Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Bắc Truyền / 01. Bộ A Hàm / [0013] Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh [長阿含十報法經

[0013] Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh [長阿含十報法經

Trsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0013_p0233b21║
T01n0013_p0233b22║  No. 13 [No. 1(10)] T01n0013_p0233b23║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển thượng
T01n0013_p0233b24║
T01n0013_p0233b25║   hậu hán an tức quốc tam tạng an thế cao dịch
T01n0013_p0233b26║ văn như thị : phật tại xá vệ quốc kì thụ cấp cô độc viên 。thị thời ,
T01n0013_p0233b27║ hiền giả xá lợi viết :「thỉnh chư tỉ khâu thính ,thuyết pháp thượng diệc hảo 、trung
T01n0013_p0233b28║ diệc hảo 、cánh diệc hảo ,hữu tuệ 、hữu xảo 、tối cụ tịnh trừ chí cánh thuyết hành ,
T01n0013_p0233b29║ thính tùng nhất tăng chí thập pháp ,thính hướng ý trước ý ,thính thuyết như ngôn 。」
T01n0013_p0233c01║ chư tỉ khâu tùng hiền giả xá lợi viết :「thỉnh nguyện dục văn 。」xá lợi viết :「tiện
T01n0013_p0233c02║ thuyết tùng nhất tăng khởi chí thập pháp ,giai tụ thành vô vi 。tùng khổ đắc yếu
T01n0013_p0233c03║ xuất ,nhất thiết não diệt 。
T01n0013_p0233c04║ 「đệ nhất nhất pháp ,hành giả cánh vô vi đãn thủ hành 。
T01n0013_p0233c05║ 「đệ nhị nhất pháp ,khả tư duy ý bất li thân 。
T01n0013_p0233c06║ 「đệ tam nhất pháp ,khả thức thế gian thô tế 。
T01n0013_p0233c07║ 「đệ tứ nhất pháp ,khả khí kiêu mạn 。
T01n0013_p0233c08║ 「đệ ngũ nhất pháp ,khả trước ý bản quan 。
T01n0013_p0233c09║ 「đệ lục nhất pháp ,đa tác bản quan 。
T01n0013_p0233c10║ 「đệ thất nhất pháp ,nan thụ bất trung chỉ định 。
T01n0013_p0233c11║ 「đệ bát nhất pháp ,khả thành linh ý chỉ 。
T01n0013_p0233c12║ 「đệ cửu nhất pháp ,đương tri nhất thiết nhân tại thực 。
T01n0013_p0233c13║ 「đệ thập nhất pháp ,đương chứng linh ý mạc nghi 。
T01n0013_p0233c14║ 「thị hành giả thập pháp ,thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0233c15║ bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0233c16║ 「đệ nhất lưỡng pháp ,hành giả cánh vô vi đương hữu ý diệc đương niệm 。
T01n0013_p0233c17║ 「đệ nhị lưỡng pháp ,khả tăng hành chỉ diệc quan 。
T01n0013_p0233c18║ 「đệ tam lưỡng pháp ,đương tri danh tự 。
T01n0013_p0233c19║ 「đệ tứ lưỡng pháp ,khả xả si diệc thế gian ái 。
T01n0013_p0233c20║ 「đệ ngũ lưỡng pháp ,đương trừ bất quý bất tàm 。
T01n0013_p0233c21║ 「đệ lục lưỡng pháp ,nan định lưỡng pháp bất đương nhĩ nhĩ 。
T01n0013_p0233c22║ 「đệ thất lưỡng pháp ,đương tri đương bất nhĩ nhĩ 。
T01n0013_p0233c23║ 「đệ bát lưỡng pháp ,khả cầu tận điểm ,bất phục sinh điểm 。
T01n0013_p0233c24║ 「đệ cửu lưỡng pháp ,khả thức nhân bản hà nhân duyên tại thế gian đắc khổ ,diệc
T01n0013_p0233c25║ đương tri hà nhân duyên đắc độ thế 。
T01n0013_p0233c26║ 「đệ thập lưỡng pháp ,đương tự chứng tuệ diệc giải thoát ,thị vi hành giả nhị thập
T01n0013_p0233c27║ pháp ,thị bất phi 、thị bất dị ,hữu chứng như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị
T01n0013_p0233c28║ tri hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0233c29║ 「đệ nhất tam pháp ,hành giả cánh vô vi sự tuệ giả ,diệc văn pháp kinh ,
T01n0013_p0234a01║ diệc đương quan bản 。
T01n0013_p0234a02║ 「đệ nhị tam pháp ,đương tư duy 。dục niệm ,định bất dục đãn niệm ,diệc bất
T01n0013_p0234a03║ dục diệc bất niệm 。
T01n0013_p0234a04║ 「đệ tam tam pháp ,khả thức 。dục hữu ,sắc hữu ,bất sắc hữu 。
T01n0013_p0234a05║ 「đệ tứ tam pháp ,khả xả 。dục ái ,sắc ái ,bất sắc ái 。
T01n0013_p0234a06║ 「đệ ngũ tam pháp ,khả xả 。bản tam ác ,tham dục ác 、sân khuể ác 、ngu
T01n0013_p0234a07║ si ác 。
T01n0013_p0234a08║ 「đệ lục tam pháp ,khả tăng 。vô hữu tham dục bản 、vô hữu sân khuể bản 、
T01n0013_p0234a09║ vô hữu ngu si bản 。
T01n0013_p0234a10║ 「đệ thất tam pháp ,nan thụ 。tướng định tướng 、định chỉ tướng 、định khởi tướng 。
T01n0013_p0234a11║ 「đệ bát tam pháp ,khả tác 。tam hoạt hướng ,không 、bất nguyện 、bất tưởng 。
T01n0013_p0234a12║ 「đệ cửu tam pháp ,khả thức 。tam thống ,lạc thống 、diệc bất lạc diệc bất khổ
T01n0013_p0234a13║ thống 。
T01n0013_p0234a14║ 「đệ thập tam pháp ,tự chứng tuệ bất phục học 。tùng bản lai ,diệc vãng sinh ,nhĩ
T01n0013_p0234a15║ vô sở ưng trừ ,thị vi hành giả tam thập pháp 。thị bất phi ,thị bất dị ,
T01n0013_p0234a16║ hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như thị hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0234a17║ 「đệ nhất tứ pháp ,hành giả cánh vô vi thiên nhân luân 。hảo quận cư ,y
T01n0013_p0234a18║ tuệ nhân ,tự trực nguyện ,tú mệnh hữu bản 。
T01n0013_p0234a19║ 「đệ nhị tứ pháp ,tăng hành 。tứ ý chỉ ,tự quan 、thân quan 、nội ngoại thân quan ,
T01n0013_p0234a20║ mạc li ý tri trước ý ,li thế gian si não 。thống 、dương 、ý pháp diệc như
T01n0013_p0234a21║ quan thân pháp 。」
T01n0013_p0234a22║ 「đệ tam tứ pháp ,khả thức 。tứ phạn ,đoàn phạn 、lạc phạn 、niệm phạn 、thức phạn 。
T01n0013_p0234a23║ 「đệ tứ tứ pháp ,khả xả 。tứ dạng ,dục dạng 、ý sinh thị dạng 、giới
T01n0013_p0234a24║ nguyện dạng 、thụ thân dạng 。
T01n0013_p0234a25║ 「đệ ngũ tứ pháp ,khả giảm 。tứ thất ,giới thất 、ý thị thất 、hành thất 、
T01n0013_p0234a26║ nghiệp thất 。
T01n0013_p0234a27║ 「đệ lục tứ pháp ,khả tăng 。tứ thành ,giới thành 、ý thị thành 、hành thành 、
T01n0013_p0234a28║ nghiệp thành 。
T01n0013_p0234a29║ 「đệ thất tứ pháp ,nan tri 。tứ đế ,khổ đế 、tập đế 、tận đế 、thụ
T01n0013_p0234b01║ diệt khổ đế 。
T01n0013_p0234b02║ 「đệ bát tứ pháp ,linh hữu tứ hiệt 。khổ hiệt 、tập hiệt 、tận hiệt 、
T01n0013_p0234b03║ đạo hiệt 。
T01n0013_p0234b04║ 「đệ cửu tứ pháp ,khả thức 。tứ tướng thức ,thiểu thức 、đa thức 、vô hữu lượng
T01n0013_p0234b05║ vô sở hữu bất dụng thức tri 、đa tri vô hữu lượng tri vô sở hữu bất dụng
T01n0013_p0234b06║ trí tri 。
T01n0013_p0234b07║ 「đệ thập tứ pháp ,tự chứng 。nhất pháp thân đương tri 、nhị pháp ý đương tri 、
T01n0013_p0234b08║ tam pháp nhãn đương tri 、tứ pháp tuệ đương tri ,thị vi hành giả tứ thập pháp 。
T01n0013_p0234b09║ thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như
T01n0013_p0234b10║ thị hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0234b11║ 「đệ nhất ngũ pháp ,hành giả cánh vô vi 。ngũ chủng đoán ý 。hà đẳng ngũ ?
T01n0013_p0234b12║ đạo đệ tử hữu đạo tín hữu căn trước bản ,vô hữu năng hoại giả ,nhẫn nhục
T01n0013_p0234b13║ diệc tiên nhân ,nhược thiên 、nhược ma 、nhược phạm ,diệc dư thế gian da ?diệc vô
T01n0013_p0234b14║ hữu nặc vô hữu thái ,chân trực như hữu thân hành ,ý trước đạo tuệ đồng hành 。
T01n0013_p0234b15║ thân diệc thiểu bệnh an thiện ,như ưng trì phúc hành 。thân bất đại hàn bất đại
T01n0013_p0234b16║ nhiệt ,vô hữu khuể thời hòa linh tiêu ẩm thực đạm ,linh thân an điều ,phát
T01n0013_p0234b17║ tinh tấn hành 。hữu chiêm tinh tấn phương tiện ,kiên đắc hảo pháp ,ý bất xả
T01n0013_p0234b18║ phương tiện ,ninh cơ cân cốt huyết cán ,tận tinh tấn bất đắc trung chỉ ,yếu
T01n0013_p0234b19║ đương đắc sở hành 。hành tuệ tùng khởi diệt tuệ đắc đạo giả ,yếu bất áp hành
T01n0013_p0234b20║ trực diệt khổ 。thị ngũ chủng đoán ý 。
T01n0013_p0234b21║ 「đệ nhị ngũ pháp ,khả tăng hành đức giả 。ngũ chủng định 。hành đạo đệ tử ,
T01n0013_p0234b22║ thị thân tự thủ đắc hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả thân nhất thiết vô hữu
T01n0013_p0234b23║ nhất xứ bất đáo hỉ lạc ,tùng tự thủ lạc 。thí tuệ dục giả ,diệc tuệ
T01n0013_p0234b24║ dục đệ tử 。đệ tử trì khí ,nhược vu nhược phủ 。táo đậu thuỷ tí ,dĩ
T01n0013_p0234b25║ tí hòa sứ táo đậu trước nị ,nội ngoại trước nị bất phục tán ,tùng tí nị
T01n0013_p0234b26║ cố 。đạo hành giả diệc như thị ,thị thân tự thủ ái sinh lạc ,tí hòa
T01n0013_p0234b27║ tướng cận tướng trước ,thân nhất thiết vô hữu bất trước ,tùng tự thủ hỉ lạc 。
T01n0013_p0234b28║ đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,thị thượng đầu hành 。
T01n0013_p0234b29║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân dĩ định hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả
T01n0013_p0234c01║ thân nhất xứ vô hữu bất đáo tùng định hỉ lạc ,thí phản đầu toàn thuỷ trì ,
T01n0013_p0234c02║ diệc bất tùng thượng lai 、diệc bất tùng đông 、diệc bất tùng nam 、diệc bất tùng
T01n0013_p0234c03║ tây 、diệc bất tùng bắc ,đãn tùng toàn đa thuỷ nhuận sinh biến toàn thuỷ ,vi toàn
T01n0013_p0234c04║ kiêu tí ,vô hữu nhất xứ bất đáo thuỷ lãnh thuỷ 。đạo đệ tử hành như thị ,
T01n0013_p0234c05║ thị thân định hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả biến thân nhất thiết vô hữu bất
T01n0013_p0234c06║ đáo ,tùng định hỉ lạc 。đạo đệ tử thị ngũ chủng định ,thị vi đệ nhị hành 。
T01n0013_p0234c07║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân bất trước ái trước lạc ,tướng liên chí đáo tướng
T01n0013_p0234c08║ xúc tướng khả ,biến nhất thiết thân đáo bất hỉ lạc 。thí như liên hoa thuỷ trung
T01n0013_p0234c09║ sinh thuỷ trung trường ,chí căn chí hành chí diệp ,nhất thiết tùng lãnh thuỷ biến kiêu
T01n0013_p0234c10║ tí biến hành 。đạo đệ tử thân diệc như thị ,tùng vô hữu ái lạc kiêu tí ,
T01n0013_p0234c11║ khả nhất thiết thân biến tùng vô hữu ái lạc 。đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,
T01n0013_p0234c12║ thị vi đệ tam hành 。
T01n0013_p0234c13║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân tịnh ý ,dĩ trừ thụ hành thành hành ,thân
T01n0013_p0234c14║ trung vô hữu nhất xứ bất đáo tùng tịnh ý trừ ý 。thí như tứ tính diệc
T01n0013_p0234c15║ tứ tính tử ,bạch [điệp *mao ]nhược bát trượng cửu trượng ,nhân đầu túc biến khoã thân biến ,
T01n0013_p0234c16║ vô hữu bất đáo tùng bạch [điệp *mao ]tịnh [điệp *mao ]。như thị đạo đệ tử ,thị thân tịnh
T01n0013_p0234c17║ ý trừ ý dĩ hữu hành ,nhất thiết thân vô hữu bất đáo dĩ phú tịnh ý
T01n0013_p0234c18║ trừ ý 。đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,thị vi đệ tứ hành 。
T01n0013_p0234c19║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thụ thân quan đế ,dĩ thục niệm 、thục cư 、thục thụ ,
T01n0013_p0234c20║ thí như trụ nhân quan toạ nhân 、toạ nhân quan ngoạ nhân 。đạo đệ tử hành như
T01n0013_p0234c21║ thị ,thụ hành tướng tư duy thục thụ ,dĩ thục thụ 、thục niệm 、thục sự 、thục thụ 。
T01n0013_p0234c22║ đạo đệ tử thị ngũ chủng định ,thị vi đệ ngũ hành 。
T01n0013_p0234c23║ 「đệ tam ngũ pháp ,đương tri ngũ chủng ,nhất vi sắc thụ chủng 、nhị vi thống thụ
T01n0013_p0234c24║ chủng 、tam vi tưởng thụ chủng 、tứ vi hành thụ chủng 、ngũ vi thức thụ chủng 。
T01n0013_p0234c25║ 「đệ tứ ngũ pháp ,đương xả ngũ cái ,nhất vi ái dục cái 、nhị vi sân khuể
T01n0013_p0234c26║ cái 、tam vi thụy miên cái 、tứ vi hí lạc cái 、ngũ vi hối nghi cái 。
T01n0013_p0234c27║ 「đệ ngũ ngũ pháp ,khả đương hàm 。ngũ tâm ý đinh 。nhược học giả bất tín
T01n0013_p0234c28║ đạo ,nghi bất hạ bất khả bất thụ ,như thị tâm ý nhất đinh vi vị xả ,
T01n0013_p0234c29║ bất thụ đạo pháp giáo giới cố 。diệc như hữu học giả tại đạo tán danh văn
T01n0013_p0235a01║ tuệ giả đồng học giả ,trì ác khẩu hướng uế cần ý li niêu xâm ,nhược hữu
T01n0013_p0235a02║ đạo danh văn giả tuệ giả đồng học giả ,trì ác khẩu hướng uế cần ý li
T01n0013_p0235a03║ niêu xâm ,như thị thị vi ngũ tâm ý đinh vị xả 。
T01n0013_p0235a04║ 「đệ lục ngũ pháp ,đương tăng đạo 。ngũ căn ,nhất vi tín căn 、nhị vi tinh
T01n0013_p0235a05║ tấn căn 、tam vi ý căn 、tứ vi định căn 、ngũ vi tuệ căn 。
T01n0013_p0235a06║ 「đệ thất ngũ pháp ,nan thụ 。ngũ hành đắc yếu xuất 。nhược đạo đệ tử thục thụ
T01n0013_p0235a07║ đạo ,bất niệm ái dục ,ý bất trước dục 、ý bất khả dục 、ý bất chỉ
T01n0013_p0235a08║ dục 、ý bất độ dục ,ý súc 、ý ác 、ý bất khởi 、ý bất dụng 、ý
T01n0013_p0235a09║ khước 、ý uế bất dụng ác 。thí như kê mao diệc cân ,nhập hoả tiện súc trứu
T01n0013_p0235a10║ bất đắc thân 。như thị kiến đạo đệ tử ,hành kiên ý bất niệm ái dục ,
T01n0013_p0235a11║ tiện bất dụng ái dục ,tiện bất khả ái dục ,ý bất đoạ ái dục ,ý
T01n0013_p0235a12║ tiện súc ,ý tiện súc ý bất khởi ,tiện xuất niệm đạo 。dục hành dĩ xuất ,ý
T01n0013_p0235a13║ sinh ý kiên ,ý bất ý xuất ý giải ,ý bất súc ý bất ác ý khởi ,
T01n0013_p0235a14║ ý vô sở ngại vô sở dụng ,ý an ẩn ,vi ý hành cố thục hành cố 。
T01n0013_p0235a15║ 「nhược phục sinh tùng ái dục nhân duyên kế não ưu ,niệm vi dĩ tùng thị giải chỉ
T01n0013_p0235a16║ bất trước đắc li ,bất phục tùng thị nhân duyên thống dương hành 。như thị hành giả ,
T01n0013_p0235a17║ tùng dục đắc độ ,sân khuể bất sân khuể ,xâm bất xâm ,sắc bất sắc 。nhược
