[0013] Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh [長阿含十報法經

Trsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
T01n0013_p0233b21║
T01n0013_p0233b22║  No. 13 [No. 1(10)]
T01n0013_p0233b23║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển thượng
T01n0013_p0233b24║
T01n0013_p0233b25║   hậu hán an tức quốc tam tạng an thế cao dịch
T01n0013_p0233b26║ văn như thị : phật tại xá vệ quốc kì thụ cấp cô độc viên 。thị thời ,
T01n0013_p0233b27║ hiền giả xá lợi viết :「thỉnh chư tỉ khâu thính ,thuyết pháp thượng diệc hảo 、trung
T01n0013_p0233b28║ diệc hảo 、cánh diệc hảo ,hữu tuệ 、hữu xảo 、tối cụ tịnh trừ chí cánh thuyết hành ,
T01n0013_p0233b29║ thính tùng nhất tăng chí thập pháp ,thính hướng ý trước ý ,thính thuyết như ngôn 。」
T01n0013_p0233c01║ chư tỉ khâu tùng hiền giả xá lợi viết :「thỉnh nguyện dục văn 。」xá lợi viết :「tiện
T01n0013_p0233c02║ thuyết tùng nhất tăng khởi chí thập pháp ,giai tụ thành vô vi 。tùng khổ đắc yếu
T01n0013_p0233c03║ xuất ,nhất thiết não diệt 。
T01n0013_p0233c04║ 「đệ nhất nhất pháp ,hành giả cánh vô vi đãn thủ hành 。
T01n0013_p0233c05║ 「đệ nhị nhất pháp ,khả tư duy ý bất li thân 。
T01n0013_p0233c06║ 「đệ tam nhất pháp ,khả thức thế gian thô tế 。
T01n0013_p0233c07║ 「đệ tứ nhất pháp ,khả khí kiêu mạn 。
T01n0013_p0233c08║ 「đệ ngũ nhất pháp ,khả trước ý bản quan 。
T01n0013_p0233c09║ 「đệ lục nhất pháp ,đa tác bản quan 。
T01n0013_p0233c10║ 「đệ thất nhất pháp ,nan thụ bất trung chỉ định 。
T01n0013_p0233c11║ 「đệ bát nhất pháp ,khả thành linh ý chỉ 。
T01n0013_p0233c12║ 「đệ cửu nhất pháp ,đương tri nhất thiết nhân tại thực 。
T01n0013_p0233c13║ 「đệ thập nhất pháp ,đương chứng linh ý mạc nghi 。
T01n0013_p0233c14║ 「thị hành giả thập pháp ,thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0233c15║ bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0233c16║ 「đệ nhất lưỡng pháp ,hành giả cánh vô vi đương hữu ý diệc đương niệm 。
T01n0013_p0233c17║ 「đệ nhị lưỡng pháp ,khả tăng hành chỉ diệc quan 。
T01n0013_p0233c18║ 「đệ tam lưỡng pháp ,đương tri danh tự 。
T01n0013_p0233c19║ 「đệ tứ lưỡng pháp ,khả xả si diệc thế gian ái 。
T01n0013_p0233c20║ 「đệ ngũ lưỡng pháp ,đương trừ bất quý bất tàm 。
T01n0013_p0233c21║ 「đệ lục lưỡng pháp ,nan định lưỡng pháp bất đương nhĩ nhĩ 。
T01n0013_p0233c22║ 「đệ thất lưỡng pháp ,đương tri đương bất nhĩ nhĩ 。
T01n0013_p0233c23║ 「đệ bát lưỡng pháp ,khả cầu tận điểm ,bất phục sinh điểm 。
T01n0013_p0233c24║ 「đệ cửu lưỡng pháp ,khả thức nhân bản hà nhân duyên tại thế gian đắc khổ ,diệc
T01n0013_p0233c25║ đương tri hà nhân duyên đắc độ thế 。
T01n0013_p0233c26║ 「đệ thập lưỡng pháp ,đương tự chứng tuệ diệc giải thoát ,thị vi hành giả nhị thập
T01n0013_p0233c27║ pháp ,thị bất phi 、thị bất dị ,hữu chứng như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị
T01n0013_p0233c28║ tri hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0233c29║ 「đệ nhất tam pháp ,hành giả cánh vô vi sự tuệ giả ,diệc văn pháp kinh ,
T01n0013_p0234a01║ diệc đương quan bản 。
T01n0013_p0234a02║ 「đệ nhị tam pháp ,đương tư duy 。dục niệm ,định bất dục đãn niệm ,diệc bất
T01n0013_p0234a03║ dục diệc bất niệm 。
T01n0013_p0234a04║ 「đệ tam tam pháp ,khả thức 。dục hữu ,sắc hữu ,bất sắc hữu 。
T01n0013_p0234a05║ 「đệ tứ tam pháp ,khả xả 。dục ái ,sắc ái ,bất sắc ái 。
T01n0013_p0234a06║ 「đệ ngũ tam pháp ,khả xả 。bản tam ác ,tham dục ác 、sân khuể ác 、ngu
T01n0013_p0234a07║ si ác 。
T01n0013_p0234a08║ 「đệ lục tam pháp ,khả tăng 。vô hữu tham dục bản 、vô hữu sân khuể bản 、
T01n0013_p0234a09║ vô hữu ngu si bản 。
T01n0013_p0234a10║ 「đệ thất tam pháp ,nan thụ 。tướng định tướng 、định chỉ tướng 、định khởi tướng 。
T01n0013_p0234a11║ 「đệ bát tam pháp ,khả tác 。tam hoạt hướng ,không 、bất nguyện 、bất tưởng 。
T01n0013_p0234a12║ 「đệ cửu tam pháp ,khả thức 。tam thống ,lạc thống 、diệc bất lạc diệc bất khổ
T01n0013_p0234a13║ thống 。
T01n0013_p0234a14║ 「đệ thập tam pháp ,tự chứng tuệ bất phục học 。tùng bản lai ,diệc vãng sinh ,nhĩ
T01n0013_p0234a15║ vô sở ưng trừ ,thị vi hành giả tam thập pháp 。thị bất phi ,thị bất dị ,
T01n0013_p0234a16║ hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như thị hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0234a17║ 「đệ nhất tứ pháp ,hành giả cánh vô vi thiên nhân luân 。hảo quận cư ,y
T01n0013_p0234a18║ tuệ nhân ,tự trực nguyện ,tú mệnh hữu bản 。
T01n0013_p0234a19║ 「đệ nhị tứ pháp ,tăng hành 。tứ ý chỉ ,tự quan 、thân quan 、nội ngoại thân quan ,
T01n0013_p0234a20║ mạc li ý tri trước ý ,li thế gian si não 。thống 、dương 、ý pháp diệc như
T01n0013_p0234a21║ quan thân pháp 。」
T01n0013_p0234a22║ 「đệ tam tứ pháp ,khả thức 。tứ phạn ,đoàn phạn 、lạc phạn 、niệm phạn 、thức phạn 。
T01n0013_p0234a23║ 「đệ tứ tứ pháp ,khả xả 。tứ dạng ,dục dạng 、ý sinh thị dạng 、giới
T01n0013_p0234a24║ nguyện dạng 、thụ thân dạng 。
T01n0013_p0234a25║ 「đệ ngũ tứ pháp ,khả giảm 。tứ thất ,giới thất 、ý thị thất 、hành thất 、
T01n0013_p0234a26║ nghiệp thất 。
T01n0013_p0234a27║ 「đệ lục tứ pháp ,khả tăng 。tứ thành ,giới thành 、ý thị thành 、hành thành 、
T01n0013_p0234a28║ nghiệp thành 。
T01n0013_p0234a29║ 「đệ thất tứ pháp ,nan tri 。tứ đế ,khổ đế 、tập đế 、tận đế 、thụ
T01n0013_p0234b01║ diệt khổ đế 。
T01n0013_p0234b02║ 「đệ bát tứ pháp ,linh hữu tứ hiệt 。khổ hiệt 、tập hiệt 、tận hiệt 、
T01n0013_p0234b03║ đạo hiệt 。
T01n0013_p0234b04║ 「đệ cửu tứ pháp ,khả thức 。tứ tướng thức ,thiểu thức 、đa thức 、vô hữu lượng
T01n0013_p0234b05║ vô sở hữu bất dụng thức tri 、đa tri vô hữu lượng tri vô sở hữu bất dụng
T01n0013_p0234b06║ trí tri 。
T01n0013_p0234b07║ 「đệ thập tứ pháp ,tự chứng 。nhất pháp thân đương tri 、nhị pháp ý đương tri 、
T01n0013_p0234b08║ tam pháp nhãn đương tri 、tứ pháp tuệ đương tri ,thị vi hành giả tứ thập pháp 。
T01n0013_p0234b09║ thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như
T01n0013_p0234b10║ thị hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0234b11║ 「đệ nhất ngũ pháp ,hành giả cánh vô vi 。ngũ chủng đoán ý 。hà đẳng ngũ ?
T01n0013_p0234b12║ đạo đệ tử hữu đạo tín hữu căn trước bản ,vô hữu năng hoại giả ,nhẫn nhục
T01n0013_p0234b13║ diệc tiên nhân ,nhược thiên 、nhược ma 、nhược phạm ,diệc dư thế gian da ?diệc vô
T01n0013_p0234b14║ hữu nặc vô hữu thái ,chân trực như hữu thân hành ,ý trước đạo tuệ đồng hành 。
T01n0013_p0234b15║ thân diệc thiểu bệnh an thiện ,như ưng trì phúc hành 。thân bất đại hàn bất đại
T01n0013_p0234b16║ nhiệt ,vô hữu khuể thời hòa linh tiêu ẩm thực đạm ,linh thân an điều ,phát
T01n0013_p0234b17║ tinh tấn hành 。hữu chiêm tinh tấn phương tiện ,kiên đắc hảo pháp ,ý bất xả
T01n0013_p0234b18║ phương tiện ,ninh cơ cân cốt huyết cán ,tận tinh tấn bất đắc trung chỉ ,yếu
T01n0013_p0234b19║ đương đắc sở hành 。hành tuệ tùng khởi diệt tuệ đắc đạo giả ,yếu bất áp hành
T01n0013_p0234b20║ trực diệt khổ 。thị ngũ chủng đoán ý 。
T01n0013_p0234b21║ 「đệ nhị ngũ pháp ,khả tăng hành đức giả 。ngũ chủng định 。hành đạo đệ tử ,
T01n0013_p0234b22║ thị thân tự thủ đắc hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả thân nhất thiết vô hữu
T01n0013_p0234b23║ nhất xứ bất đáo hỉ lạc ,tùng tự thủ lạc 。thí tuệ dục giả ,diệc tuệ
T01n0013_p0234b24║ dục đệ tử 。đệ tử trì khí ,nhược vu nhược phủ 。táo đậu thuỷ tí ,dĩ
T01n0013_p0234b25║ tí hòa sứ táo đậu trước nị ,nội ngoại trước nị bất phục tán ,tùng tí nị
T01n0013_p0234b26║ cố 。đạo hành giả diệc như thị ,thị thân tự thủ ái sinh lạc ,tí hòa
T01n0013_p0234b27║ tướng cận tướng trước ,thân nhất thiết vô hữu bất trước ,tùng tự thủ hỉ lạc 。
T01n0013_p0234b28║ đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,thị thượng đầu hành 。
T01n0013_p0234b29║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân dĩ định hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả
T01n0013_p0234c01║ thân nhất xứ vô hữu bất đáo tùng định hỉ lạc ,thí phản đầu toàn thuỷ trì ,
T01n0013_p0234c02║ diệc bất tùng thượng lai 、diệc bất tùng đông 、diệc bất tùng nam 、diệc bất tùng
T01n0013_p0234c03║ tây 、diệc bất tùng bắc ,đãn tùng toàn đa thuỷ nhuận sinh biến toàn thuỷ ,vi toàn
T01n0013_p0234c04║ kiêu tí ,vô hữu nhất xứ bất đáo thuỷ lãnh thuỷ 。đạo đệ tử hành như thị ,
T01n0013_p0234c05║ thị thân định hỉ lạc ,kiêu tí thân hành ,khả biến thân nhất thiết vô hữu bất
T01n0013_p0234c06║ đáo ,tùng định hỉ lạc 。đạo đệ tử thị ngũ chủng định ,thị vi đệ nhị hành 。
T01n0013_p0234c07║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân bất trước ái trước lạc ,tướng liên chí đáo tướng
T01n0013_p0234c08║ xúc tướng khả ,biến nhất thiết thân đáo bất hỉ lạc 。thí như liên hoa thuỷ trung
T01n0013_p0234c09║ sinh thuỷ trung trường ,chí căn chí hành chí diệp ,nhất thiết tùng lãnh thuỷ biến kiêu
T01n0013_p0234c10║ tí biến hành 。đạo đệ tử thân diệc như thị ,tùng vô hữu ái lạc kiêu tí ,
T01n0013_p0234c11║ khả nhất thiết thân biến tùng vô hữu ái lạc 。đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,
T01n0013_p0234c12║ thị vi đệ tam hành 。
T01n0013_p0234c13║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thị thân tịnh ý ,dĩ trừ thụ hành thành hành ,thân
T01n0013_p0234c14║ trung vô hữu nhất xứ bất đáo tùng tịnh ý trừ ý 。thí như tứ tính diệc
T01n0013_p0234c15║ tứ tính tử ,bạch [điệp *mao ]nhược bát trượng cửu trượng ,nhân đầu túc biến khoã thân biến ,
T01n0013_p0234c16║ vô hữu bất đáo tùng bạch [điệp *mao ]tịnh [điệp *mao ]。như thị đạo đệ tử ,thị thân tịnh
T01n0013_p0234c17║ ý trừ ý dĩ hữu hành ,nhất thiết thân vô hữu bất đáo dĩ phú tịnh ý
T01n0013_p0234c18║ trừ ý 。đạo đệ tử ,thị ngũ chủng định ,thị vi đệ tứ hành 。
T01n0013_p0234c19║ 「diệc hữu đạo đệ tử ,thụ thân quan đế ,dĩ thục niệm 、thục cư 、thục thụ ,
T01n0013_p0234c20║ thí như trụ nhân quan toạ nhân 、toạ nhân quan ngoạ nhân 。đạo đệ tử hành như
T01n0013_p0234c21║ thị ,thụ hành tướng tư duy thục thụ ,dĩ thục thụ 、thục niệm 、thục sự 、thục thụ 。
T01n0013_p0234c22║ đạo đệ tử thị ngũ chủng định ,thị vi đệ ngũ hành 。
T01n0013_p0234c23║ 「đệ tam ngũ pháp ,đương tri ngũ chủng ,nhất vi sắc thụ chủng 、nhị vi thống thụ
T01n0013_p0234c24║ chủng 、tam vi tưởng thụ chủng 、tứ vi hành thụ chủng 、ngũ vi thức thụ chủng 。
T01n0013_p0234c25║ 「đệ tứ ngũ pháp ,đương xả ngũ cái ,nhất vi ái dục cái 、nhị vi sân khuể
T01n0013_p0234c26║ cái 、tam vi thụy miên cái 、tứ vi hí lạc cái 、ngũ vi hối nghi cái 。
T01n0013_p0234c27║ 「đệ ngũ ngũ pháp ,khả đương hàm 。ngũ tâm ý đinh 。nhược học giả bất tín
T01n0013_p0234c28║ đạo ,nghi bất hạ bất khả bất thụ ,như thị tâm ý nhất đinh vi vị xả ,
T01n0013_p0234c29║ bất thụ đạo pháp giáo giới cố 。diệc như hữu học giả tại đạo tán danh văn
T01n0013_p0235a01║ tuệ giả đồng học giả ,trì ác khẩu hướng uế cần ý li niêu xâm ,nhược hữu
T01n0013_p0235a02║ đạo danh văn giả tuệ giả đồng học giả ,trì ác khẩu hướng uế cần ý li
T01n0013_p0235a03║ niêu xâm ,như thị thị vi ngũ tâm ý đinh vị xả 。
T01n0013_p0235a04║ 「đệ lục ngũ pháp ,đương tăng đạo 。ngũ căn ,nhất vi tín căn 、nhị vi tinh
T01n0013_p0235a05║ tấn căn 、tam vi ý căn 、tứ vi định căn 、ngũ vi tuệ căn 。
T01n0013_p0235a06║ 「đệ thất ngũ pháp ,nan thụ 。ngũ hành đắc yếu xuất 。nhược đạo đệ tử thục thụ
T01n0013_p0235a07║ đạo ,bất niệm ái dục ,ý bất trước dục 、ý bất khả dục 、ý bất chỉ
T01n0013_p0235a08║ dục 、ý bất độ dục ,ý súc 、ý ác 、ý bất khởi 、ý bất dụng 、ý
T01n0013_p0235a09║ khước 、ý uế bất dụng ác 。thí như kê mao diệc cân ,nhập hoả tiện súc trứu
T01n0013_p0235a10║ bất đắc thân 。như thị kiến đạo đệ tử ,hành kiên ý bất niệm ái dục ,
T01n0013_p0235a11║ tiện bất dụng ái dục ,tiện bất khả ái dục ,ý bất đoạ ái dục ,ý
T01n0013_p0235a12║ tiện súc ,ý tiện súc ý bất khởi ,tiện xuất niệm đạo 。dục hành dĩ xuất ,ý
T01n0013_p0235a13║ sinh ý kiên ,ý bất ý xuất ý giải ,ý bất súc ý bất ác ý khởi ,
T01n0013_p0235a14║ ý vô sở ngại vô sở dụng ,ý an ẩn ,vi ý hành cố thục hành cố 。
T01n0013_p0235a15║ 「nhược phục sinh tùng ái dục nhân duyên kế não ưu ,niệm vi dĩ tùng thị giải chỉ
T01n0013_p0235a16║ bất trước đắc li ,bất phục tùng thị nhân duyên thống dương hành 。như thị hành giả ,
T01n0013_p0235a17║ tùng dục đắc độ ,sân khuể bất sân khuể ,xâm bất xâm ,sắc bất sắc 。nhược
T01n0013_p0235a18║ đạo đệ tử ,kiên ý bất phục niệm thân ,dĩ kiên ý bất niệm thân ,tiện bất
T01n0013_p0235a19║ dục thân 、bất khả thân 、bất trụ thân ,ý bất đoạ ái dục tiện ác ý khởi 。
T01n0013_p0235a20║ thí đạo đệ tử ,như kê mao cân ,nhập hoả tiện súc tiện trứu bất đắc
T01n0013_p0235a21║ thân 。đạo đệ tử diệc như thị ,dĩ kiến kiên bất phục niệm thân ,ý bất khả
T01n0013_p0235a22║ thân 、ý bất trước thân 、ý bất độ ý ,súc ý ác ý bất khởi ,tự
T01n0013_p0235a23║ thủ sinh chỉ ác ,khả ác niệm vô vi 。dục độ thân niệm độ ,thân vi vô
T01n0013_p0235a24║ vi ,ý khuyến ý khả ,ý chỉ ý độ ,ý bất súc ý bất ác ,ý tiện
T01n0013_p0235a25║ thân niệm vô sở ngại vô sở dụng ,ý ẩn chỉ ,tùng hành thục hành cố 。
T01n0013_p0235a26║ 「nhược tùng thân nhân duyên ,sinh tội não ưu ,duyên sinh tội não ưu dĩ ,tùng
T01n0013_p0235a27║ thị giải chỉ bất trước độ ,bất phục tùng thị nhân duyên canh thống 。đạo đệ tử
T01n0013_p0235a28║ như thị ,tùng thân đắc yếu xuất 。
T01n0013_p0235a29║ 「đệ bát ngũ pháp ,linh sinh khởi đạo ,ngũ tuệ định ,đạo đức giả vô sở
T01n0013_p0235b01║ trước vô sở cung tùng ,thị nhất tuệ nội tự sinh 。
T01n0013_p0235b02║ 「thị định hằng ,nhân bất năng trí ,tuệ giả khả 。như thị nhị tuệ nội khởi sinh 。
T01n0013_p0235b03║ 「thị định tùng nhất hướng trí đắc ả đắc đạo hành ,như thị tam tuệ nội khởi
T01n0013_p0235b04║ sinh 。
T01n0013_p0235b05║ 「thị định kiến trí lạc hành thụ diệc hảo ,như thị tứ tuệ nội khởi sinh 。 「thị
T01n0013_p0235b06║ định tùng thị định tự tại toạ tự tại khởi ,như thị ngũ tuệ nội khởi sinh 。
T01n0013_p0235b07║ 「đệ cửu ngũ pháp ,đương tri ngũ giải thoát ,nhược học giả đạo thuyết kinh tùng đạo
T01n0013_p0235b08║ văn ,diệc tuệ nhân thuyết tùng tuệ nhân văn ,diệc đồng học giả văn ,dĩ như thuyết
T01n0013_p0235b09║ văn tri pháp nghĩa hành 、dĩ giải pháp tiện giải nghĩa 、dĩ giải nghĩa tiện thụ 、dĩ
T01n0013_p0235b10║ thụ tiện hỉ 、dĩ hỉ thân lạc 、dĩ lạc tiện ý định 。định ý như hữu tri
T01n0013_p0235b11║ như hữu kiến ,dĩ như tri kiến tiện khước bất dụng ,dĩ bất dụng tiện bất trước ,
T01n0013_p0235b12║ dĩ bất trước như tiện đắc giải thoát 。thị hành giả nhất giải thoát 。
T01n0013_p0235b13║ 「dĩ hành giả đắc trụ vị chính ý ,đắc chính ý vị định ý ,đắc định ý
T01n0013_p0235b14║ vị giải kế ,đắc giải kế vị đắc vô vi ,tiện trí vô vi 。hoặc thời phật
T01n0013_p0235b15║ diệc bất thuyết kinh ,tuệ giả đồng học giả diệc bất thuyết kinh ,đãn như văn như
T01n0013_p0235b16║ thụ cánh tiện tự phúng độc 。thị hành giả nhị giải thoát 。
T01n0013_p0235b17║ 「hoặc thời phật diệc bất thuyết kinh ,tuệ giả đồng học giả diệc bất thuyết kinh ,đãn
T01n0013_p0235b18║ như văn pháp như thụ pháp ,cụ thuyết học giả 。thị hành giả tam giải thoát 。
T01n0013_p0235b19║ 「hoặc thời phật bất thuyết kinh ,học giả đãn như văn như thụ pháp ,độc nhất xứ
T01n0013_p0235b20║ kế niệm ,nhược như văn như thụ pháp cụ phúng độc ,tiện như ưng giải như pháp
T01n0013_p0235b21║ giải ,thị hành giả tứ giải thoát 。
T01n0013_p0235b22║ 「hoặc thời bất như văn bất như thụ ,diệc bất kế niệm ,đãn tùng hành thủ nhất
T01n0013_p0235b23║ định tướng thục 、thụ thục 、niệm thục ,hành dĩ thụ định tướng thục 、thụ thục 、niệm thục 、
T01n0013_p0235b24║ hành thục ,tùy tiện như pháp ,tiện như ưng giải ,tiện như pháp giải 。dĩ như ưng
T01n0013_p0235b25║ giải ,dĩ như pháp giải tiện khả sinh ,dĩ khả sinh tiện ai sinh ,dĩ ai sinh
T01n0013_p0235b26║ tiện thân lạc ,tiện thân tri lạc dĩ lạc ý tiện chỉ ,tiện như hữu tri hữu
T01n0013_p0235b27║ kiến tiện hối ,dĩ hối tiện bất dục ,dĩ bất dục tiện đắc giải thoát ,hành
T01n0013_p0235b28║ giả ngũ giải thoát 。nhược đạo hành giả ,đắc thị chỉ ,đắc thị hành ,ý vị đắc
T01n0013_p0235b29║ chỉ tiện chỉ ,ý vị định tiện định ,kế vị tận tiện tận ,vị đắc độ
T01n0013_p0235c01║ thế vô vi tiện đắc độ thế vô vi 。
T01n0013_p0235c02║ 「đệ thập ngũ pháp tự chứng tri ,nhất bất học âm 、nhị bất học giới 、tam
T01n0013_p0235c03║ bất học định 、tứ bất học tuệ 、ngũ bất học độ thế giải thoát 。thị học
T01n0013_p0235c04║ giả ngũ thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất
T01n0013_p0235c05║ đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0235c06║ 「đệ nhất lục pháp giả ,cánh vô vi 。bất cộng thủ trùng ,đẳng thân hành chỉ tại
T01n0013_p0235c07║ phật tuệ đồng học giả ,thị pháp bất cộng thủ trùng ,tùng thị đắc ái 、tùng
T01n0013_p0235c08║ thị đắc kính ,khả ý dĩ đắc ái 、dĩ đắc kính hành ,tụ hợp bất tránh
T01n0013_p0235c09║ tụng ,nhất hướng hành định trí nhẫn ,đẳng khẩu ngôn 、đẳng tâm hành ,sở hữu giới hành ,
T01n0013_p0235c10║ bất phạm 、bất xuyên 、bất hoãn 、bất tạng 、bất thất 。vi hữu đạo giả khả cụ túc
T01n0013_p0235c11║ hành ,như thị bối hành giới giả ,ngã diệc giới giả ,đương ưng tỉ cộng tuệ
T01n0013_p0235c12║ giả đồng học giả ,sở cầu đạo yếu áp giả ,đãn hành trực diệt khổ ,như
T01n0013_p0235c13║ thị bối ngã diệc như thị bối ,ưng tỉ cộng tuệ giả đồng học giả ,thị pháp
T01n0013_p0235c14║ bất cộng thủ trùng ,diệc nhược sở hữu lợi pháp trí tùng pháp đắc ,nhất thiết sở
T01n0013_p0235c15║ đắc tại tùy khí trung ,như thị lợi đương vi đồng học cộng ,vô hữu độc nặc ,
T01n0013_p0235c16║ thị pháp bất cộng thủ trùng 。vi tùng thị ái đắc kính đắc khả ý ,dĩ đắc
T01n0013_p0235c17║ ái 、dĩ đắc kính 、dĩ đắc khả ý 、dĩ đắc hành ,đắc hợp 、đắc tụ ,bất tránh
T01n0013_p0235c18║ bất tụng 。nhất tâm hành định ,tùng thị trí nhẫn 。
T01n0013_p0235c19║ 「đệ nhị lục pháp ,hộ hành lục cộng cư ,nhãn kiến sắc diệc bất hỉ diệc bất
T01n0013_p0235c20║ ác ,đãn quan hành ý chính tri 。nhĩ tị khẩu thân ý pháp quan ,diệc bất hỉ
T01n0013_p0235c21║ diệc bất sân ,đãn quan chỉ ý bất vô 。
T01n0013_p0235c22║ 「đệ tam lục pháp ,khả thức 。lục nội nhập ,nhãn nội nhập ,nhĩ tị khẩu thân
T01n0013_p0235c23║ ý nội nhập 。
T01n0013_p0235c24║ 「đệ tứ lục pháp ,khả xả 。lục ái ,nhãn canh ái ,nhĩ tị khẩu thân ý
T01n0013_p0235c25║ canh ái 。
T01n0013_p0235c26║ 「đệ ngũ lục pháp ,khả giảm 。lục bất cung kính ,nhất vi bất cung kính phật 、
T01n0013_p0235c27║ nhị vi bất cung kính pháp 、tam vi bất cung kính đồng học giả 、tứ vi bất
T01n0013_p0235c28║ cung kính giới 、ngũ vi ác khẩu 、lục vi ác tri thức 。
T01n0013_p0235c29║ 「đệ lục lục pháp ,khả tăng 。lục cung kính ,nhất vi cung kính phật 、nhị vi
T01n0013_p0236a01║ cung kính pháp ,tam vi cung kính đồng học giả ,tứ vi cung kính giới ,ngũ
T01n0013_p0236a02║ vi hảo khẩu ,lục vi thiện tri thức 。
T01n0013_p0236a03║ 「đệ thất lục pháp ,nan thụ 。lục hành độ thế ,nhược hữu ngôn :『ngã hữu đẳng ý
T01n0013_p0236a04║ định tâm ,dĩ hành dĩ hữu 。』phục ngôn :『ngã ý trung sân khuể vị giải 。』tiện khả
T01n0013_p0236a05║ báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?vô hữu thị 。dĩ đẳng tâm định ý ,
T01n0013_p0236a06║ dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,ninh đương hữu sân khuể da ?vô hữu thị 。hà
T01n0013_p0236a07║ dĩ cố ?hữu đẳng tâm định ý ,vi trừ sân khuể cố 。』
T01n0013_p0236a08║ 「nhị vi nhược hành giả ngôn :『ngã hữu từ ý định tâm ,dĩ tác dĩ hành dĩ
T01n0013_p0236a09║ hữu ,đãn hữu sát ý bất trừ 。』khả báo :『bất như ngôn 。hà dĩ cố ?dĩ
T01n0013_p0236a10║ từ tâm định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,ninh đương hữu sát ý da ?
T01n0013_p0236a11║ vô hữu thị 。hà dĩ cố ?dĩ hữu từ ý định tâm ,vi vô hữu sát
T01n0013_p0236a12║ ý 。』
T01n0013_p0236a13║ 「tam vi nhược học giả :『ngã hữu hỉ tâm đẳng định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ
T01n0013_p0236a14║ hữu ,đãn ý bất chỉ bất khả 。』báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?vô
T01n0013_p0236a15║ hữu thị ,dĩ hữu đẳng ý định tâm ,dĩ hành dĩ tăng dĩ hữu ,ninh bất
T01n0013_p0236a16║ định bất khả da ?vô hữu thị 。hà dĩ cố ?đẳng ý định tâm ,vi trừ
T01n0013_p0236a17║ bất khả bất định cố 。』
T01n0013_p0236a18║ 「tứ vi nhược học giả ngôn :『ngã hữu quan định ý ,dĩ hành dĩ tác dĩ hữu ,
T01n0013_p0236a19║ đãn ái dục sân khuể vị trừ 。』khả báo ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?
T01n0013_p0236a20║ dĩ hữu quan định ý ,tiện vô hữu ái dục sân khuể 。』
T01n0013_p0236a21║ 「ngũ vi nhược hành giả ngôn :『ngã vô hữu nghi ,đãn ý bất năng 。』khả báo
T01n0013_p0236a22║ ngôn :『mạc thuyết thị 。hà dĩ cố ?giải yếu vô hữu nghi cố 。』
T01n0013_p0236a23║ 「lục vi nhược hành giả ngôn :『dĩ đắc định ý dĩ túc ,đãn ý vãng niệm thức 。』
T01n0013_p0236a24║ khả báo :『bất như ngôn ,vô hữu thị ,diệc bất ưng thị niệm đắc định 。ý vô
T01n0013_p0236a25║ sở niệm dĩ túc ,phục ý hành niệm thức ,vô hữu thị 。hà dĩ cố ?ý
T01n0013_p0236a26║ dĩ đắc độ giả ,bất ưng phục niệm 。』
T01n0013_p0236a27║ 「đệ bát lục pháp ,đương linh hữu lục niệm ,nhất vi niệm phật 、nhị vi niệm
T01n0013_p0236a28║ pháp 、tam vi niệm đồng học giả 、tứ vi niệm giới ,ngũ vi niệm dữ 、lục
T01n0013_p0236a29║ vi niệm thiên 。
T01n0013_p0236b01║ 「đệ cửu lục pháp ,đương tri 。lục vô hữu lượng ,nhất vi kiến vô hữu lượng 、
T01n0013_p0236b02║ nhị vi văn vô hữu lượng 、tam vi lợi vô hữu lượng 、tứ vi giới vô hữu
T01n0013_p0236b03║ lượng 、ngũ vi sự vô hữu lượng 、lục vi niệm vô hữu lượng 。
T01n0013_p0236b04║ 「đệ thập lục pháp ,chứng tự tri 。lục tri ,nhất thần túc 、nhị triệt thính 、tam
T01n0013_p0236b05║ tri nhân ý 、tứ tri bản tùng lai 、ngũ tri vãng sinh hà sở 、lục tri kế
T01n0013_p0236b06║ tận 。thị hành giả lục thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,
T01n0013_p0236b07║ hữu bất hoặc bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0236b08║ 「đệ nhất thất pháp ,hành giả cánh vô vi 。thất bảo ,nhất vi tín bảo 、nhị
T01n0013_p0236b09║ vi giới bảo 、tam vi quý bảo 、tứ vi tàm bảo 、ngũ vi văn bảo 、lục
T01n0013_p0236b10║ vi thí bảo 、thất vi tuệ bảo 。
T01n0013_p0236b11║ 「đệ nhị thất pháp ,khả hành 。thất giác ý ,nhất vi ý giác ý 、nhị vi
T01n0013_p0236b12║ phân biệt pháp giác ý 、tam vi tinh tấn giác ý 、tứ vi khả giác ý 、
T01n0013_p0236b13║ ngũ vi ả giác ý 、lục vi định giác ý 、thất vi hộ giác ý 。
T01n0013_p0236b14║ 「đệ tam thất pháp ,đương tri 。thất hữu ,nhất vi bất khả hữu 、nhị vi súc
T01n0013_p0236b15║ sinh hữu 、tam vi ngạ quỷ hữu 、tứ vi nhân hữu 、ngũ vi thiên hữu 、lục
T01n0013_p0236b16║ vi hành hữu 、thất vi trung hữu 。
T01n0013_p0236b17║ 「đệ tứ thất pháp ,khả xả 。thất kế ,nhất vi ái dục kế 、nhị vi bất
T01n0013_p0236b18║ khả kế 、tam vi lạc hữu kế 、tứ vi tự kiêu mạn kế 、ngũ vi tà
T01n0013_p0236b19║ kế 、lục vi si kế 、thất vi nghi kế 。
T01n0013_p0236b20║ 「đệ ngũ thất pháp ,khả giảm 。ác nhân thất pháp ,nhất vi bất tín 、nhị vi
T01n0013_p0236b21║ vô hữu quý 、tam vi vô hữu tàm 、tứ vi vô hữu tinh tấn 、ngũ vi
T01n0013_p0236b22║ vô ý 、lục vi bất định ý 、thất vi vô hữu tuệ 。
T01n0013_p0236b23║ 「đệ lục thất pháp ,tăng tuệ 。thất tuệ giả pháp ,nhất vi tín 、nhị vi quý 、
T01n0013_p0236b24║ tam vi tàm 、tứ vi phát tinh tấn 、ngũ vi thủ ý 、lục vi định 、thất
T01n0013_p0236b25║ vi tuệ 。
T01n0013_p0236b26║ 「đệ thất thất pháp ,nan thụ tri 。thất thức chỉ xứ ,hữu sắc thân dị thân dị
T01n0013_p0236b27║ tướng 。thí như hoặc nhân trung 、hoặc thiên thượng ,thị vi nhất thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236b28║ 「hữu sắc nhược can thân nhất tưởng 。thí như thiên thượng thiên ,danh vi phạm ,thượng đầu
T01n0013_p0236b29║ hữu ,thị vi nhị thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c01║ 「hữu tại sắc xứ ,nhất thân nhất tưởng 。thí như thiên danh vi tự minh ,thị vi
T01n0013_p0236c02║ tam thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c03║ 「hữu vô hữu sắc xứ hành giả ,nhất thiết tùng sắc độ diệt khuể niệm vô hữu
T01n0013_p0236c04║ lượng hành chỉ 。thí như thiên danh vi không ,thị vi tứ thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c05║ 「hữu vô hữu sắc xứ hành giả ,nhất thiết tùng không đắc độ ,hành thức vô hữu
T01n0013_p0236c06║ lượng chỉ 。thí như thiên danh vi thức ,thị vi ngũ thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c07║ 「hữu bất tại sắc hành giả ,vô hữu tưởng diệc bất li tưởng 。thí như thiên danh
T01n0013_p0236c08║ vi vô hữu tưởng ,thị vi thất thức chỉ xứ 。
T01n0013_p0236c09║ 「đệ bát thất pháp ,hành linh hữu định ý 。nhất vi trực kiến 、nhị vi trực
T01n0013_p0236c10║ niệm 、tam vi trực ngữ 、tứ vi trực pháp 、ngũ vi trực nghiệp 、lục vi trực
T01n0013_p0236c11║ phương tiện 、thất vi trực ý 。
T01n0013_p0236c12║ 「đệ cửu thất pháp ,đương tri 。thất hiện ân ,nhất vi nhược đạo hành giả ,ý tại
T01n0013_p0236c13║ phật tín nhập đạo căn sinh ,trụ vô hữu năng hoại ,nhược sa môn 、nhược bà la
T01n0013_p0236c14║ môn 、nhược thiên 、nhược ma 、nhược phạm diệc dư thế gian hành giả 。nhị vi trì giới
T01n0013_p0236c15║ thủ luật nhiếp giới ,xuất nhập thành úy tử tội ,trì giới học giới 。tam vi hữu
T01n0013_p0236c16║ hảo tri thức ,hữu hảo đồng cư ,hữu hảo tự quy 。tứ vi độc cư bất nhị
T01n0013_p0236c17║ cộng khiên hành 、khiên thân 、khiên ý 。ngũ vi trì tinh tấn hành ,kiên tinh tấn hành ,
T01n0013_p0236c18║ bất xả đạo pháp phương tiện 。lục vi ý kế ,ninh thân cơ cân cốt huyết cán
T01n0013_p0236c19║ hoại ,đãn đương sở ưng hành giả phát tinh tấn 。thất vi hữu chiêm giả kiên hành
T01n0013_p0236c20║ giả ,bất xả phương tiện giả ,đạo pháp hành ưng đắc dĩ vị đắc ,tinh tấn bất
T01n0013_p0236c21║ đắc trung chỉ ,thủ ý hành tối ý trì hành tự cửu hành cửu thuyết ý bất
T01n0013_p0236c22║ vô 。thất vi niệm tuệ hành tri sinh diệt đắc tuệ ý 。thị vi thất hiện ân 。
T01n0013_p0236c23║ 「đệ thập thất pháp ,đương linh hữu chứng 。nhất hữu pháp 、nhị hữu giải 、tam tri
T01n0013_p0236c24║ thời 、tứ tri túc 、ngũ tri thân 、lục tri chúng 、thất tri nhân tiền hậu 。thị
T01n0013_p0236c25║ hành giả thất thập pháp ,thị bất phi ,thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0236c26║ bất đảo ,thị tri hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0236c27║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển thượng
T1.16, Normalized Version
T01n0013_p0237a01║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển hạ
T01n0013_p0237a02║
T01n0013_p0237a03║   hậu hán an tức quốc tam tạng an thế cao dịch
T01n0013_p0237a04║ 「đệ nhất bát pháp ,hành giả vi tăng bản hành ,vị đắc tuệ pháp bát nhân duyên 。
T01n0013_p0237a05║ hà đẳng bát ?nhất vi nhược hành giả y thụ giáo giới hành ,diệc y tuệ
T01n0013_p0237a06║ giả đồng học giả ,thị bản hành ,vị đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi nhất pháp
T01n0013_p0237a07║ nhân duyên 。
T01n0013_p0237a08║ 「dĩ y phật diệc dư tuệ giả đồng học giả ,đắc thời thời văn vi pháp kinh ,
T01n0013_p0237a09║ thị tăng bản hành ,bất đắc bản tuệ tiện đắc bản tuệ 。thị vi nhị pháp nhân
T01n0013_p0237a10║ duyên 。 「dĩ văn pháp ,khước thân khước ý ,tùng thị bản hành nhân duyên ,bất đắc tuệ
T01n0013_p0237a11║ tiện đắc tuệ 。thị vi tam pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a12║ 「dĩ văn pháp ,tinh tấn hành ,tùng thị tăng bản hành ,bất đắc tuệ tiện đắc
T01n0013_p0237a13║ tuệ 。thị vi tứ pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a14║ 「thủ ý hành tận lực ,tự cửu tác cửu thuyết ,dục niệm đắc niệm ,thị tăng hành ,
T01n0013_p0237a15║ bất đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi ngũ pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a16║ 「thụ ngữ diệc như thụ pháp hành ,thị tăng hành ,bất đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị
T01n0013_p0237a17║ vi lục pháp nhân duyên 。 「lạc pháp lạc hành ,số thuyết kinh ,thị tăng hành ,bất đắc
T01n0013_p0237a18║ tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi thất pháp nhân duyên 。
T01n0013_p0237a19║ 「tri ngũ âm tăng giảm kiến hành ,nhược thị sắc ,nhược thị sắc tập ,nhược tùng thị
T01n0013_p0237a20║ sắc đắc diệt ,thị thống dương tư tưởng sinh tử thức ,thị thức thị tùng thị thức
T01n0013_p0237a21║ đắc độ ,thị tăng bản hành ,vị đắc tuệ tiện đắc tuệ 。thị vi bát pháp nhân
T01n0013_p0237a22║ duyên 。
T01n0013_p0237a23║ 「đệ nhị bát pháp ,khả hành đắc đạo giả 。bát chủng đạo ,nhất vi trực kiến 、
T01n0013_p0237a24║ nhị vi trực niệm 、tam vi trực ngữ 、tứ vi trực pháp 、ngũ vi trực nghiệp 、
T01n0013_p0237a25║ lục vi trực phương tiện 、thất vi trực ý 、bát vi trực định 。
T01n0013_p0237a26║ 「đệ tam bát pháp ,đương tri bát thế gian pháp ,nhất vi lợi 、nhị vi bất lợi 、
T01n0013_p0237a27║ tam vi danh văn 、tứ vi bất danh văn 、ngũ vi luận nghị 、lục vi xưng
T01n0013_p0237a28║ dự 、thất vi lạc 、bát vi bất lạc 。
T01n0013_p0237a29║ 「đệ tứ bát pháp ,khả xả 。nhất vi bất trực kiến 、nhị vi bất trực niệm 、
T01n0013_p0237b01║ tam vi bất trực ngữ 、tứ vi bất trực pháp 、ngũ vi bất trực nghiệp 、lục
T01n0013_p0237b02║ vi bất trực phương tiện 、thất vi bất trực ý 、bát vi bất trực định 。
T01n0013_p0237b03║ 「đệ ngũ bát pháp ,khả giảm 。bát măng măng bất tinh tấn đạo 。hành giả nhược tại
T01n0013_p0237b04║ quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,trước y trì ưng
T01n0013_p0237b05║ khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc đa khả ý đạm thực 。』dĩ hành
T01n0013_p0237b06║ bất đắc đa khả đạm thực ,tiện niệm :『kim nhật tự bất đắc đa khả ý đạm
T01n0013_p0237b07║ thực ,thân luy bất năng toạ ,đương khuynh ngoạ tiện khuynh ngoạ 。』bất phục cầu độ thế
T01n0013_p0237b08║ phương tiện ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,đương tự tri bất tự tri 。
T01n0013_p0237b09║ thị vi nhất măng măng chủng bất tinh tấn đạo 。
T01n0013_p0237b10║ 「hành giả nhược tại quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,
T01n0013_p0237b11║ trước y trì ưng khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đa khả ý
T01n0013_p0237b12║ đạm thực 。』tự đắc đa khả đạm thực ,tự ý niệm :『ngã vi triêu đắc đa khả
T01n0013_p0237b13║ đạm thực 。』tiện tự niệm :『triêu đắc đa khả đạm thực ,vi ngã thân trùng ,bất năng
T01n0013_p0237b14║ hành bất năng toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện ngoạ 。vô hữu độ thế phương tiện ,
T01n0013_p0237b15║ sở ưng đắc bất đắc ,sở ưng giải vô giải ,sở ưng tự tri bất tự
T01n0013_p0237b16║ tri 。thị vi nhị măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b17║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hoặc thời ưng xuất hành đạo ,tiện ý sinh :『ngã vi ưng
T01n0013_p0237b18║ xuất hành đạo ,ngã bất năng xuất hành đạo ,bất năng thụ giáo giới hành ,linh
T01n0013_p0237b19║ ngã khuynh ngoạ 。』bất phục cầu độ thế phương tiện ,đương đắc vị đắc ,đương giải
T01n0013_p0237b20║ vị giải ,đương tự tri vị tự tri 。thị vi tam măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b21║ 「hoặc thời hành giả ,trú nhật hành đạo 。ý kế :『triêu hành đạo lai ,niệm thân
T01n0013_p0237b22║ luy bất năng toạ hành ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ 。vô hữu độ thế phương
T01n0013_p0237b23║ tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri chứng bất tự tri
T01n0013_p0237b24║ chứng 。thị vi tứ măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b25║ 「hoặc thời hành giả ,ưng hảo hành ,tiện kế :『ngã ưng hảo hành ,ngã bất năng
T01n0013_p0237b26║ hành ,bất năng phụng thụ giáo giới ,linh ngã tu du gian khuynh ngoạ 。』tiện khuynh
T01n0013_p0237b27║ ngoạ 。bất cầu độ thế phương tiện ,ưng cập giả bất cập ,ưng giải giả bất
T01n0013_p0237b28║ giải ,ưng tự tri chứng bất tự tri chứng 。thị vi ngũ măng măng chủng 。
T01n0013_p0237b29║ 「hoặc thời hành giả kế :『ngã triêu dĩ hành đạo ,dĩ thân luy bất năng toạ ,
T01n0013_p0237c01║ linh ngã khuynh ngoạ 。』dĩ khuynh ngoạ 。bất cầu độ thế phương tiện ,ưng đắc bất
T01n0013_p0237c02║ đắc ,ưng giải bất giải ,ưng tự tri chứng bất tự tri chứng 。thị vi lục măng
T01n0013_p0237c03║ măng chủng 。
T01n0013_p0237c04║ 「hoặc thời hành giả ,dĩ đắc bệnh khổ ,tiện niệm :『ngã dĩ khổ đắc bệnh ,thân
T01n0013_p0237c05║ luy bất năng hành bất năng toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ ,vô hữu độ
T01n0013_p0237c06║ thế phương tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri chứng bất
T01n0013_p0237c07║ tự tri chứng 。thị vi thất măng măng chủng 。
T01n0013_p0237c08║ 「hoặc thời hành giả ,đích tùng bệnh khởi ,bất cửu tiện niệm :『ngã vi đích tùng
T01n0013_p0237c09║ bệnh khởi ,thân luy bất năng hành toạ ,linh ngã khuynh ngoạ 。』tiện khuynh ngoạ ,bất
T01n0013_p0237c10║ cầu độ thế phương tiện ,đương đắc bất đắc ,đương giải bất giải ,đương tự tri
T01n0013_p0237c11║ chứng bất tự tri chứng 。thị vi bát măng măng chủng 。
T01n0013_p0237c12║ 「đệ lục bát pháp ,hành tăng đạo ,bát tinh tấn phương tiện đạo 。hành giả ,nhược tại
T01n0013_p0237c13║ quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh triêu khởi ,trước y trì ưng
T01n0013_p0237c14║ khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc đa khả đạm thực 。』bất đắc
T01n0013_p0237c15║ đa khả đạm thực ,tự ý kế :『ngã triêu bất đắc đa khả đạm thực 。thân
T01n0013_p0237c16║ khinh năng hành toạ ,linh ngã tác phương tiện 。』vị đắc linh đắc ,vị giải linh
T01n0013_p0237c17║ giải ,vị tự tri linh tự tri 。thị vi nhất tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c18║ 「hoặc thời hành giả 。nhược tại quận 、tại huyền 、tại tụ ,diệc dư xứ y hành ,thanh
T01n0013_p0237c19║ triêu khởi ,trước y trì ưng khí ,nhập quận huyền cầu thực 。ý kế :『đương đắc
T01n0013_p0237c20║ đa khả đạm thực 。』tiện đắc đa khả đạm thực ,tiện niệm :『dĩ triêu đắc đa
T01n0013_p0237c21║ khả đạm thực ,thân hữu lực năng tiền toạ hành ,linh ngã cầu phương tiện 。』vị
T01n0013_p0237c22║ đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi
T01n0013_p0237c23║ nhị tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c24║ 「hoặc thời hành giả ,đương xuất hành ý sinh :『ngã vi ưng xuất ,thân bất năng
T01n0013_p0237c25║ hành ,diệc bất năng thụ giáo giới hành ,linh ngã giáo sắc cầu phương tiện 。』vi
T01n0013_p0237c26║ tự tác đạo phương tiện ,vị đắc giả trí đắc ,vị giải giả trí giải ,vị
T01n0013_p0237c27║ tự tri trí tự tri 。thị vi tam tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0237c28║ 「hoặc thời hành giả ,dĩ hành đạo sinh :『ngã dĩ hành đạo lai ,bất năng tự
T01n0013_p0237c29║ hành đạo ,bất năng phụng sự giáo giới ,linh ngã khai sở phạm 。』linh hữu phương
T01n0013_p0238a01║ tiện ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri ,thị
T01n0013_p0238a02║ vi tứ tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a03║ 「hoặc thời hành giả ,ưng hành tiện niệm :『ngã bất năng tác hành thành giáo ,hoặc
T01n0013_p0238a04║ linh ngã cư tiền cầu phương tiện 。』tiện tiền hành phương tiện ,vị đắc đương đắc ,
T01n0013_p0238a05║ vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi ngũ tinh tấn phương
T01n0013_p0238a06║ tiện 。
T01n0013_p0238a07║ 「hoặc thời hành giả ,tận hành tiện niệm :『ngã dĩ tận hành ,bất năng phục hành ,
T01n0013_p0238a08║ thành giáo giới ,linh ngã năng đắc bế sở phạm 。』tiện cầu phương tiện sở phạm
T01n0013_p0238a09║ bế ,vị đắc đương đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị
T01n0013_p0238a10║ vi lục tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a11║ 「hoặc thời hành giả ,thân hữu bệnh khổ cực ,tiện niệm :『ngã hữu bệnh khổ cực ,hữu
T01n0013_p0238a12║ thời tùng thị bệnh tử ,niệm ngã tu du gian cầu phương tiện hành 。』vị đắc đương
T01n0013_p0238a13║ đắc ,vị giải đương giải ,vị tự tri đương tự tri 。thị vi thất tinh tấn phương
T01n0013_p0238a14║ tiện 。
T01n0013_p0238a15║ 「hoặc thời hành giả ,đích tùng bệnh khởi bất cửu ,tiện niệm :『thân đích tùng bệnh khởi ,
T01n0013_p0238a16║ úy khủng bệnh phục lai ,kim ngã cư tiền cầu phương tiện hành 。』tiện cư tiền cầu
T01n0013_p0238a17║ phương tiện hành ,vị đắc đắc ,vị giải giải ,vị tự tri tự tri 。thị vi
T01n0013_p0238a18║ bát tinh tấn phương tiện 。
T01n0013_p0238a19║ 「đệ thất bát pháp nan 。thụ bát giải thoát ,hoặc thời hành giả ,nội tưởng sắc
T01n0013_p0238a20║ ngoại quan sắc ,nhược thiểu hảo xú ,sở sắc tự tại tri tự tại kiến ,ý
T01n0013_p0238a21║ tưởng diệc như hữu ,thị vi nhất giải thoát 。
T01n0013_p0238a22║ 「hoặc thời hành đạo giả ,nội tư sắc ngoại kiến sắc ,thị vi nhị giải thoát 。
T01n0013_p0238a23║ 「hoặc thời hành giả ,tịnh giải thoát thân tri thụ hành ,thị vi tam giải thoát 。
T01n0013_p0238a24║ 「nhất thiết độ sắc diệt khuể nhược can niệm bất niệm vô hữu ,yếu không thụ không
T01n0013_p0238a25║ hành ,thị vi tứ giải thoát 。
T01n0013_p0238a26║ 「nhất thiết độ không vô hữu ,yếu thức thụ hành nhất thiết độ thức vô sở thức hữu
T01n0013_p0238a27║ bất dụng thụ hành ,thị vi ngũ giải thoát 。
T01n0013_p0238a28║ 「nhất thiết độ vô sở hữu ,bất dụng vô hữu tưởng diệc phi vô hữu tưởng thụ
T01n0013_p0238a29║ hành ,thị vi lục giải thoát 。
T01n0013_p0238b01║ 「nhất thiết độ vô hữu tưởng diệc bất vô hữu tưởng hành ,thị vi thất giải thoát 。
T01n0013_p0238b02║ 「diệt tưởng tư thân tri thụ hành ,thị vi bát giải thoát 。
T01n0013_p0238b03║ 「đệ bát bát pháp ,hợp hữu bát đại nhân niệm ,hà đẳng vi bát ?
