[0293] ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

.

KINH HOA NGHIÊM
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh


.  • Leave a Comment