T01n0013_p0235a18║ đạo đệ tử ,kiên ý bất phục niệm thân ,dĩ kiên ý bất niệm thân ,tiện bất
T01n0013_p0235a19║ dục thân 、bất khả thân 、bất trụ thân ,ý bất đoạ ái dục tiện ác ý khởi 。
T01n0013_p0235a20║ thí đạo đệ tử ,như kê mao cân ,nhập hoả tiện súc tiện trứu bất đắc
T01n0013_p0235a21║ thân 。đạo đệ tử diệc như thị ,dĩ kiến kiên bất phục niệm thân ,ý bất khả
T01n0013_p0235a22║ thân 、ý bất trước thân 、ý bất độ ý ,súc ý ác ý bất khởi ,tự
T01n0013_p0235a23║ thủ sinh chỉ ác ,khả ác niệm vô vi 。dục độ thân niệm độ ,thân vi vô
T01n0013_p0235a24║ vi ,ý khuyến ý khả ,ý chỉ ý độ ,ý bất súc ý bất ác ,ý tiện
T01n0013_p0235a25║ thân niệm vô sở ngại vô sở dụng ,ý ẩn chỉ ,tùng hành thục hành cố 。
T01n0013_p0235a26║ 「nhược tùng thân nhân duyên ,sinh tội não ưu ,duyên sinh tội não ưu dĩ ,tùng
T01n0013_p0235a27║ thị giải chỉ bất trước độ ,bất phục tùng thị nhân duyên canh thống 。đạo đệ tử
T01n0013_p0235a28║ như thị ,tùng thân đắc yếu xuất 。
T01n0013_p0235a29║ 「đệ bát ngũ pháp ,linh sinh khởi đạo ,ngũ tuệ định ,đạo đức giả vô sở
T01n0013_p0235b01║ trước vô sở cung tùng ,thị nhất tuệ nội tự sinh 。
T01n0013_p0235b02║ 「thị định hằng ,nhân bất năng trí ,tuệ giả khả 。như thị nhị tuệ nội khởi sinh 。
T01n0013_p0235b03║ 「thị định tùng nhất hướng trí đắc ả đắc đạo hành ,như thị tam tuệ nội khởi
T01n0013_p0235b04║ sinh 。
T01n0013_p0235b05║ 「thị định kiến trí lạc hành thụ diệc hảo ,như thị tứ tuệ nội khởi sinh 。 「thị
T01n0013_p0235b06║ định tùng thị định tự tại toạ tự tại khởi ,như thị ngũ tuệ nội khởi sinh 。
T01n0013_p0235b07║ 「đệ cửu ngũ pháp ,đương tri ngũ giải thoát ,nhược học giả đạo thuyết kinh tùng đạo
T01n0013_p0235b08║ văn ,diệc tuệ nhân thuyết tùng tuệ nhân văn ,diệc đồng học giả văn ,dĩ như thuyết
T01n0013_p0235b09║ văn tri pháp nghĩa hành 、dĩ giải pháp tiện giải nghĩa 、dĩ giải nghĩa tiện thụ 、dĩ
T01n0013_p0235b10║ thụ tiện hỉ 、dĩ hỉ thân lạc 、dĩ lạc tiện ý định 。định ý như hữu tri
T01n0013_p0235b11║ như hữu kiến ,dĩ như tri kiến tiện khước bất dụng ,dĩ bất dụng tiện bất trước ,
T01n0013_p0235b12║ dĩ bất trước như tiện đắc giải thoát 。thị hành giả nhất giải thoát 。
T01n0013_p0235b13║ 「dĩ hành giả đắc trụ vị chính ý ,đắc chính ý vị định ý ,đắc định ý
T01n0013_p0235b14║ vị giải kế ,đắc giải kế vị đắc vô vi ,tiện trí vô vi 。hoặc thời phật
T01n0013_p0235b15║ diệc bất thuyết kinh ,tuệ giả đồng học giả diệc bất thuyết kinh ,đãn như văn như
T01n0013_p0235b16║ thụ cánh tiện tự phúng độc 。thị hành giả nhị giải thoát 。
T01n0013_p0235b17║ 「hoặc thời phật diệc bất thuyết kinh ,tuệ giả đồng học giả diệc bất thuyết kinh ,đãn
T01n0013_p0235b18║ như văn pháp như thụ pháp ,cụ thuyết học giả 。thị hành giả tam giải thoát 。
T01n0013_p0235b19║ 「hoặc thời phật bất thuyết kinh ,học giả đãn như văn như thụ pháp ,độc nhất xứ
T01n0013_p0235b20║ kế niệm ,nhược như văn như thụ pháp cụ phúng độc ,tiện như ưng giải như pháp
T01n0013_p0235b21║ giải ,thị hành giả tứ giải thoát 。
T01n0013_p0235b22║ 「hoặc thời bất như văn bất như thụ ,diệc bất kế niệm ,đãn tùng hành thủ nhất
T01n0013_p0235b23║ định tướng thục 、thụ thục 、niệm thục ,hành dĩ thụ định tướng thục 、thụ thục 、niệm thục 、
T01n0013_p0235b24║ hành thục ,tùy tiện như pháp ,tiện như ưng giải ,tiện như pháp giải 。dĩ như ưng
T01n0013_p0235b25║ giải ,dĩ như pháp giải tiện khả sinh ,dĩ khả sinh tiện ai sinh ,dĩ ai sinh
T01n0013_p0235b26║ tiện thân lạc ,tiện thân tri lạc dĩ lạc ý tiện chỉ ,tiện như hữu tri hữu
T01n0013_p0235b27║ kiến tiện hối ,dĩ hối tiện bất dục ,dĩ bất dục tiện đắc giải thoát ,hành
T01n0013_p0235b28║ giả ngũ giải thoát 。nhược đạo hành giả ,đắc thị chỉ ,đắc thị hành ,ý vị đắc
T01n0013_p0235b29║ chỉ tiện chỉ ,ý vị định tiện định ,kế vị tận tiện tận ,vị đắc độ
T01n0013_p0235c01║ thế vô vi tiện đắc độ thế vô vi 。
T01n0013_p0235c02║ 「đệ thập ngũ pháp tự chứng tri ,nhất bất học âm 、nhị bất học giới 、tam
T01n0013_p0235c03║ bất học định 、tứ bất học tuệ 、ngũ bất học độ thế giải thoát 。thị học
T01n0013_p0235c04║ giả ngũ thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất
T01n0013_p0235c05║ đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0235c06║ 「đệ nhất lục pháp giả ,cánh vô vi 。bất cộng thủ trùng ,đẳng thân hành chỉ tại
T01n0013_p0235c07║ phật tuệ đồng học giả ,thị pháp bất cộng thủ trùng ,tùng thị đắc ái 、tùng
T01n0013_p0235c08║ thị đắc kính ,khả ý dĩ đắc ái 、dĩ đắc kính hành ,tụ hợp bất tránh
T01n0013_p0235c09║ tụng ,nhất hướng hành định trí nhẫn ,đẳng khẩu ngôn 、đẳng tâm hành ,sở hữu giới hành ,
T01n0013_p0235c10║ bất phạm 、bất xuyên 、bất hoãn 、bất tạng 、bất thất 。vi hữu đạo giả khả cụ túc
T01n0013_p0235c11║ hành ,như thị bối hành giới giả ,ngã diệc giới giả ,đương ưng tỉ cộng tuệ
T01n0013_p0235c12║ giả đồng học giả ,sở cầu đạo yếu áp giả ,đãn hành trực diệt khổ ,như
T01n0013_p0235c13║ thị bối ngã diệc như thị bối ,ưng tỉ cộng tuệ giả đồng học giả ,thị pháp
T01n0013_p0235c14║ bất cộng thủ trùng ,diệc nhược sở hữu lợi pháp trí tùng pháp đắc ,nhất thiết sở
T01n0013_p0235c15║ đắc tại tùy khí trung ,như thị lợi đương vi đồng học cộng ,vô hữu độc nặc ,
T01n0013_p0235c16║ thị pháp bất cộng thủ trùng 。vi tùng thị ái đắc kính đắc khả ý ,dĩ đắc
T01n0013_p0235c17║ ái 、dĩ đắc kính 、dĩ đắc khả ý 、dĩ đắc hành ,đắc hợp 、đắc tụ ,bất tránh
T01n0013_p0235c18║ bất tụng 。nhất tâm hành định ,tùng thị trí nhẫn 。
T01n0013_p0235c19║ 「đệ nhị lục pháp ,hộ hành lục cộng cư ,nhãn kiến sắc diệc bất hỉ diệc bất
T01n0013_p0235c20║ ác ,đãn quan hành ý chính tri 。nhĩ tị khẩu thân ý pháp quan ,diệc bất hỉ
T01n0013_p0235c21║ diệc bất sân ,đãn quan chỉ ý bất vô 。
T01n0013_p0235c22║ 「đệ tam lục pháp ,khả thức 。lục nội nhập ,nhãn nội nhập ,nhĩ tị khẩu thân
T01n0013_p0235c23║ ý nội nhập 。
T01n0013_p0235c24║ 「đệ tứ lục pháp ,khả xả 。lục ái ,nhãn canh ái ,nhĩ tị khẩu thân ý
T01n0013_p0235c25║ canh ái 。
T01n0013_p0235c26║ 「đệ ngũ lục pháp ,khả giảm 。lục bất cung kính ,nhất vi bất cung kính phật 、
T01n0013_p0235c27║ nhị vi bất cung kính pháp 、tam vi bất cung kính đồng học giả 、tứ vi bất
T01n0013_p0235c28║ cung kính giới 、ngũ vi ác khẩu 、lục vi ác tri thức 。
T01n0013_p0235c29║ 「đệ lục lục pháp ,khả tăng 。lục cung kính ,nhất vi cung kính phật 、nhị vi
T01n0013_p0236a01║ cung kính pháp ,tam vi cung kính đồng học giả ,tứ vi cung kính giới ,ngũ
T01n0013_p0236a02║ vi hảo khẩu ,lục vi thiện tri thức 。
T01n0013_p0236a03║ 「đệ thất lục pháp ,nan thụ 。lục hành độ thế ,nhược hữu ngôn :『ngã hữu đẳng ý
T01n0013_p0236a04║ định tâm ,dĩ hành dĩ hữu 。』phục ngôn :『ngã ý trung sân khuể vị giải 。』tiện khả
T01n0013_p0236a05║ báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?vô hữu thị 。dĩ đẳng tâm định ý ,
T01n0013_p0236a06║ dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,ninh đương hữu sân khuể da ?vô hữu thị 。hà
T01n0013_p0236a07║ dĩ cố ?hữu đẳng tâm định ý ,vi trừ sân khuể cố 。』
T01n0013_p0236a08║ 「nhị vi nhược hành giả ngôn :『ngã hữu từ ý định tâm ,dĩ tác dĩ hành dĩ
T01n0013_p0236a09║ hữu ,đãn hữu sát ý bất trừ 。』khả báo :『bất như ngôn 。hà dĩ cố ?dĩ
T01n0013_p0236a10║ từ tâm định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,ninh đương hữu sát ý da ?
T01n0013_p0236a11║ vô hữu thị 。hà dĩ cố ?dĩ hữu từ ý định tâm ,vi vô hữu sát
T01n0013_p0236a12║ ý 。』
T01n0013_p0236a13║ 「tam vi nhược học giả :『ngã hữu hỉ tâm đẳng định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ
T01n0013_p0236a14║ hữu ,đãn ý bất chỉ bất khả 。』báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?vô
T01n0013_p0236a15║ hữu thị ,dĩ hữu đẳng ý định tâm ,dĩ hành dĩ tăng dĩ hữu ,ninh bất
T01n0013_p0236a16║ định bất khả da ?vô hữu thị 。hà dĩ cố ?đẳng ý định tâm ,vi trừ
T01n0013_p0236a17║ bất khả bất định cố 。』
T01n0013_p0236a18║ 「tứ vi nhược học giả ngôn :『ngã hữu quan định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,
T01n0013_p0236a19║ đãn ái dục sân khuể vị trừ 。』khả báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?
T01n0013_p0236a20║ dĩ hữu quan định ý ,tiện vô hữu ái dục sân khuể 。』
T01n0013_p0236a21║ 「ngũ vi nhược hành giả ngôn :『ngã vô hữu nghi ,đãn ý bất năng 。』khả báo
T01n0013_p0236a22║ ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?giải yếu vô hữu nghi cố 。』
T01n0013_p0236a23║ 「lục vi nhược hành giả ngôn :『dĩ đắc định ý dĩ túc ,đãn ý vãng niệm thức 。』
T01n0013_p0236a24║ khả báo :『bất như ngôn ,vô hữu thị ,diệc bất ưng thị niệm đắc định 。ý vô
T01n0013_p0236a25║ sở niệm dĩ túc ,phục ý hành niệm thức ,vô hữu thị 。hà dĩ cố ?ý
T01n0013_p0236a26║ dĩ đắc độ giả ,bất ưng phục niệm 。』
T01n0013_p0236a27║ 「đệ bát lục pháp ,đương linh hữu lục niệm ,nhất vi niệm phật 、nhị vi niệm
T01n0013_p0236a28║ pháp 、tam vi niệm đồng học giả 、tứ vi niệm giới ,ngũ vi niệm dữ 、lục
T01n0013_p0236a29║ vi niệm thiên 。
T01n0013_p0236b01║ 「đệ cửu lục pháp ,đương tri 。lục vô hữu lượng ,nhất vi kiến vô hữu lượng 、
T01n0013_p0236b02║ nhị vi văn vô hữu lượng 、tam vi lợi vô hữu lượng 、tứ vi giới vô hữu
T01n0013_p0236b03║ lượng 、ngũ vi sự vô hữu lượng 、lục vi niệm vô hữu lượng 。
T01n0013_p0236b04║ 「đệ thập lục pháp ,chứng tự tri 。lục tri ,nhất thần túc 、nhị triệt thính 、tam
T01n0013_p0236b05║ tri nhân ý 、tứ tri bản tùng lai 、ngũ tri vãng sinh hà sở 、lục tri kế
T01n0013_p0236b06║ tận 。thị hành giả lục thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,
T01n0013_p0236b07║ hữu bất hoặc bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0236b08║ 「đệ nhất thất pháp ,hành giả cánh vô vi 。thất bảo ,nhất vi tín bảo 、nhị
T01n0013_p0236b09║ vi giới bảo 、tam vi quý bảo 、tứ vi tàm bảo 、ngũ vi văn bảo 、lục
T01n0013_p0236b10║ vi thí bảo 、thất vi tuệ bảo 。
T01n0013_p0236b11║ 「đệ nhị thất pháp ,khả hành 。thất giác ý ,nhất vi ý giác ý 、nhị vi
T01n0013_p0236b12║ phân biệt pháp giác ý 、tam vi tinh tấn giác ý 、tứ vi khả giác ý 、
T01n0013_p0236b13║ ngũ vi ả giác ý 、lục vi định giác ý 、thất vi hộ giác ý 。
T01n0013_p0236b14║ 「đệ tam thất pháp ,đương tri 。thất hữu ,nhất vi bất khả hữu 、nhị vi súc
T01n0013_p0236b15║ sinh hữu 、tam vi ngạ quỷ hữu 、tứ vi nhân hữu 、ngũ vi thiên hữu 、lục
T01n0013_p0236b16║ vi hành hữu 、thất vi trung hữu 。
T01n0013_p0236b17║ 「đệ tứ thất pháp ,khả xả 。thất kế ,nhất vi ái dục kế 、nhị vi bất
T01n0013_p0236b18║ khả kế 、tam vi lạc hữu kế 、tứ vi tự kiêu mạn kế 、ngũ vi tà
T01n0013_p0236b19║ kế 、lục vi si kế 、thất vi nghi kế 。
T01n0013_p0236b20║ 「đệ ngũ thất pháp ,khả giảm 。ác nhân thất pháp ,nhất vi bất tín 、nhị vi
T01n0013_p0236b21║ vô hữu quý 、tam vi vô hữu tàm 、tứ vi vô hữu tinh tấn 、ngũ vi
T01n0013_p0236b22║ vô ý 、lục vi bất định ý 、thất vi vô hữu tuệ 。
T01n0013_p0236b23║ 「đệ lục thất pháp ,tăng tuệ 。thất tuệ giả pháp ,nhất vi tín 、nhị vi quý 、
T01n0013_p0236b24║ tam vi tàm 、tứ vi phát tinh tấn 、ngũ vi thủ ý 、lục vi định 、thất
T01n0013_p0236b25║ vi tuệ 。
T01n0013_p0236b26║ 「đệ thất thất pháp ,nan thụ tri 。thất thức chỉ xứ ,hữu sắc thân dị thân dị
T01n0013_p0236b27║ tướng 。thí như hoặc nhân trung 、hoặc thiên thượng ,thị vi nhất thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236b28║ 「hữu sắc nhược can thân nhất tưởng 。thí như thiên thượng thiên ,danh vi phạm ,thượng đầu
T01n0013_p0236b29║ hữu ,thị vi nhị thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c01║ 「hữu tại sắc xứ ,nhất thân nhất tưởng 。thí như thiên danh vi tự minh ,thị vi
T01n0013_p0236c02║ tam thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c03║ 「hữu vô hữu sắc xứ hành giả ,nhất thiết tùng sắc độ diệt khuể niệm vô hữu
T01n0013_p0236c04║ lượng hành chỉ 。thí như thiên danh vi không ,thị vi tứ thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c05║ 「hữu vô hữu sắc xứ hành giả ,nhất thiết tùng không đắc độ ,hành thức vô hữu
T01n0013_p0236c06║ lượng chỉ 。thí như thiên danh vi thức ,thị vi ngũ thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c07║ 「hữu bất tại sắc hành giả ,vô hữu tưởng diệc bất li tưởng 。thí như thiên danh
T01n0013_p0236c08║ vi vô hữu tưởng ,thị vi thất thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c09║ 「đệ bát thất pháp ,hành linh hữu định ý 。nhất vi trực kiến 、nhị vi trực
T01n0013_p0236c10║ niệm 、tam vi trực ngữ 、tứ vi trực pháp 、ngũ vi trực nghiệp 、lục vi trực
T01n0013_p0236c11║ phương tiện 、thất vi trực ý 。
T01n0013_p0236c12║ 「đệ cửu thất pháp ,đương tri 。thất hiện ân ,nhất vi nhược đạo hành giả ,ý tại
T01n0013_p0236c13║ phật tín nhập đạo căn sinh ,trụ vô hữu năng hoại ,nhược sa môn 、nhược bà la
T01n0013_p0236c14║ môn 、nhược thiên 、nhược ma 、nhược phạm diệc dư thế gian hành giả 。nhị vi trì giới
T01n0013_p0236c15║ thủ luật nhiếp giới ,xuất nhập thành úy tử tội ,trì giới học giới 。tam vi hữu
T01n0013_p0236c16║ hảo tri thức ,hữu hảo đồng cư ,hữu hảo tự quy 。tứ vi độc cư bất nhị
T01n0013_p0236c17║ cộng khiên hành 、khiên thân 、khiên ý 。ngũ vi trì tinh tấn hành ,kiên tinh tấn hành ,
T01n0013_p0236c18║ bất xả đạo pháp phương tiện 。lục vi ý kế ,ninh thân cơ cân cốt huyết cán
T01n0013_p0236c19║ hoại ,đãn đương sở ưng hành giả phát tinh tấn 。thất vi hữu chiêm giả kiên hành
T01n0013_p0236c20║ giả ,bất xả phương tiện giả ,đạo pháp hành ưng đắc dĩ vị đắc ,tinh tấn bất
T01n0013_p0236c21║ đắc trung chỉ ,thủ ý hành tối ý trì hành tự cửu hành cửu thuyết ý bất
T01n0013_p0236c22║ vô 。thất vi niệm tuệ hành tri sinh diệt đắc tuệ ý 。thị vi thất hiện ân 。
T01n0013_p0236c23║ 「đệ thập thất pháp ,đương linh hữu chứng 。nhất hữu pháp 、nhị hữu giải 、tam tri
T01n0013_p0236c24║ thời 、tứ tri túc 、ngũ tri thân 、lục tri chúng 、thất tri nhân tiền hậu 。thị
T01n0013_p0236c25║ hành giả thất thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0236c26║ bất đảo ,thị tri hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0236c27║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển thượng

T1.16, Normalized Version
T01n0013_p0237a01║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển hạ
T01n0013_p0237a02║
T01n0013_p0237a03║   hậu hán an tức quốc tam tạng an thế cao dịch
T01n0013_p0237a04║ 「đệ nhất bát pháp ,hành giả vi tăng bản hành ,vị đắc tuệ pháp bát nhân duyên 。
T01n0013_p0237a05║ hà đẳng bát ?nhất vi nhược hành giả y thụ giáo giới hành ,diệc y tuệ
T01n0013_p0237a06║ giả đồng học giả ,thị bản hành ,vị đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi nhất pháp
T01n0013_p0237a07║ nhân duyên 。
T01n0013_p0237a08║ 「dĩ y phật diệc dư tuệ giả đồng học giả ,đắc thời thời văn vi pháp kinh ,
T01n0013_p0237a09║ thị tăng bản hành ,bất đắc bản tuệ tiện đắc bản tuệ 。thị vi nhị pháp nhân
T01n0013_p0237a10║ duyên 。 「dĩ văn pháp ,khước thân khước ý ,tùng thị bản hành nhân duyên ,bất đắc tuệ
T01n0013_p0237a11║ tiện đắc tuệ 。thị vi tam pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a12║ 「dĩ văn pháp ,tinh tấn hành ,tùng thị tăng bản hành ,bất đắc tuệ tiện đắc
T01n0013_p0237a13║ tuệ 。thị vi tứ pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a14║ 「thủ ý hành tận lực ,tự cửu tác cửu thuyết ,dục niệm đắc niệm ,thị tăng hành ,
T01n0013_p0237a15║ bất đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi ngũ pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a16║ 「thụ ngữ diệc như thụ pháp hành ,thị tăng hành ,bất đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị
T01n0013_p0237a17║ vi lục pháp nhân duyên 。 「lạc pháp lạc hành ,số thuyết kinh ,thị tăng hành ,bất đắc
T01n0013_p0237a18║ tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi thất pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a19║ 「tri ngũ âm tăng giảm kiến hành ,nhược thị sắc ,nhược thị sắc tập ,nhược tùng thị
T01n0013_p0237a20║ sắc đắc diệt ,thị thống dương tư tưởng sinh tử thức ,thị thức thị tùng thị thức
T01n0013_p0237a21║ đắc độ ,thị tăng bản hành ,vị đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi bát pháp nhân
T01n0013_p0237a22║ duyên 。
T01n0013_p0237a23║ 「đệ nhị bát pháp ,khả hành đắc đạo giả 。bát chủng đạo ,nhất vi trực kiến 、
T01n0013_p0237a24║ nhị vi trực niệm 、tam vi trực ngữ 、tứ vi trực pháp 、ngũ vi trực nghiệp 、
T01n0013_p0237a25║ lục vi trực phương tiện 、thất vi trực ý 、bát vi trực định 。
T01n0013_p0237a26║ 「đệ tam bát pháp ,đương tri bát thế gian pháp ,nhất vi lợi 、nhị vi bất lợi 、
T01n0013_p0237a27║ tam vi danh văn 、tứ vi bất danh văn 、ngũ vi luận nghị 、lục vi xưng
T01n0013_p0237a28║ dự 、thất vi lạc 、bát vi bất lạc 。
T01n0013_p0237a29║ 「đệ tứ bát pháp ,khả xả 。nhất vi bất trực kiến 、nhị vi bất trực niệm 、
T01n0013_p0237b01║ tam vi bất trực ngữ 、tứ vi bất trực pháp 、ngũ vi bất trực nghiệp 、lục
T01n0013_p0237b02║ vi bất trực phương tiện 、thất vi bất trực ý 、bát vi bất trực định 。
T01n0013_p0237b03║ 「đệ ngũ bát pháp ,khả giảm 。bát măng măng bất tinh tấn đạo 。hành giả nhược tại
T01n0013_p0237b04║ quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,trước y trì ưng
T01n0013_p0237b05║ khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc đa khả ý đạm thực 。』dĩ hành
T01n0013_p0237b06║ bất đắc đa khả đạm thực ,tiện niệm :『kim nhật tự bất đắc đa khả ý đạm
T01n0013_p0237b07║ thực ,thân luy bất năng toạ ,đương khuynh ngoạ tiện khuynh ngoạ 。』bất phục cầu độ thế
T01n0013_p0237b08║ phương tiện ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,đương tự tri bất tự tri 。
T01n0013_p0237b09║ thị vi nhất măng măng chủng bất tinh tấn đạo 。
T01n0013_p0237b10║ 「hành giả nhược tại quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,
T01n0013_p0237b11║ trước y trì ưng khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đa khả ý
T01n0013_p0237b12║ đạm thực 。』tự đắc đa khả đạm thực ,tự ý niệm :『ngã vi triêu đắc đa khả
T01n0013_p0237b13║ đạm thực 。』tiện tự niệm :『triêu đắc đa khả đạm thực ,vi ngã thân trùng ,bất năng
T01n0013_p0237b14║ hành bất năng toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện ngoạ 。vô hữu độ thế phương tiện ,
T01n0013_p0237b15║ sở ưng đắc bất đắc ,sở ưng giải vô giải ,sở ưng tự tri bất tự
T01n0013_p0237b16║ tri 。thị vi nhị măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b17║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hoặc thời ưng xuất hành đạo ,tiện ý sinh :『ngã vi ưng
T01n0013_p0237b18║ xuất hành đạo ,ngã bất năng xuất hành đạo ,bất năng thụ giáo giới hành ,linh
T01n0013_p0237b19║ ngã khuynh ngoạ 。』bất phục cầu độ thế phương tiện ,đương đắc vị đắc ,đương giải
T01n0013_p0237b20║ vị giải ,đương tự tri vị tự tri 。thị vi tam măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b21║ 「hoặc thời hành giả ,trú nhật hành đạo 。ý kế :『triêu hành đạo lai ,niệm thân
T01n0013_p0237b22║ luy bất năng toạ hành ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ 。vô hữu độ thế phương
T01n0013_p0237b23║ tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri chứng bất tự tri
T01n0013_p0237b24║ chứng 。thị vi tứ măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b25║ 「hoặc thời hành giả ,ưng hảo hành ,tiện kế :『ngã ưng hảo hành ,ngã bất năng
T01n0013_p0237b26║ hành ,bất năng phụng thụ giáo giới ,linh ngã tu du gian khuynh ngoạ 。』tiện khuynh
T01n0013_p0237b27║ ngoạ 。bất cầu độ thế phương tiện ,ưng cập giả bất cập ,ưng giải giả bất
T01n0013_p0237b28║ giải ,ưng tự tri chứng bất tự tri chứng 。thị vi ngũ măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b29║ 「hoặc thời hành giả kế :『ngã triêu dĩ hành đạo ,dĩ thân luy bất năng toạ ,
T01n0013_p0237c01║ linh ngã khuynh ngoạ 。』dĩ khuynh ngoạ 。bất cầu độ thế phương tiện ,ưng đắc bất
T01n0013_p0237c02║ đắc ,ưng giải bất giải ,ưng tự tri chứng bất tự tri chứng 。thị vi lục măng
T01n0013_p0237c03║ măng chủng 。
T01n0013_p0237c04║ 「hoặc thời hành giả ,dĩ đắc bệnh khổ ,tiện niệm :『ngã dĩ khổ đắc bệnh ,thân
T01n0013_p0237c05║ luy bất năng hành bất năng toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ ,vô hữu độ
T01n0013_p0237c06║ thế phương tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri chứng bất
T01n0013_p0237c07║ tự tri chứng 。thị vi thất măng măng chủng 。
T01n0013_p0237c08║ 「hoặc thời hành giả ,đích tùng bệnh khởi ,bất cửu tiện niệm :『ngã vi đích tùng
T01n0013_p0237c09║ bệnh khởi ,thân luy bất năng hành toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ ,bất
T01n0013_p0237c10║ cầu độ thế phương tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri
T01n0013_p0237c11║ chứng bất tự tri chứng 。thị vi bát măng măng chủng 。
T01n0013_p0237c12║ 「đệ lục bát pháp ,hành tăng đạo ,bát tinh tấn phương tiện đạo 。hành giả ,nhược tại
T01n0013_p0237c13║ quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,trước y trì ưng
T01n0013_p0237c14║ khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc đa khả đạm thực 。』bất đắc
T01n0013_p0237c15║ đa khả đạm thực ,tự ý kế :『ngã triêu bất đắc đa khả đạm thực 。thân
T01n0013_p0237c16║ khinh năng hành toạ ,linh ngã tác phương tiện 。』vị đắc linh đắc ,vị giải linh
T01n0013_p0237c17║ giải ,vị tự tri linh tự tri 。thị vi nhất tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c18║ 「hoặc thời hành giả 。nhược tại quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh
T01n0013_p0237c19║ triêu khởi ,trước y trì ưng khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc
T01n0013_p0237c20║ đa khả đạm thực 。』tiện đắc đa khả đạm thực ,tiện niệm :『dĩ triêu đắc đa
T01n0013_p0237c21║ khả đạm thực ,thân hữu lực năng tiền toạ hành ,linh ngã cầu phương tiện 。』vị
T01n0013_p0237c22║ đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi
T01n0013_p0237c23║ nhị tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c24║ 「hoặc thời hành giả ,đương xuất hành ý sinh :『ngã vi ưng xuất ,thân bất năng
T01n0013_p0237c25║ hành ,diệc bất năng thụ giáo giới hành ,linh ngã giáo sắc cầu phương tiện 。』vi
T01n0013_p0237c26║ tự tác đạo phương tiện ,vị đắc giả trí đắc ,vị giải giả trí giải ,vị
T01n0013_p0237c27║ tự tri trí tự tri 。thị vi tam tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c28║ 「hoặc thời hành giả ,dĩ hành đạo sinh :『ngã dĩ hành đạo lai ,bất năng tự
T01n0013_p0237c29║ hành đạo ,bất năng phụng sự giáo giới ,linh ngã khai sở phạm 。』linh hữu phương
T01n0013_p0238a01║ tiện ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri ,thị
T01n0013_p0238a02║ vi tứ tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a03║ 「hoặc thời hành giả ,ưng hành tiện niệm :『ngã bất năng tác hành thành giáo ,hoặc
T01n0013_p0238a04║ linh ngã cư tiền cầu phương tiện 。』tiện tiền hành phương tiện ,vị đắc đương đắc ,
T01n0013_p0238a05║ vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi ngũ tinh tấn phương
T01n0013_p0238a06║ tiện 。
T01n0013_p0238a07║ 「hoặc thời hành giả ,tận hành tiện niệm :『ngã dĩ tận hành ,bất năng phục hành ,
T01n0013_p0238a08║ thành giáo giới ,linh ngã năng đắc bế sở phạm 。』tiện cầu phương tiện sở phạm
T01n0013_p0238a09║ bế ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị
T01n0013_p0238a10║ vi lục tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a11║ 「hoặc thời hành giả ,thân hữu bệnh khổ cực ,tiện niệm :『ngã hữu bệnh khổ cực ,hữu
T01n0013_p0238a12║ thời tùng thị bệnh tử ,niệm ngã tu du gian cầu phương tiện hành 。』vị đắc đương
T01n0013_p0238a13║ đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi thất tinh tấn phương
T01n0013_p0238a14║ tiện 。
T01n0013_p0238a15║ 「hoặc thời hành giả ,đích tùng bệnh khởi bất cửu ,tiện niệm :『thân đích tùng bệnh khởi ,
T01n0013_p0238a16║ úy khủng bệnh phục lai ,kim ngã cư tiền cầu phương tiện hành 。』tiện cư tiền cầu
T01n0013_p0238a17║ phương tiện hành ,vị đắc đắc ,vị giải giải ,vị tự tri tự tri 。thị vi
T01n0013_p0238a18║ bát tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a19║ 「đệ thất bát pháp nan 。thụ bát giải thoát ,hoặc thời hành giả ,nội tưởng sắc
T01n0013_p0238a20║ ngoại quan sắc ,nhược thiểu hảo xú ,sở sắc tự tại tri tự tại kiến ,ý
T01n0013_p0238a21║ tưởng diệc như hữu ,thị vi nhất giải thoát 。
T01n0013_p0238a22║ 「hoặc thời hành đạo giả ,nội tư sắc ngoại kiến sắc ,thị vi nhị giải thoát 。
T01n0013_p0238a23║ 「hoặc thời hành giả ,tịnh giải thoát thân tri thụ hành ,thị vi tam giải thoát 。
T01n0013_p0238a24║ 「nhất thiết độ sắc diệt khuể nhược can niệm bất niệm vô hữu ,yếu không thụ không
T01n0013_p0238a25║ hành ,thị vi tứ giải thoát 。
T01n0013_p0238a26║ 「nhất thiết độ không vô hữu ,yếu thức thụ hành nhất thiết độ thức vô sở thức hữu
T01n0013_p0238a27║ bất dụng thụ hành ,thị vi ngũ giải thoát 。
T01n0013_p0238a28║ 「nhất thiết độ vô sở hữu ,bất dụng vô hữu tưởng diệc phi vô hữu tưởng thụ
T01n0013_p0238a29║ hành ,thị vi lục giải thoát 。
T01n0013_p0238b01║ 「nhất thiết độ vô hữu tưởng diệc bất vô hữu tưởng hành ,thị vi thất giải thoát 。
T01n0013_p0238b02║ 「diệt tưởng tư thân tri thụ hành ,thị vi bát giải thoát 。
T01n0013_p0238b03║ 「đệ bát bát pháp ,hợp hữu bát đại nhân niệm ,hà đẳng vi bát ?
T01n0013_p0238b04║ 「nhất vi niệm đạo pháp ,thiểu dục giả phi đa dục giả 。
T01n0013_p0238b05║ 「nhị vi đạo pháp ,túc giả bất túc giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b06║ 「tam vi đạo pháp ,thụ hành giả bất thụ hành giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b07║ 「tứ vi đạo pháp ,tinh tấn giả bất tinh tấn giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b08║ 「ngũ vi đạo pháp ,thủ ý giả bất thủ ý giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b09║ 「lục vi đạo pháp ,định ý giả bất định ý giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b10║ 「thất vi đạo pháp ,trí tuệ giả bất trí tuệ giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b11║ 「bát vi đạo pháp 。vô hữu gia lạc ,vô hữu gia bất lạc ;cộng cư hữu gia
T01n0013_p0238b12║ lạc ,cộng cư vô hữu đạo pháp 。thị vi bát đại nhân niệm 。
T01n0013_p0238b13║ 「đệ cửu bát pháp ,đương tri bát pháp ,tri vi hà đẳng ?nội tưởng sắc 、ngoại
T01n0013_p0238b14║ kiến sắc thiểu 、đoan chính bất đoan chính ,đắc nhiếp sắc ,tri tự tại diệc tự tại kiến 。
T01n0013_p0238b15║ ý niệm kế ,thị vi nhất tự tại 。
T01n0013_p0238b16║ 「nội niệm sắc 、ngoại kiến sắc ,kiến sắc bất xí tại ,sở hành tự tại tri 、tự
T01n0013_p0238b17║ tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi nhị tự tại 。
T01n0013_p0238b18║ 「nội vô hữu sắc tưởng 、ngoại kiến sắc thiểu ,đoan chính bất đoan chính ,sở sắc tại ,sở
T01n0013_p0238b19║ hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi tam tự tại 。
T01n0013_p0238b20║ 「nội bất niệm sắc 、ngoại kiến sắc bất xí ,đoan chính bất đoan chính ,sở sắc
T01n0013_p0238b21║ tại ,sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi tứ tự tại 。
T01n0013_p0238b22║ 「nội niệm sắc tưởng 、ngoại kiến sắc thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến 。thí như hoa
T01n0013_p0238b23║ danh vi úc giả thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến ,như thị nội sắc tưởng ngoại
T01n0013_p0238b24║ kiến sắc thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến 。như thị tưởng ,thị vi ngũ tự tại 。
T01n0013_p0238b25║ 「nội tri sắc tưởng 、ngoại kiến sắc hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến 。thí như
T01n0013_p0238b26║ gia ni hoa ,tối minh sắc y hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến ,như thị
T01n0013_p0238b27║ nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến 。như thị tưởng ,thị
T01n0013_p0238b28║ vi lục tự tại 。
T01n0013_p0238b29║ 「nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc xích ,xích sắc xích minh xích kiến 。thí như ráng sắc
T01n0013_p0238c01║ hoa ,diệc tối sắc ráng y xích ,xích sắc xích minh xích kiến 。như thị hành
T01n0013_p0238c02║ giả ,nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc xích ,xích sắc xích minh xích kiến ,như thị sắc
T01n0013_p0238c03║ tại ,sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi thất tự tại 。
T01n0013_p0238c04║ 「nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến 。thí như minh tinh ,
T01n0013_p0238c05║ diệc tối thành bạch y bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến 。như thị hành giả ,
T01n0013_p0238c06║ nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến ,như thị sắc tại ,
T01n0013_p0238c07║ sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。hữu như thị tưởng ,thị vi bát tự tại 。
T01n0013_p0238c08║ 「đệ thập bát pháp 。thời tri đương tự tri ,bát vô hữu trước hành giả lực 。
T01n0013_p0238c09║ vô sở trước hành giả ái dục kiến ,thí như hoả ,như thị kiến tri 、như thị
T01n0013_p0238c10║ kiến kiến ,linh ái dục niệm ái vãng ,sứ tuệ ý bất phục trước ,bất trước giả ,
T01n0013_p0238c11║ thị vi nhất lực 。
T01n0013_p0238c12║ 「tứ ý chỉ hành dĩ túc ,vô sở trước giả ,thị vi nhị lực 。
T01n0013_p0238c13║ 「tứ ý đoán hành dĩ túc ,thị vi tam lực 。
T01n0013_p0238c14║ 「tứ thiền túc hành dĩ cụ túc ,thị vi tứ lực 。
T01n0013_p0238c15║ 「ngũ căn hành dĩ túc ,thị vi ngũ lực 。
T01n0013_p0238c16║ 「ngũ lực hành dĩ túc ,thị vi lục lực 。
T01n0013_p0238c17║ 「thất giác ý hành dĩ túc ,thị vi thất lực 。
T01n0013_p0238c18║ 「bát hành hành dĩ túc ,thị vi bát lực 。thị vi hành giả bát thập pháp 。thị
T01n0013_p0238c19║ bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như hữu trì
T01n0013_p0238c20║ tuệ ý quan 。
T01n0013_p0238c21║ 「đệ nhất cửu pháp ,hành giả đa hành cửu ý hỉ 。hà đẳng vi cửu ?nhất
T01n0013_p0238c22║ vi văn pháp hỉ 、nhị vi niệm hỉ 、tam vi hỉ hỉ 、tứ vi lạc hỉ 、
T01n0013_p0238c23║ ngũ vi thụ ả hỉ 、lục vi an hỉ 、thất vi định hỉ 、bát vi chỉ
T01n0013_p0238c24║ hỉ 、cửu vi li hỉ 。
T01n0013_p0238c25║ 「đệ nhị cửu pháp ,tinh tấn trí tịnh 。hà đẳng vi cửu ?nhất vi tinh tấn
T01n0013_p0238c26║ độ trí tịnh 、nhị vi ý độ trí tịnh 、tam vi kiến độ trí tịnh 、tứ
T01n0013_p0238c27║ vi nghi độ trí tịnh 、ngũ vi đạo đạo trí tịnh 、lục vi tuệ kiến như tịnh 、
T01n0013_p0238c28║ thất vi kiến tuệ ái đoán độ trí tịnh 、bát vi đoán chủng 、cửu vi độ thế 。
T01n0013_p0238c29║ 「đệ tam cửu pháp ,đương tri cửu thần chỉ xứ 。hà đẳng vi cửu ?hữu sắc
T01n0013_p0239a01║ tượng thần chỉ xứ ,nhược can thân nhược can tưởng phi nhất 。thí danh vi nhân ,diệc
T01n0013_p0239a02║ nhất bối thiên 。thị vi nhất thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a03║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhược can thân phi nhất nhất tưởng ,thí thiên danh vi phạm ,
T01n0013_p0239a04║ ý mệnh thượng đầu trí 。thị vi nhị thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a05║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thân nhược can tưởng ,thí thiên danh vi lạc minh 。
T01n0013_p0239a06║ thị vi tam thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a07║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thân nhất tưởng ,thí thiên danh vi biến tịnh 。thị vi
T01n0013_p0239a08║ tứ thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a09║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,bất thụ tưởng bất canh tưởng ,thí thiên danh vi vô hữu
T01n0013_p0239a10║ tưởng 。thị vi ngũ thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a11║ 「hữu vô hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết độ sắc diệt khuể bất khả bất niệm ,
T01n0013_p0239a12║ nhược can thân vô hữu lượng không thụ hành ,thí thiên danh vi không tuệ 。thị vi
T01n0013_p0239a13║ lục thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a14║ 「hữu bất sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết cánh độ không ,vô hữu lượng thức tuệ hành
T01n0013_p0239a15║ ý chỉ ,thí thiên danh vi thức tuệ hành 。thị vi thất thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a16║ 「hữu bất tại sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết tùng thức tuệ cánh độ 、vô sở hữu
T01n0013_p0239a17║ tuệ thụ hành độ ,thí thiên danh vi vô sở niệm tuệ 。thị vi bát thần minh
T01n0013_p0239a18║ chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a19║ 「hữu vô hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết tùng vô sở dục tuệ cánh độ ,vô
T01n0013_p0239a20║ hữu tư tưởng diệc bất đắc li tư tưởng thụ cánh chỉ ,thí thiên danh vi vô
T01n0013_p0239a21║ hữu tư tưởng diệc bất li tư tưởng 。thị vi cửu thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a22║ 「đệ tứ cửu pháp 。đương bạt cửu kế 。hà đẳng vi cửu ?ái dục vi nhất
T01n0013_p0239a23║ kế 、sân khuể vi nhị kế 、kiêu mạn vi tam kế 、si vi tứ kế 、tà
T01n0013_p0239a24║ kiến vi ngũ kế 、nghi vi lục kế 、tham vi thất kế 、tật vi bát kế 、
T01n0013_p0239a25║ khan vi cửu kế 。
T01n0013_p0239a26║ 「đệ ngũ cửu pháp 。đương diệt cửu não bản 。hà đẳng vi cửu ?nhược hành giả
T01n0013_p0239a27║ hữu dục thí ác thí ,linh bất an thí linh xâm ,diệc niệm dư ác ,nhược hành
T01n0013_p0239a28║ giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị vi nhất não 。
T01n0013_p0239a29║ 「nhược hành giả ,dĩ hữu tác ác ,dĩ thí ác dĩ bất an ,dĩ xâm diệc
T01n0013_p0239b01║ dư ác dĩ thí ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị vi nhị
T01n0013_p0239b02║ não 。
T01n0013_p0239b03║ 「nhược hành giả ,hậu phục dục thí ác 、dục thí linh bất an 、dục thí xâm 、dục
T01n0013_p0239b04║ thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não 。thị vi tam não 。
T01n0013_p0239b05║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hữu dục thí hành giả thân hậu ác ,dục thí ác 、dục
T01n0013_p0239b06║ thí bất an 、dục thí xâm 、dục dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị
T01n0013_p0239b07║ phục sinh não ,thị vi tứ não 。
T01n0013_p0239b08║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hữu giả dĩ thí ác 、dĩ thí bất an 、dĩ thí
T01n0013_p0239b09║ xâm 、dĩ thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị
T01n0013_p0239b10║ vi ngũ não 。
T01n0013_p0239b11║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hậu phục dục thí hành giả thân hậu ác ,dục thí
T01n0013_p0239b12║ bất an 、dục thí xâm 、dục thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị
T01n0013_p0239b13║ sinh não ,thị vi lục não 。
T01n0013_p0239b14║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả trợ hành giả khủng bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b15║ dục thí an 、dục giải xâm 、bất dục linh hữu dư ác ,nhược hành giả hướng niệm
T01n0013_p0239b16║ bất khả thị ,tùng thị sinh não ,thị vi thất não 。
T01n0013_p0239b17║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả dục trợ hành giả bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b18║ dĩ thí an 、dĩ giải xâm 、bất dục linh hữu dư ác ,nhược hành giả hướng niệm
T01n0013_p0239b19║ bất khả thị sinh ,tùng thị sinh não ,thị vi bát não 。
T01n0013_p0239b20║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả vi hành giả khủng bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b21║ dĩ trợ 、dĩ an 、dĩ giải xâm diệc dư ác ,nhược hành giả hướng niệm bất khả
T01n0013_p0239b22║ thị ,linh bất tướng tiện giả linh an ,tùng thị sinh não ,thị vi cửu não 。
T01n0013_p0239b23║ 「đệ lục cửu pháp 。đương tư duy trừ cửu ý não 。hà đẳng cửu ?hoặc thời
T01n0013_p0239b24║ hành giả ,thị vi ngã linh vong 、linh ngã tha hữu 、linh ngã vô hữu lạc 、
T01n0013_p0239b25║ linh ngã bất an ẩn ,dĩ thí ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,nhược
T01n0013_p0239b26║ hành giả hướng niệm thị ,thị vi nhất 。
T01n0013_p0239b27║ 「hoặc thời hành giả ,thị vi ngã linh ngã vong 、linh ngã hữu tha 、linh ngã vô
T01n0013_p0239b28║ hữu lạc 、linh ngã bất an ẩn ,kiến tác ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,
T01n0013_p0239b29║ nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi nhị 。
T01n0013_p0239c01║ 「hoặc thời hành giả ,thị vi ngã linh vong 、linh ngã hữu tha 、linh ngã vô hữu
T01n0013_p0239c02║ lạc 、linh ngã bất an ẩn ,hội tác ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,
T01n0013_p0239c03║ nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi tam 。
T01n0013_p0239c04║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、linh
T01n0013_p0239c05║ hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,dĩ thí ác ,trì thị ác não
T01n0013_p0239c06║ ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi tứ 。
T01n0013_p0239c07║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、
T01n0013_p0239c08║ linh hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,vi kiến tác ác ,trì
T01n0013_p0239c09║ thị ác não ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi ngũ 。
T01n0013_p0239c10║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、linh
T01n0013_p0239c11║ hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,vi hội tác ác ,trì thị
T01n0013_p0239c12║ ác não ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi lục 。
T01n0013_p0239c13║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c14║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn 、niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu
T01n0013_p0239c15║ lợi linh an linh lạc linh an ẩn ,dĩ tác trì thị não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c16║ giả hướng niệm thị ,thị vi thất 。
T01n0013_p0239c17║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c18║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn 、niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu lợi
T01n0013_p0239c19║ linh an linh lạc linh an ẩn ,kiến tác trì kiến não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c20║ giả hướng niệm thị ,thị vi bát 。
T01n0013_p0239c21║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c22║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn ,niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu
T01n0013_p0239c23║ lợi linh an linh lạc linh an ẩn ,dục tác trì thị não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c24║ giả hướng niệm thị ,thị vi cửu 。
T01n0013_p0239c25║ 「đệ thất cửu pháp 。nan thụ cửu y trụ 。hà đẳng cửu ?nhược hành giả đắc
T01n0013_p0239c26║ tín y trụ ,năng xả ác thụ hảo ,thị vi nhất y trụ ;nhược hành giả
T01n0013_p0239c27║ ý trước hành ,xả bất dục hành ,thị vi nhị y trụ ;nhược hành giả khởi tinh
T01n0013_p0239c28║ tấn ,xả bất khởi tinh tấn ,thị vi tam y trụ ;nhược hành giả nhàn xứ tự
T01n0013_p0239c29║ thủ ,xả bất thủ ,thị vi tứ y trụ ;nhược hành giả năng kham y trụ ,
T01n0013_p0240a01║ như thị y đắc trụ dĩ đắc chính hào kế ,thị vi ngũ y trụ ;nhược hành
T01n0013_p0240a02║ giả xả nhất pháp ,thị vi lục y trụ ;dĩ xả nhất pháp tiện hiểu nhất pháp ,
T01n0013_p0240a03║ thị vi thất y trụ ;dĩ hiểu nhất pháp tiện thụ nhất pháp ,thị vi bát y
T01n0013_p0240a04║ trụ ;dĩ thụ nhất pháp tiện hành nhất pháp ,thị vi cửu y trụ 。
T01n0013_p0240a05║ 「đệ bát cửu pháp 。khởi bao cửu thứ định 。hà đẳng cửu ?ý chỉ sơ thiền ,
T01n0013_p0240a06║ vi nhất định ;tùng nhất thứ nhị thiền cánh ,vi nhị định ;tùng nhị thứ tam thiền
T01n0013_p0240a07║ cánh ,vi tam định ;tùng tam thứ tứ thiền cánh ,vi tứ định ;tùng tứ thứ thiền
T01n0013_p0240a08║ cánh không định ,vi ngũ định ;tùng không thứ cánh độ thức ,vi lục định ;tùng thức
T01n0013_p0240a09║ thứ cánh độ vô hữu dục ,vi thất định ;tùng vô hữu dục thứ cánh độ vô
T01n0013_p0240a10║ hữu tư tưởng ,vi bát định ;tùng vô hữu tư tưởng thứ cánh độ diệt ,vi cửu
T01n0013_p0240a11║ định 。 「đệ cửu cửu pháp 。đương tri cửu bất ưng thời ,nhân bất đắc hành ,đệ cửu
T01n0013_p0240a12║ hành bất mãn 。hà đẳng vi cửu ?nhất hoặc thời nhân tại địa ngục ,tội vị cánh ,
T01n0013_p0240a13║ bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a14║ 「nhị hoặc thời tại súc sinh ,tội vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a15║ 「tam hoặc thời tại ngạ quỷ ,tội vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a16║ 「tứ hoặc thời tại trường thọ thiên ,phúc vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a17║ 「ngũ hoặc thời tại bất tri pháp nghĩa xứ ,vô hữu thuyết giả ,bất năng đắc thụ ,
T01n0013_p0240a18║ bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a19║ 「lục hoặc thời tại lung ,bất năng văn bất năng thụ ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a20║ 「thất hoặc thời tại âm ,bất năng thụ ,bất năng phúng thuyết ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a21║ 「bát hoặc thời tại văn bất năng thụ ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a22║ 「cửu hoặc thời vị đắc minh giả ,vô hữu khai ý thuyết kinh ,bất linh ưng đắc
T01n0013_p0240a23║ đạo 。
T01n0013_p0240a24║ 「đệ thập cửu pháp 。tự chứng tri vô diệt 。hà đẳng vi cửu ?nhất diệt danh
T01n0013_p0240a25║ tự khổ 、nhị diệt lục nhập 、tam canh thụ diệt 、tứ thống diệt 、ngũ ái diệt 、
T01n0013_p0240a26║ lục thụ diệt 、thất hữu cầu diệt 、bát sinh diệt 、cửu lão tử diệt 。thị vi
T01n0013_p0240a27║ hành giả cửu thập pháp 。thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0240a28║ bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0240a29║ 「đệ nhất thập pháp 。đa tăng đạo ,năng thủ pháp giả 、hữu cứu pháp giả 。hà
T01n0013_p0240b01║ đẳng vi thập ?nhất giả nhược hữu đạo đệ tử tùng như lai thụ ,tùy tín bản
T01n0013_p0240b02║ sinh lập ,vô hữu năng hoại giả 。nhược sa môn 、nhược bà la môn 、nhược thiên 、
T01n0013_p0240b03║ nhược ma 、nhược phạm 、diệc dư thế gian 。
T01n0013_p0240b04║ 「nhị vi tịnh giới hành ,nhiếp thủ luật ,năng hiểu hành xứ ,tùy úy kiến tội kiến ,
T01n0013_p0240b05║ như giáo giới học 。
T01n0013_p0240b06║ 「tam vi hữu tuệ tri thức ,hữu tuệ tướng tùy ,hữu tuệ tướng trí 。
T01n0013_p0240b07║ 「tứ vi độc toạ tư duy ,hành khiên lưỡng chế ,chế thân chế ý 。
T01n0013_p0240b08║ 「ngũ vi thụ tinh tấn hành ,hữu chiêm hữu lực ,tận hành bất xả phương tiện
T01n0013_p0240b09║ tịnh pháp 。
T01n0013_p0240b10║ 「lục vi ý thủ ,cư tối ý vi diệu ,tùy vi viễn sở tác ,sở thuyết năng niệm
T01n0013_p0240b11║ năng đắc ý 。
T01n0013_p0240b12║ 「thất vi tuệ hành ,tùng sinh diệt tuệ ,tùy đắc đạo giả ,yếu khước vô hữu
T01n0013_p0240b13║ nghi ,đãn tác linh hoại khổ diệt 。
T01n0013_p0240b14║ 「bát vi thụ hảo ngữ ,như hảo pháp ngôn tùy hành 。
T01n0013_p0240b15║ 「cửu vi hỉ văn pháp ,hỉ văn pháp hành ,đãn lạc số thuyết pháp 。
T01n0013_p0240b16║ 「thập vi sở hữu đồng học giả cộng sự ,năng tác tinh tấn thân trợ 。thị vi
T01n0013_p0240b17║ thập cứu pháp 。tùng hậu phọc thúc tín giới tuệ độc toạ tư duy ,hành giả
T01n0013_p0240b18║ tinh tấn ý tuệ ,thụ hảo ngôn dục thuyết kinh ,thân sự như đẳng bất chỉ ,
T01n0013_p0240b19║ thị danh vi cứu 。
T01n0013_p0240b20║ 「đệ nhị thập pháp 。khả tác thập chủng trực 。hà đẳng vi trực ?nhất vi trực
T01n0013_p0240b21║ kiến ,hành giả tiện tà kiến hành đắc tiêu ;diệc tùng tà kiến nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b22║ nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực kiến nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b23║ nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240b24║ 「nhị vi trực tư duy kế ,tiêu tà kế ;diệc tùng tà kế nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b25║ nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực tư duy kế nhân duyên
T01n0013_p0240b26║ phi nhất ,nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240b27║ 「tam vi trực ngôn ,tiêu tà ngôn ;diệc tùng tà ngôn nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240b28║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực ngôn nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240b29║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c01║ 「tứ vi trực hành ,tiêu tà hành ;diệc tùng tà hành nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c02║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực hành nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c03║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c04║ 「ngũ vi trực nghiệp ,tiêu tà nghiệp ;diệc tùng tà nghiệp nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c05║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực nghiệp nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c06║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c07║ 「lục vi trực phương tiện ,tiêu tà phương tiện ;diệc tùng tà phương tiện nhân duyên phi
T01n0013_p0240c08║ nhất ,nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực phương tiện nhân duyên
T01n0013_p0240c09║ phi nhất ,nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c10║ 「thất vi trực niệm ,tiêu tà niệm ;diệc tùng tà niệm nhân duyên phi nhất ,nhược
T01n0013_p0240c11║ can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực niệm nhân duyên phi nhất ,nhược
T01n0013_p0240c12║ can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c13║ 「bát vi trực định ,tiêu tà định ;diệc tùng tà định nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c14║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực định nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c15║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c16║ 「cửu vi trực độ ,tiêu tà độ ;diệc tùng tà độ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c17║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực độ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c18║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c19║ 「thập vi trực tuệ ,tiêu tà tuệ ;diệc tùng tà tuệ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c20║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực tuệ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c21║ hảo pháp đắc túc cụ hành 。
T01n0013_p0240c22║ 「đệ tam thập pháp 。đương liễu tri thập nội ngoại sắc nhập 。hà đẳng vi thập ?
