[0193] KINH PHẬT BỔN HẠNH

PHẬT BỔN HẠNH KINH
(PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN)

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 1

Phẩm 1: NHÂN DUYÊN
Phẩm 3: GIÁNG THAI
Phẩm 5: PHẠM CHÍ XEM TƯỚNG
Phẩm 6: A-DI PHÁ VỠ NGỜ VỰC
Phẩm 7: NHẬP DỰ LUẬN

QUYỂN 2

Phẩm 8: CÙNG CHÚNG THỂ NỮ DU CƯ
Phẩm 9: BIỂU HIỆN LO SỢ
Phẩm 10: DƯỚI BÓNG CÂY DIÊM-PHÙ-ĐỀ
Phẩm 11: XUẤT GIA
Phẩm 12: XA-NẶC
Phẩm 13: VUA BÌNH-SA THƯA HỎI

QUYỂN 3

Phẩm 14: THUYẾT PHÁP CHO VUA BÌNH-SA
Phẩm 15: KHÔNG ĐỒNG Ý A-LAN
Phẩm 16: HÀNG MA

QUYỂN 4

Phẩm 17: ĐỘ NĂM TỲ-KHEO
Phẩm 19: QUẢNG ĐỘ
Phẩm 20: HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN
Phẩm (17*): CHUYỂN PHÁP LUÂN

QUYỂN 5

Phẩm 21: PHẬT LÊN CUNG TRỜI ĐAO-LỢI VÌ MẪU THÂN THUYẾT PHÁP
Phẩm 22: NHỚ XƯA
Phẩm 23: ĐI ĐẾN DUY-DA-LY
Phẩm 24: TÁN THÁN PHẬT ĐỊNH QUANG
Phẩm 25: HÀNG VOI
Phẩm 26: MA KHUYÊN XẢ THỌ MẠNG

QUYỂN 6

Phẩm 27: ĐIỀU-ĐẠT VÀO ĐỊA NGỤC
Phẩm 28: HIỆN NHŨ BỘ LỰC

QUYỂN 7

Phẩm 29: ĐẠI DIỆT
Phẩm 30: THÂN VÔ VI
Phẩm 31: TÁM VUA CHIA XÁ-LỢI  • Leave a Comment