[0012] Đại Tập Pháp Môn Kinh [大集法門經]

Tse Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0012_p0226c01║
T01n0012_p0226c02║  No. 12 [No. 1(6)]
T01n0012_p0226c03║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển thượng
T01n0012_p0226c04║
T01n0012_p0226c05║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc khanh
T01n0012_p0226c06║   truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ phụng chiếu dịch
T01n0012_p0226c07║ như thị ngã văn : nhất thời ,thế tôn du hành chí bỉ mạt lợi thành trung ,
T01n0012_p0226c08║ dữ bật sô chúng ,nhi cộng tập hội 。thời ,bỉ thành trung ,hữu nhất tịnh tín
T01n0012_p0226c09║ ưu bà tắc ,diệc danh mạt lợi ,ư kì thành nội ,tân tạo nhất xá ,chủng
T01n0012_p0226c10║ chủng nghiêm sức ,thanh tịnh khoan quảng ,thị xá tiên vị tằng hữu ,sa môn bà
T01n0012_p0226c11║ la môn đẳng ,an chỉ kì trung 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn phật thế
T01n0012_p0226c12║ tôn dữ bật sô chúng du hành chí thử ,tâm sinh hoan hỉ ,tức nghệ phật
T01n0012_p0226c13║ sở 。đáo dĩ đầu diện lễ thế tôn túc ,lễ dĩ hợp chưởng ,thối trụ nhất diện ,
T01n0012_p0226c14║ bạch phật ngôn :「thế tôn !ngã thị ưu bà tắc ,danh viết mạt lợi ,ngã
T01n0012_p0226c15║ ư thế tôn ,tâm sinh tịnh tín 。ngã thử thành trung ,tân tạo nhất xá ,thanh
T01n0012_p0226c16║ tịnh khoan quảng ,thị xá tiên vị tằng hữu ,sa môn bà la môn đẳng ,an
T01n0012_p0226c17║ chỉ kì trung 。ngã kim thỉnh phật cập bật sô chúng ư ngã xá trụ ,nguyện
T01n0012_p0226c18║ phật thế tôn ,bi mẫn ngã cố ,thụ ngã sở thỉnh 。」
T01n0012_p0226c19║ nhĩ thời ,thế tôn mặc nhiên nhi thụ 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,tri phật
T01n0012_p0226c20║ mặc nhiên thụ sở thỉnh dĩ ,tức thời đầu diện lễ thế tôn túc ,hữu nhiễu tam
T01n0012_p0226c21║ táp ,xuất li phật hội 。hoàn bỉ xá trung ,trùng phục nghiêm sức ,biến chư xá
T01n0012_p0226c22║ vũ ,tất dĩ hương thuỷ ,tán sái kì địa ,nội ngoại nhất thiết ,phổ linh thanh
T01n0012_p0226c23║ tịnh 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,như thị nghiêm tịnh sở tạo xá dĩ ,hoàn
T01n0012_p0226c24║ nghệ phật sở ,đáo dĩ trùng phục lễ thế tôn túc ,tiền bạch phật ngôn :「thế
T01n0012_p0226c25║ tôn !tiên sở tạo xá ,tất dĩ hương thuỷ ,tán sái kì địa ,nội ngoại thanh
T01n0012_p0226c26║ tịnh 。nguyện phật thế tôn cập bật sô chúng ,vãng bỉ xá trụ ,kim chính thị
T01n0012_p0226c27║ thời 。」
T01n0012_p0226c28║ nhĩ thời ,thế tôn dữ đại bật sô chúng đẳng ,cung kính vi nhiễu ,vãng bỉ mạt
T01n0012_p0226c29║ lợi ưu bà tắc sở tạo tân xá 。đáo bỉ xá dĩ ,phật tiên tẩy túc ,
T01n0012_p0227a01║ nãi nhập kì xá ,nhập dĩ chu táp ,phổ biến quan sát ,phật tức ư xá
T01n0012_p0227a02║ trung gian ,an tường nhi toạ 。chư bật sô chúng ,diệc các tẩy túc ,thứ
T01n0012_p0227a03║ đệ nhi nhập ,lễ phật túc dĩ ,ư phật hậu diện ,thứ đệ nhi toạ 。mạt
T01n0012_p0227a04║ lợi ưu bà tắc ,hậu nhập kì xá ,lễ thế tôn túc ,hợp chưởng cung kính ,
T01n0012_p0227a05║ phổ biến đỉnh lễ chư bật sô chúng nãi ư phật tiền ,nhất diện nhi toạ 。nhĩ thời ,
T01n0012_p0227a06║ thế tôn ,chủng chủng uý dụ bỉ mạt lợi ưu bà tắc dĩ ,tức vi như
T01n0012_p0227a07║ ưng tuyên thuyết pháp yếu ,kì giáo lợi hỉ 。thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn
T01n0012_p0227a08║ pháp hoan hỉ ,tâm sinh tịnh tín 。như thị ,thế tôn vi bỉ ưu bà tắc ,
T01n0012_p0227a09║ như ưng thuyết pháp ,kì giáo lợi hỉ ,nhi quá đa dạ ,phật tức cáo ngôn :
T01n0012_p0227a10║ 「mạt lợi !quá thị dạ dĩ ,đương tự tri thời 。」
T01n0012_p0227a11║ thị thời ,mạt lợi ưu bà tắc ,văn phật ngôn dĩ ,tức tùng tòa khởi ,lễ
T01n0012_p0227a12║ thế tôn túc ,hợp chưởng cung kính ,phổ biến đỉnh lễ chư bật sô chúng ,nhiễu
T01n0012_p0227a13║ phật tam táp ,xuất li phật hội 。
T01n0012_p0227a14║ nhĩ thời ,thế tôn kiến bỉ mạt lợi ưu bà tắc li hội vị cửu ,tức
T01n0012_p0227a15║ cáo tôn giả xá lợi tử ngôn :「ngã thử thanh văn bật sô ,dĩ li thụy miên ,
T01n0012_p0227a16║ giai thị li trần thanh tịnh đại chúng 。nhược chư bật sô lạc thuyết pháp giả ,tức
T01n0012_p0227a17║ đương tùy ưng nhi tự tuyên thuyết ,tùy sở lợi ích ,bất ưng chỉ tức 。」thời
T01n0012_p0227a18║ tôn giả xá lợi tử ,thụ giáo nhi trụ 。
T01n0012_p0227a19║ nhĩ thời ,thế tôn tức dĩ tăng già lê y đẳng vi tứ điệp ,xứ sư tử
T01n0012_p0227a20║ sàng ,hữu hiếp trước địa cát tường an ẩn ,luy túc nhi ngoạ 。phật ngoạ vị cửu ,
T01n0012_p0227a21║ nhĩ thời dị xứ ,hữu ngoại đạo ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,ư thanh
T01n0012_p0227a22║ văn bật sô ,nhi sinh khinh báng ,dục tác phá hoại ,dục hưng đấu tránh ,xuất
T01n0012_p0227a23║ phi pháp ngữ ,chủng chủng huỷ tử ,tác như thị ngôn :「ngã sở tri pháp ,bỉ
T01n0012_p0227a24║ thanh văn nhân ,bất năng liễu tri ,bỉ sở hữu pháp ,ngã như thật tri ,tà
T01n0012_p0227a25║ hành thị nhữ ,chính hành thị ngã ,hữu lợi ích thị ngã ,vô lợi ích thị
T01n0012_p0227a26║ nhữ ,nhữ sở thuyết pháp ,tiền ngôn túng thị ,hậu ngôn tức phi ,hậu ngôn hoặc
T01n0012_p0227a27║ thị ,tiền ngôn hoàn phi ,nhi bất năng tác đại sư tử hống thuyết pháp lợi ích 。」
T01n0012_p0227a28║ thời ,ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,dục hưng quảng đại đấu tránh nhân duyên ,phát
T01n0012_p0227a29║ như thị đẳng huỷ tử ngữ thời ,các các tướng thị ,diện mục thảm ác 。phục
T01n0012_p0227b01║ tác thị ngôn :「chư thanh văn bật sô sắc tướng uy nghi ,nhi bất tịch tĩnh ,bất
T01n0012_p0227b02║ năng li tham ,vị đắc giải thoát ,bất năng kiến pháp ,bất năng thiện tri bỉ xuất
T01n0012_p0227b03║ li đạo ,bất năng chứng bỉ sở hướng thánh quả ,bỉ sở tập pháp ,phi chính đẳng
T01n0012_p0227b04║ chính giác sở thuyết 。」phát như thị đẳng huỷ tử ngữ ngôn hưng đấu tránh sự 。
T01n0012_p0227b05║ nhĩ thời ,tôn giả xá lợi tử ,tri thị sự dĩ ,tức tự tư niệm :「như
T01n0012_p0227b06║ lai đại sư ,yến ngoạ vị cửu ,bất ưng dĩ thị nhân duyên nhi bạch thế tôn 。」
T01n0012_p0227b07║ tác thị niệm dĩ ,cáo chư bật sô ngôn :「nhữ đẳng đương tri ,dị xứ hữu
T01n0012_p0227b08║ chư ngoại đạo ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,ư thanh văn bật sô ,nhi
T01n0012_p0227b09║ sinh khinh báng ,dục tác phá hoại ,dục hưng đấu tránh ,xuất phi pháp ngữ ,chủng
T01n0012_p0227b10║ chủng huỷ tử ,bỉ tác thị ngôn :『ngã sở tri pháp ,chư thanh văn nhân ,bất
T01n0012_p0227b11║ năng liễu tri ,bỉ sở hữu pháp ,ngã như thật tri ,tà hành thị nhữ ,chính
T01n0012_p0227b12║ hành thị ngã ,hữu lợi ích thị ngã ,vô lợi ích thị nhữ ,nhữ sở thuyết
T01n0012_p0227b13║ pháp ,tiền ngôn túng thị ,hậu ngôn tức phi ,hậu ngôn hoặc thị ,tiền ngôn hoàn
T01n0012_p0227b14║ phi ,nhi bất năng tác đại sư tử hống thuyết pháp lợi ích 。』chư bật sô !bỉ
T01n0012_p0227b15║ ni kiền đà nhạ đề tử đẳng ,dục hưng quảng đại đấu tránh nhân duyên ,phát như
T01n0012_p0227b16║ thị đẳng huỷ tử ngữ thời ,các các tướng thị ,diện mục thảm ác ,phục tác thị
T01n0012_p0227b17║ ngôn :『chư thanh văn bật sô ,sắc tướng uy nghi ,nhi bất tịch tĩnh ,bất năng li
T01n0012_p0227b18║ tham ,vị đắc giải thoát ,bất năng kiến pháp ,bất năng thiện tri bỉ xuất li đạo ,
T01n0012_p0227b19║ bất năng chứng bỉ sở hướng thánh quả ,bỉ sở tập pháp ,phi chính đẳng chính
T01n0012_p0227b20║ giác sở thuyết 。』phát như thị đẳng huỷ tử ngữ ngôn ,hưng đấu tránh sự 。chư bật
T01n0012_p0227b21║ sô !nhữ kim đương tri ,ngã đẳng chư thanh văn đại chúng ,giai thị li trần thanh
T01n0012_p0227b22║ tịnh tâm giả ,hiện chứng chư pháp ,thiện năng liễu tri chư xuất li đạo ,các các
T01n0012_p0227b23║ dĩ đắc sở chứng thánh quả 。ngã đẳng thanh văn ,sở tu tập pháp ,nhất nhất
T01n0012_p0227b24║ giai thị như lai đại sư .ưng cung .chính đẳng chính giác ,thân sở tuyên thuyết ,nhất
T01n0012_p0227b25║ nhất chân thật nhi vô hư vọng 。chư bật sô !đương tri phật sở tuyên thuyết ,
T01n0012_p0227b26║ vị khế kinh 、kì dạ 、kí biệt 、già đà 、bản sự 、bản sinh 、duyên khởi 、phương quảng 、hi
T01n0012_p0227b27║ pháp ,như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên
T01n0012_p0227b28║ thuyết nhi linh chúng sinh ,như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an
T01n0012_p0227b29║ lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c01║ 「phục thứ ,chư bật sô !đương tri nhất pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhất thiết chúng
T01n0012_p0227c02║ sinh ,giai y thực trụ ,thử vi nhất pháp 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn
T01n0012_p0227c03║ tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh ,như thuyết tu
T01n0012_p0227c04║ tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c05║ 「phục thứ ,nhị pháp thị phật sở thuyết 。vị nhất danh nhị sắc 。như thị đẳng pháp ,
T01n0012_p0227c06║ phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như
T01n0012_p0227c07║ thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0227c08║ 「phục thứ ,tam nghiệp thị phật sở thuyết 。vị nhất giả thân nghiệp ,nhị giả ngữ nghiệp ,
T01n0012_p0227c09║ tam giả ý nghiệp 。tức thử tam nghiệp ,phục hữu nhị chủng ,nhất thiện ,nhị bất
T01n0012_p0227c10║ thiện 。hà đẳng vi thiện ?vị thân nghiệp thiện hành 、ngữ nghiệp thiện hành 、ý nghiệp
T01n0012_p0227c11║ thiện hành 。hà danh bất thiện ?vị thân nghiệp bất thiện hành 、ngữ nghiệp bất thiện
T01n0012_p0227c12║ hành 、ý nghiệp bất thiện hành 。
T01n0012_p0227c13║ 「phục thứ ,tam bất thiện tư duy ,thị phật sở thuyết 。vị dục tư duy 、sân
T01n0012_p0227c14║ tư duy 、hại tư duy 。
T01n0012_p0227c15║ 「phục thứ ,tam thiện tư duy ,thị phật sở thuyết 。vị li dục tư duy 、vô sân
T01n0012_p0227c16║ tư duy 、bất hại tư duy 。
T01n0012_p0227c17║ 「phục thứ ,tam bất thiện căn ,thị phật sở thuyết 。vị tham bất thiện căn 、sân
T01n0012_p0227c18║ bất thiện căn 、si bất thiện căn 。
T01n0012_p0227c19║ 「phục thứ ,tam thiện căn ,thị phật sở thuyết 。vị vô tham thiện căn 、vô sân thiện
T01n0012_p0227c20║ căn 、vô si thiện căn 。
T01n0012_p0227c21║ 「phục thứ ,tam lậu ,thị phật sở thuyết 。vị dục lậu 、hữu lậu 、vô minh lậu 。
T01n0012_p0227c22║ 「phục thứ ,tam cầu ,thị phật sở thuyết 。vị dục cầu 、hữu cầu 、phạm hành cầu 。
T01n0012_p0227c23║ 「phục thứ ,tam ái ,thị phật sở thuyết 。vị dục ái 、sắc ái 、vô sắc
