 空無邊處天,是眾生居;識無邊處天,是眾
T01n0012_p0233a27║ 生居;無所有處天,是眾生居;非想非非想
T01n0012_p0233a28║ 處天,是眾生居;及無想天,是眾生居。此名
T01n0012_p0233a29║ 九眾生居。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,
T01n0012_p0233b01║ 如理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,
T01n0012_p0233b02║ 利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0233b03║ 「復次,十具 足行,是佛所說。謂不壞正見、不壞
T01n0012_p0233b04║ 正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不
T01n0012_p0233b05║ 壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解
T01n0012_p0233b06║ 脫、不壞正智。此名十具 足行,如是等法,
T01n0012_p0233b07║ 佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,而令眾生如
T01n0012_p0233b08║ 說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。」
T01n0012_p0233b09║ 爾時,世 尊知尊者舍利 子為諸苾芻如應說法
T01n0012_p0233b10║ 已,佛即從其宴臥安詳而起,告尊者舍利 子
T01n0012_p0233b11║ 言:「善哉!善哉!舍利 子!如汝所說,是佛所說;
T01n0012_p0233b12║ 此法名為“大集法門”,後末世 中,能與眾生,
T01n0012_p0233b13║ 作大利 益。於後末世 ,我諸苾芻修 梵行者,
T01n0012_p0233b14║ 應當於此大集法門,受持讀誦,宣通流布。
T01n0012_p0233b15║ 又舍利 子!後末世 中,若人得此大集法門
T01n0012_p0233b16║ 受持者,是人於未來諸佛法中,為淨信 善
T01n0012_p0233b17║ 男子,於佛教法,深生愛樂,廣大開曉,心
T01n0012_p0233b18║ 大歡喜。」 爾時,諸苾芻聞佛稱讚此大集法門
T01n0012_p0233b19║ 已,歡喜信 受,禮佛而退。
T01n0012_p0233b20║ 佛說大集法門經卷下

Nguồn Rộng mở tâm hồn • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *