[0112] BÁT CHÍNH ĐẠO KINH

PHẬT THUYẾT BÁT CHÍNH ĐẠO KINH

Hậu Hán An Tức quốc Tam Tạng An-thế-cao dịch
Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 3/2010

Nghe được như thế.

Thời đó Phật ở tại vườn Kỳ-Thụ Cấp-Cô-Độc nước Xá-Vệ.

Phật bảo các Đệ Tử, nghe Ta thuyết Đạo sai cũng thuyết Đạo đúng.

Thế nào là Đạo sai ? Nhìn thấy sai, Suy niệm sai, Lời nói sai, Nghiên cứu sai, Mong cầu sai, Đức hạnh sai, Ý nghĩ sai, Định sai. Đây là Đạo tám Đức Hạnh sai.

Thế nào là Đạo tám Đức Hạnh đúng ? Một là Nhìn thấy đúng. Nhìn thấy đúng là thế nào ? Tin bố thí, tin lễ nghĩa, tin cúng tế, tin thiện ác tu hành phúc của tự nhiên, tin cha mẹ, Tin người có Đạo trong Thiên hạ, tin cầu Đạo, tin Đức Hạnh đúng, tin Thụ nhận đúng. Đời này đời sau tự thông tuệ được chứng nghiệm tự nhiên thành công, liền cùng nói ra. Đây là Nhìn thấy đúng.

Thứ hai Suy niệm đúng là thế nào ? Có ý bỏ dục vọng rời bỏ gia đình, không thù hận tức giận, không xâm hại lẫn nhau. Đây là Suy niệm đúng.

Thứ ba Lời nói đúng là thế nào ? Không nói hai lời, không nói thêu dệt, không mắng ác, không nói dối. Đây là Lời nói đúng.

Thứ tư Đức hạnh đúng là thế nào ? Không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục. Đây là Đức hạnh đúng.

Thứ năm Thụ nhận đúng là thế nào ? Nghe có Đạo, Đệ tử cầu Pháp không có thể là Pháp sai. Ăn uống giường nằm, bệnh tật gầy yếu cầu Pháp đúng không thể cầu Pháp sai. Đây là Thụ nhận đúng.

Thứ sáu Nghiên cứu đúng là thế nào ? Ý sinh tử cùng hợp với thực hành Tinh tiến xuất phát lực hành nhân duyên. Lại tinh tiến giữ ý không chán bỏ. Đây là Nghiên cứu đúng.

Thứ bảy Ý đúng là thế nào ? Hành sinh tử hợp với ý niệm hướng về ý niệm không ảo vọng, không cùng với ý cầu. Tên là Ý đúng.

Thứ tám Định đúng là thế nào ? Ý sinh tử hợp với suy niệm, dừng hình tướng, dừng hộ trì, dừng đã xong, dừng tích tụ. Không thể làm, không tạo tác có tội, không đọa giữa chừng nửa tà nửa chính. Tên là Định đúng.

Tì-kheo ! Nếu Đệ tử có Đạo, đang thụ nhận tám loại hành Đạo đúng này. Như thuyết tu hành có thể được Đạo hành tám Giác ngộ. Nhìn thấy đúng tin bố thí đời sau được đầy đủ Phúc, tin lễ nghĩa nhìn thấy Sa-môn người có Đạo hành lễ Phúc. Tin cúng tế treo tăng cái đốt hương rắc hoa đốt đèn, tin hành mười Nghiệp thiện, tự nhiên được Phúc. Tin Cha mẹ tin Hiếu thuận, tin người có Đạo trong Thiên hạ vui vẻ thụ nhận Kinh. Tin cầu Đạo được hành Đạo, tin Đức hạnh đúng đoạn trừ ý ác. Tin Thụ nhận đúng không phạm Giới. Đời nay đời sau tự mình thông tuệ, được thông tuệ, có thể dạy người chứng nghiệm được. Tự mình thành công có thể thành người, có thể thành người khác liền cùng nói ra. Tên là Nhìn thấy biết đúng. Như thế liền tự mình giải thoát cũng giải thoát người khác. Thứ hai Suy niệm đúng, ý được phát khởi là ý đã mất. Muốn rời gia đình được học Đạo, không thù hận tức giận được Nhẫn nhục, không xâm hại nhau được Ý đúng. Thứ ba Lời nói đúng, không mắng ác không phạm 4 Nghiệp miệng. Chỉ thành tâm nói PhNm Đạo chính chủ yếu. Thứ tư Đức hạnh đúng không sát sinh trộm cướp dâm dục và thành tâm tin thực hành. Thứ năm Thụ nhận đúng không đọa tham lam, chỉ cầu 1 manh áo 1 bữa ăn là cách chữa trị rẻ nhất. Thứ sáu Nghiên cứu đúng được hướng về Kinh 37 phNm Bồ-đề. Thứ bảy Ý đúng ngày càng tăng thêm Kinh 37 phNm Bồ-đề Ý không rời bỏ. Thứ tám Dừng đúng không mất nhân duyên, dừng thường có ý trở lại hộ trì. Đã Dừng không được sai phạm tất cả, Dừng tích tụ được Đạo Phúc.

Phật thuyết như thế, đều vui mừng thụ nhận.

Phật thuyết Kinh Tám Đạo đúng.  • Leave a Comment