T01n0012_p0227c24║ ái 。
T01n0012_p0227c25║ 「phục thứ ,tam giới ,thị phật sở thuyết 。vị dục giới 、sắc giới 、vô sắc giới 。
T01n0012_p0227c26║ 「phục thứ ,tam bất thiện giới ,thị phật sở thuyết 。vị nhiễm dục giới 、sân khuể
T01n0012_p0227c27║ giới 、tổn hại giới 。
T01n0012_p0227c28║ 「phục thứ ,tam thiện giới ,thị phật sở thuyết 。vị vô dục giới 、vô sân giới 、
T01n0012_p0227c29║ bất hại giới 。
T01n0012_p0228a01║ 「phục thứ ,tam hữu ,thị phật sở thuyết 。vị dục hữu 、sắc hữu 、vô sắc hữu 。
T01n0012_p0228a02║ 「phục thứ ,tam tụ ,thị phật sở thuyết 。vị tà định tụ 、chính định tụ 、bất định
T01n0012_p0228a03║ tụ 。
T01n0012_p0228a04║ 「phục thứ ,tam thụ ,thị phật sở thuyết 。vị lạc thụ 、khổ thụ 、phi khổ lạc
T01n0012_p0228a05║ thụ 。
T01n0012_p0228a06║ 「phục thứ ,tam khổ ,thị phật sở thuyết 。vị luân hồi khổ 、khổ khổ 、hoại khổ 。
T01n0012_p0228a07║ 「phục thứ ,tam chủng dục sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hiện xứ dục dục sinh 、
T01n0012_p0228a08║ hoá lạc dục dục sinh 、tha hoá tự tại dục dục sinh 。
T01n0012_p0228a09║ 「phục thứ ,tam chủng lạc sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu chúng sinh sinh ,sinh
T01n0012_p0228a10║ dĩ thụ lạc ,như nhân trung nhất loại ,thị danh đệ nhất lạc sinh ;phục hữu
T01n0012_p0228a11║ chúng sinh ,trường thụ hỉ lạc ,thử lạc quảng đại ,đích duyệt khánh khoái ,như quang
T01n0012_p0228a12║ âm thiên ,thị danh đệ nhị lạc sinh ;phục hữu chúng sinh ,nãi chí tận thọ
T01n0012_p0228a13║ thụ khoái lạc túc ,như biến tịnh thiên ,thị danh đệ tam lạc sinh 。
T01n0012_p0228a14║ 「phục thứ ,tam chủng phúc sự thành tựu tuệ hành ,thị phật sở thuyết 。vị bố thí
T01n0012_p0228a15║ trang nghiêm thành tựu tuệ hành ,trì giới trang nghiêm thành tựu tuệ hành ,thiền định trang
T01n0012_p0228a16║ nghiêm thành tựu tuệ hành 。
T01n0012_p0228a17║ 「phục thứ ,tam tam ma địa ,thị phật sở thuyết 。vị hữu tầm hữu tứ tam ma
T01n0012_p0228a18║ địa 、vô tầm duy tứ tam ma địa 、vô tầm vô tứ tam ma địa 。
T01n0012_p0228a19║ phục hữu tam tam ma địa ,thị phật sở thuyết 。vị không giải thoát tam ma địa 、
T01n0012_p0228a20║ vô nguyện giải thoát tam ma địa ,vô tướng giải thoát tam ma địa 。
T01n0012_p0228a21║ 「phục thứ ,tam trụ ,thị phật sở thuyết 。vị thiên trụ 、phạm trụ 、thánh trụ 。
T01n0012_p0228a22║ 「phục thứ ,tam căn ,thị phật sở thuyết 。vị vị tri đương tri căn 、dĩ tri
T01n0012_p0228a23║ căn 、cụ tri căn 。
T01n0012_p0228a24║ 「phục thứ ,tam tăng thượng ,thị phật sở thuyết 。vị thế tăng thượng 、pháp tăng thượng 、
T01n0012_p0228a25║ ngã tăng thượng 。
T01n0012_p0228a26║ 「phục thứ ,tam phật ,thị phật sở thuyết 。vị quá khứ chư phật 、vị lai chư
T01n0012_p0228a27║ phật 、hiện tại chư phật 。
T01n0012_p0228a28║ 「phục thứ ,tam ngôn thuyết sự ,thị phật sở thuyết 。vị quá khứ ngôn thuyết sự 、vị
T01n0012_p0228a29║ lai ngôn thuyết sự 、hiện tại ngôn thuyết sự 。
T01n0012_p0228b01║ 「phục thứ ,tam nhãn ,thị phật sở thuyết 。vị nhục nhãn 、thiên nhãn 、tuệ nhãn 。
T01n0012_p0228b02║ 「phục thứ ,tam minh ,thị phật sở thuyết 。vị tú mệnh trí minh 、chúng sinh sinh
T01n0012_p0228b03║ diệt trí minh 、lậu tận trí minh 。
T01n0012_p0228b04║ 「phục thứ ,tam thông ,thị phật sở thuyết 。vị thần cảnh thông 、thuyết pháp thông 、giáo
T01n0012_p0228b05║ giới thông 。
T01n0012_p0228b06║ 「phục thứ ,tam bất tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị thân bất tịnh ,ngữ bất tịnh ,
T01n0012_p0228b07║ tâm bất tịnh 。
T01n0012_p0228b08║ 「phục thứ ,tam tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị thân tịnh 、ngữ tịnh 、tâm tịnh 。
T01n0012_p0228b09║ 「phục thứ ,tam học ,thị phật sở thuyết 。vị giới học 、định học 、tuệ học 。
T01n0012_p0228b10║ 「phục thứ ,tam phẩm ,thị phật sở thuyết 。vị giới phẩm 、định phẩm 、tuệ phẩm 。
T01n0012_p0228b11║ 「phục thứ ,tam hoả ,thị phật sở thuyết 。vị tham hoả 、sân hoả 、si hoả 。
T01n0012_p0228b12║ 「phục thứ ,tam phân vị ,thị phật sở thuyết 。vị sinh phân vị 、thành phân vị 、
T01n0012_p0228b13║ pháp phân vị 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như
T01n0012_p0228b14║ lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi
T01n0012_p0228b15║ ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0228b16║ 「phục thứ ,tứ niệm xứ quan ,thị phật sở thuyết 。vị quan thân bất tịnh ,vô
T01n0012_p0228b17║ sinh khởi tưởng ,điều phục vô minh ,li phiền não thụ ;quan thụ thị khổ 、quan
T01n0012_p0228b18║ tâm sinh diệt 、thiện quan chư pháp ,diệc phục như thị 。
T01n0012_p0228b19║ 「phục thứ ,tứ chính đoán ,thị phật sở thuyết 。vị dĩ sinh chư bất thiện pháp ,phát
T01n0012_p0228b20║ cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,giai tất đoán trừ ;vị sinh chư bất thiện
T01n0012_p0228b21║ pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,phòng linh bất khởi ;vị sinh chư
T01n0012_p0228b22║ thiện pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,nhi linh sinh khởi ;dĩ sinh
T01n0012_p0228b23║ chư thiện pháp ,phát cần tinh tấn ,nhiếp tâm chí niệm ,nhi linh nhất thiết tăng
T01n0012_p0228b24║ trường viên mãn 。thử danh tứ chính đoán 。
T01n0012_p0228b25║ 「phục thứ ,tứ thần túc ,thị phật sở thuyết 。vị dục tam ma địa đoán hành
T01n0012_p0228b26║ cụ túc thần túc ;tinh tấn tam ma địa đoán hành cụ túc thần túc ;tâm
T01n0012_p0228b27║ tam ma địa đoán hành cụ túc thần túc ;tuệ tam ma địa đoán hành cụ túc
T01n0012_p0228b28║ thần túc 。
T01n0012_p0228b29║ 「phục thứ ,tứ thiền định ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,dĩ năng li
T01n0012_p0228c01║ chư dục bất thiện pháp ,hữu tầm hữu tứ ,thử danh đệ nhất li sinh hỉ lạc
T01n0012_p0228c02║ định ;nhược phục bật sô ,chỉ tức tầm tứ ,nội tâm thanh tịnh ,an trụ nhất
T01n0012_p0228c03║ tưởng ,vô tầm vô tứ ,thử danh đệ nhị định sinh hỉ lạc định ;nhược phục
T01n0012_p0228c04║ bật sô ,bất tham ư hỉ ,trụ ư xả hành ,thân đắc khinh an diệu lạc ,
T01n0012_p0228c05║ thử danh đệ tam li hỉ diệu lạc định ;nhược phục bật sô ,đoán trừ lạc tưởng ,
T01n0012_p0228c06║ diệc vô khổ tưởng ,vô duyệt ý ,vô não ý ,vô khổ vô lạc ,thử danh
T01n0012_p0228c07║ đệ tứ xả niệm thanh tịnh định 。như thị đẳng danh vi tứ thiền định 。
T01n0012_p0228c08║ 「phục thứ ,tứ vô lượng ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,phát khởi từ
T01n0012_p0228c09║ tâm ,tiên ư đông phương hành từ ,nam 、tây bắc phương ,tứ duy thượng hạ ,diệc
T01n0012_p0228c10║ nhiên hành từ 。nhi bỉ từ tâm ,ư nhất thiết xứ 、nhất thiết thế giới 、
T01n0012_p0228c11║ nhất thiết chủng loại quảng đại vô lượng nhi vô biên tế ,diệc vô phân hạn 。
T01n0012_p0228c12║ thử danh từ vô lượng 。bi 、hỉ 、xả tam ,diệc phục như thị 。thử đẳng danh
T01n0012_p0228c13║ vi tứ vô lượng 。
T01n0012_p0228c14║ 「phục thứ ,tứ vô sắc định ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,li nhất
T01n0012_p0228c15║ thiết sắc ,vô đối vô ngại ,nhi vô tác ý ,quan vô biên không ,thử quan
T01n0012_p0228c16║ hành tướng ,danh không vô biên xứ định ;phục li không xứ ,nhi phi sở quan ,
T01n0012_p0228c17║ đãn quan vô biên thức ,thử quan hành tướng ,danh thức vô biên xứ định ;phục
T01n0012_p0228c18║ li thức xứ ,nhi phi sở quan ,đãn quan nhất thiết ,giai vô sở hữu ,thử
T01n0012_p0228c19║ quan hành tướng ,danh vô sở hữu xứ định ;phục li vô sở hữu xứ hành tướng ,
T01n0012_p0228c20║ danh vi phi tưởng phi phi tưởng xứ định 。như thị danh vi tứ vô sắc định 。
T01n0012_p0228c21║ 「phục thứ ,tứ trí ,thị phật sở thuyết 。vị pháp trí 、vô sinh trí 、đẳng trí
T01n0012_p0228c22║ tha 、tâm trí 。
T01n0012_p0228c23║ 「phục thứ ,tứ an trụ ,thị phật sở thuyết 。vị nhất thiết hành an trụ 、xả
T01n0012_p0228c24║ hành an trụ 、tịch tĩnh hành an trụ 、tuệ hành an trụ 。
T01n0012_p0228c25║ 「phục thứ ,tứ thánh đế ,thị phật sở thuyết 。vị khổ thánh đế 、khổ tập thánh
T01n0012_p0228c26║ đế 、khổ diệt thánh đế 、khổ diệt vãng hướng thánh đế 。
T01n0012_p0228c27║ 「phục thứ ,tứ chủng bố thí thanh tịnh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bố thí ,
T01n0012_p0228c28║ thí giả thanh tịnh ,phi thụ giả ;hoặc hữu bố thí ,thụ giả thanh tịnh ,phi
T01n0012_p0228c29║ thí giả ;hoặc hữu bố thí ,diệc phi thí giả 、diệc phi thụ giả ,vị sở
T01n0012_p0229a01║ thí thanh tịnh ;hoặc hữu bố thí ,thí giả thụ giả nhị câu thanh tịnh 。
T01n0012_p0229a02║ 「phục thứ ,tứ sinh ,thị phật sở thuyết 。vị thai sinh 、noãn sinh 、thấp sinh 、hoá sinh 。
T01n0012_p0229a03║ 「phục thứ ,tứ chủng mẫu thai sự ,thị phật sở thuyết 。vị hữu năng liễu tri nhập
T01n0012_p0229a04║ mẫu thai sự 、trụ mẫu thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ nhất mẫu
T01n0012_p0229a05║ thai sự ;hữu năng liễu tri nhập mẫu thai sự 、trụ mẫu thai sự ,bất năng liễu
T01n0012_p0229a06║ tri xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ nhị mẫu thai sự ;hữu năng liễu tri nhập
T01n0012_p0229a07║ mẫu thai sự ,bất năng liễu tri trụ mẫu thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử
T01n0012_p0229a08║ danh đệ tam mẫu thai sự ;hữu bất năng liễu tri nhập mẫu thai sự 、trụ mẫu
T01n0012_p0229a09║ thai sự 、xuất mẫu thai sự ,thử danh đệ tứ mẫu thai sự 。như thị đẳng danh
T01n0012_p0229a10║ vi tứ chủng mẫu thai sự 。
T01n0012_p0229a11║ 「phục thứ ,tứ thức trụ ,thị phật sở thuyết 。vị sắc sinh 、sắc duyên 、sắc trụ ,hỉ
T01n0012_p0229a12║ hành quảng đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;thụ sinh 、thụ duyên 、thụ trụ ,hỉ hành
T01n0012_p0229a13║ quảng đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;tưởng sinh 、tưởng duyên 、tưởng trụ ,hỉ hành quảng
T01n0012_p0229a14║ đại tăng trường ,thị thức sở trụ ;hành sinh 、hành duyên 、hành trụ ,hỉ hành quảng đại
T01n0012_p0229a15║ tăng trường ,thị thức sở trụ 。như thị đẳng danh vi tứ thức trụ 。
T01n0012_p0229a16║ 「phục thứ ,tứ pháp cú ,thị phật sở thuyết 。vị thần thông pháp cú 、li khuể
T01n0012_p0229a17║ pháp cú 、bình đẳng pháp cú 、bình đẳng tam ma địa pháp cú 。
T01n0012_p0229a18║ 「phục thứ ,tứ sa ma na nẵng pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhược hiện tại lạc ,
T01n0012_p0229a19║ thử vi khổ báo ;nhược hiện tại khổ ,thử vi khổ báo ;nhược hiện tại khổ ,
T01n0012_p0229a20║ thử vi lạc báo ;nhược hiện tại lạc ,thử vi lạc báo 。thử danh tứ sa
T01n0012_p0229a21║ ma na nẵng pháp 。
T01n0012_p0229a22║ 「phục thứ ,tứ hướng ,thị phật sở thuyết 。vị vô nhẫn 、nhẫn 、điều phục 、tịch tĩnh 。
T01n0012_p0229a23║ 「phục thứ ,tứ thần thông đạo ,thị phật sở thuyết 。vị khổ trì hoãn thần thông 、
T01n0012_p0229a24║ khổ tốc tật thần thông 、lạc trì hoãn thần thông 、lạc tốc tật thần thông 。
T01n0012_p0229a25║ 「phục thứ ,tứ dự lưu thân ,thị phật sở thuyết 。vị hữu nhất loại dự lưu ,
T01n0012_p0229a26║ ư phật như lai tín tâm bất hoại ,bất huỷ sa môn bà la môn thiên
T01n0012_p0229a27║ nhân ma phạm ,liễu tri thế pháp ;hữu nhất loại dự lưu ,tâm đắc thanh tịnh ,
T01n0012_p0229a28║ chứng đắc phật pháp ,chính kiến chính hành ,các các liễu tri tự sở tu pháp ;
T01n0012_p0229a29║ hữu nhất loại dự lưu ,tâm sinh hỉ lạc ,kiến tại gia giả cập bỉ xuất gia
T01n0012_p0229b01║ trì tịnh giới giả ,tâm sinh tôn kính ;hữu nhất loại dự lưu ,tự tu tịnh
T01n0012_p0229b02║ giới ,cụ túc bất hoại ,trí tuệ minh lợi ,thiện tướng tịch tĩnh 。như thị đẳng
T01n0012_p0229b03║ danh vi tứ dự lưu thân 。
T01n0012_p0229b04║ 「phục thứ ,tứ sa môn quả ,thị phật sở thuyết 。vị tu đà hoàn quả 、tư
T01n0012_p0229b05║ đà hàm quả 、a na hàm quả 、a la hán quả 。
T01n0012_p0229b06║ 「phục thứ ,tứ thủ ,thị phật sở thuyết 。vị dục thủ 、kiến thủ 、giới cấm thủ 、
T01n0012_p0229b07║ ngã ngữ thủ 。
T01n0012_p0229b08║ 「phục thứ ,tứ tam ma địa tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị hữu kiến pháp đắc lạc
T01n0012_p0229b09║ hành chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng ;hữu tri kiến chuyển ,thử vi tam ma
T01n0012_p0229b10║ địa tưởng ;hữu tuệ phân biệt chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng ;hữu thân đắc lậu
T01n0012_p0229b11║ tận chuyển ,thử vi tam ma địa tưởng 。
T01n0012_p0229b12║ 「phục thứ ,tứ lực ,thị phật sở thuyết 。vị tuệ lực 、tinh tấn lực 、vô ngại
T01n0012_p0229b13║ lực 、nhiếp lực 。
T01n0012_p0229b14║ 「phục thứ ,tứ bổ đặc già la ,thị phật sở thuyết 。hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b15║ vị ngã năng tu hành 、ngã trì giới 、ngã như pháp tướng ưng ,phi tha năng tu
T01n0012_p0229b16║ hành 、phi tha trì giới 、phi tha như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b17║ vị tha năng tu hành 、tha trì giới 、tha như pháp tướng ưng ,phi ngã năng tu
T01n0012_p0229b18║ hành 、phi ngã trì giới 、phi ngã như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b19║ vị ngã năng tu hành 、tha diệc năng tu hành ,ngã trì giới 、tha diệc trì giới ,
T01n0012_p0229b20║ ngã như pháp tướng ưng 、tha diệc như pháp tướng ưng ;hữu bổ đặc già la ,
T01n0012_p0229b21║ vị ngã bất năng tu hành 、tha diệc bất năng tu hành ,ngã bất trì giới 、
T01n0012_p0229b22║ tha diệc bất trì giới ,ngã bất như pháp tướng ưng 、tha diệc bất như pháp tướng
T01n0012_p0229b23║ ưng 。như thị đẳng danh vi tứ bổ đặc già la 。
T01n0012_p0229b24║ 「phục thứ ,tứ tùy chúng sự ,thị phật sở thuyết 。vị dữ chúng đồng nhất trụ xứ 、
T01n0012_p0229b25║ dữ chúng đồng nhất ẩm thực 、dữ chúng đồng nhất sám hối 、dữ chúng đồng nhất thụ dụng 。
T01n0012_p0229b26║ 「phục thứ ,tứ đại luân ,thị phật sở thuyết 。vị thiện thuyết diệu pháp 、y chỉ
T01n0012_p0229b27║ chính sĩ 、nguyện tâm bình đẳng 、tu tiên tuệ hành 。
T01n0012_p0229b28║ 「phục thứ ,tứ nhiếp pháp ,thị phật sở thuyết 。vị bố thí 、ái ngữ 、lợi hành 、
T01n0012_p0229b29║ đồng sự 。
T01n0012_p0229c01║ 「phục thứ ,tứ vô ngại giải ,thị phật sở thuyết 。vị nghĩa vô ngại giải 、pháp
T01n0012_p0229c02║ vô ngại giải 、lạc thuyết vô ngại giải 、biện tài vô ngại giải 。
T01n0012_p0229c03║ 「phục thứ ,tứ phiền não ,thị phật sở thuyết 。vị dục phiền não 、hữu phiền não 、
T01n0012_p0229c04║ kiến phiền não 、vô minh phiền não 。
T01n0012_p0229c05║ 「phục thứ ,tứ hành ,thị phật sở thuyết 。vị dục hành 、hữu hành 、kiến hành 、
T01n0012_p0229c06║ vô minh hành 。
T01n0012_p0229c07║ 「phục thứ ,tứ thân tụ ,thị phật sở thuyết 。vị vô minh thân tụ 、sân thân
T01n0012_p0229c08║ tụ 、giới cấm thủ thân tụ 、nhất thiết trước thân tụ 。
T01n0012_p0229c09║ 「phục thứ ,tứ ái sinh ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ,nhân bỉ y
T01n0012_p0229c10║ phục nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức sinh thủ trước 。hữu bật sô ,
T01n0012_p0229c11║ nhân bỉ ẩm thực ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức sinh thủ trước 。
T01n0012_p0229c12║ hữu bật sô ,nhân toạ ngoạ cụ ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm khởi cố ,tức
T01n0012_p0229c13║ sinh thủ trước 。hữu bật sô ,nhân chư thụ dụng ,nhi sinh ái tâm ,ái tâm
T01n0012_p0229c14║ khởi cố ,tức sinh thủ trước 。thử danh tứ ái sinh 。
T01n0012_p0229c15║ 「phục thứ ,tứ thực ,thị phật sở thuyết 。vị đoạn thực 、xúc thực 、tư thực 、thức
T01n0012_p0229c16║ thực 。
T01n0012_p0229c17║ 「phục thứ ,tứ bất hộ ,thị phật sở thuyết 。vị như lai bất hộ thân nghiệp ,
T01n0012_p0229c18║ thân li chư quá 。như lai bất hộ ngữ nghiệp ,ngữ li chư quá 。như lai bất
T01n0012_p0229c19║ hộ ý nghiệp ,ý li chư quá 。như lai bất hộ thọ mệnh ,mệnh vô tổn giảm 。
T01n0012_p0229c20║ 「phục thứ ,tứ điên đảo ,thị phật sở thuyết 。vị vô thường vị thường ,thị cố
T01n0012_p0229c21║ sinh khởi tưởng điên đảo 、tâm điên đảo 、kiến điên đảo 。dĩ khổ vị lạc ,thị cố
T01n0012_p0229c22║ sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến đảo 。vô ngã vị ngã ,thị cố sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến
T01n0012_p0229c23║ đảo 。bất tịnh vị tịnh ,thị cố sinh khởi tưởng 、tâm 、kiến đảo 。như thị đẳng
T01n0012_p0229c24║ danh vi tứ điên đảo 。
T01n0012_p0229c25║ 「phục thứ ,tứ ác ngữ ngôn ,thị phật sở thuyết 。vị vọng ngôn 、ỷ ngữ 、lưỡng
T01n0012_p0229c26║ thiệt 、ác khẩu 。
T01n0012_p0229c27║ 「phục thứ ,tứ thiện ngữ ngôn ,thị phật sở thuyết 。vị như thật ngữ 、chất trực
T01n0012_p0229c28║ ngữ 、bất lưỡng thiệt ngữ 、y pháp ngữ 。
T01n0012_p0229c29║ 「phục thứ ,tứ phi a duệ la hành ,thị phật sở thuyết 。vị bất kiến ngôn kiến 、
T01n0012_p0230a01║ bất văn ngôn văn 、thất niệm ngôn kí niệm 、bất tri ngôn tri 。
T01n0012_p0230a02║ 「phục thứ ,tứ a duệ la hành ,thị phật sở thuyết 。vị thật kiến ngôn kiến 、thật
T01n0012_p0230a03║ văn ngôn văn 、bất thất niệm ngôn kí niệm 、thật tri ngôn tri 。
T01n0012_p0230a04║ 「phục thứ ,tứ kí ,thị phật sở thuyết 。vị nhất hướng kí 、phân biệt kí 、phản
T01n0012_p0230a05║ vấn kí 、mặc nhiên kí 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng
T01n0012_p0230a06║ sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm
T01n0012_p0230a07║ hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0230a08║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển thượng
Tized Version
T01n0012_p0230a09║
T01n0012_p0230a10║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển hạ
T01n0012_p0230a11║
T01n0012_p0230a12║   tây thiên dịch kinh tam tạng triêu phụng đại phu thí quang lộc
T01n0012_p0230a13║   khanh truyền pháp đại sư tứ tử thần thí hộ phụng chiếu dịch
T01n0012_p0230a14║ 「phục thứ ,chư bật sô !đương tri ngũ thủ uẩn ,thị phật sở thuyết 。vị sắc
T01n0012_p0230a15║ thủ uẩn 、thụ thủ uẩn 、tưởng thủ uẩn 、hành thủ uẩn 、thức thủ uẩn 。
T01n0012_p0230a16║ 「phục thứ ,ngũ dục ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn kiến ư sắc ,tâm hỉ lạc
T01n0012_p0230a17║ dục ,dĩ lạc dục tâm thủ trước sắc trần 。nhĩ văn ư thanh 、tị khứu ư
T01n0012_p0230a18║ hương 、thiệt liễu ư vị 、thân giác ư xúc ,diệc phục như thị 。
T01n0012_p0230a19║ 「phục thứ ,ngũ chướng ,thị phật sở thuyết 。vị lạc dục chướng 、sân khuể chướng 、thụy
T01n0012_p0230a20║ miên chướng 、ác tác chướng 、nghi hoặc chướng 。
T01n0012_p0230a21║ 「phục thứ ,ngũ chủng phiền não phân kế ,thị phật sở thuyết 。vị lạc dục phiền não
T01n0012_p0230a22║ phân kế 、sân khuể phiền não phân kế 、hữu thân kiến phiền não phân kế 、giới
T01n0012_p0230a23║ cấm thủ phiền não phân kế 、nghi hoặc phiền não phân kế 。
T01n0012_p0230a24║ 「phục thứ ,ngũ khan ,thị phật sở thuyết 。vị ẩm thực khan 、thiện sự khan 、lợi
T01n0012_p0230a25║ dưỡng khan 、sắc tướng khan 、pháp khan 。
T01n0012_p0230a26║ 「phục thứ ,ngũ thụ căn ,thị phật sở thuyết 。vị lạc thụ căn 、khổ thụ căn 、
T01n0012_p0230a27║ hỉ thụ căn 、ưu thụ căn 、xả thụ căn 。
T01n0012_p0230a28║ 「phục thứ ,ngũ thắng căn ,thị phật sở thuyết 。vị tín căn 、tinh tấn căn 、niệm
T01n0012_p0230a29║ căn 、định căn 、tuệ căn 。
T01n0012_p0230b01║ 「phục thứ ,ngũ lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín lực 、tinh tấn lực 、niệm lực 、
T01n0012_p0230b02║ định lực 、tuệ lực 。
T01n0012_p0230b03║ 「phục thứ ,ngũ học lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín học lực 、tinh tấn học
T01n0012_p0230b04║ lực 、niệm học lực 、định học lực 、tuệ học lực 。
T01n0012_p0230b05║ 「phục thứ ,ngũ xuất li giới ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô cụ đa văn
T01n0012_p0230b06║ giả ,bất năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li dục ,tùy chư dục
T01n0012_p0230b07║ cảnh ,khởi sở dục tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử
T01n0012_p0230b08║ duyên ,hậu phục năng quan sở hữu dục cảnh ,khởi li dục tâm ,dục tâm thối
T01n0012_p0230b09║ một ,ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm
T01n0012_p0230b10║ khởi ,nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ vô dục tâm 。dĩ thị nghĩa
T01n0012_p0230b11║ cố ,do dục vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,
T01n0012_p0230b12║ bất năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li sân ,ư vi ngại cảnh ,
T01n0012_p0230b13║ khởi sân khuể tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b14║ hậu phục năng quan chư vi ngại cảnh ,khởi li sân tâm ,sân tâm thối một ,
T01n0012_p0230b15║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b16║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ vô sân tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b17║ do sân vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230b18║ năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị năng li hại ,ư bất khả ý cảnh ,
T01n0012_p0230b19║ nhi khởi hại tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b20║ hậu phục năng quan chư bất khả ý cảnh ,khởi bất hại tâm ,hại tâm thối một ,
