[0191] KINH CHÚNG HỨA MA HA ĐẾ

KINH PHẬT THUYÊT CHÚNG HỨA-MA-ĐẾ
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Tam tạng Pháp Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh  • Leave a Comment