T01n0013_p0238b04║ 「nhất vi niệm đạo pháp ,thiểu dục giả phi đa dục giả 。
T01n0013_p0238b05║ 「nhị vi đạo pháp ,túc giả bất túc giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b06║ 「tam vi đạo pháp ,thụ hành giả bất thụ hành giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b07║ 「tứ vi đạo pháp ,tinh tấn giả bất tinh tấn giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b08║ 「ngũ vi đạo pháp ,thủ ý giả bất thủ ý giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b09║ 「lục vi đạo pháp ,định ý giả bất định ý giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b10║ 「thất vi đạo pháp ,trí tuệ giả bất trí tuệ giả ,vô hữu đạo pháp 。
T01n0013_p0238b11║ 「bát vi đạo pháp 。vô hữu gia lạc ,vô hữu gia bất lạc ;cộng cư hữu gia
T01n0013_p0238b12║ lạc ,cộng cư vô hữu đạo pháp 。thị vi bát đại nhân niệm 。
T01n0013_p0238b13║ 「đệ cửu bát pháp ,đương tri bát pháp ,tri vi hà đẳng ?nội tưởng sắc 、ngoại
T01n0013_p0238b14║ kiến sắc thiểu 、đoan chính bất đoan chính ,đắc nhiếp sắc ,tri tự tại diệc tự tại kiến 。
T01n0013_p0238b15║ ý niệm kế ,thị vi nhất tự tại 。
T01n0013_p0238b16║ 「nội niệm sắc 、ngoại kiến sắc ,kiến sắc bất xí tại ,sở hành tự tại tri 、tự
T01n0013_p0238b17║ tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi nhị tự tại 。
T01n0013_p0238b18║ 「nội vô hữu sắc tưởng 、ngoại kiến sắc thiểu ,đoan chính bất đoan chính ,sở sắc tại ,sở
T01n0013_p0238b19║ hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi tam tự tại 。
T01n0013_p0238b20║ 「nội bất niệm sắc 、ngoại kiến sắc bất xí ,đoan chính bất đoan chính ,sở sắc
T01n0013_p0238b21║ tại ,sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi tứ tự tại 。
T01n0013_p0238b22║ 「nội niệm sắc tưởng 、ngoại kiến sắc thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến 。thí như hoa
T01n0013_p0238b23║ danh vi úc giả thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến ,như thị nội sắc tưởng ngoại
T01n0013_p0238b24║ kiến sắc thanh ,thanh sắc thanh minh thanh kiến 。như thị tưởng ,thị vi ngũ tự tại 。
T01n0013_p0238b25║ 「nội tri sắc tưởng 、ngoại kiến sắc hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến 。thí như
T01n0013_p0238b26║ gia ni hoa ,tối minh sắc y hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến ,như thị
T01n0013_p0238b27║ nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc hoàng ,hoàng sắc hoàng minh hoàng kiến 。như thị tưởng ,thị
T01n0013_p0238b28║ vi lục tự tại 。
T01n0013_p0238b29║ 「nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc xích ,xích sắc xích minh xích kiến 。thí như ráng sắc
T01n0013_p0238c01║ hoa ,diệc tối sắc ráng y xích ,xích sắc xích minh xích kiến 。như thị hành
T01n0013_p0238c02║ giả ,nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc xích ,xích sắc xích minh xích kiến ,như thị sắc
T01n0013_p0238c03║ tại ,sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。như thị tưởng ,thị vi thất tự tại 。
T01n0013_p0238c04║ 「nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến 。thí như minh tinh ,
T01n0013_p0238c05║ diệc tối thành bạch y bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến 。như thị hành giả ,
T01n0013_p0238c06║ nội sắc tưởng 、ngoại kiến sắc bạch ,bạch sắc bạch minh bạch kiến ,như thị sắc tại ,
T01n0013_p0238c07║ sở hành tự tại tri 、tự tại kiến 。hữu như thị tưởng ,thị vi bát tự tại 。
T01n0013_p0238c08║ 「đệ thập bát pháp 。thời tri đương tự tri ,bát vô hữu trước hành giả lực 。
T01n0013_p0238c09║ vô sở trước hành giả ái dục kiến ,thí như hoả ,như thị kiến tri 、như thị
T01n0013_p0238c10║ kiến kiến ,linh ái dục niệm ái vãng ,sứ tuệ ý bất phục trước ,bất trước giả ,
T01n0013_p0238c11║ thị vi nhất lực 。
T01n0013_p0238c12║ 「tứ ý chỉ hành dĩ túc ,vô sở trước giả ,thị vi nhị lực 。
T01n0013_p0238c13║ 「tứ ý đoán hành dĩ túc ,thị vi tam lực 。
T01n0013_p0238c14║ 「tứ thiền túc hành dĩ cụ túc ,thị vi tứ lực 。
T01n0013_p0238c15║ 「ngũ căn hành dĩ túc ,thị vi ngũ lực 。
T01n0013_p0238c16║ 「ngũ lực hành dĩ túc ,thị vi lục lực 。
T01n0013_p0238c17║ 「thất giác ý hành dĩ túc ,thị vi thất lực 。
T01n0013_p0238c18║ 「bát hành hành dĩ túc ,thị vi bát lực 。thị vi hành giả bát thập pháp 。thị
T01n0013_p0238c19║ bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất đảo ,thị như hữu trì
T01n0013_p0238c20║ tuệ ý quan 。
T01n0013_p0238c21║ 「đệ nhất cửu pháp ,hành giả đa hành cửu ý hỉ 。hà đẳng vi cửu ?nhất
T01n0013_p0238c22║ vi văn pháp hỉ 、nhị vi niệm hỉ 、tam vi hỉ hỉ 、tứ vi lạc hỉ 、
T01n0013_p0238c23║ ngũ vi thụ ả hỉ 、lục vi an hỉ 、thất vi định hỉ 、bát vi chỉ
T01n0013_p0238c24║ hỉ 、cửu vi li hỉ 。
T01n0013_p0238c25║ 「đệ nhị cửu pháp ,tinh tấn trí tịnh 。hà đẳng vi cửu ?nhất vi tinh tấn
T01n0013_p0238c26║ độ trí tịnh 、nhị vi ý độ trí tịnh 、tam vi kiến độ trí tịnh 、tứ
T01n0013_p0238c27║ vi nghi độ trí tịnh 、ngũ vi đạo đạo trí tịnh 、lục vi tuệ kiến như tịnh 、
T01n0013_p0238c28║ thất vi kiến tuệ ái đoán độ trí tịnh 、bát vi đoán chủng 、cửu vi độ thế 。
T01n0013_p0238c29║ 「đệ tam cửu pháp ,đương tri cửu thần chỉ xứ 。hà đẳng vi cửu ?hữu sắc
T01n0013_p0239a01║ tượng thần chỉ xứ ,nhược can thân nhược can tưởng phi nhất 。thí danh vi nhân ,diệc
T01n0013_p0239a02║ nhất bối thiên 。thị vi nhất thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a03║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhược can thân phi nhất nhất tưởng ,thí thiên danh vi phạm ,
T01n0013_p0239a04║ ý mệnh thượng đầu trí 。thị vi nhị thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a05║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thân nhược can tưởng ,thí thiên danh vi lạc minh 。
T01n0013_p0239a06║ thị vi tam thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a07║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thân nhất tưởng ,thí thiên danh vi biến tịnh 。thị vi
T01n0013_p0239a08║ tứ thần chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a09║ 「hữu sắc thần chỉ xứ ,bất thụ tưởng bất canh tưởng ,thí thiên danh vi vô hữu
T01n0013_p0239a10║ tưởng 。thị vi ngũ thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a11║ 「hữu vô hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết độ sắc diệt khuể bất khả bất niệm ,
T01n0013_p0239a12║ nhược can thân vô hữu lượng không thụ hành ,thí thiên danh vi không tuệ 。thị vi
T01n0013_p0239a13║ lục thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a14║ 「hữu bất sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết cánh độ không ,vô hữu lượng thức tuệ hành
T01n0013_p0239a15║ ý chỉ ,thí thiên danh vi thức tuệ hành 。thị vi thất thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a16║ 「hữu bất tại sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết tùng thức tuệ cánh độ 、vô sở hữu
T01n0013_p0239a17║ tuệ thụ hành độ ,thí thiên danh vi vô sở niệm tuệ 。thị vi bát thần minh
T01n0013_p0239a18║ chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a19║ 「hữu vô hữu sắc thần chỉ xứ ,nhất thiết tùng vô sở dục tuệ cánh độ ,vô
T01n0013_p0239a20║ hữu tư tưởng diệc bất đắc li tư tưởng thụ cánh chỉ ,thí thiên danh vi vô
T01n0013_p0239a21║ hữu tư tưởng diệc bất li tư tưởng 。thị vi cửu thần minh chỉ xứ 。
T01n0013_p0239a22║ 「đệ tứ cửu pháp 。đương bạt cửu kế 。hà đẳng vi cửu ?ái dục vi nhất
T01n0013_p0239a23║ kế 、sân khuể vi nhị kế 、kiêu mạn vi tam kế 、si vi tứ kế 、tà
T01n0013_p0239a24║ kiến vi ngũ kế 、nghi vi lục kế 、tham vi thất kế 、tật vi bát kế 、
T01n0013_p0239a25║ khan vi cửu kế 。
T01n0013_p0239a26║ 「đệ ngũ cửu pháp 。đương diệt cửu não bản 。hà đẳng vi cửu ?nhược hành giả
T01n0013_p0239a27║ hữu dục thí ác thí ,linh bất an thí linh xâm ,diệc niệm dư ác ,nhược hành
T01n0013_p0239a28║ giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị vi nhất não 。
T01n0013_p0239a29║ 「nhược hành giả ,dĩ hữu tác ác ,dĩ thí ác dĩ bất an ,dĩ xâm diệc
T01n0013_p0239b01║ dư ác dĩ thí ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị vi nhị
T01n0013_p0239b02║ não 。
T01n0013_p0239b03║ 「nhược hành giả ,hậu phục dục thí ác 、dục thí linh bất an 、dục thí xâm 、dục
T01n0013_p0239b04║ thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não 。thị vi tam não 。
T01n0013_p0239b05║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hữu dục thí hành giả thân hậu ác ,dục thí ác 、dục
T01n0013_p0239b06║ thí bất an 、dục thí xâm 、dục dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị
T01n0013_p0239b07║ phục sinh não ,thị vi tứ não 。
T01n0013_p0239b08║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hữu giả dĩ thí ác 、dĩ thí bất an 、dĩ thí
T01n0013_p0239b09║ xâm 、dĩ thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị sinh não ,thị
T01n0013_p0239b10║ vi ngũ não 。
T01n0013_p0239b11║ 「nhược hành giả hữu thân hậu ,hậu phục dục thí hành giả thân hậu ác ,dục thí
T01n0013_p0239b12║ bất an 、dục thí xâm 、dục thí dư ác ,nhược hành giả hướng niệm thị ,tùng thị
T01n0013_p0239b13║ sinh não ,thị vi lục não 。
T01n0013_p0239b14║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả trợ hành giả khủng bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b15║ dục thí an 、dục giải xâm 、bất dục linh hữu dư ác ,nhược hành giả hướng niệm
T01n0013_p0239b16║ bất khả thị ,tùng thị sinh não ,thị vi thất não 。
T01n0013_p0239b17║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả dục trợ hành giả bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b18║ dĩ thí an 、dĩ giải xâm 、bất dục linh hữu dư ác ,nhược hành giả hướng niệm
T01n0013_p0239b19║ bất khả thị sinh ,tùng thị sinh não ,thị vi bát não 。
T01n0013_p0239b20║ 「nhược hành giả hữu khủng bất tướng tiện ,hữu giả vi hành giả khủng bất tướng tiện ,
T01n0013_p0239b21║ dĩ trợ 、dĩ an 、dĩ giải xâm diệc dư ác ,nhược hành giả hướng niệm bất khả
T01n0013_p0239b22║ thị ,linh bất tướng tiện giả linh an ,tùng thị sinh não ,thị vi cửu não 。
T01n0013_p0239b23║ 「đệ lục cửu pháp 。đương tư duy trừ cửu ý não 。hà đẳng cửu ?hoặc thời
T01n0013_p0239b24║ hành giả ,thị vi ngã linh vong 、linh ngã tha hữu 、linh ngã vô hữu lạc 、
T01n0013_p0239b25║ linh ngã bất an ẩn ,dĩ thí ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,nhược
T01n0013_p0239b26║ hành giả hướng niệm thị ,thị vi nhất 。
T01n0013_p0239b27║ 「hoặc thời hành giả ,thị vi ngã linh ngã vong 、linh ngã hữu tha 、linh ngã vô
T01n0013_p0239b28║ hữu lạc 、linh ngã bất an ẩn ,kiến tác ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,
T01n0013_p0239b29║ nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi nhị 。
T01n0013_p0239c01║ 「hoặc thời hành giả ,thị vi ngã linh vong 、linh ngã hữu tha 、linh ngã vô hữu
T01n0013_p0239c02║ lạc 、linh ngã bất an ẩn ,hội tác ngã ác ,trì thị ác não ý hướng ,
T01n0013_p0239c03║ nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi tam 。
T01n0013_p0239c04║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、linh
T01n0013_p0239c05║ hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,dĩ thí ác ,trì thị ác não
T01n0013_p0239c06║ ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi tứ 。
T01n0013_p0239c07║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、
T01n0013_p0239c08║ linh hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,vi kiến tác ác ,trì
T01n0013_p0239c09║ thị ác não ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi ngũ 。
T01n0013_p0239c10║ 「hoặc thời hành giả ,hữu thời thị ý sinh sở ,ngã hữu thân hậu ,linh vong 、linh
T01n0013_p0239c11║ hữu tha 、linh vô hữu lạc 、linh bất an ẩn ,vi hội tác ác ,trì thị
T01n0013_p0239c12║ ác não ý hướng ,nhược hành giả hướng niệm thị ,thị vi lục 。
T01n0013_p0239c13║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c14║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn 、niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu
T01n0013_p0239c15║ lợi linh an linh lạc linh an ẩn ,dĩ tác trì thị não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c16║ giả hướng niệm thị ,thị vi thất 。
T01n0013_p0239c17║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c18║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn 、niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu lợi
T01n0013_p0239c19║ linh an linh lạc linh an ẩn ,kiến tác trì kiến não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c20║ giả hướng niệm thị ,thị vi bát 。
T01n0013_p0239c21║ 「hoặc hữu thời hành giả ,hữu thị ý sinh sở ,ngã bất tướng tiện sở ,ngã
T01n0013_p0239c22║ niệm ác 、niệm linh bất an ẩn ,niệm linh bất cát vi 、linh ngã oán hữu
T01n0013_p0239c23║ lợi linh an linh lạc linh an ẩn ,dục tác trì thị não ý hướng ,nhược hành
T01n0013_p0239c24║ giả hướng niệm thị ,thị vi cửu 。
T01n0013_p0239c25║ 「đệ thất cửu pháp 。nan thụ cửu y trụ 。hà đẳng cửu ?nhược hành giả đắc
T01n0013_p0239c26║ tín y trụ ,năng xả ác thụ hảo ,thị vi nhất y trụ ;nhược hành giả
T01n0013_p0239c27║ ý trước hành ,xả bất dục hành ,thị vi nhị y trụ ;nhược hành giả khởi tinh
T01n0013_p0239c28║ tấn ,xả bất khởi tinh tấn ,thị vi tam y trụ ;nhược hành giả nhàn xứ tự
T01n0013_p0239c29║ thủ ,xả bất thủ ,thị vi tứ y trụ ;nhược hành giả năng kham y trụ ,
T01n0013_p0240a01║ như thị y đắc trụ dĩ đắc chính hào kế ,thị vi ngũ y trụ ;nhược hành
T01n0013_p0240a02║ giả xả nhất pháp ,thị vi lục y trụ ;dĩ xả nhất pháp tiện hiểu nhất pháp ,
T01n0013_p0240a03║ thị vi thất y trụ ;dĩ hiểu nhất pháp tiện thụ nhất pháp ,thị vi bát y
T01n0013_p0240a04║ trụ ;dĩ thụ nhất pháp tiện hành nhất pháp ,thị vi cửu y trụ 。
T01n0013_p0240a05║ 「đệ bát cửu pháp 。khởi bao cửu thứ định 。hà đẳng cửu ?ý chỉ sơ thiền ,
T01n0013_p0240a06║ vi nhất định ;tùng nhất thứ nhị thiền cánh ,vi nhị định ;tùng nhị thứ tam thiền
T01n0013_p0240a07║ cánh ,vi tam định ;tùng tam thứ tứ thiền cánh ,vi tứ định ;tùng tứ thứ thiền
T01n0013_p0240a08║ cánh không định ,vi ngũ định ;tùng không thứ cánh độ thức ,vi lục định ;tùng thức
T01n0013_p0240a09║ thứ cánh độ vô hữu dục ,vi thất định ;tùng vô hữu dục thứ cánh độ vô
T01n0013_p0240a10║ hữu tư tưởng ,vi bát định ;tùng vô hữu tư tưởng thứ cánh độ diệt ,vi cửu
T01n0013_p0240a11║ định 。 「đệ cửu cửu pháp 。đương tri cửu bất ưng thời ,nhân bất đắc hành ,đệ cửu
T01n0013_p0240a12║ hành bất mãn 。hà đẳng vi cửu ?nhất hoặc thời nhân tại địa ngục ,tội vị cánh ,
T01n0013_p0240a13║ bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a14║ 「nhị hoặc thời tại súc sinh ,tội vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a15║ 「tam hoặc thời tại ngạ quỷ ,tội vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a16║ 「tứ hoặc thời tại trường thọ thiên ,phúc vị cánh ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a17║ 「ngũ hoặc thời tại bất tri pháp nghĩa xứ ,vô hữu thuyết giả ,bất năng đắc thụ ,
T01n0013_p0240a18║ bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a19║ 「lục hoặc thời tại lung ,bất năng văn bất năng thụ ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a20║ 「thất hoặc thời tại âm ,bất năng thụ ,bất năng phúng thuyết ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a21║ 「bát hoặc thời tại văn bất năng thụ ,bất linh ưng đắc đạo 。
T01n0013_p0240a22║ 「cửu hoặc thời vị đắc minh giả ,vô hữu khai ý thuyết kinh ,bất linh ưng đắc
T01n0013_p0240a23║ đạo 。
T01n0013_p0240a24║ 「đệ thập cửu pháp 。tự chứng tri vô diệt 。hà đẳng vi cửu ?nhất diệt danh
T01n0013_p0240a25║ tự khổ 、nhị diệt lục nhập 、tam canh thụ diệt 、tứ thống diệt 、ngũ ái diệt 、
T01n0013_p0240a26║ lục thụ diệt 、thất hữu cầu diệt 、bát sinh diệt 、cửu lão tử diệt 。thị vi
T01n0013_p0240a27║ hành giả cửu thập pháp 。thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc
T01n0013_p0240a28║ bất đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0240a29║ 「đệ nhất thập pháp 。đa tăng đạo ,năng thủ pháp giả 、hữu cứu pháp giả 。hà
T01n0013_p0240b01║ đẳng vi thập ?nhất giả nhược hữu đạo đệ tử tùng như lai thụ ,tùy tín bản
T01n0013_p0240b02║ sinh lập ,vô hữu năng hoại giả 。nhược sa môn 、nhược bà la môn 、nhược thiên 、
T01n0013_p0240b03║ nhược ma 、nhược phạm 、diệc dư thế gian 。
T01n0013_p0240b04║ 「nhị vi tịnh giới hành ,nhiếp thủ luật ,năng hiểu hành xứ ,tùy úy kiến tội kiến ,
T01n0013_p0240b05║ như giáo giới học 。
T01n0013_p0240b06║ 「tam vi hữu tuệ tri thức ,hữu tuệ tướng tùy ,hữu tuệ tướng trí 。
T01n0013_p0240b07║ 「tứ vi độc toạ tư duy ,hành khiên lưỡng chế ,chế thân chế ý 。
T01n0013_p0240b08║ 「ngũ vi thụ tinh tấn hành ,hữu chiêm hữu lực ,tận hành bất xả phương tiện
T01n0013_p0240b09║ tịnh pháp 。
T01n0013_p0240b10║ 「lục vi ý thủ ,cư tối ý vi diệu ,tùy vi viễn sở tác ,sở thuyết năng niệm
T01n0013_p0240b11║ năng đắc ý 。
T01n0013_p0240b12║ 「thất vi tuệ hành ,tùng sinh diệt tuệ ,tùy đắc đạo giả ,yếu khước vô hữu
T01n0013_p0240b13║ nghi ,đãn tác linh hoại khổ diệt 。
T01n0013_p0240b14║ 「bát vi thụ hảo ngữ ,như hảo pháp ngôn tùy hành 。
T01n0013_p0240b15║ 「cửu vi hỉ văn pháp ,hỉ văn pháp hành ,đãn lạc số thuyết pháp 。
T01n0013_p0240b16║ 「thập vi sở hữu đồng học giả cộng sự ,năng tác tinh tấn thân trợ 。thị vi
T01n0013_p0240b17║ thập cứu pháp 。tùng hậu phọc thúc tín giới tuệ độc toạ tư duy ,hành giả
T01n0013_p0240b18║ tinh tấn ý tuệ ,thụ hảo ngôn dục thuyết kinh ,thân sự như đẳng bất chỉ ,
T01n0013_p0240b19║ thị danh vi cứu 。
T01n0013_p0240b20║ 「đệ nhị thập pháp 。khả tác thập chủng trực 。hà đẳng vi trực ?nhất vi trực
T01n0013_p0240b21║ kiến ,hành giả tiện tà kiến hành đắc tiêu ;diệc tùng tà kiến nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b22║ nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực kiến nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b23║ nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240b24║ 「nhị vi trực tư duy kế ,tiêu tà kế ;diệc tùng tà kế nhân duyên phi nhất ,
T01n0013_p0240b25║ nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực tư duy kế nhân duyên
T01n0013_p0240b26║ phi nhất ,nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240b27║ 「tam vi trực ngôn ,tiêu tà ngôn ;diệc tùng tà ngôn nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240b28║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực ngôn nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240b29║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c01║ 「tứ vi trực hành ,tiêu tà hành ;diệc tùng tà hành nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c02║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực hành nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c03║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c04║ 「ngũ vi trực nghiệp ,tiêu tà nghiệp ;diệc tùng tà nghiệp nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c05║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực nghiệp nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c06║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c07║ 「lục vi trực phương tiện ,tiêu tà phương tiện ;diệc tùng tà phương tiện nhân duyên phi
T01n0013_p0240c08║ nhất ,nhược can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực phương tiện nhân duyên
T01n0013_p0240c09║ phi nhất ,nhược can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c10║ 「thất vi trực niệm ,tiêu tà niệm ;diệc tùng tà niệm nhân duyên phi nhất ,nhược
T01n0013_p0240c11║ can tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực niệm nhân duyên phi nhất ,nhược
T01n0013_p0240c12║ can hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c13║ 「bát vi trực định ,tiêu tà định ;diệc tùng tà định nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c14║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực định nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c15║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c16║ 「cửu vi trực độ ,tiêu tà độ ;diệc tùng tà độ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c17║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực độ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c18║ hảo pháp trí tùng hành cụ hành 。
T01n0013_p0240c19║ 「thập vi trực tuệ ,tiêu tà tuệ ;diệc tùng tà tuệ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c20║ tế ác hành sinh năng đắc tiêu ;diệc tùng trực tuệ nhân duyên phi nhất ,nhược can
T01n0013_p0240c21║ hảo pháp đắc túc cụ hành 。
T01n0013_p0240c22║ 「đệ tam thập pháp 。đương liễu tri thập nội ngoại sắc nhập 。hà đẳng vi thập ?