T01n0012_p0230b21║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b22║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ bất hại tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b23║ do hại vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230b24║ năng kiến khổ ,kì tâm dong thụ ,vị li sắc tướng ,ư chư sắc cảnh ,
T01n0012_p0230b25║ khởi trước sắc tâm ,bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,
T01n0012_p0230b26║ hậu phục năng quan bỉ sắc cảnh giới ,khởi li sắc tâm ,sắc tâm thối một ,
T01n0012_p0230b27║ ái lạc giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,
T01n0012_p0230b28║ nãi năng viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ li sắc tâm 。dĩ thị nghĩa cố ,
T01n0012_p0230b29║ do sắc vi duyên ,dẫn sinh vô lậu 。hữu bật sô cụ đa văn giả ,bất
T01n0012_p0230c01║ năng kiến khổ ,chấp trước hữu thân ,vị li thân tướng ,nhi ư hữu thân ,khởi
T01n0012_p0230c02║ thật hữu tưởng bất thối bất một ,vị năng giải thoát ;tức dĩ thử duyên ,hậu phục
T01n0012_p0230c03║ năng quan hữu thân đương diệt ,khởi thân diệt tưởng ,chấp tâm thối một ,ái lạc
T01n0012_p0230c04║ giải thoát ,thiện tác chính hành ,đắc tâm giải thoát ;giải thoát tâm khởi ,nãi năng
T01n0012_p0230c05║ viễn li bất tướng ưng pháp ,trụ thân diệt tưởng 。dĩ thị nghĩa cố ,hữu thân vi
T01n0012_p0230c06║ duyên ,dẫn sinh vô lậu 。như thị đẳng danh vi ngũ xuất li giới 。
T01n0012_p0230c07║ 「phục thứ ,ngũ giải thoát xứ ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ư thuyết
T01n0012_p0230c08║ pháp sư sở thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,tạm
T01n0012_p0230c09║ vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự tức đắc lợi ích ;nhược thời văn sư
T01n0012_p0230c10║ tuyên thuyết chính pháp ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,
T01n0012_p0230c11║ vị năng quảng đại thính thụ kí niệm ,đãn ư kì trung ,năng tri nhất pháp ,
T01n0012_p0230c12║ tùy tri nhất pháp ,tức giải nhất nghĩa ,nhược bất giải kì nghĩa ,tức bất năng
T01n0012_p0230c13║ ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu kì nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,
T01n0012_p0230c14║ dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng
T01n0012_p0230c15║ ưng ,do lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,
T01n0012_p0230c16║ năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần li
T01n0012_p0230c17║ tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm
T01n0012_p0230c18║ hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư thuyết
T01n0012_p0230c19║ pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,tạm
T01n0012_p0230c20║ vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì sở
T01n0012_p0230c21║ văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ;tùy sinh bỉ tâm ,năng ư
T01n0012_p0230c22║ kì trung ,quảng đại thính thụ 、quảng đại kí niệm ,tùy tri chư pháp ,tức giải
T01n0012_p0230c23║ chư nghĩa ,nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;
T01n0012_p0230c24║ thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,dĩ hỉ tâm cố ,thân đắc
T01n0012_p0230c25║ khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng ưng ,do lạc thụ cố ,tâm
T01n0012_p0230c26║ trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng như thật tri ,phục như thật
T01n0012_p0230c27║ quan ,như thật quan cố ,tức li trần li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát
T01n0012_p0230c28║ trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,
T01n0012_p0230c29║ bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa
T01n0012_p0231a01║ sự ,tôn trùng cung kính tu tập phạm hành ,tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân
T01n0012_p0231a02║ cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi
T01n0012_p0231a03║ trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,nhi năng quảng đại thính thụ kí niệm ,phục
T01n0012_p0231a04║ năng nhất nhất như thật giải liễu chư nghĩa ,quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,
T01n0012_p0231a05║ nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố
T01n0012_p0231a06║ giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,
T01n0012_p0231a07║ do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam
T01n0012_p0231a08║ ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật
T01n0012_p0231a09║ quan cố ,tức li trần li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc
T01n0012_p0231a10║ ngã sinh dĩ tận ,phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu
T01n0012_p0231a11║ bật sô ư thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu
T01n0012_p0231a12║ tập phạm hành ,tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;
T01n0012_p0231a13║ tùy kì sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,
T01n0012_p0231a14║ nhi năng quảng đại thính thụ kí niệm ,phục năng tâm trụ nhất cảnh ,bất thối bất
T01n0012_p0231a15║ một ,ư sở văn pháp ,tùy tầm tùy tứ ,phát sinh chính tuệ ;tùy khởi
T01n0012_p0231a16║ tầm tứ ,tức ư chư pháp ,nhất nhất liễu tri ,tùy tri chư pháp ,tức
T01n0012_p0231a17║ giải chư nghĩa ,quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,nhược bất giải chư nghĩa ,
T01n0012_p0231a18║ tức bất năng ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh
T01n0012_p0231a19║ hoan hỉ ,dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc
T01n0012_p0231a20║ thụ tướng ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm
T01n0012_p0231a21║ cố ,năng như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần
T01n0012_p0231a22║ li tham ,đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,
T01n0012_p0231a23║ phạm hành dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。hữu bật sô ,ư
T01n0012_p0231a24║ thuyết pháp sư sở ,thân cận thừa sự ,tôn trùng cung kính ,tu tập phạm hành ,
T01n0012_p0231a25║ tạm vô chỉ tức ,tùy kì thân cận thừa sự ,tức đắc văn pháp ;tùy kì
T01n0012_p0231a26║ sở văn ,tâm sinh hỉ lạc ,khởi trùng pháp tưởng ,tùy sinh bỉ tâm ,nhi năng
T01n0012_p0231a27║ quảng đại thính thụ kí niệm ,tâm trụ nhất cảnh ,bất thối bất một ,ư sở
T01n0012_p0231a28║ văn pháp ,tùy tầm tùy tứ ,phát sinh chính tuệ ,dĩ phục năng ư bỉ biệt
T01n0012_p0231a29║ tam ma địa môn ,thiện trụ nhiếp tâm ,tùy sở trụ tâm ,chuyển phục tăng thắng ,
T01n0012_p0231b01║ tức ư chư pháp ,nhất nhất liễu tri ,tùy tri chư pháp ,tức giải chư nghĩa ,
T01n0012_p0231b02║ quảng vi tha nhân phân biệt diễn thuyết ,nhược bất giải chư nghĩa ,tức bất năng
T01n0012_p0231b03║ ư pháp nhi sinh hỉ tâm ;thị cố giải liễu chư nghĩa ,tâm sinh hoan hỉ ,
T01n0012_p0231b04║ dĩ tâm hỉ cố ,thân đắc khinh an ,do thân khinh an ,tức lạc thụ tướng
T01n0012_p0231b05║ ưng ,dĩ lạc thụ cố ,tâm trụ tam ma hứ đa ;trụ bỉ tâm cố ,năng
T01n0012_p0231b06║ như thật tri ,phục như thật quan ,như thật quan cố ,tức li trần li tham ,
T01n0012_p0231b07║ đắc giải thoát trí ;giải thoát trí khởi ,tức đắc ngã sinh dĩ tận ,phạm hành
T01n0012_p0231b08║ dĩ lập ,sở tác dĩ biện ,bất thụ hậu hữu 。như thị đẳng danh vi ngũ
T01n0012_p0231b09║ giải thoát xứ 。
T01n0012_p0231b10║ 「phục thứ ,ngũ thú ,thị phật sở thuyết 。vị địa ngục 、ngạ quỷ 、súc sinh 、nhân 、
T01n0012_p0231b11║ thiên 。
T01n0012_p0231b12║ 「phục thứ ,ngũ tịnh cư ,thị phật sở thuyết 。vị vô phiền 、vô nhiệt 、thiện kiến 、
T01n0012_p0231b13║ thiện hiện 、sắc cứu cánh 。
T01n0012_p0231b14║ 「phục thứ ,ngũ sĩ phu nhập pháp ,thị phật sở thuyết 。vị trung nhập 、sinh nhập 、
T01n0012_p0231b15║ hữu hành nhập 、vô hành nhập 、thượng lưu nhập ,thử danh ngũ sĩ phu nhập pháp 。
T01n0012_p0231b16║ như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,
T01n0012_p0231b17║ nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên
T01n0012_p0231b18║ nhân thế gian 。
T01n0012_p0231b19║ 「phục thứ ,nội lục xứ ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xứ 、nhĩ xứ 、tị xứ 、
T01n0012_p0231b20║ thiệt xứ 、thân xứ 、ý xứ 。
T01n0012_p0231b21║ 「phục thứ ,ngoại lục xứ ,thị phật sở thuyết 。vị sắc xứ 、thanh xứ 、hương xứ 、
T01n0012_p0231b22║ vị xứ 、xúc xứ 、pháp xứ 。
T01n0012_p0231b23║ 「phục thứ ,lục thức ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn thức 、nhĩ thức 、tị thức 、
T01n0012_p0231b24║ thiệt thức 、thân thức 、ý thức 。
T01n0012_p0231b25║ 「phục thứ ,lục xúc ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xúc 、nhĩ xúc 、tị xúc 、
T01n0012_p0231b26║ thiệt xúc 、thân xúc 、ý xúc 。
T01n0012_p0231b27║ 「phục thứ ,lục thụ ,thị phật sở thuyết 。vị nhãn xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、
T01n0012_p0231b28║ nhĩ xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、tị xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、thiệt
T01n0012_p0231b29║ xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、thân xúc vi duyên sở sinh chư thụ 、ý xúc
T01n0012_p0231c01║ vi duyên sở sinh chư thụ 。
T01n0012_p0231c02║ 「phục thứ ,lục tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị sắc tưởng 、thanh tưởng 、hương tưởng 、
T01n0012_p0231c03║ vị tưởng 、xúc tưởng 、pháp tưởng 。
T01n0012_p0231c04║ 「phục thứ ,lục ái ,thị phật sở thuyết 。vị sắc ái 、thanh ái 、hương ái 、
T01n0012_p0231c05║ vị ái 、xúc ái 、pháp ái 。
T01n0012_p0231c06║ 「phục thứ ,lục duyệt ý xứ ,thị phật sở thuyết 。vị kiến khả ái sắc ,thị
T01n0012_p0231c07║ duyệt ý xứ ;văn khả ái thanh ,thị duyệt ý xứ ;khứu khả ái hương ,thị
T01n0012_p0231c08║ duyệt ý xứ ;liễu khả ái vị ,thị duyệt ý xứ ;giác khả ái xúc ,thị
T01n0012_p0231c09║ duyệt ý xứ ;phân biệt thiện pháp ,thị duyệt ý xứ 。
T01n0012_p0231c10║ 「phục thứ ,lục bất duyệt ý xứ ,thị phật sở thuyết 。vị kiến bất khả ái sắc ,
T01n0012_p0231c11║ thị bất duyệt ý xứ ;văn bất khả ái thanh ,thị bất duyệt ý xứ ;khứu
T01n0012_p0231c12║ bất khả ái hương ,thị bất duyệt ý xứ ;liễu bất khả ái vị ,thị bất
T01n0012_p0231c13║ duyệt ý xứ ;giác bất khả ái xúc ,thị bất duyệt ý xứ ;phân biệt bất
T01n0012_p0231c14║ thiện pháp ,thị bất duyệt ý xứ 。
T01n0012_p0231c15║ 「phục thứ ,lục xả hành ,thị phật sở thuyết 。vị kiến sắc hành thị sắc xả xứ 、