T01n0013_p0240c23║ nhất vi nhãn nhập 、nhị vi sắc nhập 、tam vi nhĩ nhập 、tứ vi thanh
T01n0013_p0240c24║ nhập 、ngũ vi tị nhập 、lục vi hương nhập 、thất vi thiệt nhập 、bát vi vị
T01n0013_p0240c25║ nhập 、cửu vi thân nhập 、thập vi thô tế nhập 。
T01n0013_p0240c26║ 「đệ tứ thập pháp 。khả xả thập nội ngoại cái 。hà đẳng vi thập ?nhất vi nội
T01n0013_p0240c27║ dục cái 、nhị vi ngoại dục cái ,cụ túc ,tùng thị vô hữu tuệ ,diệc vô
T01n0013_p0240c28║ hữu giải ,diệc bất trí vô vi độ thế 。
T01n0013_p0240c29║ 「tam vi khuể 、tứ vi khuể 。tướng thiết khuể thị diệc cái ,thiết khuể tướng thị
T01n0013_p0241a01║ diệc cái ,cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí
T01n0013_p0241a02║ vô vi độ thế 。
T01n0013_p0241a03║ 「ngũ vi thụy 、lục vi miễn 。thiết thụy thị diệc cái ,thiết miễn thị diệc cái ,
T01n0013_p0241a04║ cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô vi độ
T01n0013_p0241a05║ thế 。 「thất vi não 、bát vi nghi 。thiết não thị diệc cái ,thiết nghi thị diệc
T01n0013_p0241a06║ cái ,cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô
T01n0013_p0241a07║ vi độ thế 。 「cửu vi hoặc tịnh pháp trung nghi 、thập vi hoặc ác pháp trung nghi ,
T01n0013_p0241a08║ thiết tịnh pháp trung nghi thị diệc cái ,thiết ác pháp trung nghi thị diệc cái ,cụ
T01n0013_p0241a09║ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô vi độ thế 。
T01n0013_p0241a10║ 「đệ ngũ thập pháp 。khả linh giảm thập sự ác hành 。hà đẳng vi thập ?nhất
T01n0013_p0241a11║ vi sát 、nhị vi đạo 、tam vi phạm sắc 、tứ vi lưỡng thiệt 、ngũ vi vọng
T01n0013_p0241a12║ ngữ 、lục vi thô ngữ 、thất vi ỷ ngữ 、bát vi si 、cửu vi sân 、
T01n0013_p0241a13║ thập vi tà ý 。
T01n0013_p0241a14║ 「đệ lục thập pháp 。hành linh đa thập tịnh hành 。hà đẳng vi thập ?nhất vi
T01n0013_p0241a15║ li sát tùng sát chỉ 、nhị vi li đạo tùng đạo chỉ 、tam vi li sắc tùng
T01n0013_p0241a16║ sắc chỉ 、tứ vi li lưỡng thiệt tùng lưỡng thiệt chỉ 、ngũ vi li vọng ngữ tùng
T01n0013_p0241a17║ vọng ngữ chỉ 、lục vi li thô ngữ tùng thô ngữ chỉ 、thất vi li ỷ ngữ
T01n0013_p0241a18║ tùng ỷ ngữ chỉ 、bát vi li si tùng si chỉ 、cửu vi li sân tùng sân
T01n0013_p0241a19║ chỉ 、thập vi li tà ý tùng tà ý chỉ 。
T01n0013_p0241a20║ 「đệ thất thập pháp ,nan thụ liễu thập đức đạo cư 。hà đẳng vi thập ?nhất
T01n0013_p0241a21║ vi dĩ xả ngũ chủng 、nhị vi lục chính đạo đức 、tam vi thủ nhất 、tứ
T01n0013_p0241a22║ vi y tứ 、ngũ vi tự giải bất phục đãi giải 、lục vi dĩ xả cầu 、
T01n0013_p0241a23║ thất vi sở cầu dĩ thanh tịnh 、bát vi thân hành dĩ chỉ 、cửu vi khẩu ngữ
T01n0013_p0241a24║ dĩ hành chỉ 、thập vi ý hành dĩ chỉ 。ý tối độ 、tuệ tối độ 、hành cụ
T01n0013_p0241a25║ túc ,danh vi tối nhân 。
T01n0013_p0241a26║ 「đệ bát thập pháp 。linh cánh thập phổ định 。hà đẳng vi thập ?nhất vi tại
T01n0013_p0241a27║ tỉ khâu vi địa ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241a28║ 「nhị vi tại hành giả tỉ khâu vi thuỷ ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241a29║ 「tam vi tại hành giả tỉ khâu vi hoả ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b01║ 「tứ vi tại hành giả tỉ khâu vi phong ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b02║ 「ngũ vi tại hành giả tỉ khâu vi thanh ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b03║ 「lục vi tại hành giả tỉ khâu vi hoàng ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b04║ 「thất vi tại hành giả tỉ khâu vi xích ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b05║ 「bát vi tại hành giả tỉ khâu vi bạch ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b06║ 「cửu vi tại hành giả tỉ khâu vi không ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b07║ 「thập vi tại hành giả tỉ khâu vi thức ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu
T01n0013_p0241b08║ lượng 。
T01n0013_p0241b09║ 「phật thập lực 。hà vị vi thập lực ?nhất giả ,phật vi xứ xứ như hữu
T01n0013_p0241b10║ tri ,đương nhĩ bất nhĩ 、xứ bất xứ như hữu tri ,tùng tuệ hành đắc tự tri ,
T01n0013_p0241b11║ thị vi nhất lực 。
T01n0013_p0241b12║ 「nhị giả ,phật vi quá khứ vị lai hiện tại hành tội xứ bản chủng ương như hữu
T01n0013_p0241b13║ tri ,thị vi nhị lực 。
T01n0013_p0241b14║ 「tam giả phật vi nhất thiết tại xứ thụ hành như hữu tri ,tự canh tuệ hành
T01n0013_p0241b15║ đắc tri thị ,thị vi tam lực 。
T01n0013_p0241b16║ 「tứ giả ,phật vi khí giải định hành diệc định tri ,tùng thị phọc diệc tri ,tùng thị
T01n0013_p0241b17║ giải diệc tri ,tùng thị khởi như hữu hữu tri ,thị vi tứ lực 。
T01n0013_p0241b18║ 「ngũ giả ,phật vi như tâm nguyện tha gia tha nhân như hữu tri ,thị vi ngũ
T01n0013_p0241b19║ lực 。
T01n0013_p0241b20║ 「lục giả ,phật vi tạp chủng vô hữu lượng chủng thiên hạ hành như thị hữu tri ,
T01n0013_p0241b21║ thị vi lục lực 。
T01n0013_p0241b22║ 「thất giả ,phật vi tha gia tha căn cụ bất cụ như hữu tri ,thị vi thất
T01n0013_p0241b23║ lực 。
T01n0013_p0241b24║ 「bát giả ,phật vi vô hữu lượng phân biệt bản thượng đầu chí canh tự niệm như hữu
T01n0013_p0241b25║ tri ,thị vi bát lực 。
T01n0013_p0241b26║ 「cửu giả ,phật vi thiên nhãn dĩ tịnh quá độ nhân gian ,kiến nhân vãng lai tử sinh
T01n0013_p0241b27║ như hữu tri ,thị vi cửu lực 。」
T01n0013_p0241b28║ 「thập giả ,phật vi dĩ phọc kế tận vô hữu sứ phọc kế ,ý dĩ giải thoát ,
T01n0013_p0241b29║ tùng tuệ vi hành thoát ,kiến pháp tự tuệ chứng ,canh tri thụ chỉ tận ,sinh cánh ,
T01n0013_p0241c01║ hành sở hành dĩ túc ,bất phục vãng lai thế gian ,dĩ độ thế ,như hữu tri ,
T01n0013_p0241c02║ thị vi thập lực 。
T01n0013_p0241c03║ 「đệ cửu thập pháp ,tự chứng tri thập túc học bất phục học 。hà đẳng vi
T01n0013_p0241c04║ thập ?nhất vi trực kiến dĩ túc ,bất phục học trực kiến 。
T01n0013_p0241c05║ 「nhị giả ,trực tư duy kế dĩ túc ,bất phục học trực tư duy kế 。
T01n0013_p0241c06║ 「tam giả trực ngôn dĩ túc ,bất phục học trực ngôn 。
T01n0013_p0241c07║ 「tứ giả ,trực hành dĩ túc ,bất phục học trực hành 。
T01n0013_p0241c08║ 「ngũ giả ,trực nghiệp dĩ túc ,bất phục học trực nghiệp 。
T01n0013_p0241c09║ 「lục giả ,trực phương tiện dĩ túc ,bất phục học trực phương tiện 。
T01n0013_p0241c10║ 「thất giả ,trực niệm dĩ túc ,bất phục học trực niệm 。
T01n0013_p0241c11║ 「bát giả ,trực định dĩ túc ,bất phục học trực định 。
T01n0013_p0241c12║ 「cửu giả ,trực đắc độ thế dĩ túc ,bất phục học trực đắc độ thế 。
T01n0013_p0241c13║ 「thập giả ,trực tuệ dĩ túc ,bất phục học trực tuệ 。thị vi học hành giả bá
T01n0013_p0241c14║ pháp pháp bá thuyết 。thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất
T01n0013_p0241c15║ đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0241c16║ 「sở thượng thuyết học giả thính thuyết pháp ,thượng thuyết diệc tịnh ,trung thuyết diệc tịnh ,
T01n0013_p0241c17║ dĩ cánh yếu thuyết diệc tịnh ,hữu lợi hữu hảo túc cụ tịnh cánh hành dĩ kiến ,
T01n0013_p0241c18║ thị danh vi thập báo pháp ,như ưng thị thượng thuyết ,vi thị cố thuyết 。」 xá lợi
T01n0013_p0241c19║ viết dĩ thuyết cánh ,chư thụ trước tâm mông ân 。
T01n0013_p0241c20║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển hạ

rsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm =========================================================================
T01n0013_p0233b21║
T01n0013_p0233b22║  No. 13 [No. 1(10)] T01n0013_p0233b23║ 長阿含十報法經卷上
T01n0013_p0233b24║
T01n0013_p0233b25║   後漢安息國三藏安世 高譯
T01n0013_p0233b26║ 聞如是: 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時,
T01n0013_p0233b27║ 賢者舍利 曰:「請諸比丘聽,說法上亦好、中
T01n0013_p0233b28║ 亦好、竟亦好,有慧、有巧、最具 淨除至竟說行,
T01n0013_p0233b29║ 聽從一 增至十法,聽向意著意,聽說如言。」
T01n0013_p0233c01║ 諸比丘從賢者舍利 曰:「請願欲聞。」舍利 曰:「便
T01n0013_p0233c02║ 說從一 增起至十法,皆聚成無為。從苦得要
T01n0013_p0233c03║ 出,一 切惱滅。
T01n0013_p0233c04║ 「第一 一 法,行者竟無為但 守行。
T01n0013_p0233c05║ 「第二 一 法,可思惟意不離身。
T01n0013_p0233c06║ 「第三一 法,可識世 間麁細。
T01n0013_p0233c07║ 「第四一 法,可棄憍慢。
T01n0013_p0233c08║ 「第五 一 法,可著意本觀。
T01n0013_p0233c09║ 「第六 一 法,多作本觀。
T01n0013_p0233c10║ 「第七一 法,難受不中止定。
T01n0013_p0233c11║ 「第八 一 法,可成令意止。
T01n0013_p0233c12║ 「第九一 法,當知一 切人在食。
T01n0013_p0233c13║ 「第十一 法,當證令意莫疑。
T01n0013_p0233c14║ 「是行者十法,是不非、是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0233c15║ 不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0233c16║ 「第一 兩法,行者竟無為當有意亦當念。
T01n0013_p0233c17║ 「第二 兩法,可增行止亦觀。
T01n0013_p0233c18║ 「第三兩法,當知名字。
T01n0013_p0233c19║ 「第四兩法,可捨癡亦世 間愛。
T01n0013_p0233c20║ 「第五 兩法,當除不愧不慚。
T01n0013_p0233c21║ 「第六 兩法,難定兩法不當爾爾。
T01n0013_p0233c22║ 「第七兩法,當知當不爾爾。
T01n0013_p0233c23║ 「第八 兩法,可求盡點,不復生點。
T01n0013_p0233c24║ 「第九兩法,可識人本何 因緣在世 間得苦,亦
T01n0013_p0233c25║ 當知何 因緣得度世 。
T01n0013_p0233c26║ 「第十兩法,當自證慧亦解脫,是為行者二 十
T01n0013_p0233c27║ 法,是不非、是不異,有證如,有不惑不倒,是
T01n0013_p0233c28║ 知有持慧意觀。
T01n0013_p0233c29║ 「第一 三法,行者竟無為事 慧者,亦聞法經,
T01n0013_p0234a01║ 亦當觀本。
T01n0013_p0234a02║ 「第二 三法,當思惟。欲念,定不欲但 念,亦不
T01n0013_p0234a03║ 欲亦不念。
T01n0013_p0234a04║ 「第三三法,可識。欲有,色有,不色有。
T01n0013_p0234a05║ 「第四三法,可捨。欲愛,色愛,不色愛。
T01n0013_p0234a06║ 「第五 三法,可捨。本三惡,貪欲惡、瞋恚惡、愚
T01n0013_p0234a07║ 癡惡。
T01n0013_p0234a08║ 「第六 三法,可增。無有貪欲本、無有瞋恚本、
T01n0013_p0234a09║ 無有愚癡本。
T01n0013_p0234a10║ 「第七三法,難受。相定相、定止相、定起相。
T01n0013_p0234a11║ 「第八 三法,可作。三活向,空、不願、不想。
T01n0013_p0234a12║ 「第九三法,可識。三痛,樂痛、亦不樂亦不苦
T01n0013_p0234a13║ 痛。
T01n0013_p0234a14║ 「第十三法,自證慧不復學。從本來,亦往生,爾
T01n0013_p0234a15║ 無所應除,是為行者三十法。是不非,是不異,
T01n0013_p0234a16║ 有諦如,有不惑不倒,是如是有持慧意觀。
T01n0013_p0234a17║ 「第一 四法,行者竟無為天人輪。好郡居,依
T01n0013_p0234a18║ 慧人,自直願,宿命有本。
T01n0013_p0234a19║ 「第二 四法,增行。四意止,自觀、身觀、內外身觀,
T01n0013_p0234a20║ 莫離意知著意,離世 間癡惱。痛、痒、意法亦如
T01n0013_p0234a21║ 觀身法。」
T01n0013_p0234a22║ 「第三四法,可識。四飯,摶飯、樂飯、念飯、識飯。
T01n0013_p0234a23║ 「第四四法,可捨。四蛘,欲蛘、意生是蛘、戒
T01n0013_p0234a24║ 願蛘、受身蛘。
T01n0013_p0234a25║ 「第五 四法,可減。四失,戒失、意是失、行失、
T01n0013_p0234a26║ 業失。
T01n0013_p0234a27║ 「第六 四法,可增。四成,戒成、意是成、行成、
T01n0013_p0234a28║ 業成。
T01n0013_p0234a29║ 「第七四法,難知。四諦,苦諦、習諦、盡諦、受
T01n0013_p0234b01║ 滅苦諦。
T01n0013_p0234b02║ 「第八 四法,令有四黠。苦黠、習黠、盡黠、
T01n0013_p0234b03║ 道黠。
T01n0013_p0234b04║ 「第九四法,可識。四相識,少識、多識、無有量
T01n0013_p0234b05║ 無所有不用識知、多知無有量知無所有不用
T01n0013_p0234b06║ 智知。
T01n0013_p0234b07║ 「第十四法,自證。一 法身當知、二 法意當知、
T01n0013_p0234b08║ 三法眼當知、四法慧當知,是為行者四十法。
T01n0013_p0234b09║ 是不非,是不異,有諦如,有不惑不倒,是如
T01n0013_p0234b10║ 是有持慧意觀。
T01n0013_p0234b11║ 「第一 五 法,行者竟無為。五 種斷意。何 等五 ?
