[0127] KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

PHẬT NÓI KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

Hán dịch : Đời tống Thiên-Trúc Sa Môn Cầu na bạt đà la
Việt Dịch : Thân An và Minh Quý
—o0o—

Nghe như vầy, một thời Đức Bà Già Bà ở tại vườn Kì Thọ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ, Lúc bấy giờ vua Ba Tư Nặc ngồi xe vũ bảo (xe trang sức bằng lông chim) có chúng đại thần vây quanh. Ra thành Xá Vệ, liền đến nơi chổ ở của Đức Thế Tôn trong vườn . Đầu diện sát đất đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Muốn nghe thuyết Pháp.

Lúc đó, Thế Tôn bảo Vua Ba Tư Nặc rằng : có bốn người xuất hiện trên thế gian. Thế nào là bốn? Hoặc lại có người trước xấu sau đẹp. Hoặc lại có người trước đẹp sau xấu. Hoặc lại có người trước xấu sau xấu. Hoặc lại có người trước đẹp sau đẹp.

Thế nào là trước xấu sau đẹp ? Hoặc lại có người sanh trong gia đình đê tiện. Như gia đình Chiên đà la (hạng giai cấp thấp nhất thời cổ xưa Ấn Độ). Như gia đình khôi-quái (chức quang chém đầu, tra hình hoặc nghề sát sanh) như nhà công nghệ khéo tay, như nhà cạo râu tóc nghèo cùng. Ở nơi không lúa gạo, ăn không đủ no, tuy lại được ăn đồ hôi thúi tệ xấu, sanh trong gia đình như vầy, da mặt dung mạo xấu tệ. không người thích gặp, hay bị khinh khi. Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. người đó đã thân tu thiện hạnh, khẩu tu thiện hạnh, ý tu thiện hạnh, nếu gặp Sa Môn Bà La Môn liền khởi ý khiêm nhường. Sử sự cung kính bất cứ giờ phúc nào, nếu gặp được người cúng dường , liền vui mừng hăng hái, lúc mệnh chung thì sanh nơi trời lành thiện .Thí dụ như từ dưới đất lên tới sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ lên tới sàng lớn. Từ sàng lớn lên tới ngựa. Từ ngựa lên tới voi. Từ voi lên tới giảng đường lớn. Do đó tôi nói người này trước xấu sau đẹp như vầy người đó trước xấu sau đẹp.

Thế nào là trước đẹp sau xấu? Nếu có người sanh trong gia đình giàu sang tôn quý. Hoặc giòng họ lớn Sát lợi. Giòng họ lớn Bà La Môn. Giòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà vua. Hoặc nhà Thái tử. Hoặc nhà đại thần cùng các giòng họ lớn. Sắc diện đoan chánh không sánh được. Màu như hoa đào. người đó lại thân hành ác. Khẩu hành ác. Ý hành ác. Người đó nếu gặp Sa Môn Bà La Môn các trưởng giả Người đó gặp xong không có lòng cung kính. Cũng không chào hỏi. Cũng không ngôn luận với nhau. Người đó nếu thấy người cúng dường, liền sanh tâm đố kỵ. vậy là Tà kiến, do dự khi thấy tất cả nhiếp thụ như vầy, liền có tà kiến. Người đó không bố thí, cũng không làm phước đức, cũng không thọ lấy, cũng không hành việc thiện ác. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người tu diệu hạnh A La Hán được chứng thông nhanh chóng mà vui vẻ tự tạí. Do có thành tụ ác tà kiến như vầy, khi mệnh chung thì sanh trong ngục tù của ba ác thú. Như là người đó từ giảng đường đi xuống tới cổ voi. Từ voi đến ngựa. Từ ngựa đến sàng lớn. Từ sàng lớn đến sàng nhỏ. Từ sàng nhỏ mà đầu chân đọa dưới đất. Do đó thì ta nói người nầy trước đẹp sau xấu. Nên người đó trước đẹp sau xấu.

Người thế nào mới là trước xấu sau xấu ? Hoặc có người sanh trong nhà đê tiện. Hoặc nhà Chiên Đà La. Hoặc nhà khôi quái . Hoặc nhà công nghệ khéo tay. Hoặc nhà cạo lông tóc. Cùng những bần tiện khác không có gì ăn uống . tuy lại được ăn đồ hôi thúi khó ngửi. Sanh trong gia đình nầy. Người đó thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Người đó đã thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác.Nếu gặp Sa Môn, Bà la môn, chư tôn trưởng giả. Không cúng kính cũng không lễ sự, cũng không thích ngôn luận với nhau. Đó là tà kiến cùng tương ứng với do dự kiến. Người đó có những kiến đó. Không thí, không phước cũng không thọ lãnh. Cũng không hành thiện ác báo. Cũng không có đời nầy đời sau. Không cha không mẹ. Thế gian không có người hành nghiệp Sa Môn Bà La Môn. Không A La Hán trong đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó tương ứng với ác kiến, lúc mệnh chung thì sanh vào địa ngục của ba thú. Thí dụ người từ u minh đi tới u minh, từ đen tối đi đến đen tối. Do đó ta nói người nầy trước xấu sau xấu. Nên người nầy trước xấu sau xấu.