T01n0012_p0231c16║ văn thanh hành thị thanh xả xứ 、khứu hương hành thị hương xả xứ 、liễu vị hành
T01n0012_p0231c17║ thị vị xả xứ 、giác xúc hành thị xúc xả xứ 、tri pháp hành thị pháp xả
T01n0012_p0231c18║ xứ 。
T01n0012_p0231c19║ 「phục thứ ,lục niệm ,thị phật sở thuyết 。vị niệm phật ,niệm pháp 、niệm tăng 、
T01n0012_p0231c20║ niệm giới 、niệm thí 、niệm thiên 。
T01n0012_p0231c21║ 「phục thứ ,lục hành ,thị phật sở thuyết 。vị kiến hành 、văn hành 、lợi ích hành 、
T01n0012_p0231c22║ học hành 、phân biệt hành 、niệm hành 。
T01n0012_p0231c23║ 「phục thứ ,lục li trần pháp ,thị phật sở thuyết 。vị nhược bật sô ,hiện trụ
T01n0012_p0231c24║ thân nghiệp hành từ ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;
T01n0012_p0231c25║ hữu bật sô ,hiện trụ ngữ nghiệp hành từ ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,
T01n0012_p0231c26║ kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,hiện trụ ý nghiệp hành từ ,tùng sơ tu
T01n0012_p0231c27║ tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,như pháp thụ lợi ,
T01n0012_p0231c28║ như pháp khí thực ,tùy hữu sở đắc như pháp nhi thực ,nhâm trì tự hành ,
T01n0012_p0231c29║ viễn li phi pháp ,tùng sơ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;
T01n0012_p0232a01║ hữu bật sô ,tu tịnh giới hành ,bất huỷ bất khuyết ,li chư quá thất ,tăng
T01n0012_p0232a02║ ích thiện lực ,tùy chư sở hành ,giới hành cụ túc ,tùng sơ tu tập sở
T01n0012_p0232a03║ hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại ;hữu bật sô ,bất trước thân kiến ,tác xuất
T01n0012_p0232a04║ li tưởng ,cầu đoán khổ tận ,tùy chư sở hành ,bất trụ chư kiến ,tùng sơ
T01n0012_p0232a05║ tu tập sở hữu phạm hành ,kiên cố bất hoại 。như thị đẳng danh vi lục li
T01n0012_p0232a06║ trần pháp 。
T01n0012_p0232a07║ 「phục thứ ,lục chủng đấu tránh căn bản ,thị phật sở thuyết 。vị hữu nhất loại bổ
T01n0012_p0232a08║ đặc già la ,tự lạc tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác tội nhân ,thường
T01n0012_p0232a09║ dục tha nhân ái kính ư kỉ ;hữu nhất loại bổ đặc già la ,tự lạc
T01n0012_p0232a10║ tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác tội nhân ,thường dục tha nhân ái kính
T01n0012_p0232a11║ ư kỉ ,hựu phục bất tôn kính phật 、bất tôn kính pháp 、bất năng quan pháp ;
T01n0012_p0232a12║ hữu nhất loại bổ đặc già la ,tự lạc tác tội ,hựu lạc thân cận bỉ tác
T01n0012_p0232a13║ tội nhân ,thường dục tha nhân ái kính ư kỉ ,hựu phục lạc dục dữ tăng đấu
T01n0012_p0232a14║ tránh ;hữu nhất loại bổ đặc già la ,cụ hữu siểm 、cuống 、khan 、tật 、phú đẳng chư
T01n0012_p0232a15║ tùy phiền não ,cập thân kiến 、tà kiến 、biên kiến ,kiến thủ bất năng viễn li ;hữu
T01n0012_p0232a16║ nhất loại bổ đặc già la ,cụ thân kiến đẳng khởi điên đảo tâm ,hựu phục
T01n0012_p0232a17║ bất tôn kính phật 、bất tôn kính pháp 、bất năng quan pháp ;hữu nhất loại bổ đặc
T01n0012_p0232a18║ già la ,cụ thân kiến đẳng ,khởi điên đảo tâm ,hựu phục thường lạc dữ tăng
T01n0012_p0232a19║ đấu tránh 。như thị đẳng danh vi lục chủng đấu tránh căn bản 。
T01n0012_p0232a20║ 「phục thứ ,lục chủng đối trị xuất li giới ,thị phật sở thuyết 。vị hữu bật sô ,
T01n0012_p0232a21║ tác như thị ngôn :『ngã tu từ tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai
T01n0012_p0232a22║ như thật tri ,phát khởi tinh tấn từ tâm đối trị ,ngã ư sân tâm ,nhi
T01n0012_p0232a23║ tất năng tận 。vi do như thị từ tâm giải thoát quan cố ,sở hữu sân tâm
T01n0012_p0232a24║ vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ từ tâm hiện tiền ,thị cố sân tâm bất
T01n0012_p0232a25║ ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ từ tâm xuất li
T01n0012_p0232a26║ nhân cố 。hữu bật sô ,tác như thị ngôn :『ngã tu bi tâm giải thoát quan ,
T01n0012_p0232a27║ tùy sở tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi tinh tấn bi tâm đối trị ,
T01n0012_p0232a28║ ngã ư hại tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị bi tâm giải thoát
T01n0012_p0232a29║ quan cố ,sở hữu hại tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ bi tâm
T01n0012_p0232b01║ hiện tiền ,thị cố hại tâm bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ
T01n0012_p0232b02║ cố ?do bỉ bi tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác như thị ngôn :
T01n0012_p0232b03║ 『ngã tu hỉ tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi
T01n0012_p0232b04║ tinh tấn hỉ tâm đối trị ,ngã ư bất hỉ tâm ,nhi tất năng tận 。vi
T01n0012_p0232b05║ do như thị hỉ tâm giải thoát quan cố ,sở hữu bất hỉ tâm ,vô xứ dong
T01n0012_p0232b06║ thụ 。』nhi đãn quan bỉ hỉ tâm hiện tiền ,thị cố bất hỉ tâm bất ư
T01n0012_p0232b07║ thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ hỉ tâm xuất li nhân cố 。
T01n0012_p0232b08║ hữu bật sô ,tác như thị ngôn :『ngã tu xả tâm giải thoát quan ,tùy sở
T01n0012_p0232b09║ tác sự ,giai như thật tri ,phát khởi tinh tấn xả tâm đối trị ,ngã ư
T01n0012_p0232b10║ dục tham chi tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị xả tâm giải thoát quan
T01n0012_p0232b11║ cố ,sở hữu dục tham chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ xả
T01n0012_p0232b12║ tâm hiện tiền ,thị cố dục tham chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh
T01n0012_p0232b13║ khởi 。hà dĩ cố ?do bỉ xả tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác
T01n0012_p0232b14║ như thị ngôn :『ngã tu vô tướng tâm giải thoát quan ,tùy sở tác sự ,giai như
T01n0012_p0232b15║ thật tri ,phát khởi tinh tấn vô tướng tâm đối trị ,ngã ư thủ tướng chi
T01n0012_p0232b16║ tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị vô tướng tâm giải thoát quan cố ,sở
T01n0012_p0232b17║ hữu thủ tướng chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ vô tướng tâm hiện
T01n0012_p0232b18║ tiền ,thị cố thủ tướng chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà
T01n0012_p0232b19║ dĩ cố ?do bỉ vô tướng tâm xuất li nhân cố 。hữu bật sô ,tác như
T01n0012_p0232b20║ thị ngôn :『ngã tu quyết định hành ,dĩ quyết định pháp đối trị ,ngã ư nghi
T01n0012_p0232b21║ hoặc chi tâm ,nhi tất năng tận 。vi do như thị quyết định hành cố ,sở
T01n0012_p0232b22║ hữu nghi hoặc chi tâm ,vô xứ dong thụ 。』nhi đãn quan bỉ quyết định tâm hiện
T01n0012_p0232b23║ tiền ,thị cố nghi hoặc chi tâm ,bất ư thị xứ hữu sở sinh khởi 。hà
T01n0012_p0232b24║ dĩ cố ?do bỉ quyết định tâm xuất li nhân cố 。như thị đẳng danh vi lục
T01n0012_p0232b25║ chủng đối trị xuất li giới 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi
T01n0012_p0232b26║ chúng sinh ,như lí tuyên thuyết 。nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư
T01n0012_p0232b27║ phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0232b28║ 「phục thứ ,thất giác chi ,thị phật sở thuyết 。vị niệm giác chi 、trạch pháp giác
T01n0012_p0232b29║ chi 、tinh tấn giác chi 、hỉ giác chi 、khinh an giác chi 、định giác chi 、
T01n0012_p0232c01║ xả giác chi 。
T01n0012_p0232c02║ 「phục thứ ,thất tam ma địa duyên ,thị phật sở thuyết 。vị chính quan sát 、chính trù
T01n0012_p0232c03║ lượng 、chính ngôn thuyết 、chính thí tác 、chính hoạt mệnh 、chính dũng mãnh 、chính niệm trụ 。
T01n0012_p0232c04║ 「phục thứ ,thất giải thoát hành tưởng ,thị phật sở thuyết 。vị bất tịnh tưởng 、tử
T01n0012_p0232c05║ tưởng 、ẩm thực bất tham tưởng 、nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng 、vô thường
T01n0012_p0232c06║ tưởng 、vô thường khổ tưởng 、khổ vô biên tưởng 。
T01n0012_p0232c07║ 「phục thứ ,thất lực ,thị phật sở thuyết 。vị tín lực ,niệm lực ,vô úy lực ,
T01n0012_p0232c08║ tinh tấn lực ,nhẫn lực ,định lực ,tuệ lực 。
T01n0012_p0232c09║ 「phục thứ ,thất chủng bổ đặc già la ,thị phật sở thuyết 。vị tâm giải thoát 、
T01n0012_p0232c10║ câu giải thoát 、tuệ giải thoát 、thân chứng 、tín giải thoát 、pháp hành 、tín
T01n0012_p0232c11║ hành 。
T01n0012_p0232c12║ 「phục thứ ,thất thức trụ ,thị phật sở thuyết 。vị chủng chủng thân 、chủng chủng tưởng ,tức
T01n0012_p0232c13║ dục giới nhân thiên ,thị thức sở trụ ;chủng chủng thân nhất tưởng ,vị sơ thiền
T01n0012_p0232c14║ thiên ,thị thức sở trụ ;nhất thân chủng chủng tưởng ,vị nhị thiền thiên ,thị thức
T01n0012_p0232c15║ sở trụ ;nhất thân nhất tưởng ,vị tam thiền thiên ,thị thức sở trụ ;không vô
T01n0012_p0232c16║ biên xứ thiên ,thị thức sở trụ ;thức vô biên xứ thiên ,thị thức sở trụ ;
T01n0012_p0232c17║ vô sở hữu xứ thiên ,thị thức sở trụ 。thử danh thất thức trụ 。như thị
T01n0012_p0232c18║ đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh
T01n0012_p0232c19║ chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế
T01n0012_p0232c20║ gian 。
T01n0012_p0232c21║ 「phục thứ ,bát giải thoát ,thị phật sở thuyết 。vị nội hữu sắc tưởng quan ngoại sắc
T01n0012_p0232c22║ giải thoát 、nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc giải thoát 、tịnh giải thoát cụ túc trụ 、
T01n0012_p0232c23║ không vô biên xứ giải thoát 、thức vô biên xứ giải thoát 、vô sở hữu xứ giải
T01n0012_p0232c24║ thoát 、phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát ,tưởng thụ diệt giải thoát 。
T01n0012_p0232c25║ 「phục thứ ,bát thắng xứ ,thị phật sở thuyết 。vị nội hữu sắc tưởng quan ngoại sắc
T01n0012_p0232c26║ thiểu ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội hữu sắc tưởng
T01n0012_p0232c27║ quan ngoại sắc đa ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;
T01n0012_p0232c28║ nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc thiểu ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,
T01n0012_p0232c29║ thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc đa ,tác thị quan thời ,
T01n0012_p0233a01║ khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc thanh ,
T01n0012_p0233a02║ sở vị quan như ô ma hoa ,cập thanh sắc y ,ư nhị phân thanh trung ,
T01n0012_p0233a03║ giai thị thanh hiển thanh hiện thanh quang ,quảng đa thanh tịnh ,tác thị quan thời ,
T01n0012_p0233a04║ khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại sắc hoàng ,
T01n0012_p0233a05║ sở vị quan như ngật lí sắt nã a ca la hoa ,cập hoàng sắc y ,ư
T01n0012_p0233a06║ nhị phân hoàng trung ,giai thị hoàng hiển hoàng hiện hoàng quang ,quảng đa thanh tịnh ,tác
