Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Bắc Truyền / 01. Bộ A Hàm / [0072] KINH CÔNG ĐỨC TAM QUY NGŨ GIỚI TỪ TÂM NHÀM CHÁN

[0072] KINH CÔNG ĐỨC TAM QUY NGŨ GIỚI TỪ TÂM NHÀM CHÁN

PHẬT THUYẾT KINH CÔNG ĐỨC TAM QUY NGŨ GIỚI TỪ TÂM NHÀM CHÁN

Hán dịch: Xuất xứ từ bản ghi chép vào đời Đông Tấn, tên người dịch đã bị thất lạc
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
—o0o—

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ.

Lúc bấy giờ Phật vì Trưởng giả A-na-bân-để mà dạy rằng:

“Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, có một Bà-la-môn với rất nhiều tài bảo, tên là Tỳ-la-ma.

Ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái bát vàng đựng đầy thỏi bạc và 84.000 cái bát bạc đựng đầy thỏi vàng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 cái chậu để tắm bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 con bò với sừng được bọc bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 ngọc nữ với trang sức lộng lẫy. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 gối nệm được phủ với nhiều ruy băng. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 y phục. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 voi ngựa và trên yên đều làm bằng vàng bạc. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí 84.000 căn nhà. Lại ở trước bốn cổng thành, ông ấy tùy theo điều mong muốn của mỗi người đến xin mà đều cho tất cả. Lại nữa, ông ấy đã đem bố thí một căn nhà cho chư Tăng bốn phương.

Phước đức của bố thí ở trên thì không bằng phước đức của thọ trì Tam Quy Y.

Vì sao thế? Bởi ai thọ trì Tam Quy Y, thì tức là bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh. Cho nên, phước đức của quy y Phật Pháp Tăng là chẳng thể tính đếm xuể.

Phước đức của bố thí ở trên và phước đức của thọ trì Tam Quy Y, thì không bằng phước đức của người thọ trì Ngũ Giới. Công đức ấy tròn đầy và vượt hơn những phước đức kia.

Phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Y và Ngũ Giới, thì không bằng phước đức của người từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh chỉ trong khoảnh khảy móng tay.

Thế nhưng, phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Tam Quy Ngũ Giới, và từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh, thì không bằng phước đức của người khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui.

Vì sao thế? Bởi nếu khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui, thì sẽ có thể khiến hành giả diệt trừ khổ ách của sanh tử và cuối cùng sẽ thành Phật Đạo. Cho nên, phước đức đó là tối thắng vậy.”

Khi nghe Phật giảng dạy, ông trưởng giả hoan hỷ phụng hành.

Phật Thuyết Kinh Công Đức Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Nhàm Chán

Bản dịch: 19/10/2013, hiệu đính: 19/10/2013  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *