[0158] KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI

Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Tần
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
—o0o—

.
[display-posts category=”kinh-dai-thua-dai-bi-phan-da-loi” posts_per_page=”-1″ order=”ASC” orderby=”title”] .

MỤC LỤC CHI TIẾT

QUYỂN I
Phẩm 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN
Phẩm 2: NHẬP ĐÀ-LA-NI MÔN
Phẩm 3: NHẬP NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ HÀNH ĐÀ-LA-NI

QUYỂN II
Phẩm 4: KHUYÊN BỐ THÍ
Phẩm 5: KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

QUYỂN III
Phẩm 6: VUA LY TRÁNH ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 7: BA VỊ VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 8: THỌ KÝ CHO BỐN VỊ VƯƠNG TỬ
Phẩm 9: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ TÁM ĐƯỢC THỌ KÝ

QUYỂN IV
Phẩm 10: MƯỜI NGÀN NGƯỜI ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 11: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ CHÍN ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 12: CÁC VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 13: TÁM MƯƠI NGƯỜI CON ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 14: BA ỨC THIẾU ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 15: MỘT NGÀN ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ

QUYỂN V
Phẩm 16: ĐẠI SƯ LẬP NGUYỆN
Phẩm 17: LẬP NGUYỆN XÁ LỢI THÂN BIẾN
Phẩm 18: TÁN THÁN

QUYỂN VI
Phẩm 19: CẢM ỨNG
Phẩm 20: ĐẠI SƯ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 21: ĐẠI SƯ LẬP THỆ

QUYỂN VII
Phẩm 22: TRANG NGHIÊM
Phẩm 23: Bố THÍ MẮT
Phẩm 24: BỐ THÍ THÂN MẠNG
Phẩm 25: BỐ THÍ BẢO VẬT
Phẩm 26: Bố THÍ PHƯƠNG THUỐC
Phẩm 27: HIỆN PHỤC TẠNG BỐ THÍ

QUYỂN VIII
Phẩm 28: Bồ-TÁT VÂN TẬP
Phẩm 29: NHẬP TAM MUỘI MÔN
Phẩm 30: CHÚC LỤY  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *