[0192] KINH PHẬT SỞ HÀNH TÁN

PHẬT SỞ HÀNH TÁN

Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát.
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh


  MỤC LỤC
  Phẩm 01: Giáng Sinh
  Phẩm 02: Ngự Trong Cung
  Phẩm 03: Chán Đời Khổ Hoạn
  Phẩm 04: Dứt Bỏ Tham Dục
  Phẩm 05: Xuất Thành
  Phẩm 06: Xa Nặc Trở Về
  Phẩm 07: Vào Rừng Khổ Hạnh
  Phẩm 08: Toàn Cung Sầu Thương
  Phẩm 09: Tìm Kiếm Thái Tử
  Phẩm 10: Vua Bình Sa Đến Viếng Thái Tử
  Phẩm 11: Thái Tử Đáp Lời Vua Bình Sa
  Phẩm 12: A La Lam Uất Đầu Lam
  Phẩm 13: Phá Ma
  Phẩm 14: A Duy Tam Bồ Đề
  Phẩm 15: Chuyển Pháp Luân
  Phẩm 16: Vua Bình Sa Và Các Đệ Tử
  Phẩm 17: Đại Đệ Tử Xuất Gia
  Phẩm 18: Hóa Độ Cấp Cô Độc
  Phẩm 19: Cha Con Gặp Nhau
  Phẩm 20: Đức Phật Nhận Tinh Xá Kỳ Hoàn
  Phẩm 21: Thử Tài, Điều Phục Vi Say
  Phẩm 22: Nàng Am Ma La Gặp Đức Phật
  Phẩm 23: Thần Lực Trụ Thọ
  Phẩm 24: Từ Biệt Ly Xa
  Phẩm 25: Niết Bàn
  Phẩm 26: Đại Bát Niết Bàn
  Phẩm 27: Tán Thán Niến Bàn
  Phẩm 28: Phân Chia Xá Lợi • Leave a Comment