T01n0013_p0240c23║ nhất vi nhãn nhập 、nhị vi sắc nhập 、tam vi nhĩ nhập 、tứ vi thanh
T01n0013_p0240c24║ nhập 、ngũ vi tị nhập 、lục vi hương nhập 、thất vi thiệt nhập 、bát vi vị
T01n0013_p0240c25║ nhập 、cửu vi thân nhập 、thập vi thô tế nhập 。
T01n0013_p0240c26║ 「đệ tứ thập pháp 。khả xả thập nội ngoại cái 。hà đẳng vi thập ?nhất vi nội
T01n0013_p0240c27║ dục cái 、nhị vi ngoại dục cái ,cụ túc ,tùng thị vô hữu tuệ ,diệc vô
T01n0013_p0240c28║ hữu giải ,diệc bất trí vô vi độ thế 。
T01n0013_p0240c29║ 「tam vi khuể 、tứ vi khuể 。tướng thiết khuể thị diệc cái ,thiết khuể tướng thị
T01n0013_p0241a01║ diệc cái ,cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí
T01n0013_p0241a02║ vô vi độ thế 。
T01n0013_p0241a03║ 「ngũ vi thụy 、lục vi miễn 。thiết thụy thị diệc cái ,thiết miễn thị diệc cái ,
T01n0013_p0241a04║ cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô vi độ
T01n0013_p0241a05║ thế 。 「thất vi não 、bát vi nghi 。thiết não thị diệc cái ,thiết nghi thị diệc
T01n0013_p0241a06║ cái ,cụ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô
T01n0013_p0241a07║ vi độ thế 。 「cửu vi hoặc tịnh pháp trung nghi 、thập vi hoặc ác pháp trung nghi ,
T01n0013_p0241a08║ thiết tịnh pháp trung nghi thị diệc cái ,thiết ác pháp trung nghi thị diệc cái ,cụ
T01n0013_p0241a09║ túc ,tùng thị bất trí tuệ ,diệc bất trí giải ,diệc bất trí vô vi độ thế 。
T01n0013_p0241a10║ 「đệ ngũ thập pháp 。khả linh giảm thập sự ác hành 。hà đẳng vi thập ?nhất
T01n0013_p0241a11║ vi sát 、nhị vi đạo 、tam vi phạm sắc 、tứ vi lưỡng thiệt 、ngũ vi vọng
T01n0013_p0241a12║ ngữ 、lục vi thô ngữ 、thất vi ỷ ngữ 、bát vi si 、cửu vi sân 、
T01n0013_p0241a13║ thập vi tà ý 。
T01n0013_p0241a14║ 「đệ lục thập pháp 。hành linh đa thập tịnh hành 。hà đẳng vi thập ?nhất vi
T01n0013_p0241a15║ li sát tùng sát chỉ 、nhị vi li đạo tùng đạo chỉ 、tam vi li sắc tùng
T01n0013_p0241a16║ sắc chỉ 、tứ vi li lưỡng thiệt tùng lưỡng thiệt chỉ 、ngũ vi li vọng ngữ tùng
T01n0013_p0241a17║ vọng ngữ chỉ 、lục vi li thô ngữ tùng thô ngữ chỉ 、thất vi li ỷ ngữ
T01n0013_p0241a18║ tùng ỷ ngữ chỉ 、bát vi li si tùng si chỉ 、cửu vi li sân tùng sân
T01n0013_p0241a19║ chỉ 、thập vi li tà ý tùng tà ý chỉ 。
T01n0013_p0241a20║ 「đệ thất thập pháp ,nan thụ liễu thập đức đạo cư 。hà đẳng vi thập ?nhất
T01n0013_p0241a21║ vi dĩ xả ngũ chủng 、nhị vi lục chính đạo đức 、tam vi thủ nhất 、tứ
T01n0013_p0241a22║ vi y tứ 、ngũ vi tự giải bất phục đãi giải 、lục vi dĩ xả cầu 、
T01n0013_p0241a23║ thất vi sở cầu dĩ thanh tịnh 、bát vi thân hành dĩ chỉ 、cửu vi khẩu ngữ
T01n0013_p0241a24║ dĩ hành chỉ 、thập vi ý hành dĩ chỉ 。ý tối độ 、tuệ tối độ 、hành cụ
T01n0013_p0241a25║ túc ,danh vi tối nhân 。
T01n0013_p0241a26║ 「đệ bát thập pháp 。linh cánh thập phổ định 。hà đẳng vi thập ?nhất vi tại
T01n0013_p0241a27║ tỉ khâu vi địa ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241a28║ 「nhị vi tại hành giả tỉ khâu vi thuỷ ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241a29║ 「tam vi tại hành giả tỉ khâu vi hoả ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b01║ 「tứ vi tại hành giả tỉ khâu vi phong ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b02║ 「ngũ vi tại hành giả tỉ khâu vi thanh ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b03║ 「lục vi tại hành giả tỉ khâu vi hoàng ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b04║ 「thất vi tại hành giả tỉ khâu vi xích ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b05║ 「bát vi tại hành giả tỉ khâu vi bạch ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b06║ 「cửu vi tại hành giả tỉ khâu vi không ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu lượng 。
T01n0013_p0241b07║ 「thập vi tại hành giả tỉ khâu vi thức ,phổ thượng hạ biến ,bất nhị ,vô hữu
T01n0013_p0241b08║ lượng 。
T01n0013_p0241b09║ 「phật thập lực 。hà vị vi thập lực ?nhất giả ,phật vi xứ xứ như hữu
T01n0013_p0241b10║ tri ,đương nhĩ bất nhĩ 、xứ bất xứ như hữu tri ,tùng tuệ hành đắc tự tri ,
T01n0013_p0241b11║ thị vi nhất lực 。
T01n0013_p0241b12║ 「nhị giả ,phật vi quá khứ vị lai hiện tại hành tội xứ bản chủng ương như hữu
T01n0013_p0241b13║ tri ,thị vi nhị lực 。
T01n0013_p0241b14║ 「tam giả phật vi nhất thiết tại xứ thụ hành như hữu tri ,tự canh tuệ hành
T01n0013_p0241b15║ đắc tri thị ,thị vi tam lực 。
T01n0013_p0241b16║ 「tứ giả ,phật vi khí giải định hành diệc định tri ,tùng thị phọc diệc tri ,tùng thị
T01n0013_p0241b17║ giải diệc tri ,tùng thị khởi như hữu hữu tri ,thị vi tứ lực 。
T01n0013_p0241b18║ 「ngũ giả ,phật vi như tâm nguyện tha gia tha nhân như hữu tri ,thị vi ngũ
T01n0013_p0241b19║ lực 。
T01n0013_p0241b20║ 「lục giả ,phật vi tạp chủng vô hữu lượng chủng thiên hạ hành như thị hữu tri ,
T01n0013_p0241b21║ thị vi lục lực 。
T01n0013_p0241b22║ 「thất giả ,phật vi tha gia tha căn cụ bất cụ như hữu tri ,thị vi thất
T01n0013_p0241b23║ lực 。
T01n0013_p0241b24║ 「bát giả ,phật vi vô hữu lượng phân biệt bản thượng đầu chí canh tự niệm như hữu
T01n0013_p0241b25║ tri ,thị vi bát lực 。
T01n0013_p0241b26║ 「cửu giả ,phật vi thiên nhãn dĩ tịnh quá độ nhân gian ,kiến nhân vãng lai tử sinh
T01n0013_p0241b27║ như hữu tri ,thị vi cửu lực 。」
T01n0013_p0241b28║ 「thập giả ,phật vi dĩ phọc kế tận vô hữu sứ phọc kế ,ý dĩ giải thoát ,
T01n0013_p0241b29║ tùng tuệ vi hành thoát ,kiến pháp tự tuệ chứng ,canh tri thụ chỉ tận ,sinh cánh ,
T01n0013_p0241c01║ hành sở hành dĩ túc ,bất phục vãng lai thế gian ,dĩ độ thế ,như hữu tri ,
T01n0013_p0241c02║ thị vi thập lực 。
T01n0013_p0241c03║ 「đệ cửu thập pháp ,tự chứng tri thập túc học bất phục học 。hà đẳng vi
T01n0013_p0241c04║ thập ?nhất vi trực kiến dĩ túc ,bất phục học trực kiến 。
T01n0013_p0241c05║ 「nhị giả ,trực tư duy kế dĩ túc ,bất phục học trực tư duy kế 。
T01n0013_p0241c06║ 「tam giả trực ngôn dĩ túc ,bất phục học trực ngôn 。
T01n0013_p0241c07║ 「tứ giả ,trực hành dĩ túc ,bất phục học trực hành 。
T01n0013_p0241c08║ 「ngũ giả ,trực nghiệp dĩ túc ,bất phục học trực nghiệp 。
T01n0013_p0241c09║ 「lục giả ,trực phương tiện dĩ túc ,bất phục học trực phương tiện 。
T01n0013_p0241c10║ 「thất giả ,trực niệm dĩ túc ,bất phục học trực niệm 。
T01n0013_p0241c11║ 「bát giả ,trực định dĩ túc ,bất phục học trực định 。
T01n0013_p0241c12║ 「cửu giả ,trực đắc độ thế dĩ túc ,bất phục học trực đắc độ thế 。
T01n0013_p0241c13║ 「thập giả ,trực tuệ dĩ túc ,bất phục học trực tuệ 。thị vi học hành giả bá
T01n0013_p0241c14║ pháp pháp bá thuyết 。thị bất phi 、thị bất dị ,hữu đế như ,hữu bất hoặc bất
T01n0013_p0241c15║ đảo ,thị như hữu trì tuệ ý quan 。
T01n0013_p0241c16║ 「sở thượng thuyết học giả thính thuyết pháp ,thượng thuyết diệc tịnh ,trung thuyết diệc tịnh ,
T01n0013_p0241c17║ dĩ cánh yếu thuyết diệc tịnh ,hữu lợi hữu hảo túc cụ tịnh cánh hành dĩ kiến ,
T01n0013_p0241c18║ thị danh vi thập báo pháp ,như ưng thị thượng thuyết ,vi thị cố thuyết 。」 xá lợi
T01n0013_p0241c19║ viết dĩ thuyết cánh ,chư thụ trước tâm mông ân 。
T01n0013_p0241c20║ trường a hàm thập báo pháp kinh quyển hạ
rsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic
Text Association (CBE
TA) # Source material obtained from:
Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo,
Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming,
Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm =========================================================================
T01n0013_p0233b21║
T01n0013_p0233b22║  No. 13 [No. 1(10)]
T01n0013_p0233b23║ 長阿含十報法經卷上
T01n0013_p0233b24║
T01n0013_p0233b25║   後漢安息國三藏安世 高譯
T01n0013_p0233b26║ 聞如是: 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時,
T01n0013_p0233b27║ 賢者舍利 曰:「請諸比丘聽,說法上亦好、中
T01n0013_p0233b28║ 亦好、竟亦好,有慧、有巧、最具 淨除至竟說行,
T01n0013_p0233b29║ 聽從一 增至十法,聽向意著意,聽說如言。」
T01n0013_p0233c01║ 諸比丘從賢者舍利 曰:「請願欲聞。」舍利 曰:「便
T01n0013_p0233c02║ 說從一 增起至十法,皆聚成無為。從苦得要
T01n0013_p0233c03║ 出,一 切惱滅。
T01n0013_p0233c04║ 「第一 一 法,行者竟無為但 守行。
T01n0013_p0233c05║ 「第二 一 法,可思惟意不離身。
T01n0013_p0233c06║ 「第三一 法,可識世 間麁細。
T01n0013_p0233c07║ 「第四一 法,可棄憍慢。
T01n0013_p0233c08║ 「第五 一 法,可著意本觀。
T01n0013_p0233c09║ 「第六 一 法,多作本觀。
T01n0013_p0233c10║ 「第七一 法,難受不中止定。
T01n0013_p0233c11║ 「第八 一 法,可成令意止。
T01n0013_p0233c12║ 「第九一 法,當知一 切人在食。
T01n0013_p0233c13║ 「第十一 法,當證令意莫疑。
T01n0013_p0233c14║ 「是行者十法,是不非、是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0233c15║ 不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0233c16║ 「第一 兩法,行者竟無為當有意亦當念。
T01n0013_p0233c17║ 「第二 兩法,可增行止亦觀。
T01n0013_p0233c18║ 「第三兩法,當知名字。
T01n0013_p0233c19║ 「第四兩法,可捨癡亦世 間愛。
T01n0013_p0233c20║ 「第五 兩法,當除不愧不慚。
T01n0013_p0233c21║ 「第六 兩法,難定兩法不當爾爾。
T01n0013_p0233c22║ 「第七兩法,當知當不爾爾。
T01n0013_p0233c23║ 「第八 兩法,可求盡點,不復生點。
T01n0013_p0233c24║ 「第九兩法,可識人本何 因緣在世 間得苦,亦
T01n0013_p0233c25║ 當知何 因緣得度世 。
T01n0013_p0233c26║ 「第十兩法,當自證慧亦解脫,是為行者二 十
T01n0013_p0233c27║ 法,是不非、是不異,有證如,有不惑不倒,是
T01n0013_p0233c28║ 知有持慧意觀。
T01n0013_p0233c29║ 「第一 三法,行者竟無為事 慧者,亦聞法經,
T01n0013_p0234a01║ 亦當觀本。
T01n0013_p0234a02║ 「第二 三法,當思惟。欲念,定不欲但 念,亦不
T01n0013_p0234a03║ 欲亦不念。
T01n0013_p0234a04║ 「第三三法,可識。欲有,色有,不色有。
T01n0013_p0234a05║ 「第四三法,可捨。欲愛,色愛,不色愛。
T01n0013_p0234a06║ 「第五 三法,可捨。本三惡,貪欲惡、瞋恚惡、愚
T01n0013_p0234a07║ 癡惡。
T01n0013_p0234a08║ 「第六 三法,可增。無有貪欲本、無有瞋恚本、
T01n0013_p0234a09║ 無有愚癡本。
T01n0013_p0234a10║ 「第七三法,難受。相定相、定止相、定起相。
T01n0013_p0234a11║ 「第八 三法,可作。三活向,空、不願、不想。
T01n0013_p0234a12║ 「第九三法,可識。三痛,樂痛、亦不樂亦不苦
T01n0013_p0234a13║ 痛。
T01n0013_p0234a14║ 「第十三法,自證慧不復學。從本來,亦往生,爾
T01n0013_p0234a15║ 無所應除,是為行者三十法。是不非,是不異,
T01n0013_p0234a16║ 有諦如,有不惑不倒,是如是有持慧意觀。
T01n0013_p0234a17║ 「第一 四法,行者竟無為天人輪。好郡居,依
T01n0013_p0234a18║ 慧人,自直願,宿命有本。
T01n0013_p0234a19║ 「第二 四法,增行。四意止,自觀、身觀、內外身觀,
T01n0013_p0234a20║ 莫離意知著意,離世 間癡惱。痛、痒、意法亦如
T01n0013_p0234a21║ 觀身法。」
T01n0013_p0234a22║ 「第三四法,可識。四飯,摶飯、樂飯、念飯、識飯。
T01n0013_p0234a23║ 「第四四法,可捨。四蛘,欲蛘、意生是蛘、戒
T01n0013_p0234a24║ 願蛘、受身蛘。
T01n0013_p0234a25║ 「第五 四法,可減。四失,戒失、意是失、行失、
T01n0013_p0234a26║ 業失。
T01n0013_p0234a27║ 「第六 四法,可增。四成,戒成、意是成、行成、
T01n0013_p0234a28║ 業成。
T01n0013_p0234a29║ 「第七四法,難知。四諦,苦諦、習諦、盡諦、受
T01n0013_p0234b01║ 滅苦諦。
T01n0013_p0234b02║ 「第八 四法,令有四黠。苦黠、習黠、盡黠、
T01n0013_p0234b03║ 道黠。
T01n0013_p0234b04║ 「第九四法,可識。四相識,少識、多識、無有量
T01n0013_p0234b05║ 無所有不用識知、多知無有量知無所有不用
T01n0013_p0234b06║ 智知。
T01n0013_p0234b07║ 「第十四法,自證。一 法身當知、二 法意當知、
T01n0013_p0234b08║ 三法眼當知、四法慧當知,是為行者四十法。
T01n0013_p0234b09║ 是不非,是不異,有諦如,有不惑不倒,是如
T01n0013_p0234b10║ 是有持慧意觀。
T01n0013_p0234b11║ 「第一 五 法,行者竟無為。五 種斷意。何 等五 ?
T01n0013_p0234b12║ 道弟子有道信 有根著本,無有能壞者,忍辱
T01n0013_p0234b13║ 亦仙 人,若天、若魔、若梵,亦餘世 間耶?亦無
T01n0013_p0234b14║ 有匿無有態,真直如有身行,意著道慧同行。
T01n0013_p0234b15║ 身亦少病安善,如應持腹行。身不大寒不大
T01n0013_p0234b16║ 熱,無有恚時和令消飲食噉,令身安調,發
T01n0013_p0234b17║ 精進行。有瞻精進方便 ,堅得好法,意不捨
T01n0013_p0234b18║ 方便 ,寧肌筋骨血幹,盡精進不得中止,要
T01n0013_p0234b19║ 當得所行。行慧從起滅慧得道者,要不厭行
T01n0013_p0234b20║ 直滅苦。是五 種斷意。
T01n0013_p0234b21║ 「第二 五 法,可增行德者。五 種定。行道弟子,
T01n0013_p0234b22║ 是身自守得喜樂,澆漬身行,可身一 切無有
T01n0013_p0234b23║ 一 處不到 喜樂,從自守樂。譬慧浴者,亦慧
T01n0013_p0234b24║ 浴弟子。弟子持器,若杅若釜。澡豆水漬,已
T01n0013_p0234b25║ 漬和使澡豆著膩,內外著膩不復散,從漬膩
T01n0013_p0234b26║ 故。道行者亦如是,是身自守愛生樂,漬和
T01n0013_p0234b27║ 相近相著,身一 切無有不著,從自守喜樂。
T01n0013_p0234b28║ 道弟子,是五 種定,是上頭行。
T01n0013_p0234b29║ 「亦有道弟子,是身已定喜樂,澆漬身行,可
T01n0013_p0234c01║ 身一 處無有不到 從定喜樂,譬阪頭泉水池,
T01n0013_p0234c02║ 亦不從上來、亦不從東、亦不從南、亦不從
T01n0013_p0234c03║ 西、亦不從北,但 從泉多水潤生遍泉水,為泉
T01n0013_p0234c04║ 澆漬,無有一 處不到 水冷水。道弟子行如是,
T01n0013_p0234c05║ 是身定喜樂,澆漬身行,可遍身一 切無有不
T01n0013_p0234c06║ 到 ,從定喜樂。道弟子是五 種定,是為第二 行。
T01n0013_p0234c07║ 「亦有道弟子,是身不著愛著樂,相連至到 相
T01n0013_p0234c08║ 促 相可,遍一 切身到 不喜樂。譬如蓮華水中
T01n0013_p0234c09║ 生水中長,至根至莖至葉,一 切從冷水遍澆
T01n0013_p0234c10║ 漬遍行。道弟子身亦如是,從無有愛樂澆漬,
T01n0013_p0234c11║ 可一 切身遍從無有愛樂。道弟子,是五 種定,
T01n0013_p0234c12║ 是為第三行。
T01n0013_p0234c13║ 「亦有道弟子,是身淨意,已除受行成行,身
T01n0013_p0234c14║ 中無有一 處不到 從淨意除意。譬如四姓亦
T01n0013_p0234c15║ 四姓子,白[疊*毛]若八 丈 九丈 ,人頭足遍裹身遍,
T01n0013_p0234c16║ 無有不到 從白[疊*毛]淨[疊*毛]。如是道弟子,是身淨
T01n0013_p0234c17║ 意除意已有行,一 切身無有不到 已覆淨意
T01n0013_p0234c18║ 除意。道弟子,是五 種定,是為第四行。
T01n0013_p0234c19║ 「亦有道弟子,受身觀諦,已熟念、熟居、熟受,
T01n0013_p0234c20║ 譬如住 人觀坐人、坐人觀臥人。道弟子行如
T01n0013_p0234c21║ 是,受行相思惟熟受,以 熟受、熟念、熟事 、熟受。
T01n0013_p0234c22║ 道弟子是五 種定,是為第五 行。
T01n0013_p0234c23║ 「第三五 法,當知五 種,一 為色受種、二 為痛受
T01n0013_p0234c24║ 種、三為想受種、四為行受種、五 為識受種。
T01n0013_p0234c25║ 「第四五 法,當捨五 蓋,一 為愛欲蓋、二 為瞋恚
T01n0013_p0234c26║ 蓋、三為睡眠蓋、四為戲樂蓋、五 為悔疑蓋。
T01n0013_p0234c27║ 「第五 五 法,可當咸。五 心意釘。若學者不信
T01n0013_p0234c28║ 道,疑不下不可不受,如是心意一 釘為未捨,
T01n0013_p0234c29║ 不受道法教誡故。亦如有學者在道散名聞
T01n0013_p0235a01║ 慧者同學者,持惡口向喙勤 意離嬈侵 ,若有
T01n0013_p0235a02║ 道名聞者慧者同學者,持惡口向喙勤 意離
T01n0013_p0235a03║ 嬈侵 ,如是是為五 心意釘未捨。
T01n0013_p0235a04║ 「第六 五 法,當增道。五 根,一 為信 根、二 為精
T01n0013_p0235a05║ 進根、三為意根、四為定根、五 為慧根。
T01n0013_p0235a06║ 「第七五 法,難受。五 行得要出。若道弟子熟受
T01n0013_p0235a07║ 道,不念愛欲,意不著欲、意不可欲、意不止
T01n0013_p0235a08║ 欲、意不度欲,意縮、意惡、意不起、意不用、意
T01n0013_p0235a09║ 却、意穢不用惡。譬如雞毛亦筋,入 火便 縮皺
T01n0013_p0235a10║ 不得申。如是見道弟子,行堅意不念愛欲,
T01n0013_p0235a11║ 便 不用愛欲,便 不可愛欲,意不墮愛欲,意
T01n0013_p0235a12║ 便 縮,意便 縮意不起,便 出念道。欲行已出,意
T01n0013_p0235a13║ 生意堅,意不意出意解,意不縮意不惡意起,
T01n0013_p0235a14║ 意無所礙無所用,意安隱,為意行故熟行故。
T01n0013_p0235a15║ 「若復生從愛欲因緣結惱憂,念為已從是解止
T01n0013_p0235a16║ 不著得離,不復從是因緣痛痒行。如是行者,
T01n0013_p0235a17║ 從欲得度,瞋恚不瞋恚,侵 不侵 ,色不色。若
T01n0013_p0235a18║ 道弟子,堅意不復念身,已堅意不念身,便 不
T01n0013_p0235a19║ 欲身、不可身、不住 身,意不墮愛欲便 惡意起。
T01n0013_p0235a20║ 譬道弟子,如雞毛筋,入 火便 縮便 皺不得
T01n0013_p0235a21║ 申。道弟子亦如是,已見堅不復念身,意不可
T01n0013_p0235a22║ 身、意不著身、意不度意,縮意惡意不起,自
T01n0013_p0235a23║ 守生止惡,可惡念無為。欲度身念度,身為無
T01n0013_p0235a24║ 為,意勸 意可,意止意度,意不縮意不惡,意便
T01n0013_p0235a25║ 申念無所礙無所用,意隱止,從行熟行故。
T01n0013_p0235a26║ 「若從身因緣,生罪惱憂,緣生罪惱憂已,從
T01n0013_p0235a27║ 是解止不著度,不復從是因緣更痛。道弟子
T01n0013_p0235a28║ 如是,從身得要出。
T01n0013_p0235a29║ 「第八 五 法,令生起道,五 慧定,道德者無所
T01n0013_p0235b01║ 著無所供 從,是一 慧內自生。
T01n0013_p0235b02║ 「是定恒,人不能致,慧者可。如是二 慧內起生。
T01n0013_p0235b03║ 「是定從一 向致得猗得道行,如是三慧內起
T01n0013_p0235b04║ 生。
T01n0013_p0235b05║ 「是定見致樂行受亦好,如是四慧內起生。 「是
T01n0013_p0235b06║ 定從是定自在坐自在起,如是五 慧內起生。
T01n0013_p0235b07║ 「第九五 法,當知五 解脫,若學者道說經從道
T01n0013_p0235b08║ 聞,亦慧人說從慧人聞,亦同學者聞,已如說
T01n0013_p0235b09║ 聞知法義行、已解法便 解義、已解義便 受、已
T01n0013_p0235b10║ 受便 喜、已喜身樂、已樂便 意定。定意如有知
T01n0013_p0235b11║ 如有見,已如知見便 却不用,已不用便 不著,
T01n0013_p0235b12║ 已不著如便 得解脫。是行者一 解脫。
T01n0013_p0235b13║ 「已行者得住 未正意,得正意未定意,得定意
T01n0013_p0235b14║ 未解結,得解結未得無為,便 致無為。或時佛
T01n0013_p0235b15║ 亦不說經,慧者同學者亦不說經,但 如聞如
T01n0013_p0235b16║ 受竟便 自諷讀。是行者二 解脫。
T01n0013_p0235b17║ 「或時佛亦不說經,慧者同學者亦不說經,但
T01n0013_p0235b18║ 如聞法如受法,具 說學者。是行者三解脫。
T01n0013_p0235b19║ 「或時佛不說經,學者但 如聞如受法,獨一 處
T01n0013_p0235b20║ 計念,若如聞如受法具 諷讀,便 如應解如法
T01n0013_p0235b21║ 解,是行者四解脫。
T01n0013_p0235b22║ 「或時不如聞不如受,亦不計念,但 從行取一
T01n0013_p0235b23║ 定相熟、受熟、念熟,行已受定相熟、受熟、念熟、
T01n0013_p0235b24║ 行熟,隨便 如法,便 如應解,便 如法解。已如應
T01n0013_p0235b25║ 解,已如法解便 可生,已可生便 哀生,已哀生
T01n0013_p0235b26║ 便 身樂,便 身知樂已樂意便 止,便 如有知有
T01n0013_p0235b27║ 見便 悔,已悔便 不欲,已不欲便 得解脫,行
T01n0013_p0235b28║ 者五 解脫。若道行者,得是止,得是行,意未得
T01n0013_p0235b29║ 止便 止,意未定便 定,結未盡便 盡,未得度
T01n0013_p0235c01║ 世 無為便 得度世 無為。
T01n0013_p0235c02║ 「第十五 法自證知,一 不學陰、二 不學戒、三
T01n0013_p0235c03║ 不學定、四不學慧、五 不學度世 解脫。是學
T01n0013_p0235c04║ 者五 十法,是不非,是不異,有諦如,有不惑不
T01n0013_p0235c05║ 倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0235c06║ 「第一 六 法者,竟無為。不共取重,等身行止在
T01n0013_p0235c07║ 佛慧同學者,是法不共取重,從是得愛、從
T01n0013_p0235c08║ 是得敬,可意已得愛、已得敬行,聚合不諍
T01n0013_p0235c09║ 訟,一 向行定致忍,等口言、等心行,所有戒行,
T01n0013_p0235c10║ 不犯、不穿、不緩、不藏、不失。為有道者可具 足
T01n0013_p0235c11║ 行,如是輩行戒者,我亦戒者,當應比共慧
T01n0013_p0235c12║ 者同學者,所求道要厭者,但 行直滅苦,如
T01n0013_p0235c13║ 是輩我亦如是輩,應比共慧者同學者,是法
T01n0013_p0235c14║ 不共取重,亦若所有利 法致從法得,一 切所
T01n0013_p0235c15║ 得在隨器中,如是利 當為同學共,無有獨匿,
T01n0013_p0235c16║ 是法不共取重。為從是愛得敬得可意,已得
T01n0013_p0235c17║ 愛、已得敬、已得可意、已得行,得合、得聚,不諍
T01n0013_p0235c18║ 不訟。一 心行定,從是致忍。
T01n0013_p0235c19║ 「第二 六 法,護行六 共居,眼見色亦不喜亦不
T01n0013_p0235c20║ 惡,但 觀行意正知。耳鼻口身意法觀,亦不喜
T01n0013_p0235c21║ 亦不瞋,但 觀止意不忘。
T01n0013_p0235c22║ 「第三六 法,可識。六 內入 ,眼內入 ,耳鼻口身
T01n0013_p0235c23║ 意內入 。
T01n0013_p0235c24║ 「第四六 法,可捨。六 愛,眼更愛,耳鼻口身意
T01n0013_p0235c25║ 更愛。
T01n0013_p0235c26║ 「第五 六 法,可減。六 不恭敬,一 為不恭敬佛、
T01n0013_p0235c27║ 二 為不恭敬法、三為不恭敬同學者、四為不
T01n0013_p0235c28║ 恭敬戒、五 為惡口、六 為惡知識。
T01n0013_p0235c29║ 「第六 六 法,可增。六 恭敬,一 為恭敬佛、二 為
T01n0013_p0236a01║ 恭敬法,三為恭敬同學者,四為恭敬戒,五
T01n0013_p0236a02║ 為好口,六 為善知識。
T01n0013_p0236a03║ 「第七六 法,難受。六 行度世 ,若有言:『我有等意
T01n0013_p0236a04║ 定心,已行已有。』復言:『我意中瞋恚未解。』便 可
T01n0013_p0236a05║ 報言:『莫說是。何 以 故?無有是。已等心定意,
T01n0013_p0236a06║ 已行已作已有,寧當有瞋恚耶?無有是。何
T01n0013_p0236a07║ 以 故?有等心定意,為除瞋恚故。』
T01n0013_p0236a08║ 「二 為若行者言:『我有慈意定心,已作已行已
T01n0013_p0236a09║ 有,但 有殺意不除。』可報:『不如言。何 以 故?已
T01n0013_p0236a10║ 慈心定意,已行已作已有,寧當有殺意耶?
T01n0013_p0236a11║ 無有是。何 以 故?已有慈意定心,為無有殺
T01n0013_p0236a12║ 意。』
T01n0013_p0236a13║ 「三為若學者:『我有喜心等定意,已行已作已
T01n0013_p0236a14║ 有,但 意不止不可。』報言:『莫說是。何 以 故?無
T01n0013_p0236a15║ 有是,已有等意定心,已行已增已有,寧不
T01n0013_p0236a16║ 定不可耶?無有是。何 以 故?等意定心,為除
T01n0013_p0236a17║ 不可不定故。』
T01n0013_p0236a18║ 「四為若學者言:『我有觀定意,已行已作已有,
T01n0013_p0236a19║ 但 愛欲瞋恚未除。』可報言:『莫說是。何 以 故?
T01n0013_p0236a20║ 已有觀定意,便 無有愛欲瞋恚。』
T01n0013_p0236a21║ 「五 為若行者言:『我無有疑,但 意不能。』可報
T01n0013_p0236a22║ 言:『莫說是。何 以 故?解要無有疑故。』
T01n0013_p0236a23║ 「六 為若行者言:『已得定意已足,但 意往念識。』
T01n0013_p0236a24║ 可報:『不如言,無有是,亦不應是念得定。意無
T01n0013_p0236a25║ 所念已足,復意行念識,無有是。何 以 故?意
T01n0013_p0236a26║ 已得度者,不應復念。』
T01n0013_p0236a27║ 「第八 六 法,當令有六 念,一 為念佛、二 為念
T01n0013_p0236a28║ 法、三為念同學者、四為念戒,五 為念與、六
T01n0013_p0236a29║ 為念天。
T01n0013_p0236b01║ 「第九六 法,當知。六 無有量,一 為見無有量、
T01n0013_p0236b02║ 二 為聞無有量、三為利 無有量、四為戒無有
T01n0013_p0236b03║ 量、五 為事 無有量、六 為念無有量。
T01n0013_p0236b04║ 「第十六 法,證自知。六 知,一 神足、二 徹聽、三
T01n0013_p0236b05║ 知人意、四知本從來、五 知往生何 所、六 知結
T01n0013_p0236b06║ 盡。是行者六 十法,是不非,是不異,有諦如,
T01n0013_p0236b07║ 有不惑不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0236b08║ 「第一 七法,行者竟無為。七寶,一 為信 寶、二
T01n0013_p0236b09║ 為戒寶、三為愧寶、四為慙寶、五 為聞寶、六
T01n0013_p0236b10║ 為施寶、七為慧寶。
T01n0013_p0236b11║ 「第二 七法,可行。七覺意,一 為意覺意、二 為
T01n0013_p0236b12║ 分別 法覺意、三為精進覺意、四為可覺意、
T01n0013_p0236b13║ 五 為猗覺意、六 為定覺意、七為護覺意。
T01n0013_p0236b14║ 「第三七法,當知。七有,一 為不可有、二 為畜
T01n0013_p0236b15║ 生有、三為餓鬼有、四為人有、五 為天有、六
T01n0013_p0236b16║ 為行有、七為中有。
T01n0013_p0236b17║ 「第四七法,可捨。七結,一 為愛欲結、二 為不
T01n0013_p0236b18║ 可結、三為樂有結、四為自憍慢結、五 為邪
T01n0013_p0236b19║ 結、六 為癡結、七為疑結。
T01n0013_p0236b20║ 「第五 七法,可減。惡人七法,一 為不信 、二 為
T01n0013_p0236b21║ 無有愧、三為無有慙、四為無有精進、五 為
T01n0013_p0236b22║ 忘意、六 為不定意、七為無有慧。
T01n0013_p0236b23║ 「第六 七法,增慧。七慧者法,一 為信 、二 為愧、
T01n0013_p0236b24║ 三為慚、四為發精進、五 為守意、六 為定、七
T01n0013_p0236b25║ 為慧。
T01n0013_p0236b26║ 「第七七法,難受知。七識止處,有色身異身異
T01n0013_p0236b27║ 相。譬如或人中、或天上,是為一 識止處。
T01n0013_p0236b28║ 「有色若干身一 想。譬如天上天,名為梵,上頭
T01n0013_p0236b29║ 有,是為二 識止處。
T01n0013_p0236c01║ 「有在色處,一 身一 想。譬如天名為自明,是為
T01n0013_p0236c02║ 三識止處。
T01n0013_p0236c03║ 「有無有色處行者,一 切從色度滅恚念無有
T01n0013_p0236c04║ 量行止。譬如天名為空,是為四識止處。
T01n0013_p0236c05║ 「有無有色處行者,一 切從空得度,行識無有
T01n0013_p0236c06║ 量止。譬如天名為識,是為五 識止處。
T01n0013_p0236c07║ 「有不在色行者,無有想亦不離想。譬如天名
T01n0013_p0236c08║ 為無有想,是為七識止處。
T01n0013_p0236c09║ 「第八 七法,行令有定意。一 為直見、二 為直
T01n0013_p0236c10║ 念、三為直語、四為直法、五 為直業、六 為直
T01n0013_p0236c11║ 方便 、七為直意。
T01n0013_p0236c12║ 「第九七法,當知。七現恩,一 為若道行者,意在
T01n0013_p0236c13║ 佛信 入 道根生,住 無有能壞,若沙門、若婆羅
T01n0013_p0236c14║ 門、若天、若魔、若梵亦餘世 間行者。二 為持戒
T01n0013_p0236c15║ 守律攝戒,出入 成畏死罪,持戒學戒。三為有
T01n0013_p0236c16║ 好知識,有好同居,有好自歸。四為獨居不二
T01n0013_p0236c17║ 共牽行、牽身、牽意。五 為持精進行,堅精進行,
T01n0013_p0236c18║ 不捨道法方便 。六 為意計,寧身肌筋骨血幹
T01n0013_p0236c19║ 壞,但 當所應行者發精進。七為有瞻者堅行
T01n0013_p0236c20║ 者,不捨方便 者,道法行應得已未得,精進不
T01n0013_p0236c21║ 得中止,守意行最意持行自久 行久 說意不
T01n0013_p0236c22║ 忘。七為念慧行知生滅得慧意。是為七現恩。
T01n0013_p0236c23║ 「第十七法,當令有證。一 有法、二 有解、三知
T01n0013_p0236c24║ 時、四知足、五 知身、六 知眾、七知人前 後。是
T01n0013_p0236c25║ 行者七十法,是不非,是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0236c26║ 不倒,是知有持慧意觀。
T01n0013_p0236c27║ 長阿含十報法經卷上
1.16, Normalized Version =========================================================================
T01n0013_p0237a01║ 長阿含十報法經卷下
T01n0013_p0237a02║
T01n0013_p0237a03║   後漢安息國三藏安世 高譯
T01n0013_p0237a04║ 「第一 八 法,行者為增本行,未得慧法八 因緣。
T01n0013_p0237a05║ 何 等八 ?一 為若行者依受教誡行,亦依慧
T01n0013_p0237a06║ 者同學者,是本行,未得慧便 得慧。是為一 法
T01n0013_p0237a07║ 因緣。
T01n0013_p0237a08║ 「已依佛亦餘慧者同學者,得時時聞微法經,
T01n0013_p0237a09║ 是增本行,不得本慧便 得本慧。是為二 法因
T01n0013_p0237a10║ 緣。 「已聞法,却身却意,從是本行因緣,不得慧
T01n0013_p0237a11║ 便 得慧。是為三法因緣。
T01n0013_p0237a12║ 「已聞法,精進行,從是增本行,不得慧便 得
T01n0013_p0237a13║ 慧。是為四法因緣。
T01n0013_p0237a14║ 「守意行盡力 ,自久 作久 說,欲念得念,是增行,
T01n0013_p0237a15║ 不得慧便 得慧。是為五 法因緣。
T01n0013_p0237a16║ 「受語亦如受法行,是增行,不得慧便 得慧。是
T01n0013_p0237a17║ 為六 法因緣。 「樂法樂行,數說經,是增行,不得
T01n0013_p0237a18║ 慧便 得慧。是為七法因緣。
T01n0013_p0237a19║ 「知五 陰增減見行,若是色,若是色習,若從是
T01n0013_p0237a20║ 色得滅,是痛痒思想生死識,是識是從是識
T01n0013_p0237a21║ 得度,是增本行,未得慧便 得慧。是為八 法因
T01n0013_p0237a22║ 緣。
T01n0013_p0237a23║ 「第二 八 法,可行得道者。八 種道,一 為直見、
T01n0013_p0237a24║ 二 為直念、三為直語、四為直法、五 為直業、
T01n0013_p0237a25║ 六 為直方便 、七為直意、八 為直定。
T01n0013_p0237a26║ 「第三八 法,當知八 世 間法,一 為利 、二 為不利 、
T01n0013_p0237a27║ 三為名聞、四為不名聞、五 為論議、六 為稱
T01n0013_p0237a28║ 譽、七為樂、八 為不樂。
T01n0013_p0237a29║ 「第四八 法,可捨。一 為不直見、二 為不直念、
T01n0013_p0237b01║ 三為不直語、四為不直法、五 為不直業、六
T01n0013_p0237b02║ 為不直方便 、七為不直意、八 為不直定。
T01n0013_p0237b03║ 「第五 八 法,可減。八 瞢瞢不精進道。行者若在
T01n0013_p0237b04║ 郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,著衣持應
T01n0013_p0237b05║ 器,入 郡縣求食。意計:『當得多可意噉食。』已行
T01n0013_p0237b06║ 不得多可噉食,便 念:『今日自不得多可意噉
T01n0013_p0237b07║ 食,身羸不能坐,當傾 臥便 傾 臥。』不復求度世
T01n0013_p0237b08║ 方便 ,未得當得,未解當解,當自知不自知。
T01n0013_p0237b09║ 是為一 瞢瞢種不精進道。
T01n0013_p0237b10║ 「行者若在郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,
T01n0013_p0237b11║ 著衣持應器,入 郡縣求食。意計:『當多可意
T01n0013_p0237b12║ 噉食。』自得多可噉食,自意念:『我為朝得多可
T01n0013_p0237b13║ 噉食。』便 自念:『朝得多可噉食,為我身重,不能
T01n0013_p0237b14║ 行不能坐,令我傾 臥。』便 臥。無有度世 方便 ,
T01n0013_p0237b15║ 所應得不得,所應解無解,所應自知不自
T01n0013_p0237b16║ 知。是為二 瞢瞢種。
T01n0013_p0237b17║ 「或有時行者,或時應出行道,便 意生:『我為應
T01n0013_p0237b18║ 出行道,我不能出行道,不能受教誡行,令
T01n0013_p0237b19║ 我傾 臥。』不復求度世 方便 ,當得未得,當解
T01n0013_p0237b20║ 未解,當自知未自知。是為三瞢瞢種。
T01n0013_p0237b21║ 「或時行者,晝日行道。意計:『朝行道來,念身
T01n0013_p0237b22║ 羸不能坐行,令我傾 臥。』便 傾 臥。無有度世 方
T01n0013_p0237b23║ 便 ,當得不得,當解不解,當自知證不自知
T01n0013_p0237b24║ 證。是為四瞢瞢種。
T01n0013_p0237b25║ 「或時行者,應好行,便 計:『我應好行,我不能
T01n0013_p0237b26║ 行,不能奉受教誡,令我須臾間傾 臥。』便 傾
T01n0013_p0237b27║ 臥。不求度世 方便 ,應及者不及,應解者不
T01n0013_p0237b28║ 解,應自知證不自知證。是為五 瞢瞢種。
T01n0013_p0237b29║ 「或時行者計:『我朝以 行道,已身羸不能坐,
T01n0013_p0237c01║ 令我傾 臥。』已傾 臥。不求度世 方便 ,應得不
T01n0013_p0237c02║ 得,應解不解,應自知證不自知證。是為六 瞢
T01n0013_p0237c03║ 瞢種。
T01n0013_p0237c04║ 「或時行者,已得病苦,便 念:『我已苦得病,身
T01n0013_p0237c05║ 羸不能行不能坐,令我傾 臥。』便 傾 臥,無有度
T01n0013_p0237c06║ 世 方便 ,當得不得,當解不解,當自知證不
T01n0013_p0237c07║ 自知證。是為七瞢瞢種。
T01n0013_p0237c08║ 「或時行者,適從病起,不久 便 念:『我為適從
T01n0013_p0237c09║ 病起,身羸不能行坐,令我傾 臥。』便 傾 臥,不
T01n0013_p0237c10║ 求度世 方便 ,當得不得,當解不解,當自知
T01n0013_p0237c11║ 證不自知證。是為八 瞢瞢種。
T01n0013_p0237c12║ 「第六 八 法,行增道,八 精進方便 道。行者,若在
T01n0013_p0237c13║ 郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清朝起,著衣持應
T01n0013_p0237c14║ 器,入 郡縣求食。意計:『當得多可噉食。』不得
T01n0013_p0237c15║ 多可噉食,自意計:『我朝不得多可噉食。身
T01n0013_p0237c16║ 輕能行坐,令我作方便 。』未得令得,未解令
T01n0013_p0237c17║ 解,未自知令自知。是為一 精進方便 。
T01n0013_p0237c18║ 「或時行者。若在郡、在縣、在聚,亦餘處依行,清
T01n0013_p0237c19║ 朝起,著衣持應器,入 郡縣求食。意計:『當得
T01n0013_p0237c20║ 多可噉食。』便 得多可噉食,便 念:『已朝得多
T01n0013_p0237c21║ 可噉食,身有力 能前 坐行,令我求方便 。』未
T01n0013_p0237c22║ 得當得,未解當解,未自知當自知。是為
T01n0013_p0237c23║ 二 精進方便 。
T01n0013_p0237c24║ 「或時行者,當出行意生:『我為應出,身不能
T01n0013_p0237c25║ 行,亦不能受教誡行,令我教勅 求方便 。』為
T01n0013_p0237c26║ 自作道方便 ,未得者致得,未解者致解,未
T01n0013_p0237c27║ 自知致自知。是為三精進方便 。
T01n0013_p0237c28║ 「或時行者,已行道生:『我已行道來,不能自
T01n0013_p0237c29║ 行道,不能奉事 教誡,令我開所犯。』令有方
T01n0013_p0238a01║ 便 ,未得當得,未解當解,未自知當自知,是
T01n0013_p0238a02║ 為四精進方便 。
T01n0013_p0238a03║ 「或時行者,應行便 念:『我不能作行成教,或
T01n0013_p0238a04║ 令我居前 求方便 。』便 前 行方便 ,未得當得,
T01n0013_p0238a05║ 未解當解,未自知當自知。是為五 精進方
T01n0013_p0238a06║ 便 。
T01n0013_p0238a07║ 「或時行者,盡行便 念:『我已盡行,不能復行,
T01n0013_p0238a08║ 成教誡,令我能得閉所犯。』便 求方便 所犯
T01n0013_p0238a09║ 閉,未得當得,未解當解,未自知當自知。是
T01n0013_p0238a10║ 為六 精進方便 。
T01n0013_p0238a11║ 「或時行者,身有病苦極,便 念:『我有病苦極,有
T01n0013_p0238a12║ 時從是病死,念我須臾間求方便 行。』未得當
T01n0013_p0238a13║ 得,未解當解,未自知當自知。是為七精進方
T01n0013_p0238a14║ 便 。
T01n0013_p0238a15║ 「或時行者,適從病起不久 ,便 念:『身適從病起,
T01n0013_p0238a16║ 畏恐病復來,今我居前 求方便 行。』便 居前 求
T01n0013_p0238a17║ 方便 行,未得得,未解解,未自知自知。是為
T01n0013_p0238a18║ 八 精進方便 。
T01n0013_p0238a19║ 「第七八 法難。受八 解脫,或時行者,內想色
T01n0013_p0238a20║ 外觀色,若少好醜,所色自在知自在見,意
T01n0013_p0238a21║ 想亦如有,是為一 解脫。
T01n0013_p0238a22║ 「或時行道者,內思色外見色,是為二 解脫。
T01n0013_p0238a23║ 「或時行者,淨解脫身知受行,是為三解脫。
T01n0013_p0238a24║ 「一 切度色滅恚若干念不念無有,要空受空
T01n0013_p0238a25║ 行,是為四解脫。
T01n0013_p0238a26║ 「一 切度空無有,要識受行一 切度識無所識有
T01n0013_p0238a27║ 不用受行,是為五 解脫。
T01n0013_p0238a28║ 「一 切度無所有,不用無有想亦非無有想受
T01n0013_p0238a29║ 行,是為六 解脫。
T01n0013_p0238b01║ 「一 切度無有想亦不無有想行,是為七解脫。
T01n0013_p0238b02║ 「滅想思身知受行,是為八 解脫。
T01n0013_p0238b03║ 「第八 八 法,合有八 大人念,何 等為八 ?
T01n0013_p0238b04║ 「一 為念道法,少欲者非多欲者。
T01n0013_p0238b05║ 「二 為道法,足者不足者,無有道法。
T01n0013_p0238b06║ 「三為道法,受行者不受行者,無有道法。
T01n0013_p0238b07║ 「四為道法,精進者不精進者,無有道法。
T01n0013_p0238b08║ 「五 為道法,守意者不守意者,無有道法。
T01n0013_p0238b09║ 「六 為道法,定意者不定意者,無有道法。
T01n0013_p0238b10║ 「七為道法,智慧者不智慧者,無有道法。
T01n0013_p0238b11║ 「八 為道法。無有家樂,無有家不樂;共居有家
T01n0013_p0238b12║ 樂,共居無有道法。是為八 大人念。
T01n0013_p0238b13║ 「第九八 法,當知八 法,知為何 等?內想色、外
T01n0013_p0238b14║ 見色少、端正不端正,得攝色,知自在亦自在見。
T01n0013_p0238b15║ 意念計,是為一 自在。
T01n0013_p0238b16║ 「內念色、外見色,見色不啻在,所行自在知、自
T01n0013_p0238b17║ 在見。如是想,是為二 自在。
T01n0013_p0238b18║ 「內無有色想、外見色少,端正不端正,所色在,所
T01n0013_p0238b19║ 行自在知、自在見。如是想,是為三自在。
T01n0013_p0238b20║ 「內不念色、外見色不啻,端正不端正,所色
T01n0013_p0238b21║ 在,所行自在知、自在見。如是想,是為四自在。
T01n0013_p0238b22║ 「內念色想、外見色青,青色青明青見。譬如華
T01n0013_p0238b23║ 名為郁者青,青色青明青見,如是內色想外
T01n0013_p0238b24║ 見色青,青色青明青見。如是想,是為五 自在。
T01n0013_p0238b25║ 「內知色想、外見色黃,黃色黃明黃見。譬如
T01n0013_p0238b26║ 加 尼華,最明色衣黃,黃色黃明黃見,如是
T01n0013_p0238b27║ 內色想、外見色黃,黃色黃明黃見。如是想,是
T01n0013_p0238b28║ 為六 自在。
T01n0013_p0238b29║ 「內色想、外見色赤,赤色赤明赤見。譬如絳色
T01n0013_p0238c01║ 華,亦最色絳衣赤,赤色赤明赤見。如是行
T01n0013_p0238c02║ 者,內色想、外見色赤,赤色赤明赤見,如是色
T01n0013_p0238c03║ 在,所行自在知、自在見。如是想,是為七自在。
T01n0013_p0238c04║ 「內色想、外見色白,白色白明白見。譬如明星,
T01n0013_p0238c05║ 亦最成白衣白,白色白明白見。如是行者,
T01n0013_p0238c06║ 內色想、外見色白,白色白明白見,如是色在,
T01n0013_p0238c07║ 所行自在知、自在見。有如是想,是為八 自在。
T01n0013_p0238c08║ 「第十八 法。時知當自知,八 無有著行者力 。
T01n0013_p0238c09║ 無所著行者愛欲見,譬如火,如是見知、如是
T01n0013_p0238c10║ 見見,令愛欲念愛往,使慧意不復著,不著者,
T01n0013_p0238c11║ 是為一 力 。
T01n0013_p0238c12║ 「四意止行已足,無所著者,是為二 力 。
T01n0013_p0238c13║ 「四意斷行已足,是為三力 。
T01n0013_p0238c14║ 「四禪足行已具 足,是為四力 。
T01n0013_p0238c15║ 「五 根行已足,是為五 力 。
T01n0013_p0238c16║ 「五 力 行已足,是為六 力 。
T01n0013_p0238c17║ 「七覺意行已足,是為七力 。
T01n0013_p0238c18║ 「八 行行已足,是為八 力 。是為行者八 十法。是
T01n0013_p0238c19║ 不非、是不異,有諦如,有不惑不倒,是如有持
T01n0013_p0238c20║ 慧意觀。
T01n0013_p0238c21║ 「第一 九法,行者多行九意喜。何 等為九?一
T01n0013_p0238c22║ 為聞法喜、二 為念喜、三為喜喜、四為樂喜、
T01n0013_p0238c23║ 五 為受猗喜、六 為安喜、七為定喜、八 為止
T01n0013_p0238c24║ 喜、九為離喜。
T01n0013_p0238c25║ 「第二 九法,精進致淨。何 等為九?一 為精進
T01n0013_p0238c26║ 度致淨、二 為意度致淨、三為見度致淨、四
T01n0013_p0238c27║ 為疑度致淨、五 為道道致淨、六 為慧見如淨、
T01n0013_p0238c28║ 七為見慧愛斷度致淨、八 為斷種、九為度世 。
T01n0013_p0238c29║ 「第三九法,當知九神止處。何 等為九?有色
T01n0013_p0239a01║ 象神止處,若干身若干想非一 。譬名為人,亦
T01n0013_p0239a02║ 一 輩天。是為一 神止處。
T01n0013_p0239a03║ 「有色神止處,若干身非一 一 想,譬天名為梵,
T01n0013_p0239a04║ 意命上頭致。是為二 神止處。
T01n0013_p0239a05║ 「有色神止處,一 身若干想,譬天名為樂明。
T01n0013_p0239a06║ 是為三神止處。
T01n0013_p0239a07║ 「有色神止處,一 身一 想,譬天名為遍淨。是為
T01n0013_p0239a08║ 四神止處。
T01n0013_p0239a09║ 「有色神止處,不受想不更想,譬天名為無有
T01n0013_p0239a10║ 想。是為五 神明止處。
T01n0013_p0239a11║ 「有無有色神止處,一 切度色滅恚不可不念,
T01n0013_p0239a12║ 若干身無有量空受行,譬天名為空慧。是為
T01n0013_p0239a13║ 六 神明止處。
T01n0013_p0239a14║ 「有不色神止處,一 切竟度空,無有量識慧行
T01n0013_p0239a15║ 意止,譬天名為識慧行。是為七神明止處。