Người thế nào là trước đẹp sau đẹp. Nếu có người sanh trong gia đình hào tộc tôn quý. Sanh trong giòng họ lớn Sát lợi. Hoặc giòng họ lớn Bà la môn. Hoặc giòng họ lớn trưởng giả. Hoặc nhà Vua. Hoặc nhà Thái Tử . Nhà đại thần. Thật giàu có nhiều tiền của châu báu. Người đó rất đoan chánh không thể sánh được. Màu sắc như hoa đào. Người đó tu hành thân thiện tu hành khẩu thiện tu hành ý thiện. Người đó đã tu hành thân thiện. Đã tu hành khẩu thiện. Đã tu hành ý thiện. Người đó nếu gặp Sa môn, Bà la môn chư tôn trưởng giả. Nếu gặp thì cung kính lễ sự cúng dường cung cấp. Nếu thấy có người đến cúng dường thừa sự lễ kính. Thì rất hoan hỉ. Người đó tương ứng chánh kiến, không tướng điên đảo . người đó có những kiến như vầy. Có thí có phước có thọ lãnh. Có thiện ác hành. Có đời nầy đời sau. Có cha có mẹ. Thế gian có những Sa Môn Bà La Môn Tu phạm hạnh, A La Hán Đời nầy đời sau nhanh được chứng thông mà vui vẻ tự tạí. Người đó đã thành tụ những thiện kiến, lúc mệnh chung liền sanh lên trời. Thí dụ con người từ Giảng đường nầy đi đến giảng đường kia. Từ Quán nầy đi đến Quán kia, dụ ngoạn một cung điển nầy đến một cung điển khác . Vì vậy ta nói người đó trước đẹp sau đẹp. nên người đó trước đẹp sau đẹp . Như vầy Đại vương. có bốn loại người xuất hiện ở thế gian.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng :

Đại Vương người bần tiện
Thấy Sa môn Phạm chí
Thừa sự lễ cung kính
Gặp thí hay vui mừng
Là thí Nghiệp vi diệu
Nếu Vương là người nầy
Sanh trời ba mươi ba
Đại Vương người có của
thường muốn làm việc xấu
thấy Sa môn Phạm chí
thường phỉ báng chưởi rủa
gặp thí đi chốn mất
mệnh đó nghiệp chẳng đẹp
nếu Vương là người nầy
chắc sanh vào Địa ngục
Đại vương người bần tiện
thường muốn làm việc xấu
thấy Sa Môn Phạm Chí
thường phỉ báng chưởi rủa
gặp thí đi chốn mất
mệnh đó nghiệp chẳng đẹp
nếuVương là người nầy
chắc sanh vào Địa ngục
Đại Vương người có của
thấy Sa môn Phạm Chí
thừa sự lễ cung kính
gặp thí rất vui mừng
nghiệp vi diệu đời nầy
nếuVương là người nầy
sanh trời ba mươi ba
Tín tâm thích bố thí.
Cùng các người cầu xin.
Cùng tu các thiện nghiệp.
người xin cũng thí Huệ.
Càng không bị ô uế.
khi đến lúc lâm chung.
trước xấu mà sau đẹp.
vô tín hay đố kỵ
tà kiến không có thầy
cùng các người cầu xin
kẹo tham như nhà nghèo
người xin không thí huệ
người đó bị ô uế
đến lúc giờ lâm chung
trước đẹp mà sau xấu.
vô tín keo kiệt tham
tà kiến không có thầy
cùng các người cầu xin
kẹo tham bảo mình nghèo
người xin không thí huệ
người đó bị ô uế
đến lúc giờ lâm chung
trước xấu mà sau xấu.
hiếu tín thường bố thí
cùng các người cầu xin
cùng tu các thiện nghiệp
người xin cũng thí huệ
càng không bị ô uế
đến lúc giờ lâm chung
trước đẹp mà sau đẹp.
Vì vậy Đại Vương. Nên học theo đó. Như vầy Đại Vương nên học theo đó. Trước đẹp mà sau đẹp. Đừng học trước xấu mà sau xấu. Như vầy Đại Vương nên học theo đó.

Bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe những lời Phật dạy hoan hỉ phụng hành.

Phật Nói Kinh Bốn Người Xuất Hiện Thế Gian

Dịch xong ngày 13 tháng 3 năm 2014  • Leave a Comment