[0131] BÀ LA MÔN TỊ TỬ KINH (v2)

PHẬT THUYẾT BÀ LA MÔN TỊ TỬ KINH

Hán Dịch: Sa Môn An-Thế-Cao, Đời Hậu Hán nước An Tức
Việt Dịch: Thân An Và Minh Quý
—o0o—

Nghe như vầy, một thời, Đức Bà Già Bà ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Thành Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo. Xưa có bốn vị Tiên người Bà La Môn tinh tấn tu hành thiện Pháp năm loại thần thông, thường lo sợ bị chết. Bốn vị Tiên người Bà La Môn. Tinh tấn tu hành ngũ thông thiện Pháp. Suy nghỉ như vầy; chúng ta nên ở nơi nào để được sống mãi trên thế gian. Lúc đó có một Bà La Môn, tinh tấn tu hành thiện Pháp. Có năm thần thông lớn. Lên trên không gian , ở trong đó chắc không bị chết. Người đó nhập vào không trung thì bị mất mạng. Người Bà La Môn thứ nhì tinh tấn tu hành năm thần thông, sợ chết mà nhập vào trong biển lớn . Ta ở trong biển chắc không bị chết. Người đó bị mất mạng ở trong biển. Người Bà La Môn thứ ba. tinh tấn tu hành thiện Pháp. có năm thần thông oai thế. Sợ chết mà nhập vào trong núi, ngay ở trong đó mà mạng chung. Người Bà La Môn thứ tư đó. Tinh tấn tu hành thiện Pháp năm thần thông. Có đại oai thế. sợ chết mà nhập vào trong đất. Ta ở trong đó sẽ thoát được cái chết. Mà bị chết ở trong đất.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn thấy đựơc thanh tịnh không trở ngại. Quán bốn vị Bà La Môn sợ chết, tinh tấn tu hành thiện Pháp có năm loại thần thông. một người ở trên hư không mà chết ở đó, một người nhập vào trong biển mà chết ở đó, một người nhập vào trong núi mà chết ở đó, một mgười nhập vào đất mà chết ở đó.

Bấy giờ Thế Tôn thấy bốn vị Bà La Môn tinh tấn tu hành thiện Pháp, có được năm loại thần thông oai thế. mà nói kệ rằng.

Không hư không hay biển, không nhập vào núi đá.
không có nơi chốn nào, thoát được không bị chết.

Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe những lời Phật nói. Hoan hĩ phụng hành

Phật nói Kinh Bà-la-môn trốn tránh tử vong  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *