[0158] KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI

KINH ĐẠI THỪA ĐẠI BI PHÂN-ĐÀ-LỢI

Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Tần
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
—o0o—

.


.
MỤC LỤC CHI TIẾT
QUYỂN I
Phẩm 1: CHUYỂN PHÁP LUÂN
Phẩm 2: NHẬP ĐÀ-LA-NI MÔN
Phẩm 3: NHẬP NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ HÀNH ĐÀ-LA-NI
QUYỂN II
Phẩm 4: KHUYÊN BỐ THÍ
Phẩm 5: KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
QUYỂN III
Phẩm 6: VUA LY TRÁNH ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 7: BA VỊ VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 8: THỌ KÝ CHO BỐN VỊ VƯƠNG TỬ
Phẩm 9: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ TÁM ĐƯỢC THỌ KÝ
QUYỂN IV
Phẩm 10: MƯỜI NGÀN NGƯỜI ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 11: VỊ VƯƠNG TỬ THỨ CHÍN ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 12: CÁC VƯƠNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 13: TÁM MƯƠI NGƯỜI CON ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 14: BA ỨC THIẾU ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 15: MỘT NGÀN ĐỒNG TỬ ĐƯỢC THỌ KÝ
QUYỂN V
Phẩm 16: ĐẠI SƯ LẬP NGUYỆN
Phẩm 17: LẬP NGUYỆN XÁ LỢI THÂN BIẾN
Phẩm 18: TÁN THÁN
QUYỂN VI
Phẩm 19: CẢM ỨNG
Phẩm 20: ĐẠI SƯ ĐƯỢC THỌ KÝ
Phẩm 21: ĐẠI SƯ LẬP THỆ
QUYỂN VII
Phẩm 22: TRANG NGHIÊM
Phẩm 23: Bố THÍ MẮT
Phẩm 24: BỐ THÍ THÂN MẠNG
Phẩm 25: BỐ THÍ BẢO VẬT
Phẩm 26: Bố THÍ PHƯƠNG THUỐC
Phẩm 27: HIỆN PHỤC TẠNG BỐ THÍ
QUYỂN VIII
Phẩm 28: Bồ-TÁT VÂN TẬP
Phẩm 29: NHẬP TAM MUỘI MÔN
Phẩm 30: CHÚC LỤY  • Leave a Comment