T01n0012_p0233a07║ thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc tưởng quan ngoại
T01n0012_p0233a08║ sắc xích ,sở vị quan như mãn độ [khẩu *nhĩ ]phược ca hoa ,cập xích sắc y ,
T01n0012_p0233a09║ ư nhị phân xích trung ,giai thị xích hiển xích hiện xích quang ,quảng đa thanh
T01n0012_p0233a10║ tịnh ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ ;nội vô sắc
T01n0012_p0233a11║ tưởng quan ngoại sắc bạch ,sở vị quan như bạch sắc hoa ,cập bạch sắc y ,
T01n0012_p0233a12║ ư nhị phân bạch trung ,giai thị bạch hiển bạch hiện bạch quang ,quảng đa thanh
T01n0012_p0233a13║ tịnh ,tác thị quan thời ,khởi thắng tri kiến ,thị vi thắng xứ 。như thị đẳng
T01n0012_p0233a14║ danh vi bát thắng xứ 。
T01n0012_p0233a15║ 「phục thứ ,bát chủng thế pháp ,thị phật sở thuyết 。vị lợi 、suy 、huỷ 、dự 、xưng 、ki 、
T01n0012_p0233a16║ khổ 、lạc 。
T01n0012_p0233a17║ 「phục thứ ,bát chính đạo ,thị phật sở thuyết 。vị chính kiến 、chính tư duy 、chính
T01n0012_p0233a18║ ngữ 、chính nghiệp 、chính mệnh 、chính tinh tấn 、chính niệm 、chính định 。thử danh bát
T01n0012_p0233a19║ chính đạo 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí
T01n0012_p0233a20║ tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an
T01n0012_p0233a21║ lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0233a22║ 「phục thứ ,cửu chúng sinh cư ,thị phật sở thuyết 。vị chủng chủng thân 、chủng chủng tưởng ,
T01n0012_p0233a23║ tức dục giới nhân thiên ,thị chúng sinh cư ;chủng chủng thân nhất tưởng ,vị sơ
T01n0012_p0233a24║ thiền thiên ,thị chúng sinh cư ;nhất thân chủng chủng tưởng ,vị nhị thiền thiên ,thị
T01n0012_p0233a25║ chúng sinh cư ;nhất thân nhất tưởng ,vị tam thiền thiên ,thị chúng sinh cư ;
T01n0012_p0233a26║ không vô biên xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;thức vô biên xứ thiên ,thị chúng
T01n0012_p0233a27║ sinh cư ;vô sở hữu xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;phi tưởng phi phi tưởng
T01n0012_p0233a28║ xứ thiên ,thị chúng sinh cư ;cập vô tưởng thiên ,thị chúng sinh cư 。thử danh
T01n0012_p0233a29║ cửu chúng sinh cư 。như thị đẳng pháp ,phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,
T01n0012_p0233b01║ như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,
T01n0012_p0233b02║ lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。
T01n0012_p0233b03║ 「phục thứ ,thập cụ túc hành ,thị phật sở thuyết 。vị bất hoại chính kiến 、bất hoại
T01n0012_p0233b04║ chính tư duy 、bất hoại chính ngữ 、bất hoại chính nghiệp 、bất hoại chính mệnh 、bất
T01n0012_p0233b05║ hoại chính tinh tấn 、bất hoại chính nhẫn 、bất hoại chính định 、bất hoại chính giải
T01n0012_p0233b06║ thoát 、bất hoại chính trí 。thử danh thập cụ túc hành ,như thị đẳng pháp ,
T01n0012_p0233b07║ phật bi mẫn tâm ,quảng vi chúng sinh ,như lí tuyên thuyết ,nhi linh chúng sinh như
T01n0012_p0233b08║ thuyết tu tập ,hành chư phạm hành ,lợi ích an lạc thiên nhân thế gian 。」
T01n0012_p0233b09║ nhĩ thời ,thế tôn tri tôn giả xá lợi tử vi chư bật sô như ưng thuyết pháp
T01n0012_p0233b10║ dĩ ,phật tức tùng kì yến ngoạ an tường nhi khởi ,cáo tôn giả xá lợi tử
T01n0012_p0233b11║ ngôn :「thiện tai !thiện tai !xá lợi tử !như nhữ sở thuyết ,thị phật sở thuyết ;
T01n0012_p0233b12║ thử pháp danh vi “đại tập pháp môn ”,hậu mạt thế trung ,năng dữ chúng sinh ,
T01n0012_p0233b13║ tác đại lợi ích 。ư hậu mạt thế ,ngã chư bật sô tu phạm hành giả ,
T01n0012_p0233b14║ ưng đương ư thử đại tập pháp môn ,thụ trì độc tụng ,tuyên thông lưu bố 。
T01n0012_p0233b15║ hựu xá lợi tử !hậu mạt thế trung ,nhược nhân đắc thử đại tập pháp môn
T01n0012_p0233b16║ thụ trì giả ,thị nhân ư vị lai chư phật pháp trung ,vi tịnh tín thiện
T01n0012_p0233b17║ nam tử ,ư phật giáo pháp ,thâm sinh ái lạc ,quảng đại khai hiểu ,tâm
T01n0012_p0233b18║ đại hoan hỉ 。」 nhĩ thời ,chư bật sô văn phật xưng tán thử đại tập pháp môn
T01n0012_p0233b19║ dĩ ,hoan hỉ tín thụ ,lễ phật nhi thối 。
T01n0012_p0233b20║ phật thuyết đại tập pháp môn kinh quyển hạ
se Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm =========================================================================
T01n0012_p0226c01║
T01n0012_p0226c02║  No. 12 [No. 1(6)]
T01n0012_p0226c03║ 佛說大集法門經卷上
T01n0012_p0226c04║
T01n0012_p0226c05║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿卿
T01n0012_p0226c06║   傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
T01n0012_p0226c07║ 如是我聞: 一 時,世 尊遊行至彼末利 城中,
T01n0012_p0226c08║ 與苾芻眾,而共集會。時,彼城中,有一 淨信
T01n0012_p0226c09║ 優 婆塞,亦名末利 ,於其城內,新造一 舍,種
T01n0012_p0226c10║ 種嚴飾,清淨寬廣,是舍先未曾有,沙門婆
T01n0012_p0226c11║ 羅門等,安止其中。時,末利 優 婆塞,聞佛世
T01n0012_p0226c12║ 尊與苾芻眾遊行至此,心生歡喜,即詣佛
T01n0012_p0226c13║ 所。到 已頭面禮世 尊足,禮已合掌,退住 一 面,
T01n0012_p0226c14║ 白佛言:「世 尊!我是優 婆塞,名曰末利 ,我
T01n0012_p0226c15║ 於世 尊,心生淨信 。我此城中,新造一 舍,清
T01n0012_p0226c16║ 淨寬廣,是舍先未曾有,沙門婆羅門等,安
T01n0012_p0226c17║ 止其中。我今請佛及苾芻眾於我舍住 ,願
T01n0012_p0226c18║ 佛世 尊,悲愍我故,受我所請。」
T01n0012_p0226c19║ 爾時,世 尊默然而受。時,末利 優 婆塞,知佛
T01n0012_p0226c20║ 默然受所請已,即時頭面禮世 尊足,右繞三
T01n0012_p0226c21║ 匝,出離佛會。還彼舍中,重復嚴飾,徧諸舍
T01n0012_p0226c22║ 宇,悉以 香水,散灑其地,內外一 切,普令清
T01n0012_p0226c23║ 淨。時,末利 優 婆塞,如是嚴淨所造舍已,還
T01n0012_p0226c24║ 詣佛所,到 已重復禮世 尊足,前 白佛言:「世
T01n0012_p0226c25║ 尊!先所造舍,悉以 香水,散灑其地,內外清
T01n0012_p0226c26║ 淨。願佛世 尊及苾芻眾,往彼舍住 ,今正是
T01n0012_p0226c27║ 時。」
T01n0012_p0226c28║ 爾時,世 尊與大苾芻眾等,恭敬圍繞,往彼末
T01n0012_p0226c29║ 利 優 婆塞所造新舍。到 彼舍已,佛先洗足,
T01n0012_p0227a01║ 乃入 其舍,入 已周匝,普遍觀察,佛即於舍
T01n0012_p0227a02║ 中間,安詳而坐。諸苾芻眾,亦各洗足,次
T01n0012_p0227a03║ 第而入 ,禮佛足已,於佛後面,次第而坐。末
T01n0012_p0227a04║ 利 優 婆塞,後入 其舍,禮世 尊足,合掌恭敬,
T01n0012_p0227a05║ 普遍頂禮諸苾芻眾乃於佛前 ,一 面而坐。爾時,
T01n0012_p0227a06║ 世 尊,種種慰諭彼末利 優 婆塞已,即為如
T01n0012_p0227a07║ 應宣說法要,示教利 喜。時,末利 優 婆塞,聞
T01n0012_p0227a08║ 法歡喜,心生淨信 。如是,世 尊為彼優 婆塞,
T01n0012_p0227a09║ 如應說法,示教利 喜,而過多夜,佛即告言:
T01n0012_p0227a10║ 「末利 !過是夜已,當自知時。」
T01n0012_p0227a11║ 是時,末利 優 婆塞,聞佛言已,即從座起,禮
T01n0012_p0227a12║ 世 尊足,合掌恭敬,普遍頂禮諸苾芻眾,繞
T01n0012_p0227a13║ 佛三匝,出離佛會。
T01n0012_p0227a14║ 爾時,世 尊見彼末利 優 婆塞離會未久 ,即
T01n0012_p0227a15║ 告尊者舍利 子言:「我此聲聞苾芻,已離睡眠,
T01n0012_p0227a16║ 皆是離塵清淨大眾。若諸苾芻樂說法者,即
T01n0012_p0227a17║ 當隨應而自宣說,隨所利 益,不應止息。」時
T01n0012_p0227a18║ 尊者舍利 子,受教而住 。
T01n0012_p0227a19║ 爾時,世 尊即以 僧 伽 梨衣等為四褺,處師子
T01n0012_p0227a20║ 床,右脇著地吉祥安隱,累足而臥。佛臥未久 ,
T01n0012_p0227a21║ 爾時異處,有外道尼乾陀惹提子等,於聲
T01n0012_p0227a22║ 聞苾芻,而生輕謗,欲作破壞,欲興鬪諍,出
T01n0012_p0227a23║ 非法語,種種毀呰,作如是言:「我所知法,彼
T01n0012_p0227a24║ 聲聞人,不能了 知,彼所有法,我如實知,邪
T01n0012_p0227a25║ 行是汝,正行是我,有利 益是我,無利 益是
T01n0012_p0227a26║ 汝,汝所說法,前 言縱是,後言即非,後言或
T01n0012_p0227a27║ 是,前 言還非,而不能作大師子吼說法利 益。」
T01n0012_p0227a28║ 時,尼乾陀惹提子等,欲興廣大鬪諍因緣,發
T01n0012_p0227a29║ 如是等毀呰語時,各各相視,面目慘惡。復
T01n0012_p0227b01║ 作是言:「諸聲聞苾芻色相威儀 ,而不寂靜,不
T01n0012_p0227b02║ 能離貪,未得解脫,不能見法,不能善知彼出
T01n0012_p0227b03║ 離道,不能證彼所向聖果,彼所習法,非正等
T01n0012_p0227b04║ 正覺所說。」發如是等毀呰語言興鬪諍事 。
T01n0012_p0227b05║ 爾時,尊者舍利 子,知是事 已,即自思念:「如
T01n0012_p0227b06║ 來大師,宴臥未久 ,不應以 是因緣而白世 尊。」
T01n0012_p0227b07║ 作是念已,告諸苾芻言:「汝等當知,異處有
T01n0012_p0227b08║ 諸外道尼乾陀惹提子等,於聲聞苾芻,而
T01n0012_p0227b09║ 生輕謗,欲作破壞,欲興鬪諍,出非法語,種
T01n0012_p0227b10║ 種毀呰,彼作是言:『我所知法,諸聲聞人,不
T01n0012_p0227b11║ 能了 知,彼所有法,我如實知,邪行是汝,正
T01n0012_p0227b12║ 行是我,有利 益是我,無利 益是汝,汝所說
T01n0012_p0227b13║ 法,前 言縱是,後言即非,後言或是,前 言還
T01n0012_p0227b14║ 非,而不能作大師子吼說法利 益。』諸苾芻!彼
T01n0012_p0227b15║ 尼乾陀惹提子等,欲興廣大鬪諍因緣,發如
T01n0012_p0227b16║ 是等毀呰語時,各各相視,面目慘惡,復作是
T01n0012_p0227b17║ 言:『諸聲聞苾芻,色相威儀 ,而不寂靜,不能離
T01n0012_p0227b18║ 貪,未得解脫,不能見法,不能善知彼出離道,
T01n0012_p0227b19║ 不能證彼所向聖果,彼所習法,非正等正
T01n0012_p0227b20║ 覺所說。』發如是等毀呰語言,興鬪諍事 。諸苾
T01n0012_p0227b21║ 芻!汝今當知,我等諸聲聞大眾,皆是離塵清
T01n0012_p0227b22║ 淨心者,現證諸法,善能了 知諸出離道,各各
T01n0012_p0227b23║ 已得所證聖果。我等聲聞,所修 習法,一 一
T01n0012_p0227b24║ 皆是如來大師.應供 .正等正覺,親所宣說,一
T01n0012_p0227b25║ 一 真實而無虛妄。諸苾芻!當知佛所宣說,
T01n0012_p0227b26║ 謂契經、祇夜、記別 、伽 陀、本事 、本生、緣起、方廣、希
T01n0012_p0227b27║ 法,如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣
T01n0012_p0227b28║ 說而令眾生,如說修 習,行諸梵行,利 益安
T01n0012_p0227b29║ 樂天人世 間。
T01n0012_p0227c01║ 「復次,諸苾芻!當知一 法,是佛所說。謂一 切眾
T01n0012_p0227c02║ 生,皆依食住 ,此為一 法。如是等法,佛悲愍
T01n0012_p0227c03║ 心,廣為眾生,如理宣說,而令眾生,如說修
T01n0012_p0227c04║ 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0227c05║ 「復次,二 法是佛所說。謂一 名二 色。如是等法,
T01n0012_p0227c06║ 佛悲愍心,廣為眾生如理宣說,而令眾生如
T01n0012_p0227c07║ 說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0227c08║ 「復次,三業是佛所說。謂一 者身業,二 者語業,
T01n0012_p0227c09║ 三者意業。即此三業,復有二 種,一 善,二 不
T01n0012_p0227c10║ 善。何 等為善?謂身業善行、語業善行、意業
T01n0012_p0227c11║ 善行。何 名不善?謂身業不善行、語業不善
T01n0012_p0227c12║ 行、意業不善行。
T01n0012_p0227c13║ 「復次,三不善思惟,是佛所說。謂欲思惟、瞋
T01n0012_p0227c14║ 思惟、害思惟。
T01n0012_p0227c15║ 「復次,三善思惟,是佛所說。謂離欲思惟、無瞋
T01n0012_p0227c16║ 思惟、不害思惟。
T01n0012_p0227c17║ 「復次,三不善根,是佛所說。謂貪不善根、瞋
T01n0012_p0227c18║ 不善根、癡不善根。
T01n0012_p0227c19║ 「復次,三善根,是佛所說。謂無貪善根、無瞋善
T01n0012_p0227c20║ 根、無癡善根。
T01n0012_p0227c21║ 「復次,三漏,是佛所說。謂欲漏、有漏、無明漏。
T01n0012_p0227c22║ 「復次,三求,是佛所說。謂欲求、有求、梵行求。
T01n0012_p0227c23║ 「復次,三愛,是佛所說。謂欲愛、色愛、無色
T01n0012_p0227c24║ 愛。
T01n0012_p0227c25║ 「復次,三界,是佛所說。謂欲界、色界、無色界。
T01n0012_p0227c26║ 「復次,三不善界,是佛所說。謂染欲界、瞋恚
T01n0012_p0227c27║ 界、損害界。
T01n0012_p0227c28║ 「復次,三善界,是佛所說。謂無欲界、無瞋界、
T01n0012_p0227c29║ 不害界。
T01n0012_p0228a01║ 「復次,三有,是佛所說。謂欲有、色有、無色有。
T01n0012_p0228a02║ 「復次,三聚,是佛所說。謂邪定聚、正定聚、不定
T01n0012_p0228a03║ 聚。
T01n0012_p0228a04║ 「復次,三受,是佛所說。謂樂受、苦受、非苦樂
T01n0012_p0228a05║ 受。
T01n0012_p0228a06║ 「復次,三苦,是佛所說。謂輪迴苦、苦苦、壞苦。
T01n0012_p0228a07║ 「復次,三種欲生,是佛所說。謂現處欲欲生、
T01n0012_p0228a08║ 化樂欲欲生、他化自在欲欲生。
T01n0012_p0228a09║ 「復次,三種樂生,是佛所說。謂有眾生生,生
T01n0012_p0228a10║ 已受樂,如人中一 類,是名第一 樂生;復有
T01n0012_p0228a11║ 眾生,長受喜樂,此樂廣大,適悅慶快,如光
T01n0012_p0228a12║ 音天,是名第二 樂生;復有眾生,乃至盡壽
T01n0012_p0228a13║ 受快樂足,如遍淨天,是名第三樂生。
T01n0012_p0228a14║ 「復次,三種福事 成就慧行,是佛所說。謂布施
T01n0012_p0228a15║ 莊嚴成就慧行,持戒莊嚴成就慧行,禪定莊
T01n0012_p0228a16║ 嚴成就慧行。
T01n0012_p0228a17║ 「復次,三三摩地,是佛所說。謂有尋有伺三摩
T01n0012_p0228a18║ 地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地。
T01n0012_p0228a19║ 復有三三摩地,是佛所說。謂空解脫三摩地、
T01n0012_p0228a20║ 無願解脫三摩地,無相解脫三摩地。
T01n0012_p0228a21║ 「復次,三住 ,是佛所說。謂天住 、梵住 、聖住 。
T01n0012_p0228a22║ 「復次,三根,是佛所說。謂未知當知根、已知
T01n0012_p0228a23║ 根、具 知根。
T01n0012_p0228a24║ 「復次,三增上,是佛所說。謂世 增上、法增上、
T01n0012_p0228a25║ 我增上。
T01n0012_p0228a26║ 「復次,三佛,是佛所說。謂過去諸佛、未來諸
T01n0012_p0228a27║ 佛、現在諸佛。
T01n0012_p0228a28║ 「復次,三言說事 ,是佛所說。謂過去言說事 、未
T01n0012_p0228a29║ 來言說事 、現在言說事 。
T01n0012_p0228b01║ 「復次,三眼,是佛所說。謂肉眼、天眼、慧眼。
T01n0012_p0228b02║ 「復次,三明,是佛所說。謂宿命智明、眾生生
T01n0012_p0228b03║ 滅智明、漏盡智明。
T01n0012_p0228b04║ 「復次,三通,是佛所說。謂神境通、說法通、教
T01n0012_p0228b05║ 誡通。
T01n0012_p0228b06║ 「復次,三不淨,是佛所說。謂身不淨,語不淨,
T01n0012_p0228b07║ 心不淨。
T01n0012_p0228b08║ 「復次,三淨,是佛所說。謂身淨、語淨、心淨。
T01n0012_p0228b09║ 「復次,三學,是佛所說。謂戒學、定學、慧學。
T01n0012_p0228b10║ 「復次,三品,是佛所說。謂戒品、定品、慧品。
T01n0012_p0228b11║ 「復次,三火,是佛所說。謂貪火、瞋火、癡火。
T01n0012_p0228b12║ 「復次,三分位 ,是佛所說。謂生分位 、成分位 、
T01n0012_p0228b13║ 法分位 。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如
T01n0012_p0228b14║ 理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,利
T01n0012_p0228b15║ 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0228b16║ 「復次,四念處觀,是佛所說。謂觀身不淨,無
T01n0012_p0228b17║ 生起想,調伏無明,離煩惱受;觀受是苦、觀
T01n0012_p0228b18║ 心生滅、善觀諸法,亦復如是。
T01n0012_p0228b19║ 「復次,四正斷,是佛所說。謂已生諸不善法,發
T01n0012_p0228b20║ 勤 精進,攝心志念,皆悉斷除;未生諸不善
T01n0012_p0228b21║ 法,發勤 精進,攝心志念,防令不起;未生諸
T01n0012_p0228b22║ 善法,發勤 精進,攝心志念,而令生起;已生
T01n0012_p0228b23║ 諸善法,發勤 精進,攝心志念,而令一 切增
T01n0012_p0228b24║ 長圓滿。此名四正斷。
T01n0012_p0228b25║ 「復次,四神足,是佛所說。謂欲三摩地斷行
T01n0012_p0228b26║ 具 足神足;精進三摩地斷行具 足神足;心
T01n0012_p0228b27║ 三摩地斷行具 足神足;慧三摩地斷行具 足
T01n0012_p0228b28║ 神足。
T01n0012_p0228b29║ 「復次,四禪定,是佛所說。謂若苾芻,已能離
T01n0012_p0228c01║ 諸欲不善法,有尋有伺,此名第一 離生喜樂
T01n0012_p0228c02║ 定;若復苾芻,止息尋伺,內心清淨,安住 一
T01n0012_p0228c03║ 想,無尋無伺,此名第二 定生喜樂定;若復
T01n0012_p0228c04║ 苾芻,不貪於喜,住 於捨行,身得輕安妙樂,
T01n0012_p0228c05║ 此名第三離喜妙樂定;若復苾芻,斷除樂想,
T01n0012_p0228c06║ 亦無苦想,無悅意,無惱意,無苦無樂,此名
T01n0012_p0228c07║ 第四捨念清淨定。如是等名為四禪定。
T01n0012_p0228c08║ 「復次,四無量,是佛所說。謂若苾芻,發起慈
T01n0012_p0228c09║ 心,先於東方行慈,南、西北方,四維上下,亦
T01n0012_p0228c10║ 然行慈。而彼慈心,於一 切處、一 切世 界、
T01n0012_p0228c11║ 一 切種類廣大無量而無邊際,亦無分限。
T01n0012_p0228c12║ 此名慈無量。悲、喜、捨三,亦復如是。此等名
T01n0012_p0228c13║ 為四無量。
T01n0012_p0228c14║ 「復次,四無色定,是佛所說。謂若苾芻,離一
T01n0012_p0228c15║ 切色,無對無礙,而無作意,觀無邊空,此觀
T01n0012_p0228c16║ 行相,名空無邊處定;復離空處,而非所觀,
T01n0012_p0228c17║ 但 觀無邊識,此觀行相,名識無邊處定;復
T01n0012_p0228c18║ 離識處,而非所觀,但 觀一 切,皆無所有,此
T01n0012_p0228c19║ 觀行相,名無所有處定;復離無所有處行相,
T01n0012_p0228c20║ 名為非想非非想處定。如是名為四無色定。
T01n0012_p0228c21║ 「復次,四智,是佛所說。謂法智、無生智、等智
T01n0012_p0228c22║ 他、心智。
T01n0012_p0228c23║ 「復次,四安住 ,是佛所說。謂一 切行安住 、捨
T01n0012_p0228c24║ 行安住 、寂靜行安住 、慧行安住 。
T01n0012_p0228c25║ 「復次,四聖諦,是佛所說。謂苦聖諦、苦集聖
T01n0012_p0228c26║ 諦、苦滅聖諦、苦滅往向聖諦。
T01n0012_p0228c27║ 「復次,四種布施清淨,是佛所說。謂有布施,
T01n0012_p0228c28║ 施者清淨,非受者;或有布施,受者清淨,非
T01n0012_p0228c29║ 施者;或有布施,亦非施者、亦非受者,謂所
T01n0012_p0229a01║ 施清淨;或有布施,施者受者二 俱 清淨。
T01n0012_p0229a02║ 「復次,四生,是佛所說。謂胎生、卵生、濕生、化生。
T01n0012_p0229a03║ 「復次,四種母胎事 ,是佛所說。謂有能了 知入
T01n0012_p0229a04║ 母胎事 、住 母胎事 、出母胎事 ,此名第一 母
T01n0012_p0229a05║ 胎事 ;有能了 知入 母胎事 、住 母胎事 ,不能了
T01n0012_p0229a06║ 知出母胎事 ,此名第二 母胎事 ;有能了 知入
T01n0012_p0229a07║ 母胎事 ,不能了 知住 母胎事 、出母胎事 ,此
T01n0012_p0229a08║ 名第三母胎事 ;有不能了 知入 母胎事 、住 母
T01n0012_p0229a09║ 胎事 、出母胎事 ,此名第四母胎事 。如是等名
T01n0012_p0229a10║ 為四種母胎事 。
T01n0012_p0229a11║ 「復次,四識住 ,是佛所說。謂色生、色緣、色住 ,喜
T01n0012_p0229a12║ 行廣大增長,是識所住 ;受生、受緣、受住 ,喜行
T01n0012_p0229a13║ 廣大增長,是識所住 ;想生、想緣、想住 ,喜行廣
T01n0012_p0229a14║ 大增長,是識所住 ;行生、行緣、行住 ,喜行廣大
T01n0012_p0229a15║ 增長,是識所住 。如是等名為四識住 。
T01n0012_p0229a16║ 「復次,四法句,是佛所說。謂神通法句、離恚
T01n0012_p0229a17║ 法句、平等法句、平等三摩地法句。
T01n0012_p0229a18║ 「復次,四娑摩那曩法,是佛所說。謂若現在樂,
T01n0012_p0229a19║ 此為苦報;若現在苦,此為苦報;若現在苦,
T01n0012_p0229a20║ 此為樂報;若現在樂,此為樂報。此名四娑
T01n0012_p0229a21║ 摩那曩法。
T01n0012_p0229a22║ 「復次,四向,是佛所說。謂無忍、忍、調伏、寂靜。
T01n0012_p0229a23║ 「復次,四神通道,是佛所說。謂苦遲緩神通、
T01n0012_p0229a24║ 苦速疾神通、樂遲緩神通、樂速疾神通。
T01n0012_p0229a25║ 「復次,四預流身,是佛所說。謂有一 類預流,
T01n0012_p0229a26║ 於佛如來信 心不壞,不毀沙門婆羅門天
T01n0012_p0229a27║ 人魔梵,了 知世 法;有一 類預流,心得清淨,
T01n0012_p0229a28║ 證得佛法,正見正行,各各了 知自所修 法;
T01n0012_p0229a29║ 有一 類預流,心生喜樂,見在家者及彼出家
T01n0012_p0229b01║ 持淨戒者,心生尊敬;有一 類預流,自修 淨
T01n0012_p0229b02║ 戒,具 足不壞,智慧明利 ,善相寂靜。如是等
T01n0012_p0229b03║ 名為四預流身。
T01n0012_p0229b04║ 「復次,四沙門果,是佛所說。謂須陀洹果、斯
T01n0012_p0229b05║ 陀含果、阿那含果、阿羅漢果。
T01n0012_p0229b06║ 「復次,四取,是佛所說。謂欲取、見取、戒禁取、
T01n0012_p0229b07║ 我語取。
T01n0012_p0229b08║ 「復次,四三摩地想,是佛所說。謂有見法得樂
T01n0012_p0229b09║ 行轉,此為三摩地想;有知見轉,此為三摩
T01n0012_p0229b10║ 地想;有慧分別 轉,此為三摩地想;有身得漏
T01n0012_p0229b11║ 盡轉,此為三摩地想。
T01n0012_p0229b12║ 「復次,四力 ,是佛所說。謂慧力 、精進力 、無礙
T01n0012_p0229b13║ 力 、攝力 。
T01n0012_p0229b14║ 「復次,四補特伽 羅,是佛所說。有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b15║ 謂我能修 行、我持戒、我如法相應,非他能修
T01n0012_p0229b16║ 行、非他持戒、非他如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b17║ 謂他能修 行、他持戒、他如法相應,非我能修
T01n0012_p0229b18║ 行、非我持戒、非我如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b19║ 謂我能修 行、他亦能修 行,我持戒、他亦持戒,
T01n0012_p0229b20║ 我如法相應、他亦如法相應;有補特伽 羅,
T01n0012_p0229b21║ 謂我不能修 行、他亦不能修 行,我不持戒、
T01n0012_p0229b22║ 他亦不持戒,我不如法相應、他亦不如法相
T01n0012_p0229b23║ 應。如是等名為四補特伽 羅。
T01n0012_p0229b24║ 「復次,四隨眾事 ,是佛所說。謂與眾同一 住 處、
T01n0012_p0229b25║ 與眾同一 飲食、與眾同一 懺悔、與眾同一 受用。
T01n0012_p0229b26║ 「復次,四大輪,是佛所說。謂善說妙法、依止
T01n0012_p0229b27║ 正士、願心平等、修 先慧行。
T01n0012_p0229b28║ 「復次,四攝法,是佛所說。謂布施、愛語、利 行、
T01n0012_p0229b29║ 同事 。
T01n0012_p0229c01║ 「復次,四無礙解,是佛所說。謂義無礙解、法
T01n0012_p0229c02║ 無礙解、樂說無礙解、辯才無礙解。
T01n0012_p0229c03║ 「復次,四煩惱,是佛所說。謂欲煩惱、有煩惱、
T01n0012_p0229c04║ 見煩惱、無明煩惱。
T01n0012_p0229c05║ 「復次,四行,是佛所說。謂欲行、有行、見行、
T01n0012_p0229c06║ 無明行。
T01n0012_p0229c07║ 「復次,四身聚,是佛所說。謂無明身聚、瞋身
T01n0012_p0229c08║ 聚、戒禁取身聚、一 切著身聚。
T01n0012_p0229c09║ 「復次,四愛生,是佛所說。謂有苾芻,因彼衣
T01n0012_p0229c10║ 服而生愛心,愛心起故,即生取著。有苾芻,
T01n0012_p0229c11║ 因彼飲食,而生愛心,愛心起故,即生取著。
T01n0012_p0229c12║ 有苾芻,因坐臥具 ,而生愛心,愛心起故,即
T01n0012_p0229c13║ 生取著。有苾芻,因諸受用,而生愛心,愛心
T01n0012_p0229c14║ 起故,即生取著。此名四愛生。
T01n0012_p0229c15║ 「復次,四食,是佛所說。謂段食、觸食、思食、識
T01n0012_p0229c16║ 食。
T01n0012_p0229c17║ 「復次,四不護,是佛所說。謂如來不護身業,
T01n0012_p0229c18║ 身離諸過。如來不護語業,語離諸過。如來不
T01n0012_p0229c19║ 護意業,意離諸過。如來不護壽命,命無損減。
T01n0012_p0229c20║ 「復次,四顛倒,是佛所說。謂無常謂常,是故
T01n0012_p0229c21║ 生起想顛倒、心顛倒、見顛倒。以 苦謂樂,是故
T01n0012_p0229c22║ 生起想、心、見倒。無我謂我,是故生起想、心、見
T01n0012_p0229c23║ 倒。不淨謂淨,是故生起想、心、見倒。如是等
T01n0012_p0229c24║ 名為四顛倒。
T01n0012_p0229c25║ 「復次,四惡語言,是佛所說。謂妄言、綺語、兩
T01n0012_p0229c26║ 舌、惡口。
T01n0012_p0229c27║ 「復次,四善語言,是佛所說。謂如實語、質直
T01n0012_p0229c28║ 語、不兩舌語、依法語。
T01n0012_p0229c29║ 「復次,四非阿曳囉行,是佛所說。謂不見言見、
T01n0012_p0230a01║ 不聞言聞、失念言記念、不知言知。
T01n0012_p0230a02║ 「復次,四阿曳囉行,是佛所說。謂實見言見、實
T01n0012_p0230a03║ 聞言聞、不失念言記念、實知言知。
T01n0012_p0230a04║ 「復次,四記,是佛所說。謂一 向記、分別 記、返
T01n0012_p0230a05║ 問記、默然記。如是等法,佛悲愍心,廣為眾
T01n0012_p0230a06║ 生,如理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵
T01n0012_p0230a07║ 行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0230a08║ 佛說大集法門經卷上
ized Version =========================================================================
T01n0012_p0230a09║
T01n0012_p0230a10║ 佛說大集法門經卷下
T01n0012_p0230a11║
T01n0012_p0230a12║   西天譯經三藏朝奉大夫試光 祿
T01n0012_p0230a13║   卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯
T01n0012_p0230a14║ 「復次,諸苾芻!當知五 取蘊,是佛所說。謂色
T01n0012_p0230a15║ 取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。
T01n0012_p0230a16║ 「復次,五 欲,是佛所說。謂眼見於色,心喜樂
T01n0012_p0230a17║ 欲,以 樂欲心取著色塵。耳聞於聲、鼻齅於
T01n0012_p0230a18║ 香、舌了 於味、身覺於觸,亦復如是。
T01n0012_p0230a19║ 「復次,五 障,是佛所說。謂樂欲障、瞋恚障、睡
T01n0012_p0230a20║ 眠障、惡作障、疑惑障。
T01n0012_p0230a21║ 「復次,五 種煩惱分結,是佛所說。謂樂欲煩惱
T01n0012_p0230a22║ 分結、瞋恚煩惱分結、有身見煩惱分結、戒
T01n0012_p0230a23║ 禁取煩惱分結、疑惑煩惱分結。
T01n0012_p0230a24║ 「復次,五 慳,是佛所說。謂飲食慳、善事 慳、利
T01n0012_p0230a25║ 養慳、色相慳、法慳。
T01n0012_p0230a26║ 「復次,五 受根,是佛所說。謂樂受根、苦受根、
T01n0012_p0230a27║ 喜受根、憂受根、捨受根。
T01n0012_p0230a28║ 「復次,五 勝根,是佛所說。謂信 根、精進根、念
T01n0012_p0230a29║ 根、定根、慧根。
T01n0012_p0230b01║ 「復次,五 力 ,是佛所說。謂信 力 、精進力 、念力 、
T01n0012_p0230b02║ 定力 、慧力 。
T01n0012_p0230b03║ 「復次,五 學力 ,是佛所說。謂信 學力 、精進學
T01n0012_p0230b04║ 力 、念學力 、定學力 、慧學力 。
T01n0012_p0230b05║ 「復次,五 出離界,是佛所說。謂有苾芻具 多聞
T01n0012_p0230b06║ 者,不能見苦,其心容受,未能離欲,隨諸欲
T01n0012_p0230b07║ 境,起所欲心,不退不沒,未能解脫;即以 此
T01n0012_p0230b08║ 緣,後復能觀所有欲境,起離欲心,欲心退
T01n0012_p0230b09║ 沒,愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心
T01n0012_p0230b10║ 起,乃能遠離不相應法,住 無欲心。以 是義
T01n0012_p0230b11║ 故,由欲為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,
T01n0012_p0230b12║ 不能見苦,其心容受,未能離瞋,於違礙境,
T01n0012_p0230b13║ 起瞋恚心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b14║ 後復能觀諸違礙境,起離瞋心,瞋心退沒,
T01n0012_p0230b15║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b16║ 乃能遠離不相應法,住 無瞋心。以 是義故,
T01n0012_p0230b17║ 由瞋為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230b18║ 能見苦,其心容受,未能離害,於不可意境,
T01n0012_p0230b19║ 而起害心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b20║ 後復能觀諸不可意境,起不害心,害心退沒,
T01n0012_p0230b21║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b22║ 乃能遠離不相應法,住 不害心。以 是義故,
T01n0012_p0230b23║ 由害為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230b24║ 能見苦,其心容受,未離色相,於諸色境,
T01n0012_p0230b25║ 起著色心,不退不沒,未能解脫;即以 此緣,
T01n0012_p0230b26║ 後復能觀彼色境界,起離色心,色心退沒,
T01n0012_p0230b27║ 愛樂解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,
T01n0012_p0230b28║ 乃能遠離不相應法,住 離色心。以 是義故,
T01n0012_p0230b29║ 由色為緣,引生無漏。有苾芻具 多聞者,不
T01n0012_p0230c01║ 能見苦,執著有身,未離身相,而於有身,起
T01n0012_p0230c02║ 實有想不退不沒,未能解脫;即以 此緣,後復
T01n0012_p0230c03║ 能觀有身當滅,起身滅想,執心退沒,愛樂
T01n0012_p0230c04║ 解脫,善作正行,得心解脫;解脫心起,乃能
T01n0012_p0230c05║ 遠離不相應法,住 身滅想。以 是義故,有身為
T01n0012_p0230c06║ 緣,引生無漏。如是等名為五 出離界。
T01n0012_p0230c07║ 「復次,五 解脫處,是佛所說。謂有苾芻於說
T01n0012_p0230c08║ 法師所親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,暫
T01n0012_p0230c09║ 無止息,隨其親近承事 即得利 益;若時聞師
T01n0012_p0230c10║ 宣說正法,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,
T01n0012_p0230c11║ 未能廣大聽受記念,但 於其中,能知一 法,
T01n0012_p0230c12║ 隨知一 法,即解一 義,若不解其義,即不能
T01n0012_p0230c13║ 於法而生喜心;是故解了 其義,心生歡喜,
T01n0012_p0230c14║ 以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂受相
T01n0012_p0230c15║ 應,由樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心故,
T01n0012_p0230c16║ 能如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵離
T01n0012_p0230c17║ 貪,得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,梵
T01n0012_p0230c18║ 行已立,所作已辦,不受後有。有苾芻,於說
T01n0012_p0230c19║ 法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,暫
T01n0012_p0230c20║ 無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;隨其所
T01n0012_p0230c21║ 聞,心生喜樂,起重法想;隨生彼心,能於
T01n0012_p0230c22║ 其中,廣大聽受、廣大記念,隨知諸法,即解
T01n0012_p0230c23║ 諸義,若不解諸義,即不能於法而生喜心;
T01n0012_p0230c24║ 是故解了 諸義,心生歡喜,以 喜心故,身得
T01n0012_p0230c25║ 輕安,由身輕安,即樂受相應,由樂受故,心
T01n0012_p0230c26║ 住 三摩呬多;住 彼心故,能如實知,復如實
T01n0012_p0230c27║ 觀,如實觀故,即離塵離貪,得解脫智;解脫
T01n0012_p0230c28║ 智起,即得我生已盡,梵行已立,所作已辦,
T01n0012_p0230c29║ 不受後有。有苾芻,於說法師所,親近承
T01n0012_p0231a01║ 事 ,尊重恭敬修 習梵行,暫無止息,隨其親
T01n0012_p0231a02║ 近承事 ,即得聞法;隨其所聞,心生喜樂,起
T01n0012_p0231a03║ 重法想,隨生彼心,而能廣大聽受記念,復
T01n0012_p0231a04║ 能一 一 如實解了 諸義,廣為他人分別 演說,
T01n0012_p0231a05║ 若不解諸義,即不能於法而生喜心;是故
T01n0012_p0231a06║ 解了 諸義,心生歡喜,以 心喜故,身得輕安,
T01n0012_p0231a07║ 由身輕安,即樂受相應,以 樂受故,心住 三
T01n0012_p0231a08║ 摩呬多;住 彼心故,能如實知,復如實觀,如實
T01n0012_p0231a09║ 觀故,即離塵離貪,得解脫智;解脫智起,即得
T01n0012_p0231a10║ 我生已盡,梵行已立,所作已辦,不受後有。有
T01n0012_p0231a11║ 苾芻於說法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修
T01n0012_p0231a12║ 習梵行,暫無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;
T01n0012_p0231a13║ 隨其所聞,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,
T01n0012_p0231a14║ 而能廣大聽受記念,復能心住 一 境,不退不
T01n0012_p0231a15║ 沒,於所聞法,隨尋隨伺,發生正慧;隨起
T01n0012_p0231a16║ 尋伺,即於諸法,一 一 了 知,隨知諸法,即
T01n0012_p0231a17║ 解諸義,廣為他人分別 演說,若不解諸義,
T01n0012_p0231a18║ 即不能於法而生喜心;是故解了 諸義,心生
T01n0012_p0231a19║ 歡喜,以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂
T01n0012_p0231a20║ 受相應,以 樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心
T01n0012_p0231a21║ 故,能如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵
T01n0012_p0231a22║ 離貪,得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,
T01n0012_p0231a23║ 梵行已立,所作已辦,不受後有。有苾芻,於
T01n0012_p0231a24║ 說法師所,親近承事 ,尊重恭敬,修 習梵行,
T01n0012_p0231a25║ 暫無止息,隨其親近承事 ,即得聞法;隨其
T01n0012_p0231a26║ 所聞,心生喜樂,起重法想,隨生彼心,而能
T01n0012_p0231a27║ 廣大聽受記念,心住 一 境,不退不沒,於所
T01n0012_p0231a28║ 聞法,隨尋隨伺,發生正慧,已復能於彼別
T01n0012_p0231a29║ 三摩地門,善住 攝心,隨所住 心,轉復增勝,
T01n0012_p0231b01║ 即於諸法,一 一 了 知,隨知諸法,即解諸義,
T01n0012_p0231b02║ 廣為他人分別 演說,若不解諸義,即不能
T01n0012_p0231b03║ 於法而生喜心;是故解了 諸義,心生歡喜,
T01n0012_p0231b04║ 以 心喜故,身得輕安,由身輕安,即樂受相
T01n0012_p0231b05║ 應,以 樂受故,心住 三摩呬多;住 彼心故,能
T01n0012_p0231b06║ 如實知,復如實觀,如實觀故,即離塵離貪,
T01n0012_p0231b07║ 得解脫智;解脫智起,即得我生已盡,梵行
T01n0012_p0231b08║ 已立,所作已辦,不受後有。如是等名為五
T01n0012_p0231b09║ 解脫處。
T01n0012_p0231b10║ 「復次,五 趣,是佛所說。謂地獄、餓鬼、畜生、人、
T01n0012_p0231b11║ 天。
T01n0012_p0231b12║ 「復次,五 淨居,是佛所說。謂無煩、無熱、善見、
T01n0012_p0231b13║ 善現、色究竟。
T01n0012_p0231b14║ 「復次,五 士夫入 法,是佛所說。謂中入 、生入 、
T01n0012_p0231b15║ 有行入 、無行入 、上流入 ,此名五 士夫入 法。
T01n0012_p0231b16║ 如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,
T01n0012_p0231b17║ 而令眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安樂天
T01n0012_p0231b18║ 人世 間。
T01n0012_p0231b19║ 「復次,內六 處,是佛所說。謂眼處、耳處、鼻處、
T01n0012_p0231b20║ 舌處、身處、意處。
T01n0012_p0231b21║ 「復次,外六 處,是佛所說。謂色處、聲處、香處、
T01n0012_p0231b22║ 味處、觸處、法處。
T01n0012_p0231b23║ 「復次,六 識,是佛所說。謂眼識、耳識、鼻識、
T01n0012_p0231b24║ 舌識、身識、意識。
T01n0012_p0231b25║ 「復次,六 觸,是佛所說。謂眼觸、耳觸、鼻觸、
T01n0012_p0231b26║ 舌觸、身觸、意觸。
T01n0012_p0231b27║ 「復次,六 受,是佛所說。謂眼觸為緣所生諸受、
T01n0012_p0231b28║ 耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌
T01n0012_p0231b29║ 觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸
T01n0012_p0231c01║ 為緣所生諸受。
T01n0012_p0231c02║ 「復次,六 想,是佛所說。謂色想、聲想、香想、
T01n0012_p0231c03║ 味想、觸想、法想。
T01n0012_p0231c04║ 「復次,六 愛,是佛所說。謂色愛、聲愛、香愛、
T01n0012_p0231c05║ 味愛、觸愛、法愛。
T01n0012_p0231c06║ 「復次,六 悅意處,是佛所說。謂見可愛色,是
T01n0012_p0231c07║ 悅意處;聞可愛聲,是悅意處;齅可愛香,是
T01n0012_p0231c08║ 悅意處;了 可愛味,是悅意處;覺可愛觸,是
T01n0012_p0231c09║ 悅意處;分別 善法,是悅意處。
T01n0012_p0231c10║ 「復次,六 不悅意處,是佛所說。謂見不可愛色,
T01n0012_p0231c11║ 是不悅意處;聞不可愛聲,是不悅意處;齅
T01n0012_p0231c12║ 不可愛香,是不悅意處;了 不可愛味,是不
T01n0012_p0231c13║ 悅意處;覺不可愛觸,是不悅意處;分別 不
T01n0012_p0231c14║ 善法,是不悅意處。
T01n0012_p0231c15║ 「復次,六 捨行,是佛所說。謂見色行是色捨處、
T01n0012_p0231c16║ 聞聲行是聲捨處、齅香行是香捨處、了 味行
T01n0012_p0231c17║ 是味捨處、覺觸行是觸捨處、知法行是法捨
T01n0012_p0231c18║ 處。
T01n0012_p0231c19║ 「復次,六 念,是佛所說。謂念佛,念法、念僧 、
T01n0012_p0231c20║ 念戒、念施、念天。
T01n0012_p0231c21║ 「復次,六 行,是佛所說。謂見行、聞行、利 益行、
T01n0012_p0231c22║ 學行、分別 行、念行。
T01n0012_p0231c23║ 「復次,六 離塵法,是佛所說。謂若苾芻,現住
T01n0012_p0231c24║ 身業行慈,從初 修 習所有梵行,堅固不壞;
T01n0012_p0231c25║ 有苾芻,現住 語業行慈,從初 修 習所有梵行,
T01n0012_p0231c26║ 堅固不壞;有苾芻,現住 意業行慈,從初 修
T01n0012_p0231c27║ 習所有梵行,堅固不壞;有苾芻,如法受利 ,
T01n0012_p0231c28║ 如法乞食,隨有所得如法而食,任持自行,
T01n0012_p0231c29║ 遠離非法,從初 修 習所有梵行,堅固不壞;
T01n0012_p0232a01║ 有苾芻,修 淨戒行,不毀不缺,離諸過失,增
T01n0012_p0232a02║ 益善力 ,隨諸所行,戒行具 足,從初 修 習所
T01n0012_p0232a03║ 有梵行,堅固不壞;有苾芻,不著身見,作出
T01n0012_p0232a04║ 離想,求斷苦盡,隨諸所行,不住 諸見,從初
T01n0012_p0232a05║ 修 習所有梵行,堅固不壞。如是等名為六 離
T01n0012_p0232a06║ 塵法。
T01n0012_p0232a07║ 「復次,六 種鬪諍根本,是佛所說。謂有一 類補
T01n0012_p0232a08║ 特伽 羅,自樂作罪,又樂親近彼作罪人,常
T01n0012_p0232a09║ 欲他人愛敬於己;有一 類補特伽 羅,自樂
T01n0012_p0232a10║ 作罪,又樂親近彼作罪人,常欲他人愛敬
T01n0012_p0232a11║ 於己,又復不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法;
T01n0012_p0232a12║ 有一 類補特伽 羅,自樂作罪,又樂親近彼作
T01n0012_p0232a13║ 罪人,常欲他人愛敬於己,又復樂欲與僧 鬪
T01n0012_p0232a14║ 諍;有一 類補特伽 羅,具 有諂、誑、慳、嫉、覆等諸
T01n0012_p0232a15║ 隨煩惱,及身見、邪見、邊見,見取不能遠離;有
T01n0012_p0232a16║ 一 類補特伽 羅,具 身見等起顛倒心,又復
T01n0012_p0232a17║ 不尊敬佛、不尊敬法、不能觀法;有一 類補特
T01n0012_p0232a18║ 伽 羅,具 身見等,起顛倒心,又復常樂與僧
T01n0012_p0232a19║ 鬪諍。如是等名為六 種鬪諍根本。
T01n0012_p0232a20║ 「復次,六 種對治出離界,是佛所說。謂有苾芻,
T01n0012_p0232a21║ 作如是言:『我修 慈心解脫觀,隨所作事 ,皆
T01n0012_p0232a22║ 如實知,發起精進慈心對治,我於瞋心,而
T01n0012_p0232a23║ 悉能盡。為由如是慈心解脫觀故,所有瞋心
T01n0012_p0232a24║ 無處容受。』而但 觀彼慈心現前 ,是故瞋心不
T01n0012_p0232a25║ 於是處有所生起。何 以 故?由彼慈心出離
T01n0012_p0232a26║ 因故。有苾芻,作如是言:『我修 悲心解脫觀,
T01n0012_p0232a27║ 隨所作事 ,皆如實知,發起精進悲心對治,
T01n0012_p0232a28║ 我於害心,而悉能盡。為由如是悲心解脫
T01n0012_p0232a29║ 觀故,所有害心,無處容受。』而但 觀彼悲心
T01n0012_p0232b01║ 現前 ,是故害心不於是處有所生起。何 以
T01n0012_p0232b02║ 故?由彼悲心出離因故。有苾芻,作如是言:
T01n0012_p0232b03║ 『我修 喜心解脫觀,隨所作事 ,皆如實知,發起
T01n0012_p0232b04║ 精進喜心對治,我於不喜心,而悉能盡。為
T01n0012_p0232b05║ 由如是喜心解脫觀故,所有不喜心,無處容
T01n0012_p0232b06║ 受。』而但 觀彼喜心現前 ,是故不喜心不於
T01n0012_p0232b07║ 是處有所生起。何 以 故?由彼喜心出離因故。
T01n0012_p0232b08║ 有苾芻,作如是言:『我修 捨心解脫觀,隨所
T01n0012_p0232b09║ 作事 ,皆如實知,發起精進捨心對治,我於
T01n0012_p0232b10║ 欲貪之 心,而悉能盡。為由如是捨心解脫觀
T01n0012_p0232b11║ 故,所有欲貪之 心,無處容受。』而但 觀彼捨
T01n0012_p0232b12║ 心現前 ,是故欲貪之 心,不於是處有所生
T01n0012_p0232b13║ 起。何 以 故?由彼捨心出離因故。有苾芻,作
T01n0012_p0232b14║ 如是言:『我修 無相心解脫觀,隨所作事 ,皆如
T01n0012_p0232b15║ 實知,發起精進無相心對治,我於取相之
T01n0012_p0232b16║ 心,而悉能盡。為由如是無相心解脫觀故,所
T01n0012_p0232b17║ 有取相之 心,無處容受。』而但 觀彼無相心現
T01n0012_p0232b18║ 前 ,是故取相之 心,不於是處有所生起。何
T01n0012_p0232b19║ 以 故?由彼無相心出離因故。有苾芻,作如
T01n0012_p0232b20║ 是言:『我修 決定行,以 決定法對治,我於疑
T01n0012_p0232b21║ 惑之 心,而悉能盡。為由如是決定行故,所
T01n0012_p0232b22║ 有疑惑之 心,無處容受。』而但 觀彼決定心現
T01n0012_p0232b23║ 前 ,是故疑惑之 心,不於是處有所生起。何
T01n0012_p0232b24║ 以 故?由彼決定心出離因故。如是等名為六
T01n0012_p0232b25║ 種對治出離界。如是等法,佛悲愍心,廣為
T01n0012_p0232b26║ 眾生,如理宣說。而令眾生如說修 習,行諸
T01n0012_p0232b27║ 梵行,利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0232b28║ 「復次,七覺支,是佛所說。謂念覺支、擇法覺
T01n0012_p0232b29║ 支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、
T01n0012_p0232c01║ 捨覺支。
T01n0012_p0232c02║ 「復次,七三摩地緣,是佛所說。謂正觀察、正籌
T01n0012_p0232c03║ 量、正言說、正施作、正活命、正勇 猛、正念住 。
T01n0012_p0232c04║ 「復次,七解脫行想,是佛所說。謂不淨想、死
T01n0012_p0232c05║ 想、飲食不貪想、一 切世 間不可樂想、無常
T01n0012_p0232c06║ 想、無常苦想、苦無邊想。
T01n0012_p0232c07║ 「復次,七力 ,是佛所說。謂信 力 ,念力 ,無畏力 ,
T01n0012_p0232c08║ 精進力 ,忍力 ,定力 ,慧力 。
T01n0012_p0232c09║ 「復次,七種補特伽 羅,是佛所說。謂心解脫、
T01n0012_p0232c10║ 俱 解脫、慧解脫、身證、信 解脫、法行、信
T01n0012_p0232c11║ 行。
T01n0012_p0232c12║ 「復次,七識住 ,是佛所說。謂種種身、種種想,即
T01n0012_p0232c13║ 欲界人天,是識所住 ;種種身一 想,謂初 禪
T01n0012_p0232c14║ 天,是識所住 ;一 身種種想,謂二 禪天,是識
T01n0012_p0232c15║ 所住 ;一 身一 想,謂三禪天,是識所住 ;空無
T01n0012_p0232c16║ 邊處天,是識所住 ;識無邊處天,是識所住 ;
T01n0012_p0232c17║ 無所有處天,是識所住 。此名七識住 。如是
T01n0012_p0232c18║ 等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,而令
T01n0012_p0232c19║ 眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世
T01n0012_p0232c20║ 間。
T01n0012_p0232c21║ 「復次,八 解脫,是佛所說。謂內有色想觀外色
T01n0012_p0232c22║ 解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫具 足住 、
T01n0012_p0232c23║ 空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解
T01n0012_p0232c24║ 脫、非想非非想處解脫,想受滅解脫。
T01n0012_p0232c25║ 「復次,八 勝處,是佛所說。謂內有色想觀外色
T01n0012_p0232c26║ 少,作是觀時,起勝知見,是為勝處;內有色想
T01n0012_p0232c27║ 觀外色多,作是觀時,起勝知見,是為勝處;
T01n0012_p0232c28║ 內無色想觀外色少,作是觀時,起勝知見,
T01n0012_p0232c29║ 是為勝處;內無色想觀外色多,作是觀時,
T01n0012_p0233a01║ 起勝知見,是為勝處;內無色想觀外色青,
T01n0012_p0233a02║ 所謂觀如烏摩華,及青色衣,於二 分青中,
T01n0012_p0233a03║ 皆是青顯青現青光 ,廣多清淨,作是觀時,
T01n0012_p0233a04║ 起勝知見,是為勝處;內無色想觀外色黃,
T01n0012_p0233a05║ 所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華,及黃色衣,於
T01n0012_p0233a06║ 二 分黃中,皆是黃顯黃現黃光 ,廣多清淨,作
T01n0012_p0233a07║ 是觀時,起勝知見,是為勝處;內無色想觀外
T01n0012_p0233a08║ 色赤,所謂觀如滿度[口*爾]嚩迦華,及赤色衣,
T01n0012_p0233a09║ 於二 分赤中,皆是赤顯赤現赤光 ,廣多清
T01n0012_p0233a10║ 淨,作是觀時,起勝知見,是為勝處;內無色
T01n0012_p0233a11║ 想觀外色白,所謂觀如白色華,及白色衣,
T01n0012_p0233a12║ 於二 分白中,皆是白顯白現白光 ,廣多清
T01n0012_p0233a13║ 淨,作是觀時,起勝知見,是為勝處。如是等
T01n0012_p0233a14║ 名為八 勝處。
T01n0012_p0233a15║ 「復次,八 種世 法,是佛所說。謂利 、衰、毀、譽、稱、譏、
T01n0012_p0233a16║ 苦、樂。
T01n0012_p0233a17║ 「復次,八 正道,是佛所說。謂正見、正思惟、正
T01n0012_p0233a18║ 語、正業、正命、正精進、正念、正定。此名八
T01n0012_p0233a19║ 正道。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,如理
T01n0012_p0233a20║ 宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,利 益安
T01n0012_p0233a21║ 樂天人世 間。
T01n0012_p0233a22║ 「復次,九眾生居,是佛所說。謂種種身、種種想,
T01n0012_p0233a23║ 即欲界人天,是眾生居;種種身一 想,謂初
T01n0012_p0233a24║ 禪天,是眾生居;一 身種種想,謂二 禪天,是
T01n0012_p0233a25║ 眾生居;一 身一 想,謂三禪天,是眾生居;
T01n0012_p0233a26║ 空無邊處天,是眾生居;識無邊處天,是眾
T01n0012_p0233a27║ 生居;無所有處天,是眾生居;非想非非想
T01n0012_p0233a28║ 處天,是眾生居;及無想天,是眾生居。此名
T01n0012_p0233a29║ 九眾生居。如是等法,佛悲愍心,廣為眾生,
T01n0012_p0233b01║ 如理宣說,而令眾生如說修 習,行諸梵行,
T01n0012_p0233b02║ 利 益安樂天人世 間。
T01n0012_p0233b03║ 「復次,十具 足行,是佛所說。謂不壞正見、不壞
T01n0012_p0233b04║ 正思惟、不壞正語、不壞正業、不壞正命、不
T01n0012_p0233b05║ 壞正精進、不壞正忍、不壞正定、不壞正解
T01n0012_p0233b06║ 脫、不壞正智。此名十具 足行,如是等法,
T01n0012_p0233b07║ 佛悲愍心,廣為眾生,如理宣說,而令眾生如
T01n0012_p0233b08║ 說修 習,行諸梵行,利 益安樂天人世 間。」
T01n0012_p0233b09║ 爾時,世 尊知尊者舍利 子為諸苾芻如應說法
T01n0012_p0233b10║ 已,佛即從其宴臥安詳而起,告尊者舍利 子
T01n0012_p0233b11║ 言:「善哉!善哉!舍利 子!如汝所說,是佛所說;
T01n0012_p0233b12║ 此法名為“大集法門”,後末世 中,能與眾生,
T01n0012_p0233b13║ 作大利 益。於後末世 ,我諸苾芻修 梵行者,
T01n0012_p0233b14║ 應當於此大集法門,受持讀誦,宣通流布。
T01n0012_p0233b15║ 又舍利 子!後末世 中,若人得此大集法門
T01n0012_p0233b16║ 受持者,是人於未來諸佛法中,為淨信 善
T01n0012_p0233b17║ 男子,於佛教法,深生愛樂,廣大開曉,心
T01n0012_p0233b18║ 大歡喜。」 爾時,諸苾芻聞佛稱讚此大集法門
T01n0012_p0233b19║ 已,歡喜信 受,禮佛而退。
T01n0012_p0233b20║ 佛說大集法門經卷下
Nguồn Rộng mở tâm hồn • Leave a Comment