[0152] KINH LỤC ĐỘ TẬP

KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Đời Đông Ngô, Sư-môn Khương Tăng Hội,người nước Khương cư.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
—o0o—

.


.
MỤC LỤC CHI TIẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Quyển I
Chương I: Bố Thí Độ Vô Cực

01. Kinh Bồ Tát Tát Bố Thí Rộng Khắp (Đế Thích Dối Gạt Bồ Tát)
02. Kinh Bồ Tát Tát Ba Đạt Bồ
03. Kinh Bồ Tát Hóa Cá Nuôi Dân Đói
04. Kinh Bồ Tát Đưa Đầu Cho Cọp Ăn
05. Kinh Thiện Duyệt Bố Thí Cho Kẻ Ác
06. Kinh Bồ Tát Làm Vua, Bị Đế Thích Ganh Ghét
07. Kinh Bồ Tát Làm Vua Tham, Được Lý Gia Dạy Về Năm Nhà
08. Kinh Tiên Thán Bị Hại Được Cứu
09. Kinh Phổ Thí Bị Thần Biển Đoạt Ngọc
10. Kinh Trường Sinh Tha Chết Cho Vua

Quyển II
Chương I: Bố Thí Độ Vô Cực (tt)

11. Kinh Vua Ba Da
12. Kinh Vua nước Ba La Nại
13. Kinh Vua Tát Hòa Đàn
14. Kinh Tu Đại Noa

Quyển III
Chương I: Bố Thí Độ Vô Cực (tt)

15. Kinh Hòa Mặc Vương
16. Kinh Tứ Tánh
17. Kinh Duy Lam
18. Kinh Nai Chúa Xả Thân Đàn Nai
19. Kinh Thiên Nga
20. Kinh Khổng Tước
21. Kinh Con Thỏ
22. Kinh Người Giáu
23. Kinh Một Trong Trăm Thái Tử Ở Lại Làm Vua
24. Kinh Phạm Chí Cầu Phật Thọ Ký
25. Kinh Lý Gia Lớn
26. Kinh Sa Môn Cứu Con Rận

Quyển IV
Chương II: Giới Độ Vô Cực

27. Kinh Bồ Tát Xả Thân Vì Đạo Không Thối Chí
28. Kinh Voi Chúa Xả Thân Không Oán
29. Kinh Bồ Tát Làm Vua Oanh Vũ
30. Kinh Thái Tử Pháp Thí Thà Chịu Móc Mắt, Chớ Không Phạm Dâm Để Sống
31. Kinh Bố Tát Giữ Giới Được Làm Vua
32. Kinh Bồ Tát Rõ Chân Lý Ẩn Tu Không Tranh Với Đời
33. Kinh Bồ Tát Trì Giới Thoát Nạn
34. Kinh Bồ Tát Làm Người Giữ Nghĩa Địa
35. Bồ Tát Làm Người Buôn Không Tham
36. Kinh Tiền Thân Làm Con Vượn
37. Kinh Tiền Thân Làm Người Vượt Biển Tìm Châu Báu
38. Kinh Thái tử Mộ Phách
39. Kinh Di Lan
40. Kinh Đảnh Sinh Thánh Vương
41. Kinh Vua Phổ Minh

Quyển V
Chương III: Nhẫn Nhục Độ Vô Cực

42. Kinh Bồ Tát Ẩn Tu Nơi Nghĩa Địa
43. Kinh Người Con Chí Hiếu
44. Kinh Phạm Chí San Đề Hòa
45. Kinh Đồng Tử Mồ Côi
46. Kinh Đại Quốc Vương
47. Kinh Vượn Cứu Người Bị Người Hại
48. Kinh Làm Rồng Tu Nhẫn Nhục
49. Kinh Vua Nan Bỏ Ngôi Xuất Gia
50. Kinh Vua Rồng Bàn Đạt
51. Kinh Vua Sẻ
52. Kinh Đến Nước Khỏa Thân
53- Kinh Sáu Năm Nhịn Đói Trả Xong Tội
54. Kinh Nhà Họ Thích Hết Tội

Quyển VI
Chương IV: Tinh Tấn Độ Vô Cực

55. Kinh Phật Thuyết Giảng Bồ Tát Dùng Kim Chích Vào Mỗi Chân Lông Để Cầu Pháp
56. Kinh Phật Thuyết Giảng Vua Vượn Hy Sinh Cứu Cả Đàn Được Tha
57. Kinh Phật Thuyết Giảng Nai Chúa Xả Thân Cứu Đàn
58. Kinh Phật Thuyết Giảng Nai Chúa Tu Phàm
59. Kinh Phật Thuyết Giảng Ngựa Chúa Khư Da
60. Kinh Phật Thuyết Giảng Vua Cá
61. Kinh Phật Thuyết Giảng Vua Rùa
62. Kinh Phật Thuyết Giảng Chúa Chim Anh Vũ
63. Kinh Phật Thuyết Giảng Vua Bồ Câu
64. Kinh Phật Thuyết Giảng Vua Ong Mật
65. Kinh Đức Phật Lấy Ba Việc Để Cười
66. Kinh Đứa Trẻ Nghe Pháp Hiểu Được Ngay
67. Kinh Giết Mình Cứu Người Đi Buôn
68. Kinh Phật Thuyết Giảng Đứa Bé Dùng Vàng Độ Vua
69. Kinh Điều-đạt Dạy Người Làm Ác
70. Kinh Giết Rồng Cứu cả Nước
71. Kinh Di-Lặc Làm Thân Nữ Nhân
72. Kinh Người Nữ cầu Nguyện
73. Kinh Người Thắp Đèn Được Thọ Ký

Quyển VII
Chương V: Thiền Độ Vô Cực

74. Năm Thứ Che Phủ
75. Tỳ Kheo Tư Duy Về Thiền
76. Quán Thiền
77. Thái Tử Dạo Chơi Các Cửa Thành Càng Nhất Tâm Quán Thiền
78. Thái Tử Xuất Cung Tìm Đạo
79. Thái Tử Thành Đạo, Độ Rồng
80. Đức Phật Thọ Nhận Cúng Dường Của Bào Kế
81. Bồ Tát Thường Bi
82. Na Lại và Đề Kỳ La Bồ Tát

Quyển VIII
Chương VI: Minh Độ Vô Cực

83. Kinh Tu La
84.Kinh Vua Nước Già-La
85- Kinh Bồ-tát Dùng Trí Tuệ Xa Rời vợ Quỷ
86. Kinh Nho Đồng Thọ Ký
87. Kỉnh Vua Ma-điều
88. Kinh A-ly-niệm-di
89. Kinh Vua Kính Diện
90. Kinh Vua Sát Vi
91. Kinh Vua Phạm Ma  • Leave a Comment