[0110] TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH

PHẬT THUYẾT TAM CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH

Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch
Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 9/2010

Tôi nghe như thế.
Một thời Phật ở trong rừng Thí Lộc tại Bà-la nhiếp-tư Tiên-nhân đọa-xứ.
Khi đó Thế Tôn bảo 5 Bí Sô nói rằng : Các Ngài Bí Sô ! Khổ Thánh đế này đối với Pháp được nghe. Ý làm Như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Tập tính Khổ, Diệt trừ Khổ này Pháp Thánh đế thuận theo Đạo Diệt trừ Khổ. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô. Thánh đế Khổ này là Pháp được rõ. Như thế cần biết đối với Pháp được nghe. Ý làm theo Như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế Tập tính Khổ này là Pháp được rõ. Như thế cần đoạn trừ đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế Diệt trừ Khổ này là Pháp được rõ. Như thế cần chứng nghiệm đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế thuận theo Đạo Diệt trừ Khổ này là Pháp được rõ. Như thế cần tu hành đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế Khổ này là Pháp được rõ. Như thế đã hiểu biết đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế Tập tính Khổ này là Pháp được rõ. Như thế đã đoạn trừ đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Thánh đế Diệt trừ Khổ này là Pháp được rõ. Như thế đã chứng nghiệm đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô. Thánh đế thuận theo Đạo Diệt trừ Khổ này là Pháp được rõ. Như thế đã tu hành đối với Pháp được nghe. Ý làm theo như Lý có thể sinh mắt Trí tuệ sáng giác ngộ.
Các Ngài Bí Sô ! Nếu Ta đối với Pháp 4 Thánh đế này 3 lần chuyển 12 cảnh tướng chưa rõ. Mắt Trí tuệ sáng giác ngộ đều không được sinh. Ta chắc là không hơn các Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Ba-la-môn, tất cả Thế gian. Rời xa Phiền não tâm được Giải thoát. Không thể chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.
Các Ngài Bí Sô ! Do Ta với Pháp 4 Thánh đế này hiểu rõ 3 lần chuyển 12 cảnh tướng. Mắt Trí tuệ sáng giác ngộ đều biết được sinh. Mới lại với các Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Ba-la- môn, tất cả Thế gian. Rời xa Phiền não tâm được Giải thoát. Liền có thế chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.
Khi Thế Tôn lúc nói Pháp đó. Cụ Thọ Kiều Trần Như cùng với 8 vạn các Trời. Xa rời Phiền não được Pháp Bồ Tát.
Phật bảo Kiều Trần Như ! Ngài hiểu Pháp này không trả lời nói rằng đã hiểu. Thế Tôn ! Ngài hiểu Pháp này chứ ? Trả lời rằng : Đã hiểu. Thiện Thệ ! Do Kiều Trần Như hiểu rõ Pháp. Nhân do điều này tức thì có tên là A Nhã Kiều Trần Như (A nhã là hiểu rõ nghĩa).
Lúc đó Dược Xoa sống ở trên Đất đã nghe được Phật nói. Phát ra âm thanh lớn bảo Trời Người nói rằng : Các Ngài cần biết ! Phật ở trong rừng Thí lộc tại Bà-la-nhiếp-tư Tiên-nhân đọa-xứ. Nói rộng khắp 3 lần chuyển 12 cảnh tướng Pháp luân. Do điều này có thể đối với Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Ba-la-môn tất cả Thế gian làm nhiều lợi ích lớn. Giúp cùng với Phạm hạnh nhanh tới nơi Niết Bàn yên ổn. Trời người tăng thêm mạnh A Tu La giảm tối thiểu. Do Dược Xoa đó làm quảng cáo như thế. Khoảng không các Trời 4 Đại Thiên Vương chúng đều nghe biết tất cả. Như thế chuyển tiếp với khoảnh khắc thời gian tới hết tầng thứ 6 Trời Dục giới. Thời gian chốc lát thậm chí Phạm Thiên, khắp cả nghe được âm hưởng đó. Phạm chúng đã nghe được lại cùng biến tỏa quảng cáo nói như trước. Nhân do tên Kinh này là 3 lần chuyển bánh xe Pháp.
Thời 5 Bí Sô cùng với các Trời người. Đã nghe được Phật nói vui mừng cung kính thi hành.
Kinh Phật nói 3 lần Chuyển bánh xe Pháp.  • Leave a Comment