T01n0013_p0239a16║ 「有不在色神止處,一 切從識慧竟度、無所有
T01n0013_p0239a17║ 慧受行度,譬天名為無所念慧。是為八 神明
T01n0013_p0239a18║ 止處。
T01n0013_p0239a19║ 「有無有色神止處,一 切從無所欲慧竟度,無
T01n0013_p0239a20║ 有思想亦不得離思想受竟止,譬天名為無
T01n0013_p0239a21║ 有思想亦不離思想。是為九神明止處。
T01n0013_p0239a22║ 「第四九法。當拔九結。何 等為九?愛欲為一
T01n0013_p0239a23║ 結、瞋恚為二 結、憍慢為三結、癡為四結、邪
T01n0013_p0239a24║ 見為五 結、疑為六 結、貪為七結、嫉為八 結、
T01n0013_p0239a25║ 慳為九結。
T01n0013_p0239a26║ 「第五 九法。當滅九惱本。何 等為九?若行者
T01n0013_p0239a27║ 有欲施惡施,令不安施令侵 ,亦念餘惡,若行
T01n0013_p0239a28║ 者向念是,從是生惱,是為一 惱。
T01n0013_p0239a29║ 「若行者,已有作惡,已施惡已不安,已侵 亦
T01n0013_p0239b01║ 餘惡已施,若行者向念是,從是生惱,是為二
T01n0013_p0239b02║ 惱。
T01n0013_p0239b03║ 「若行者,後復欲施惡、欲施令不安、欲施侵 、欲
T01n0013_p0239b04║ 施餘惡,若行者向念是,從是生惱。是為三惱。
T01n0013_p0239b05║ 「若行者有親厚,有欲施行者親厚惡,欲施惡、欲
T01n0013_p0239b06║ 施不安、欲施侵 、欲餘惡,若行者向念是,從是
T01n0013_p0239b07║ 復生惱,是為四惱。
T01n0013_p0239b08║ 「若行者有親厚,有者已施惡、已施不安、已施
T01n0013_p0239b09║ 侵 、已施餘惡,若行者向念是,從是生惱,是
T01n0013_p0239b10║ 為五 惱。
T01n0013_p0239b11║ 「若行者有親厚,後復欲施行者親厚惡,欲施
T01n0013_p0239b12║ 不安、欲施侵 、欲施餘惡,若行者向念是,從是
T01n0013_p0239b13║ 生惱,是為六 惱。
T01n0013_p0239b14║ 「若行者有恐不相便 ,有者助 行者恐不相便 ,
T01n0013_p0239b15║ 欲施安、欲解侵 、不欲令有餘惡,若行者向念
T01n0013_p0239b16║ 不可是,從是生惱,是為七惱。
T01n0013_p0239b17║ 「若行者有恐不相便 ,有者欲助 行者不相便 ,
T01n0013_p0239b18║ 已施安、已解侵 、不欲令有餘惡,若行者向念
T01n0013_p0239b19║ 不可是生,從是生惱,是為八 惱。
T01n0013_p0239b20║ 「若行者有恐不相便 ,有者為行者恐不相便 ,
T01n0013_p0239b21║ 已助 、已安、已解侵 亦餘惡,若行者向念不可
T01n0013_p0239b22║ 是,令不相便 者令安,從是生惱,是為九惱。
T01n0013_p0239b23║ 「第六 九法。當思惟除九意惱。何 等九?或時
T01n0013_p0239b24║ 行者,是為我令亡、令我他有、令我無有樂、
T01n0013_p0239b25║ 令我不安隱,已施我惡,持是惡惱意向,若
T01n0013_p0239b26║ 行者向念是,是為一 。
T01n0013_p0239b27║ 「或時行者,是為我令我亡、令我有他、令我無
T01n0013_p0239b28║ 有樂、令我不安隱,見作我惡,持是惡惱意向,
T01n0013_p0239b29║ 若行者向念是,是為二 。
T01n0013_p0239c01║ 「或時行者,是為我令亡、令我有他、令我無有
T01n0013_p0239c02║ 樂、令我不安隱,會作我惡,持是惡惱意向,
T01n0013_p0239c03║ 若行者向念是,是為三。
T01n0013_p0239c04║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、令
T01n0013_p0239c05║ 有他、令無有樂、令不安隱,已施惡,持是惡惱
T01n0013_p0239c06║ 意向,若行者向念是,是為四。
T01n0013_p0239c07║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、
T01n0013_p0239c08║ 令有他、令無有樂、令不安隱,為見作惡,持
T01n0013_p0239c09║ 是惡惱意向,若行者向念是,是為五 。
T01n0013_p0239c10║ 「或時行者,有時是意生所,我有親厚,令亡、令
T01n0013_p0239c11║ 有他、令無有樂、令不安隱,為會作惡,持是
T01n0013_p0239c12║ 惡惱意向,若行者向念是,是為六 。
T01n0013_p0239c13║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c14║ 念惡、念令不安隱、念令不吉為、令我怨有
T01n0013_p0239c15║ 利 令安令樂令安隱,已作持是惱意向,若行
T01n0013_p0239c16║ 者向念是,是為七。
T01n0013_p0239c17║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c18║ 念惡、念令不安隱、念令不吉為、令我怨有利
T01n0013_p0239c19║ 令安令樂令安隱,見作持見惱意向,若行
T01n0013_p0239c20║ 者向念是,是為八 。
T01n0013_p0239c21║ 「或有時行者,有是意生所,我不相便 所,我
T01n0013_p0239c22║ 念惡、念令不安隱,念令不吉為、令我怨有
T01n0013_p0239c23║ 利 令安令樂令安隱,欲作持是惱意向,若行
T01n0013_p0239c24║ 者向念是,是為九。
T01n0013_p0239c25║ 「第七九法。難受九依住 。何 等九?若行者得
T01n0013_p0239c26║ 信 依住 ,能捨惡受好,是為一 依住 ;若行者
T01n0013_p0239c27║ 意著行,捨不欲行,是為二 依住 ;若行者起精
T01n0013_p0239c28║ 進,捨不起精進,是為三依住 ;若行者閑處自
T01n0013_p0239c29║ 守,捨不守,是為四依住 ;若行者能堪依住 ,
T01n0013_p0240a01║ 如是依得住 已得正校計,是為五 依住 ;若行
T01n0013_p0240a02║ 者捨一 法,是為六 依住 ;已捨一 法便 曉一 法,
T01n0013_p0240a03║ 是為七依住 ;已曉一 法便 受一 法,是為八 依
T01n0013_p0240a04║ 住 ;已受一 法便 行一 法,是為九依住 。
T01n0013_p0240a05║ 「第八 九法。起包 九次定。何 等九?意止初 禪,
T01n0013_p0240a06║ 為一 定;從一 次二 禪竟,為二 定;從二 次三禪
T01n0013_p0240a07║ 竟,為三定;從三次四禪竟,為四定;從四次禪
T01n0013_p0240a08║ 竟空定,為五 定;從空次竟度識,為六 定;從識
T01n0013_p0240a09║ 次竟度無有欲,為七定;從無有欲次竟度無
T01n0013_p0240a10║ 有思想,為八 定;從無有思想次竟度滅,為九
T01n0013_p0240a11║ 定。 「第九九法。當知九不應時,人不得行,第九
T01n0013_p0240a12║ 行不滿。何 等為九?一 或時人在地獄,罪未竟,
T01n0013_p0240a13║ 不令應得道。
T01n0013_p0240a14║ 「二 或時在畜生,罪未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a15║ 「三或時在餓鬼,罪未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a16║ 「四或時在長壽天,福未竟,不令應得道。
T01n0013_p0240a17║ 「五 或時在不知法義處,無有說者,不能得受,
T01n0013_p0240a18║ 不令應得道。
T01n0013_p0240a19║ 「六 或時在聾,不能聞不能受,不令應得道。
T01n0013_p0240a20║ 「七或時在瘖,不能受,不能諷說,不令應得道。
T01n0013_p0240a21║ 「八 或時在聞不能受,不令應得道。
T01n0013_p0240a22║ 「九或時未得明者,無有開意說經,不令應得
T01n0013_p0240a23║ 道。
T01n0013_p0240a24║ 「第十九法。自證知無滅。何 等為九?一 滅名
T01n0013_p0240a25║ 字苦、二 滅六 入 、三更受滅、四痛滅、五 愛滅、
T01n0013_p0240a26║ 六 受滅、七有求滅、八 生滅、九老死滅。是為
T01n0013_p0240a27║ 行者九十法。是不非、是不異,有諦如,有不惑
T01n0013_p0240a28║ 不倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0240a29║ 「第一 十法。多增道,能守法者、有救法者。何
T01n0013_p0240b01║ 等為十?一 者若有道弟子從如來受,隨信 本
T01n0013_p0240b02║ 生立,無有能壞者。若沙門、若婆羅門、若天、
T01n0013_p0240b03║ 若魔、若梵、亦餘世 間。
T01n0013_p0240b04║ 「二 為淨戒行,攝守律,能曉行處,隨畏見罪見,
T01n0013_p0240b05║ 如教誡學。
T01n0013_p0240b06║ 「三為有慧知識,有慧相隨,有慧相致。
T01n0013_p0240b07║ 「四為獨坐思惟,行牽兩制 ,制 身制 意。
T01n0013_p0240b08║ 「五 為受精進行,有瞻有力 ,盡行不捨方便
T01n0013_p0240b09║ 淨法。
T01n0013_p0240b10║ 「六 為意守,居最意微妙,隨為遠所作,所說能念
T01n0013_p0240b11║ 能得意。
T01n0013_p0240b12║ 「七為慧行,從生滅慧,隨得道者,要却無有
T01n0013_p0240b13║ 疑,但 作令壞苦滅。
T01n0013_p0240b14║ 「八 為受好語,如好法言隨行。
T01n0013_p0240b15║ 「九為喜聞法,喜聞法行,但 樂數說法。
T01n0013_p0240b16║ 「十為所有同學者共事 ,能作精進身助 。是為
T01n0013_p0240b17║ 十救法。從後縛束信 戒慧獨坐思惟,行者
T01n0013_p0240b18║ 精進意慧,受好言欲說經,身事 如等不止,
T01n0013_p0240b19║ 是名為救。
T01n0013_p0240b20║ 「第二 十法。可作十種直。何 等為直?一 為直
T01n0013_p0240b21║ 見,行者便 邪見行得消;亦從邪見因緣非一 ,
T01n0013_p0240b22║ 若干弊惡行生能得消;亦從直見因緣非一 ,
T01n0013_p0240b23║ 若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240b24║ 「二 為直思惟計,消邪計;亦從邪計因緣非一 ,
T01n0013_p0240b25║ 若干弊惡行生能得消;亦從直思惟計因緣
T01n0013_p0240b26║ 非一 ,若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240b27║ 「三為直言,消邪言;亦從邪言因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240b28║ 弊惡行生能得消;亦從直言因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240b29║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c01║ 「四為直行,消邪行;亦從邪行因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c02║ 弊惡行生能得消;亦從直行因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c03║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c04║ 「五 為直業,消邪業;亦從邪業因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c05║ 弊惡行生能得消;亦從直業因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c06║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c07║ 「六 為直方便 ,消邪方便 ;亦從邪方便 因緣非
T01n0013_p0240c08║ 一 ,若干弊惡行生能得消;亦從直方便 因緣
T01n0013_p0240c09║ 非一 ,若干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c10║ 「七為直念,消邪念;亦從邪念因緣非一 ,若
T01n0013_p0240c11║ 干弊惡行生能得消;亦從直念因緣非一 ,若
T01n0013_p0240c12║ 干好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c13║ 「八 為直定,消邪定;亦從邪定因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c14║ 弊惡行生能得消;亦從直定因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c15║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c16║ 「九為直度,消邪度;亦從邪度因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c17║ 弊惡行生能得消;亦從直度因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c18║ 好法致從行具 行。
T01n0013_p0240c19║ 「十為直慧,消邪慧;亦從邪慧因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c20║ 弊惡行生能得消;亦從直慧因緣非一 ,若干
T01n0013_p0240c21║ 好法得足具 行。
T01n0013_p0240c22║ 「第三十法。當了 知十內外色入 。何 等為十?
T01n0013_p0240c23║ 一 為眼入 、二 為色入 、三為耳入 、四為聲
T01n0013_p0240c24║ 入 、五 為鼻入 、六 為香入 、七為舌入 、八 為味
T01n0013_p0240c25║ 入 、九為身入 、十為麤細入 。
T01n0013_p0240c26║ 「第四十法。可捨十內外蓋。何 等為十?一 為內
T01n0013_p0240c27║ 欲葢、二 為外欲葢,具 足,從是無有慧,亦無
T01n0013_p0240c28║ 有解,亦不致無為度世 。
T01n0013_p0240c29║ 「三為恚、四為恚。相設恚是亦葢,設恚相是
T01n0013_p0241a01║ 亦葢,具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致
T01n0013_p0241a02║ 無為度世 。
T01n0013_p0241a03║ 「五 為睡、六 為瞑。設睡是亦葢,設瞑是亦葢,
T01n0013_p0241a04║ 具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無為度
T01n0013_p0241a05║ 世 。 「七為惱、八 為疑。設惱是亦葢,設疑是亦
T01n0013_p0241a06║ 葢,具 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無
T01n0013_p0241a07║ 為度世 。 「九為或淨法中疑、十為或惡法中疑,
T01n0013_p0241a08║ 設淨法中疑是亦葢,設惡法中疑是亦葢,具
T01n0013_p0241a09║ 足,從是不致慧,亦不致解,亦不致無為度世 。
T01n0013_p0241a10║ 「第五 十法。可令減十事 惡行。何 等為十?一
T01n0013_p0241a11║ 為殺、二 為盜、三為犯色、四為兩舌、五 為妄
T01n0013_p0241a12║ 語、六 為麤語、七為綺語、八 為癡、九為瞋、
T01n0013_p0241a13║ 十為邪意。
T01n0013_p0241a14║ 「第六 十法。行令多十淨行。何 等為十?一 為
T01n0013_p0241a15║ 離殺從殺止、二 為離盜從盜止、三為離色從
T01n0013_p0241a16║ 色止、四為離兩舌從兩舌止、五 為離妄語從
T01n0013_p0241a17║ 妄語止、六 為離麤語從麤語止、七為離綺語
T01n0013_p0241a18║ 從綺語止、八 為離癡從癡止、九為離瞋從瞋
T01n0013_p0241a19║ 止、十為離邪意從邪意止。
T01n0013_p0241a20║ 「第七十法,難受了 十德道居。何 等為十?一
T01n0013_p0241a21║ 為已捨五 種、二 為六 正道德、三為守一 、四
T01n0013_p0241a22║ 為依四、五 為自解不復待解、六 為已捨求、
T01n0013_p0241a23║ 七為所求已清淨、八 為身行已止、九為口語
T01n0013_p0241a24║ 已行止、十為意行已止。意最度、慧最度、行具
T01n0013_p0241a25║ 足,名為最人。
T01n0013_p0241a26║ 「第八 十法。令竟十普定。何 等為十?一 為在
T01n0013_p0241a27║ 比丘為地,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241a28║ 「二 為在行者比丘為水,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241a29║ 「三為在行者比丘為火,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b01║ 「四為在行者比丘為風,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b02║ 「五 為在行者比丘為青,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b03║ 「六 為在行者比丘為黃,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b04║ 「七為在行者比丘為赤,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b05║ 「八 為在行者比丘為白,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b06║ 「九為在行者比丘為空,普上下遍,不二 ,無有量。
T01n0013_p0241b07║ 「十為在行者比丘為識,普上下遍,不二 ,無有
T01n0013_p0241b08║ 量。
T01n0013_p0241b09║ 「佛十力 。何 謂為十力 ?一 者,佛為處處如有
T01n0013_p0241b10║ 知,當爾不爾、處不處如有知,從慧行得自知,
T01n0013_p0241b11║ 是為一 力 。
T01n0013_p0241b12║ 「二 者,佛為過去未來現在行罪處本種殃如有
T01n0013_p0241b13║ 知,是為二 力 。
T01n0013_p0241b14║ 「三者佛為一 切在處受行如有知,自更慧行
T01n0013_p0241b15║ 得知是,是為三力 。
T01n0013_p0241b16║ 「四者,佛為棄解定行亦定知,從是縛亦知,從是
T01n0013_p0241b17║ 解亦知,從是起如有有知,是為四力 。
T01n0013_p0241b18║ 「五 者,佛為如心願他家他人如有知,是為五
T01n0013_p0241b19║ 力 。
T01n0013_p0241b20║ 「六 者,佛為雜種無有量種天下行如是有知,
T01n0013_p0241b21║ 是為六 力 。
T01n0013_p0241b22║ 「七者,佛為他家他根具 不具 如有知,是為七
T01n0013_p0241b23║ 力 。
T01n0013_p0241b24║ 「八 者,佛為無有量分別 本上頭至更自念如有
T01n0013_p0241b25║ 知,是為八 力 。
T01n0013_p0241b26║ 「九者,佛為天眼已淨過度人間,見人往來死生
T01n0013_p0241b27║ 如有知,是為九力 。」
T01n0013_p0241b28║ 「十者,佛為已縛結盡無有使縛結,意已解脫,
T01n0013_p0241b29║ 從慧為行脫,見法自慧證,更知受止盡,生竟,
T01n0013_p0241c01║ 行所行已足,不復往來世 間,已度世 ,如有知,
T01n0013_p0241c02║ 是為十力 。
T01n0013_p0241c03║ 「第九十法,自證知十足學不復學。何 等為
T01n0013_p0241c04║ 十?一 為直見已足,不復學直見。
T01n0013_p0241c05║ 「二 者,直思惟計已足,不復學直思惟計。
T01n0013_p0241c06║ 「三者直言已足,不復學直言。
T01n0013_p0241c07║ 「四者,直行已足,不復學直行。
T01n0013_p0241c08║ 「五 者,直業已足,不復學直業。
T01n0013_p0241c09║ 「六 者,直方便 已足,不復學直方便 。
T01n0013_p0241c10║ 「七者,直念已足,不復學直念。
T01n0013_p0241c11║ 「八 者,直定已足,不復學直定。
T01n0013_p0241c12║ 「九者,直得度世 已足,不復學直得度世 。
T01n0013_p0241c13║ 「十者,直慧已足,不復學直慧。是為學行者百
T01n0013_p0241c14║ 法法百說。是不非、是不異,有諦如,有不惑不
T01n0013_p0241c15║ 倒,是如有持慧意觀。
T01n0013_p0241c16║ 「所上說學者聽說法,上說亦淨,中說亦淨,
T01n0013_p0241c17║ 已竟要說亦淨,有利 有好足具 淨竟行已見,
T01n0013_p0241c18║ 是名為十報法,如應是上說,為是故說。」 舍利
T01n0013_p0241c19║ 曰已說竟,諸受著心蒙恩。
T01n0013_p0241c20║ 長阿含十報法經卷下
 
Nguồn Rộng mở tâm hồn • Leave a Comment