[0109] KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH

Hậu Hán An Tức Tam Tạng An Thế Cao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
Phật tử Bùi Đức Huề, dịch từ chữ Hán sang chữ Việt – tháng 9/2010
—o0o—

Tôi nghe như thế.

Một thời Phật ngồi dưới gốc cây rừng Lộc Dã nước Ba La Nại. Lúc đó có nghìn Tì Kheo các Thiên Thần, đều lập hội lớn đầy kín không trung. Ở đó có nói Pháp tự nhiên. Bay tới đang di chuyển trước Phật.

Phật dùng tay lần lượt vỗ về nói rằng: Dừng lại xa xưa, Ta từ vô số Kiếp tới nay. Bị Danh Sắc luân chuyển nhận vô lượng khổ. Ngày nay ý ngu yêu đã dừng lại. Tình Phiền não kết buộc đã tháo bỏ. Các Căn đã Định, sinh chết đã đoạn trừ. Không luân chuyển trở lại trong 5 Đạo : Trời, Người, A Tu La, Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Luân hồi tức thì dừng lại.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo ! Thế gian có 2 việc đọa xuống hành ven rìa biên. Đệ Tử tu hành Đạo bỏ gia đình. Suốt đời không nên hoàn toàn theo sự việc. Thế nào là 2 ? Một là sống nhớ tham dục, ý chí không Thanh tịnh. Hai là ỷ lại nương nhờ yêu quý thân, không thể Tinh tiến. Vì thế thoái lui hành ven rìa biên. Không được trực tiếp gặp Phật người đầy đủ Đạo Đức. Nếu Tì Kheo này không nhớ tham dục, nương nhờ, thực hành yêu quý thân, có thể được nhận ở giữa.

Như Lai Tối Chính Giác được mắt được Trí tuệ. Từ hai ven rìa biên vượt qua, tự chuyển tới Thanh tịnh Niết Bàn. Thế nào gọi là nhận ở giữa ? Gọi là nhận 8 Đạo ngay thẳng. Một là Nhìn thấy đúng, hai là Suy nghĩ đúng. Ba là Lời nói đúng, bốn là Đức hạnh đúng, năm là Mệnh đúng. Sáu là Nghiên cứu đúng, bảy là Ý chí đúng, tám là Ý Định đúng.

Nếu các Tì Kheo nghe Đạo từ gốc tới ngọn. Cần biết rất rõ Khổ là chân thực. Đã nhất tâm nhận, mắt nhận, tư duy tĩnh lặng, nhận Trí tuệ, nhìn thấy, cảm giác có ý nghĩ giúp hiểu ý. Nên biết thâm sâu Tập tính Khổ là chân thực tận cùng. Đã nhận, mắt quan sát, tư duy tĩnh lặng, Trí tuệ nhìn thấy, cảm giác. Chân thực tận cùng như thế. Thế nào gọi là Khổ ? Gọi là Khổ do sinh già, Khổ do bệnh tật, Khổ do lo âu đau thương sầu não. Khổ do gặp nhau oán gét, Khổ do được yêu thương ly biệt, Khổ do cầu mong không được. Chủ yếu theo 5 uẩn thụ nhận nhiều bị Khổ. Thế nào là Tập tính Khổ ? Gọi là cố từ yêu mà lại làm cho có tính vui sướng. Không rời bỏ sống nơi tham vui sướng. Yêu tham dục, yêu thân sắc, yêu không phải thân sắc. Đó là Tập tính Khổ. Thế nào gọi là hết tận Khổ ? Gọi là cảm thấy từ yêu, lại có được vui sướng. Nhớ dâm dục không được thụ hưởng. Không nhớ không khác không dâm dục. Buông bỏ không có, trở lại tĩnh lặng. Như thế là hết tận Tập tính. Thế nào là hết tận Tập tính Khổ muốn thu nhận Đạo ? Gọi là nhận tu hành 8 Đạo ngay thẳng. Nhìn thấy đúng, Tư duy đúng, Lời nói đúng, Đức hạnh đúng, Mệnh đúng, Nghiên cứu đúng, Ý chí đúng, Ý Định đúng. Đó cũng là hết tận Tập tính Khổ nhận Đạo chân thực.

Lại nữa Tì Kheo ! Khổ là chân thực. Khổ do Tập tính là chân thực. Hết tận Tập tính Khổ là chân thực. Hết tận Tập tính Khổ muốn thụ nhận Đạo là chân thực. Do vốn dĩ sống trước đây chưa nghe được Pháp đó. Cần thu nhận, mắt quan sát, tĩnh lặng tu hành, nhận Trí tuệ, nhìn thấy, cảm thấy, suy niệm giúp cho ý hiểu được. Hoặc giúp cho ở nơi này chưa được nghe Pháp 4 Thánh đế đó. Cần thu nhận Đạo, mắt thu nhận, tư duy tĩnh lặng, thu nhận Trí tuệ, cảm giác giúp ý hiểu tu hành. Nếu mọi nơi họ ở không được nghe Pháp 4 Thánh đế đó. Cũng cần nhận, mắt thu giữ, tư duy tĩnh lặng, thu nhận Trí tuệ, cảm giác, giúp ý hiểu được. Đó là 4 Thánh đế 3 lần chuyển hợp thành 12 việc. Biết mà chưa Thanh tịnh, Ta cũng không ban cho. Tất cả Thế gian các Trời nhân dân, là Phạm hay Ma, Sa Môn, Phạm chí. Tự biết đã chứng nghiệm nhận tu hành Giới Định Tuệ, tháo bỏ vượt qua Thấy biết thành công. Đó là 4 tối cao. Sau sinh không trở lại Có. Rời xa Thế gian lâu dài, lo âu hoạn nạn không quay trở lại.

Khi Phật nói điều đó. Hiền giả A Nhã Câu Lân cùng với 8 nghìn vạn vạn Trời. Đều rời xa Phiền não sinh các Pháp Bồ Tát. Nghìn Tì Kheo đó hết Phiền não ý hiểu đều được quả A La Hán. Cùng với như trên các Pháp Tập tính cần phải hết tận, tất cả đều chuyển. Các Thần 3 lần chuyển âm thanh Pháp luân. Các Trời Thế gian ở nơi được Pháp, đều cùng biến tỏa ra nghe được. Tới tầng Trời thứ nhất 4 Thiên Vương, Trời Đao Lợi, Trời Diệm Ma, Trởi Đâu Thuật. Trời Bất Kiêu Lạc, Trời Hóa Ưng Thanh. Tới Thế giới Phạm chốc lát biến tỏa ra nghe được. Khi đó Thế giới Phật, Ba nghìn Thế giới, mặt Trời mặt Trăng, vạn Hai nghìn Thế giới Trời Đất, đều chấn động lớn. Xưa ở Ba La Nại dùng bánh xe Pháp Bình Đẳng chuyển chưa chuyển. Chiếu vô số cứu độ các người Trời, từ đó được Đạo.

Phật nói xong điều đó đều rất vui mừng.

Kinh Phật nói Chuyển bánh xe Pháp.  • Leave a Comment