T01n0013_p0234b12║ 道弟子有道信 有根著本,無有能壞者,忍辱
T01n0013_p0234b13║ 亦仙 人,若天、若魔、若梵,亦餘世 間耶?亦無
T01n0013_p0234b14║ 有匿無有態,真直如有身行,意著道慧同行。
T01n0013_p0234b15║ 身亦少病安善,如應持腹行。身不大寒不大
T01n0013_p0234b16║ 熱,無有恚時和令消飲食噉,令身安調,發
T01n0013_p0234b17║ 精進行。有瞻精進方便 ,堅得好法,意不捨
T01n0013_p0234b18║ 方便 ,寧肌筋骨血幹,盡精進不得中止,要
T01n0013_p0234b19║ 當得所行。行慧從起滅慧得道者,要不厭行
T01n0013_p0234b20║ 直滅苦。是五 種斷意。
T01n0013_p0234b21║ 「第二 五 法,可增行德者。五 種定。行道弟子,
T01n0013_p0234b22║ 是身自守得喜樂,澆漬身行,可身一 切無有
T01n0013_p0234b23║ 一 處不到 喜樂,從自守樂。譬慧浴者,亦慧
T01n0013_p0234b24║ 浴弟子。弟子持器,若杅若釜。澡豆水漬,已
T01n0013_p0234b25║ 漬和使澡豆著膩,內外著膩不復散,從漬膩
T01n0013_p0234b26║ 故。道行者亦如是,是身自守愛生樂,漬和
T01n0013_p0234b27║ 相近相著,身一 切無有不著,從自守喜樂。
T01n0013_p0234b28║ 道弟子,是五 種定,是上頭行。
T01n0013_p0234b29║ 「亦有道弟子,是身已定喜樂,澆漬身行,可
T01n0013_p0234c01║ 身一 處無有不到 從定喜樂,譬阪頭泉水池,
T01n0013_p0234c02║ 亦不從上來、亦不從東、亦不從南、亦不從
T01n0013_p0234c03║ 西、亦不從北,但 從泉多水潤生遍泉水,為泉
T01n0013_p0234c04║ 澆漬,無有一 處不到 水冷水。道弟子行如是,
T01n0013_p0234c05║ 是身定喜樂,澆漬身行,可遍身一 切無有不
T01n0013_p0234c06║ 到 ,從定喜樂。道弟子是五 種定,是為第二 行。
T01n0013_p0234c07║ 「亦有道弟子,是身不著愛著樂,相連至到 相
T01n0013_p0234c08║ 促 相可,遍一 切身到 不喜樂。譬如蓮華水中
T01n0013_p0234c09║ 生水中長,至根至莖至葉,一 切從冷水遍澆
T01n0013_p0234c10║ 漬遍行。道弟子身亦如是,從無有愛樂澆漬,
T01n0013_p0234c11║ 可一 切身遍從無有愛樂。道弟子,是五 種定,
T01n0013_p0234c12║ 是為第三行。
T01n0013_p0234c13║ 「亦有道弟子,是身淨意,已除受行成行,身
T01n0013_p0234c14║ 中無有一 處不到 從淨意除意。譬如四姓亦
T01n0013_p0234c15║ 四姓子,白[疊*毛]若八 丈 九丈 ,人頭足遍裹身遍,
T01n0013_p0234c16║ 無有不到 從白[疊*毛]淨[疊*毛]。如是道弟子,是身淨
T01n0013_p0234c17║ 意除意已有行,一 切身無有不到 已覆淨意
T01n0013_p0234c18║ 除意。道弟子,是五 種定,是為第四行。
T01n0013_p0234c19║ 「亦有道弟子,受身觀諦,已熟念、熟居、熟受,
T01n0013_p0234c20║ 譬如住 人觀坐人、坐人觀臥人。道弟子行如
T01n0013_p0234c21║ 是,受行相思惟熟受,以 熟受、熟念、熟事 、熟受。
T01n0013_p0234c22║ 道弟子是五 種定,是為第五 行。
T01n0013_p0234c23║ 「第三五 法,當知五 種,一 為色受種、二 為痛受
T01n0013_p0234c24║ 種、三為想受種、四為行受種、五 為識受種。
T01n0013_p0234c25║ 「第四五 法,當捨五 蓋,一 為愛欲蓋、二 為瞋恚
T01n0013_p0234c26║ 蓋、三為睡眠蓋、四為戲樂蓋、五 為悔疑蓋。
T01n0013_p0234c27║ 「第五 五 法,可當咸。五 心意釘。若學者不信
T01n0013_p0234c28║ 道,疑不下不可不受,如是心意一 釘為未捨,
T01n0013_p0234c29║ 不受道法教誡故。亦如有學者在道散名聞
T01n0013_p0235a01║ 慧者同學者,持惡口向喙勤 意離嬈侵 ,若有
T01n0013_p0235a02║ 道名聞者慧者同學者,持惡口向喙勤 意離
T01n0013_p0235a03║ 嬈侵 ,如是是為五 心意釘未捨。
T01n0013_p0235a04║ 「第六 五 法,當增道。五 根,一 為信 根、二 為精
T01n0013_p0235a05║ 進根、三為意根、四為定根、五 為慧根。
T01n0013_p0235a06║ 「第七五 法,難受。五 行得要出。若道弟子熟受
T01n0013_p0235a07║ 道,不念愛欲,意不著欲、意不可欲、意不止
T01n0013_p0235a08║ 欲、意不度欲,意縮、意惡、意不起、意不用、意
T01n0013_p0235a09║ 却、意穢不用惡。譬如雞毛亦筋,入 火便 縮皺
T01n0013_p0235a10║ 不得申。如是見道弟子,行堅意不念愛欲,
T01n0013_p0235a11║ 便 不用愛欲,便 不可愛欲,意不墮愛欲,意
T01n0013_p0235a12║ 便 縮,意便 縮意不起,便 出念道。欲行已出,意
T01n0013_p0235a13║ 生意堅,意不意出意解,意不縮意不惡意起,
T01n0013_p0235a14║ 意無所礙無所用,意安隱,為意行故熟行故。
T01n0013_p0235a15║ 「若復生從愛欲因緣結惱憂,念為已從是解止
T01n0013_p0235a16║ 不著得離,不復從是因緣痛痒行。如是行者,
T01n0013_p0235a17║ 從欲得度,瞋恚不瞋恚,侵 不侵 ,色不色。若
T01n0013_p0235a18║ 道弟子,堅意不復念身,已堅意不念身,便 不
T01n0013_p0235a19║ 欲身、不可身、不住 身,意不墮愛欲便 惡意起。
T01n0013_p0235a20║ 譬道弟子,如雞毛筋,入 火便 縮便 皺不得
T01n0013_p0235a21║ 申。道弟子亦如是,已見堅不復念身,意不可
T01n0013_p0235a22║ 身、意不著身、意不度意,縮意惡意不起,自
T01n0013_p0235a23║ 守生止惡,可惡念無為。欲度身念度,身為無
T01n0013_p0235a24║ 為,意勸 意可,意止意度,意不縮意不惡,意便
T01n0013_p0235a25║ 申念無所礙無所用,意隱止,從行熟行故。
T01n0013_p0235a26║ 「若從身因緣,生罪惱憂,緣生罪惱憂已,從
T01n0013_p0235a27║ 是解止不著度,不復從是因緣更痛。道弟子
T01n0013_p0235a28║ 如是,從身得要出。
T01n0013_p0235a29║ 「第八 五 法,令生起道,五 慧定,道德者無所
T01n0013_p0235b01║ 著無所供 從,是一 慧內自生。
T01n0013_p0235b02║ 「是定恒,人不能致,慧者可。如是二 慧內起生。
T01n0013_p0235b03║ 「是定從一 向致得猗得道行,如是三慧內起
T01n0013_p0235b04║ 生。
T01n0013_p0235b05║ 「是定見致樂行受亦好,如是四慧內起生。 「是
T01n0013_p0235b06║ 定從是定自在坐自在起,如是五 慧內起生。
T01n0013_p0235b07║ 「第九五 法,當知五 解脫,若學者道說經從道
T01n0013_p0235b08║ 聞,亦慧人說從慧人聞,亦同學者聞,已如說
T01n0013_p0235b09║ 聞知法義行、已解法便 解義、已解義便 受、已
T01n0013_p0235b10║ 受便 喜、已喜身樂、已樂便 意定。定意如有知
T01n0013_p0235b11║ 如有見,已如知見便 却不用,已不用便 不著,
T01n0013_p0235b12║ 已不著如便 得解脫。是行者一 解脫。
T01n0013_p0235b13║ 「已行者得住 未正意,得正意未定意,得定意
T01n0013_p0235b14║ 未解結,得解結未得無為,便 致無為。或時佛
T01n0013_p0235b15║ 亦不說經,慧者同學者亦不說經,但 如聞如
T01n0013_p0235b16║ 受竟便 自諷讀。是行者二 解脫。
T01n0013_p0235b17║ 「或時佛亦不說經,慧者同學者亦不說經,但
T01n0013_p0235b18║ 如聞法如受法,具 說學者。是行者三解脫。
T01n0013_p0235b19║ 「或時佛不說經,學者但 如聞如受法,獨一 處
T01n0013_p0235b20║ 計念,若如聞如受法具 諷讀,便 如應解如法
T01n0013_p0235b21║ 解,是行者四解脫。
T01n0013_p0235b22║ 「或時不如聞不如受,亦不計念,但 從行取一
T01n0013_p0235b23║ 定相熟、受熟、念熟,行已受定相熟、受熟、念熟、
T01n0013_p0235b24║ 行熟,隨便 如法,便 如應解,便 如法解。已如應
T01n0013_p0235b25║ 解,已如法解便 可生,已可生便 哀生,已哀生
T01n0013_p0235b26║ 便 身樂,便 身知樂已樂意便 止,便 如有知有
T01n0013_p0235b27║ 見便 悔,已悔便 不欲,已不欲便 得解脫,行
T01n0013_p0235b28║ 者五 解脫。若道行者,得是止,得是行,意未得
T01n0013_p0235b29║ 止便 止,意未定便 定,結未盡便 盡,未得度
T01n0013_p0235c01║ 世 無為便 得度世 無為。
T01n0013_p0235c02║ 「第十五 法自證知,一 不學陰、二 不學戒、三
T01n0013_p0235c03║ 不學定、四不學慧、五 不學度世 解脫。是學
T01n0013_p0235c04║ 者五 十法,是不非,是不異,有諦如,有不惑不
T01n0013_p0235c05║ 倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0235c06║ 「第一 六 法者,竟無為。不共取重,等身行止在
T01n0013_p0235c07║ 佛慧同學者,是法不共取重,從是得愛、從
T01n0013_p0235c08║ 是得敬,可意已得愛、已得敬行,聚合不諍
T01n0013_p0235c09║ 訟,一 向行定致忍,等口言、等心行,所有戒行,
T01n0013_p0235c10║ 不犯、不穿、不緩、不藏、不失。為有道者可具 足
T01n0013_p0235c11║ 行,如是輩行戒者,我亦戒者,當應比共慧
T01n0013_p0235c12║ 者同學者,所求道要厭者,但 行直滅苦,如
T01n0013_p0235c13║ 是輩我亦如是輩,應比共慧者同學者,是法
T01n0013_p0235c14║ 不共取重,亦若所有利 法致從法得,一 切所
T01n0013_p0235c15║ 得在隨器中,如是利 當為同學共,無有獨匿,
T01n0013_p0235c16║ 是法不共取重。為從是愛得敬得可意,已得
T01n0013_p0235c17║ 愛、已得敬、已得可意、已得行,得合、得聚,不諍
T01n0013_p0235c18║ 不訟。一 心行定,從是致忍。
T01n0013_p0235c19║ 「第二 六 法,護行六 共居,眼見色亦不喜亦不
T01n0013_p0235c20║ 惡,但 觀行意正知。耳鼻口身意法觀,亦不喜
T01n0013_p0235c21║ 亦不瞋,但 觀止意不忘。
T01n0013_p0235c22║ 「第三六 法,可識。六 內入 ,眼內入 ,耳鼻口身
T01n0013_p0235c23║ 意內入 。
T01n0013_p0235c24║ 「第四六 法,可捨。六 愛,眼更愛,耳鼻口身意
T01n0013_p0235c25║ 更愛。
T01n0013_p0235c26║ 「第五 六 法,可減。六 不恭敬,一 為不恭敬佛、
T01n0013_p0235c27║ 二 為不恭敬法、三為不恭敬同學者、四為不
T01n0013_p0235c28║ 恭敬戒、五 為惡口、六 為惡知識。
T01n0013_p0235c29║ 「第六 六 法,可增。六 恭敬,一 為恭敬佛、二 為
T01n0013_p0236a01║ 恭敬法,三為恭敬同學者,四為恭敬戒,五
T01n0013_p0236a02║ 為好口,六 為善知識。
T01n0013_p0236a03║ 「第七六 法,難受。六 行度世 ,若有言:『我有等意
T01n0013_p0236a04║ 定心,已行已有。』復言:『我意中瞋恚未解。』便 可
T01n0013_p0236a05║ 報言:『莫說是。何 以 故?無有是。已等心定意,
T01n0013_p0236a06║ 已行已作已有,寧當有瞋恚耶?無有是。何
T01n0013_p0236a07║ 以 故?有等心定意,為除瞋恚故。』
T01n0013_p0236a08║ 「二 為若行者言:『我有慈意定心,已作已行已
T01n0013_p0236a09║ 有,但 有殺意不除。』可報:『不如言。何 以 故?已
T01n0013_p0236a10║ 慈心定意,已行已作已有,寧當有殺意耶?
T01n0013_p0236a11║ 無有是。何 以 故?已有慈意定心,為無有殺
T01n0013_p0236a12║ 意。』
T01n0013_p0236a13║ 「三為若學者:『我有喜心等定意,已行已作已
T01n0013_p0236a14║ 有,但 意不止不可。』報言:『莫說是。何 以 故?無
T01n0013_p0236a15║ 有是,已有等意定心,已行已增已有,寧不
T01n0013_p0236a16║ 定不可耶?無有是。何 以 故?等意定心,為除
T01n0013_p0236a17║ 不可不定故。』
T01n0013_p0236a18║ 「四為若學者言:『我有觀定意,已行已作已有,
T01n0013_p0236a19║ 但 愛欲瞋恚未除。』可報言:『莫說是。何 以 故?
T01n0013_p0236a20║ 已有觀定意,便 無有愛欲瞋恚。』
T01n0013_p0236a21║ 「五 為若行者言:『我無有疑,但 意不能。』可報
T01n0013_p0236a22║ 言:『莫說是。何 以 故?解要無有疑故。』
T01n0013_p0236a23║ 「六 為若行者言:『已得定意已足,但 意往念識。』
T01n0013_p0236a24║ 可報:『不如言,無有是,亦不應是念得定。意無
T01n0013_p0236a25║ 所念已足,復意行念識,無有是。何 以 故?意
T01n0013_p0236a26║ 已得度者,不應復念。』
T01n0013_p0236a27║ 「第八 六 法,當令有六 念,一 為念佛、二 為念
T01n0013_p0236a28║ 法、三為念同學者、四為念戒,五 為念與、六
T01n0013_p0236a29║ 為念天。
T01n0013_p0236b01║ 「第九六 法,當知。六 無有量,一 為見無有量、
T01n0013_p0236b02║ 二 為聞無有量、三為利 無有量、四為戒無有
T01n0013_p0236b03║ 量、五 為事 無有量、六 為念無有量。
T01n0013_p0236b04║ 「第十六 法,證自知。六 知,一 神足、二 徹聽、三
T01n0013_p0236b05║ 知人意、四知本從來、五 知往生何 所、六 知結
T01n0013_p0236b06║ 盡。是行者六 十法,是不非,是不異,有諦如,
T01n0013_p0236b07║ 有不惑不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0236b08║ 「第一 七法,行者竟無為。七寶,一 為信 寶、二
T01n0013_p0236b09║ 為戒寶、三為愧寶、四為慙寶、五 為聞寶、六
T01n0013_p0236b10║ 為施寶、七為慧寶。
T01n0013_p0236b11║ 「第二 七法,可行。七覺意,一 為意覺意、二 為
T01n0013_p0236b12║ 分別 法覺意、三為精進覺意、四為可覺意、
T01n0013_p0236b13║ 五 為猗覺意、六 為定覺意、七為護覺意。
T01n0013_p0236b14║ 「第三七法,當知。七有,一 為不可有、二 為畜
T01n0013_p0236b15║ 生有、三為餓鬼有、四為人有、五 為天有、六
T01n0013_p0236b16║ 為行有、七為中有。
T01n0013_p0236b17║ 「第四七法,可捨。七結,一 為愛欲結、二 為不
T01n0013_p0236b18║ 可結、三為樂有結、四為自憍慢結、五 為邪
T01n0013_p0236b19║ 結、六 為癡結、七為疑結。
T01n0013_p0236b20║ 「第五 七法,可減。惡人七法,一 為不信 、二 為
T01n0013_p0236b21║ 無有愧、三為無有慙、四為無有精進、五 為
T01n0013_p0236b22║ 忘意、六 為不定意、七為無有慧。
T01n0013_p0236b23║ 「第六 七法,增慧。七慧者法,一 為信 、二 為愧、
T01n0013_p0236b24║ 三為慚、四為發精進、五 為守意、六 為定、七
T01n0013_p0236b25║ 為慧。
T01n0013_p0236b26║ 「第七七法,難受知。七識止處,有色身異身異
T01n0013_p0236b27║ 相。譬如或人中、或天上,是為一 識止處。
T01n0013_p0236b28║ 「有色若干身一 想。譬如天上天,名為梵,上頭
T01n0013_p0236b29║ 有,是為二 識止處。
T01n0013_p0236c01║ 「有在色處,一 身一 想。譬如天名為自明,是為
T01n0013_p0236c02║ 三識止處。
T01n0013_p0236c03║ 「有無有色處行者,一 切從色度滅恚念無有
T01n0013_p0236c04║ 量行止。譬如天名為空,是為四識止處。
T01n0013_p0236c05║ 「有無有色處行者,一 切從空得度,行識無有
T01n0013_p0236c06║ 量止。譬如天名為識,是為五 識止處。
T01n0013_p0236c07║ 「有不在色行者,無有想亦不離想。譬如天名
T01n0013_p0236c08║ 為無有想,是為七識止處。
T01n0013_p0236c09║ 「第八 七法,行令有定意。一 為直見、二 為直
T01n0013_p0236c10║ 念、三為直語、四為直法、五 為直業、六 為直
T01n0013_p0236c11║ 方便 、七為直意。
T01n0013_p0236c12║ 「第九七法,當知。七現恩,一 為若道行者,意在
T01n0013_p0236c13║ 佛信 入 道根生,住 無有能壞,若沙門、若婆羅
T01n0013_p0236c14║ 門、若天、若魔、若梵亦餘世 間行者。二 為持戒
T01n0013_p0236c15║ 守律攝戒,出入 成畏死罪,持戒學戒。三為有
T01n0013_p0236c16║ 好知識,有好同居,有好自歸。四為獨居不二
T01n0013_p0236c17║ 共牽行、牽身、牽意。五 為持精進行,堅精進行,
T01n0013_p0236c18║ 不捨道法方便 。六 為意計,寧身肌筋骨血幹
T01n0013_p0236c19║ 壞,但 當所應行者發精進。七為有瞻者堅行
T01n0013_p0236c20║ 者,不捨方便 者,道法行應得已未得,精進不
T01n0013_p0236c21║ 得中止,守意行最意持行自久 行久 說意不
T01n0013_p0236c22║ 忘。七為念慧行知生滅得慧意。是為七現恩。
T01n0013_p0236c23║ 「第十七法,當令有證。一 有法、二 有解、三知
T01n0013_p0236c24║ 時、四知足、五 知身、六 知眾、七知人前 後。是
T01n0013_p0236c25║ 行者七十法,是不非,是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0236c26║ 不倒,是知有持慧意觀。
T01n0013_p0236c27║ 長阿含十報法經卷上

1.16, Normalized Version =========================================================================
T01n0013_p0237a01║ 長阿含十報法經卷下
T01n0013_p0237a02║
T01n0013_p0237a03║   後漢安息國三藏安世 高譯
T01n0013_p0237a04║ 「第一 八 法,行者為增本行,未得慧法八 因緣。
T01n0013_p0237a05║ 何 等八 ?一 為若行者依受教誡行,亦依慧
T01n0013_p0237a06║ 者同學者,是本行,未得慧便 得慧。是為一 法
T01n0013_p0237a07║ 因緣。
T01n0013_p0237a08║ 「已依佛亦餘慧者同學者,得時時聞微法經,
T01n0013_p0237a09║ 是增本行,不得本慧便 得本慧。是為二 法因
T01n0013_p0237a10║ 緣。 「已聞法,却身却意,從是本行因緣,不得慧
T01n0013_p0237a11║ 便 得慧。是為三法因緣。
T01n0013_p0237a12║ 「已聞法,精進行,從是增本行,不得慧便 得
T01n0013_p0237a13║ 慧。是為四法因緣。
T01n0013_p0237a14║ 「守意行盡力 ,自久 作久 說,欲念得念,是增行,
T01n0013_p0237a15║ 不得慧便 得慧。是為五 法因緣。
T01n0013_p0237a16║ 「受語亦如受法行,是增行,不得慧便 得慧。是
T01n0013_p0237a17║ 為六 法因緣。 「樂法樂行,數說經,是增行,不得
T01n0013_p0237a18║ 慧便 得慧。是為七法因緣。
T01n0013_p0237a19║ 「知五 陰增減見行,若是色,若是色習,若從是
T01n0013_p0237a20║ 色得滅,是痛痒思想生死識,是識是從是識
T01n0013_p0237a21║ 得度,是增本行,未得慧便 得慧。是為八 法因
T01n0013_p0237a22║ 緣。
T01n0013_p0237a23║ 「第二 八 法,可行得道者。八 種道,一 為直見、
T01n0013_p0237a24║ 二 為直念、三為直語、四為直法、五 為直業、
T01n0013_p0237a25║ 六 為直方便 、七為直意、八 為直定。
T01n0013_p0237a26║ 「第三八 法,當知八 世 間法,一 為利 、二 為不利 、
T01n0013_p0237a27║ 三為名聞、四為不名聞、五 為論議、六 為稱
T01n0013_p0237a28║ 譽、七為樂、八 為不樂。
T01n0013_p0237a29║ 「第四八 法,可捨。一 為不直見、二 為不直念、
T01n0013_p0237b01║ 三為不直語、四為不直法、五 為不直業、六
T01n0013_p0237b02║ 為不直方便 、七為不直意、八 為不直定。
T01n0013_p0237b03║ 「第五 八 法,可減。八 瞢瞢不精進道。行者若在
T01n0013_p0237b04║ 郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,著衣持應
T01n0013_p0237b05║ 器,入 郡縣求食。意計:『當得多可意噉食。』已行
T01n0013_p0237b06║ 不得多可噉食,便 念:『今日自不得多可意噉
T01n0013_p0237b07║ 食,身羸不能坐,當傾 臥便 傾 臥。』不復求度世
T01n0013_p0237b08║ 方便 ,未得當得,未解當解,當自知不自知。
T01n0013_p0237b09║ 是為一 瞢瞢種不精進道。
T01n0013_p0237b10║ 「行者若在郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,
T01n0013_p0237b11║ 著衣持應器,入 郡縣求食。意計:『當多可意
T01n0013_p0237b12║ 噉食。』自得多可噉食,自意念:『我為朝得多可
T01n0013_p0237b13║ 噉食。』便 自念:『朝得多可噉食,為我身重,不能
T01n0013_p0237b14║ 行不能坐,令我傾 臥。』便 臥。無有度世 方便 ,
T01n0013_p0237b15║ 所應得不得,所應解無解,所應自知不自
T01n0013_p0237b16║ 知。是為二 瞢瞢種。
T01n0013_p0237b17║ 「或有時行者,或時應出行道,便 意生:『我為應
T01n0013_p0237b18║ 出行道,我不能出行道,不能受教誡行,令
T01n0013_p0237b19║ 我傾 臥。』不復求度世 方便 ,當得未得,當解
T01n0013_p0237b20║ 未解,當自知未自知。是為三瞢瞢種。
T01n0013_p0237b21║ 「或時行者,晝日行道。意計:『朝行道來,念身
T01n0013_p0237b22║ 羸不能坐行,令我傾 臥。』便 傾 臥。無有度世 方
T01n0013_p0237b23║ 便 ,當得不得,當解不解,當自知證不自知
T01n0013_p0237b24║ 證。是為四瞢瞢種。
T01n0013_p0237b25║ 「或時行者,應好行,便 計:『我應好行,我不能
T01n0013_p0237b26║ 行,不能奉受教誡,令我須臾間傾 臥。』便 傾
T01n0013_p0237b27║ 臥。不求度世 方便 ,應及者不及,應解者不
T01n0013_p0237b28║ 解,應自知證不自知證。是為五 瞢瞢種。
T01n0013_p0237b29║ 「或時行者計:『我朝以 行道,已身羸不能坐,
T01n0013_p0237c01║ 令我傾 臥。』已傾 臥。不求度世 方便 ,應得不
T01n0013_p0237c02║ 得,應解不解,應自知證不自知證。是為六 瞢
T01n0013_p0237c03║ 瞢種。
T01n0013_p0237c04║ 「或時行者,已得病苦,便 念:『我已苦得病,身
T01n0013_p0237c05║ 羸不能行不能坐,令我傾 臥。』便 傾 臥,無有度
T01n0013_p0237c06║ 世 方便 ,當得不得,當解不解,當自知證不
T01n0013_p0237c07║ 自知證。是為七瞢瞢種。
T01n0013_p0237c08║ 「或時行者,適從病起,不久 便 念:『我為適從
T01n0013_p0237c09║ 病起,身羸不能行坐,令我傾 臥。』便 傾 臥,不
T01n0013_p0237c10║ 求度世 方便 ,當得不得,當解不解,當自知
T01n0013_p0237c11║ 證不自知證。是為八 瞢瞢種。
T01n0013_p0237c12║ 「第六 八 法,行增道,八 精進方便 道。行者,若在
T01n0013_p0237c13║ 郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,著衣持應
T01n0013_p0237c14║ 器,入 郡縣求食。意計:『當得多可噉食。』不得
T01n0013_p0237c15║ 多可噉食,自意計:『我朝不得多可噉食。身
T01n0013_p0237c16║ 輕能行坐,令我作方便 。』未得令得,未解令
T01n0013_p0237c17║ 解,未自知令自知。是為一 精進方便 。
T01n0013_p0237c18║ 「或時行者。若在郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清
T01n0013_p0237c19║ 朝起,著衣持應器,入 郡縣求食。意計:『當得
T01n0013_p0237c20║ 多可噉食。』便 得多可噉食,便 念:『已朝得多
T01n0013_p0237c21║ 可噉食,身有力 能前 坐行,令我求方便 。』未
T01n0013_p0237c22║ 得當得,未解當解,未自知當自知。是為
T01n0013_p0237c23║ 二 精進方便 。
T01n0013_p0237c24║ 「或時行者,當出行意生:『我為應出,身不能
T01n0013_p0237c25║ 行,亦不能受教誡行,令我教勅 求方便 。』為
T01n0013_p0237c26║ 自作道方便 ,未得者致得,未解者致解,未
T01n0013_p0237c27║ 自知致自知。是為三精進方便 。
T01n0013_p0237c28║ 「或時行者,已行道生:『我已行道來,不能自
T01n0013_p0237c29║ 行道,不能奉事 教誡,令我開所犯。』令有方
T01n0013_p0238a01║ 便 ,未得當得,未解當解,未自知當自知,是
T01n0013_p0238a02║ 為四精進方便 。
T01n0013_p0238a03║ 「或時行者,應行便 念:『我不能作行成教,或
T01n0013_p0238a04║ 令我居前 求方便 。』便 前 行方便 ,未得當得,
T01n0013_p0238a05║ 未解當解,未自知當自知。是為五 精進方
T01n0013_p0238a06║ 便 。
T01n0013_p0238a07║ 「或時行者,盡行便 念:『我已盡行,不能復行,
T01n0013_p0238a08║ 成教誡,令我能得閉所犯。』便 求方便 所犯
T01n0013_p0238a09║ 閉,未得當得,未解當解,未自知當自知。是
T01n0013_p0238a10║ 為六 精進方便 。
T01n0013_p0238a11║ 「或時行者,身有病苦極,便 念:『我有病苦極,有
T01n0013_p0238a12║ 時從是病死,念我須臾間求方便 行。』未得當
T01n0013_p0238a13║ 得,未解當解,未自知當自知。是為七精進方
T01n0013_p0238a14║ 便 。
T01n0013_p0238a15║ 「或時行者,適從病起不久 ,便 念:『身適從病起,
T01n0013_p0238a16║ 畏恐病復來,今我居前 求方便 行。』便 居前 求
T01n0013_p0238a17║ 方便 行,未得得,未解解,未自知自知。是為
T01n0013_p0238a18║ 八 精進方便 。
T01n0013_p0238a19║ 「第七八 法難。受八 解脫,或時行者,內想色
T01n0013_p0238a20║ 外觀色,若少好醜,所色自在知自在見,意
T01n0013_p0238a21║ 想亦如有,是為一 解脫。
T01n0013_p0238a22║ 「或時行道者,內思色外見色,是為二 解脫。
T01n0013_p0238a23║ 「或時行者,淨解脫身知受行,是為三解脫。
T01n0013_p0238a24║ 「一 切度色滅恚若干念不念無有,要空受空
T01n0013_p0238a25║ 行,是為四解脫。
T01n0013_p0238a26║ 「一 切度空無有,要識受行一 切度識無所識有
T01n0013_p0238a27║ 不用受行,是為五 解脫。
T01n0013_p0238a28║ 「一 切度無所有,不用無有想亦非無有想受
T01n0013_p0238a29║ 行,是為六 解脫。
T01n0013_p0238b01║ 「一 切度無有想亦不無有想行,是為七解脫。
T01n0013_p0238b02║ 「滅想思身知受行,是為八 解脫。
T01n0013_p0238b03║ 「第八 八 法,合有八 大人念,何 等為八 ?
T01n0013_p0238b04║ 「一 為念道法,少欲者非多欲者。
T01n0013_p0238b05║ 「二 為道法,足者不足者,無有道法。
T01n0013_p0238b06║ 「三為道法,受行者不受行者,無有道法。
T01n0013_p0238b07║ 「四為道法,精進者不精進者,無有道法。
T01n0013_p0238b08║ 「五 為道法,守意者不守意者,無有道法。
T01n0013_p0238b09║ 「六 為道法,定意者不定意者,無有道法。
T01n0013_p0238b10║ 「七為道法,智慧者不智慧者,無有道法。
T01n0013_p0238b11║ 「八 為道法。無有家樂,無有家不樂;共居有家
T01n0013_p0238b12║ 樂,共居無有道法。是為八 大人念。
T01n0013_p0238b13║ 「第九八 法,當知八 法,知為何 等?內想色、外
T01n0013_p0238b14║ 見色少、端正不端正,得攝色,知自在亦自在見。
T01n0013_p0238b15║ 意念計,是為一 自在。
T01n0013_p0238b16║ 「內念色、外見色,見色不啻在,所行自在知、自
T01n0013_p0238b17║ 在見。如是想,是為二 自在。
T01n0013_p0238b18║ 「內無有色想、外見色少,端正不端正,所色在,所
T01n0013_p0238b19║ 行自在知、自在見。如是想,是為三自在。
T01n0013_p0238b20║ 「內不念色、外見色不啻,端正不端正,所色
T01n0013_p0238b21║ 在,所行自在知、自在見。如是想,是為四自在。
T01n0013_p0238b22║ 「內念色想、外見色青,青色青明青見。譬如華
T01n0013_p0238b23║ 名為郁者青,青色青明青見,如是內色想外
T01n0013_p0238b24║ 見色青,青色青明青見。如是想,是為五 自在。
T01n0013_p0238b25║ 「內知色想、外見色黃,黃色黃明黃見。譬如
T01n0013_p0238b26║ 加 尼華,最明色衣黃,黃色黃明黃見,如是
T01n0013_p0238b27║ 內色想、外見色黃,黃色黃明黃見。如是想,是
T01n0013_p0238b28║ 為六 自在。
T01n0013_p0238b29║ 「內色想、外見色赤,赤色赤明赤見。譬如絳色
T01n0013_p0238c01║ 華,亦最色絳衣赤,赤色赤明赤見。如是行
T01n0013_p0238c02║ 者,內色想、外見色赤,赤色赤明赤見,如是色
T01n0013_p0238c03║ 在,所行自在知、自在見。如是想,是為七自在。
T01n0013_p0238c04║ 「內色想、外見色白,白色白明白見。譬如明星,
T01n0013_p0238c05║ 亦最成白衣白,白色白明白見。如是行者,
T01n0013_p0238c06║ 內色想、外見色白,白色白明白見,如是色在,
T01n0013_p0238c07║ 所行自在知、自在見。有如是想,是為八 自在。
T01n0013_p0238c08║ 「第十八 法。時知當自知,八 無有著行者力 。
T01n0013_p0238c09║ 無所著行者愛欲見,譬如火,如是見知、如是
T01n0013_p0238c10║ 見見,令愛欲念愛往,使慧意不復著,不著者,
T01n0013_p0238c11║ 是為一 力 。
T01n0013_p0238c12║ 「四意止行已足,無所著者,是為二 力 。
T01n0013_p0238c13║ 「四意斷行已足,是為三力 。
T01n0013_p0238c14║ 「四禪足行已具 足,是為四力 。
T01n0013_p0238c15║ 「五 根行已足,是為五 力 。
T01n0013_p0238c16║ 「五 力 行已足,是為六 力 。
T01n0013_p0238c17║ 「七覺意行已足,是為七力 。
T01n0013_p0238c18║ 「八 行行已足,是為八 力 。是為行者八 十法。是
T01n0013_p0238c19║ 不非、是不異,有諦如,有不惑不倒,是如有持
T01n0013_p0238c20║ 慧意觀。
T01n0013_p0238c21║ 「第一 九法,行者多行九意喜。何 等為九?一
T01n0013_p0238c22║ 為聞法喜、二 為念喜、三為喜喜、四為樂喜、
T01n0013_p0238c23║ 五 為受猗喜、六 為安喜、七為定喜、八 為止
T01n0013_p0238c24║ 喜、九為離喜。
T01n0013_p0238c25║ 「第二 九法,精進致淨。何 等為九?一 為精進
T01n0013_p0238c26║ 度致淨、二 為意度致淨、三為見度致淨、四
T01n0013_p0238c27║ 為疑度致淨、五 為道道致淨、六 為慧見如淨、
T01n0013_p0238c28║ 七為見慧愛斷度致淨、八 為斷種、九為度世 。
T01n0013_p0238c29║ 「第三九法,當知九神止處。何 等為九?有色
T01n0013_p0239a01║ 象神止處,若干身若干想非一 。譬名為人,亦
T01n0013_p0239a02║ 一 輩天。是為一 神止處。
T01n0013_p0239a03║ 「有色神止處,若干身非一 一 想,譬天名為梵,
T01n0013_p0239a04║ 意命上頭致。是為二 神止處。
T01n0013_p0239a05║ 「有色神止處,一 身若干想,譬天名為樂明。
T01n0013_p0239a06║ 是為三神止處。
T01n0013_p0239a07║ 「有色神止處,一 身一 想,譬天名為遍淨。是為
T01n0013_p0239a08║ 四神止處。
T01n0013_p0239a09║ 「有色神止處,不受想不更想,譬天名為無有
T01n0013_p0239a10║ 想。是為五 神明止處。
T01n0013_p0239a11║ 「有無有色神止處,一 切度色滅恚不可不念,
T01n0013_p0239a12║ 若干身無有量空受行,譬天名為空慧。是為
T01n0013_p0239a13║ 六 神明止處。
T01n0013_p0239a14║ 「有不色神止處,一 切竟度空,無有量識慧行
T01n0013_p0239a15║ 意止,譬天名為識慧行。是為七神明止處。
T01n0013_p0239a16║ 「有不在色神止處,一 切從識慧竟度、無所有
T01n0013_p0239a17║ 慧受行度,譬天名為無所念慧。是為八 神明
T01n0013_p0239a18║ 止處。
T01n0013_p0239a19║ 「有無有色神止處,一 切從無所欲慧竟度,無
T01n0013_p0239a20║ 有思想亦不得離思想受竟止,譬天名為無
T01n0013_p0239a21║ 有思想亦不離思想。是為九神明止處。
T01n0013_p0239a22║ 「第四九法。當拔九結。何 等為九?愛欲為一
T01n0013_p0239a23║ 結、瞋恚為二 結、憍慢為三結、癡為四結、邪
T01n0013_p0239a24║ 見為五 結、疑為六 結、貪為七結、嫉為八 結、
T01n0013_p0239a25║ 慳為九結。
T01n0013_p0239a26║ 「第五 九法。當滅九惱本。何 等為九?若行者
T01n0013_p0239a27║ 有欲施惡施,令不安施令侵 ,亦念餘惡,若行
T01n0013_p0239a28║ 者向念是,從是生惱,是為一 惱。
T01n0013_p0239a29║ 「若行者,已有作惡,已施惡已不安,已侵 亦
T01n0013_p0239b01║ 餘惡已施,若行者向念是,從是生惱,是為二
T01n0013_p0239b02║ 惱。
T01n0013_p0239b03║ 「若行者,後復欲施惡、欲施令不安、欲施侵 、欲
T01n0013_p0239b04║ 施餘惡,若行者向念是,從是生惱。是為三惱。
T01n0013_p0239b05║ 「若行者有親厚,有欲施行者親厚惡,欲施惡、欲
T01n0013_p0239b06║ 施不安、欲施侵 、欲餘惡,若行者向念是,從是
T01n0013_p0239b07║ 復生惱,是為四惱。
T01n0013_p0239b08║ 「若行者有親厚,有者已施惡、已施不安、已施
T01n0013_p0239b09║ 侵 、已施餘惡,若行者向念是,從是生惱,是
T01n0013_p0239b10║ 為五 惱。
T01n0013_p0239b11║ 「若行者有親厚,後復欲施行者親厚惡,欲施
T01n0013_p0239b12║ 不安、欲施侵 、欲施餘惡,若行者向念是,從是
T01n0013_p0239b13║ 生惱,是為六 惱。
T01n0013_p0239b14║ 「若行者有恐不相便 ,有者助 行者恐不相便 ,
T01n0013_p0239b15║ 欲施安、欲解侵 、不欲令有餘惡,若行者向念
T01n0013_p0239b16║ 不可是,從是生惱,是為七惱。
T01n0013_p0239b17║ 「若行者有恐不相便 ,有者欲助 行者不相便 ,
T01n0013_p0239b18║ 已施安、已解侵 、不欲令有餘惡,若行者向念
T01n0013_p0239b19║ 不可是生,從是生惱,是為八 惱。
T01n0013_p0239b20║ 「若行者有恐不相便 ,有者為行者恐不相便 ,
T01n0013_p0239b21║ 已助 、已安、已解侵 亦餘惡,若行者向念不可
T01n0013_p0239b22║ 是,令不相便 者令安,從是生惱,是為九惱。
T01n0013_p0239b23║ 「第六 九法。當思惟除九意惱。何 等九?或時
T01n0013_p0239b24║ 行者,是為我令亡、令我他有、令我無有樂、
T01n0013_p0239b25║ 令我不安隱,已施我惡,持是惡惱意向,若
T01n0013_p0239b26║ 行者向念是,是為一 。
T01n0013_p0239b27║ 「或時行者,是為我令我亡、令我有他、令我無
T01n0013_p0239b28║ 有樂、令我不安隱,見作我惡,持是惡惱意向,
T01n0013_p0239b29║ 若行者向念是,是為二 。
T01n0013_p0239c01║ 「或時行者,是為我令亡、令我有他、令我無有
T01n0013_p0239c02║ 樂、令我不安隱,會作我惡,持是惡惱意向,
T01n0013_p0239c03║ 若行者向念是,是為三。
T01n0013_p0239c04║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、令
T01n0013_p0239c05║ 有他、令無有樂、令不安隱,已施惡,持是惡惱
T01n0013_p0239c06║ 意向,若行者向念是,是為四。
T01n0013_p0239c07║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、
T01n0013_p0239c08║ 令有他、令無有樂、令不安隱,為見作惡,持
T01n0013_p0239c09║ 是惡惱意向,若行者向念是,是為五 。
T01n0013_p0239c10║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、令
T01n0013_p0239c11║ 有他、令無有樂、令不安隱,為會作惡,持是
T01n0013_p0239c12║ 惡惱意向,若行者向念是,是為六 。
T01n0013_p0239c13║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c14║ 念惡、念令不安隱、念令不吉為、令我怨有
T01n0013_p0239c15║ 利 令安令樂令安隱,已作持是惱意向,若行
T01n0013_p0239c16║ 者向念是,是為七。
T01n0013_p0239c17║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c18║ 念惡、念令不安隱、念令不吉為、令我怨有利
T01n0013_p0239c19║ 令安令樂令安隱,見作持見惱意向,若行
T01n0013_p0239c20║ 者向念是,是為八 。
T01n0013_p0239c21║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c22║ 念惡、念令不安隱,念令不吉為、令我怨有
T01n0013_p0239c23║ 利 令安令樂令安隱,欲作持是惱意向,若行
T01n0013_p0239c24║ 者向念是,是為九。
T01n0013_p0239c25║ 「第七九法。難受九依住 。何 等九?若行者得
T01n0013_p0239c26║ 信 依住 ,能捨惡受好,是為一 依住 ;若行者
T01n0013_p0239c27║ 意著行,捨不欲行,是為二 依住 ;若行者起精
T01n0013_p0239c28║ 進,捨不起精進,是為三依住 ;若行者閑處自
T01n0013_p0239c29║ 守,捨不守,是為四依住 ;若行者能堪依住 ,
T01n0013_p0240a01║ 如是依得住 已得正校計,是為五 依住 ;若行
T01n0013_p0240a02║ 者捨一 法,是為六 依住 ;已捨一 法便 曉一 法,
T01n0013_p0240a03║ 是為七依住 ;已曉一 法便 受一 法,是為八 依
T01n0013_p0240a04║ 住 ;已受一 法便 行一 法,是為九依住 。
T01n0013_p0240a05║ 「第八 九法。起包 九次定。何 等九?意止初 禪,
T01n0013_p0240a06║ 為一 定;從一 次二 禪竟,為二 定;從二 次三禪
T01n0013_p0240a07║ 竟,為三定;從三次四禪竟,為四定;從四次禪
T01n0013_p0240a08║ 竟空定,為五 定;從空次竟度識,為六 定;從識
T01n0013_p0240a09║ 次竟度無有欲,為七定;從無有欲次竟度無
T01n0013_p0240a10║ 有思想,為八 定;從無有思想次竟度滅,為九
T01n0013_p0240a11║ 定。 「第九九法。當知九不應時,人不得行,第九
T01n0013_p0240a12║ 行不滿。何 等為九?一 或時人在地獄,罪未竟,
T01n0013_p0240a13║ 不令應得道。
T01n0013_p0240a14║ 「二 或時在畜生,罪未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a15║ 「三或時在餓鬼,罪未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a16║ 「四或時在長壽天,福未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a17║ 「五 或時在不知法義處,無有說者,不能得受,
T01n0013_p0240a18║ 不令應得道。
T01n0013_p0240a19║ 「六 或時在聾,不能聞不能受,不令應得道。
T01n0013_p0240a20║ 「七或時在瘖,不能受,不能諷說,不令應得道。
T01n0013_p0240a21║ 「八 或時在聞不能受,不令應得道。
T01n0013_p0240a22║ 「九或時未得明者,無有開意說經,不令應得
T01n0013_p0240a23║ 道。
T01n0013_p0240a24║ 「第十九法。自證知無滅。何 等為九?一 滅名
T01n0013_p0240a25║ 字苦、二 滅六 入 、三更受滅、四痛滅、五 愛滅、
T01n0013_p0240a26║ 六 受滅、七有求滅、八 生滅、九老死滅。是為
T01n0013_p0240a27║ 行者九十法。是不非、是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0240a28║ 不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0240a29║ 「第一 十法。多增道,能守法者、有救法者。何
T01n0013_p0240b01║ 等為十?一 者若有道弟子從如來受,隨信 本
T01n0013_p0240b02║ 生立,無有能壞者。若沙門、若婆羅門、若天、
T01n0013_p0240b03║ 若魔、若梵、亦餘世 間。
T01n0013_p0240b04║ 「二 為淨戒行,攝守律,能曉行處,隨畏見罪見,
T01n0013_p0240b05║ 如教誡學。
T01n0013_p0240b06║ 「三為有慧知識,有慧相隨,有慧相致。
T01n0013_p0240b07║ 「四為獨坐思惟,行牽兩制 ,制 身制 意。
T01n0013_p0240b08║ 「五 為受精進行,有瞻有力 ,盡行不捨方便
T01n0013_p0240b09║ 淨法。
T01n0013_p0240b10║ 「六 為意守,居最意微妙,隨為遠所作,所說能念
T01n0013_p0240b11║ 能得意。
T01n0013_p0240b12║ 「七為慧行,從生滅慧,隨得道者,要却無有
T01n0013_p0240b13║ 疑,但 作令壞苦滅。
T01n0013_p0240b14║ 「八 為受好語,如好法言隨行。
T01n0013_p0240b15║ 「九為喜聞法,喜聞法行,但 樂數說法。
T01n0013_p0240b16║ 「十為所有同學者共事 ,能作精進身助 。是為
T01n0013_p0240b17║ 十救法。從後縛束信 戒慧獨坐思惟,行者
T01n0013_p0240b18║ 精進意慧,受好言欲說經,身事 如等不止,
T01n0013_p0240b19║ 是名為救。
T01n0013_p0240b20║ 「第二 十法。可作十種直。何 等為直?一 為直
T01n0013_p0240b21║ 見,行者便 邪見行得消;亦從邪見因緣非一 ,
T01n0013_p0240b22║ 若干弊惡行生能得消;亦從直見因緣非一 ,
T01n0013_p0240b23║ 若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240b24║ 「二 為直思惟計,消邪計;亦從邪計因緣非一 ,
T01n0013_p0240b25║ 若干弊惡行生能得消;亦從直思惟計因緣
T01n0013_p0240b26║ 非一 ,若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240b27║ 「三為直言,消邪言;亦從邪言因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240b28║ 弊惡行生能得消;亦從直言因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240b29║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c01║ 「四為直行,消邪行;亦從邪行因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c02║ 弊惡行生能得消;亦從直行因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c03║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c04║ 「五 為直業,消邪業;亦從邪業因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c05║ 弊惡行生能得消;亦從直業因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c06║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c07║ 「六 為直方便 ,消邪方便 ;亦從邪方便 因緣非
T01n0013_p0240c08║ 一 ,若干弊惡行生能得消;亦從直方便 因緣
T01n0013_p0240c09║ 非一 ,若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c10║ 「七為直念,消邪念;亦從邪念因緣非一 ,若
T01n0013_p0240c11║ 干弊惡行生能得消;亦從直念因緣非一 ,若
T01n0013_p0240c12║ 干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c13║ 「八 為直定,消邪定;亦從邪定因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c14║ 弊惡行生能得消;亦從直定因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c15║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c16║ 「九為直度,消邪度;亦從邪度因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c17║ 弊惡行生能得消;亦從直度因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c18║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c19║ 「十為直慧,消邪慧;亦從邪慧因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c20║ 弊惡行生能得消;亦從直慧因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c21║ 好法得足具 行。
T01n0013_p0240c22║ 「第三十法。當了 知十內外色入 。何 等為十?
T01n0013_p0240c23║ 一 為眼入 、二 為色入 、三為耳入 、四為聲
T01n0013_p0240c24║ 入 、五 為鼻入 、六 為香入 、七為舌入 、八 為味
T01n0013_p0240c25║ 入 、九為身入 、十為麤細入 。
T01n0013_p0240c26║ 「第四十法。可捨十內外蓋。何 等為十?一 為內
T01n0013_p0240c27║ 欲葢、二 為外欲葢,具 足,從是無有慧,亦無
T01n0013_p0240c28║ 有解,亦不致無為度世 。
T01n0013_p0240c29║ 「三為恚、四為恚。相設恚是亦葢,設恚相是
T01n0013_p0241a01║ 亦葢,具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致
T01n0013_p0241a02║ 無為度世 。
T01n0013_p0241a03║ 「五 為睡、六 為瞑。設睡是亦葢,設瞑是亦葢,
T01n0013_p0241a04║ 具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無為度
T01n0013_p0241a05║ 世 。 「七為惱、八 為疑。設惱是亦葢,設疑是亦
T01n0013_p0241a06║ 葢,具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無
T01n0013_p0241a07║ 為度世 。 「九為或淨法中疑、十為或惡法中疑,
T01n0013_p0241a08║ 設淨法中疑是亦葢,設惡法中疑是亦葢,具
T01n0013_p0241a09║ 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無為度世 。
T01n0013_p0241a10║ 「第五 十法。可令減十事 惡行。何 等為十?一
T01n0013_p0241a11║ 為殺、二 為盜、三為犯色、四為兩舌、五 為妄
T01n0013_p0241a12║ 語、六 為麤語、七為綺語、八 為癡、九為瞋、
T01n0013_p0241a13║ 十為邪意。
T01n0013_p0241a14║ 「第六 十法。行令多十淨行。何 等為十?一 為
T01n0013_p0241a15║ 離殺從殺止、二 為離盜從盜止、三為離色從
T01n0013_p0241a16║ 色止、四為離兩舌從兩舌止、五 為離妄語從
T01n0013_p0241a17║ 妄語止、六 為離麤語從麤語止、七為離綺語
T01n0013_p0241a18║ 從綺語止、八 為離癡從癡止、九為離瞋從瞋
T01n0013_p0241a19║ 止、十為離邪意從邪意止。
T01n0013_p0241a20║ 「第七十法,難受了 十德道居。何 等為十?一
T01n0013_p0241a21║ 為已捨五 種、二 為六 正道德、三為守一 、四
T01n0013_p0241a22║ 為依四、五 為自解不復待解、六 為已捨求、
T01n0013_p0241a23║ 七為所求已清淨、八 為身行已止、九為口語
T01n0013_p0241a24║ 已行止、十為意行已止。意最度、慧最度、行具
T01n0013_p0241a25║ 足,名為最人。
T01n0013_p0241a26║ 「第八 十法。令竟十普定。何 等為十?一 為在
T01n0013_p0241a27║ 比丘為地,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241a28║ 「二 為在行者比丘為水,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241a29║ 「三為在行者比丘為火,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b01║ 「四為在行者比丘為風,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b02║ 「五 為在行者比丘為青,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b03║ 「六 為在行者比丘為黃,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b04║ 「七為在行者比丘為赤,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b05║ 「八 為在行者比丘為白,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b06║ 「九為在行者比丘為空,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b07║ 「十為在行者比丘為識,普上下遍,不二 ,無有
T01n0013_p0241b08║ 量。
T01n0013_p0241b09║ 「佛十力 。何 謂為十力 ?一 者,佛為處處如有
T01n0013_p0241b10║ 知,當爾不爾、處不處如有知,從慧行得自知,
T01n0013_p0241b11║ 是為一 力 。
T01n0013_p0241b12║ 「二 者,佛為過去未來現在行罪處本種殃如有
T01n0013_p0241b13║ 知,是為二 力 。
T01n0013_p0241b14║ 「三者佛為一 切在處受行如有知,自更慧行
T01n0013_p0241b15║ 得知是,是為三力 。
T01n0013_p0241b16║ 「四者,佛為棄解定行亦定知,從是縛亦知,從是
T01n0013_p0241b17║ 解亦知,從是起如有有知,是為四力 。
T01n0013_p0241b18║ 「五 者,佛為如心願他家他人如有知,是為五
T01n0013_p0241b19║ 力 。
T01n0013_p0241b20║ 「六 者,佛為雜種無有量種天下行如是有知,
T01n0013_p0241b21║ 是為六 力 。
T01n0013_p0241b22║ 「七者,佛為他家他根具 不具 如有知,是為七
T01n0013_p0241b23║ 力 。
T01n0013_p0241b24║ 「八 者,佛為無有量分別 本上頭至更自念如有
T01n0013_p0241b25║ 知,是為八 力 。
T01n0013_p0241b26║ 「九者,佛為天眼已淨過度人間,見人往來死生
T01n0013_p0241b27║ 如有知,是為九力 。」
T01n0013_p0241b28║ 「十者,佛為已縛結盡無有使縛結,意已解脫,
T01n0013_p0241b29║ 從慧為行脫,見法自慧證,更知受止盡,生竟,
T01n0013_p0241c01║ 行所行已足,不復往來世 間,已度世 ,如有知,
T01n0013_p0241c02║ 是為十力 。
T01n0013_p0241c03║ 「第九十法,自證知十足學不復學。何 等為
T01n0013_p0241c04║ 十?一 為直見已足,不復學直見。
T01n0013_p0241c05║ 「二 者,直思惟計已足,不復學直思惟計。
T01n0013_p0241c06║ 「三者直言已足,不復學直言。
T01n0013_p0241c07║ 「四者,直行已足,不復學直行。
T01n0013_p0241c08║ 「五 者,直業已足,不復學直業。
T01n0013_p0241c09║ 「六 者,直方便 已足,不復學直方便 。
T01n0013_p0241c10║ 「七者,直念已足,不復學直念。
T01n0013_p0241c11║ 「八 者,直定已足,不復學直定。
T01n0013_p0241c12║ 「九者,直得度世 已足,不復學直得度世 。
T01n0013_p0241c13║ 「十者,直慧已足,不復學直慧。是為學行者百
T01n0013_p0241c14║ 法法百說。是不非、是不異,有諦如,有不惑不
T01n0013_p0241c15║ 倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0241c16║ 「所上說學者聽說法,上說亦淨,中說亦淨,
T01n0013_p0241c17║ 已竟要說亦淨,有利 有好足具 淨竟行已見,
T01n0013_p0241c18║ 是名為十報法,如應是上說,為是故說。」 舍利
T01n0013_p0241c19║ 曰已說竟,諸受著心蒙恩。
T01n0013_p0241c20║ 長阿含十報法經卷下

 

Nguồn Rộng mở tâm hồn • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *