[0373] HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT KỆ

HẬU XUẤT A DI ĐÀ KỆ
Đại Chánh (Taisho) vol. 12, no. 373
Hán dịch: Khuyết danh
Phiên âm & lược dịch điện tử: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Quảng (02-2007)
Biên tập : Thích Phước Nghiêm
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.daitangvietnam.com
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm và Lược Dịch Sun Apr 30 22:04:09 2006
Thích Nữ Tuệ Quảng dịch.
============================================================
【經文資訊】大正新脩大藏經 第十二冊 No. 373《後出阿彌陀佛偈》
【Kinh văn tư tấn 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ thập nhị sách No. 373《hậu xuất A Di Đà Phật kệ 》
【Kinh văn tư tấn 】Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ mười hai sách No. 373《sau xuất A Di Đà Phật kệ 》
【版本記錄】CBETA 電子佛典 V1.9 (UTF-8) 普及版,完成日期:2004/09/15
【bản bổn kí lục 】CBETA điện tử Phật Điển V1.9 (UTF-8) phổ cập bản ,hoàn thành nhật kỳ :2004/09/15
【bản gốc kí lục 】CBETA điện tử Phật Điển V1.9 (UTF-8) khắp cùng bản ,hoàn thành ngày :2004/09/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正新脩大藏經所編輯
【biên tập thuyết minh 】bổn tư liệu khố do Trung Hoa điện tử Phật Điển hiệp hội (CBETA)y Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh sở biên tập
【biên tập thuyết minh 】gốc tư liệu kho bởi Trung Hoa điện tử Phật Điển hiệp hội (CBETA)nương Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh biên tập
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
【nguyên thủy tư liệu 】Tiêu-Trấn-Quốc Đại Đức đề cung ,Duy-Tập-An Đại Đức đề cung chi cao lệ tạng CD Kinh văn ,Bắc-Mỹ-Mỗ Đại Đức đề cung
【nguyên thủy tư liệu 】Tiêu-Trấn-Quốc Đại-Đức đề cung ,Duy-Tập-An Đại-Đức đề cung chi cao lệ tạng CD Kinh văn ,Bắc-Mỹ-Mỗ Đại-Đức đề cung
【其它事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫基本介紹】
(http://www.cbeta.org/result/cbintr.htm)
【kỳ tha sự hạng 】bổn tư liệu khố khả tự do miễn phí lưu thông ,tường tế nội dung thỉnh tham duyệt 【Trung Hoa điện tử Phật Điển hiệp hội tư liệu khố cơ bổn giới thiệu 】(http://www.cbeta.org/result/cbintr.htm)
【kỳ tha sự hạng 】gốc tư liệu kho có thể tự do miễn phí lưu thông ,rõ ràng nhỏ nội dung thỉnh tham duyệt 【Trung Hoa điện tử Phật Điển hiệp hội tư liệu kho nền nhà gốc giới thiệu 】(http://www.cbeta.org/result/cbintr.htm)
=========================================================================
=========================================================================
=========================================================================
後出阿彌陀佛偈
Hậu xuất A Di Đà Phật kệ HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT KỆ.
古舊錄云闕譯人名今紀後漢錄
Cổ cựu lục vân khuyết dịch nhân danh kim kỉ Hậu Hán lục
Bản văn xưa cũ thì khuyết danh, đây là bản ghi lại vào đời Hậu Hán
惟念法比丘
Duy niệm Pháp tỉ khưu  Tỷ-kheo chỉ niệm Pháp
發願喻諸佛
Phát nguyện dụ chư Phật  Phát nguyện giống chư Phật
世世見諸佛
Thế thế kiến chư Phật  Đời đời thấy chư Phật
不廢宿命行
Bất phế túc mạng hành  Chẳng bỏ việc đời trước
世界名清淨
Thế giới danh thanh tịnh  Thế giới tên Thanh tịnh
國界平夷易
Quốc giới bình di dịch  Cõi nước bằng đi dễ
寶樹若干種
Bảo thụ nhược can chủng  Cây báu bấy nhiêu loại
本莖枝葉花
Bổn hành chi diệp hoa  Gốc thân cành lá hoa
順風日三動
Thuận phong nhật tam động  Theo gió ngày ba lần
墮地如手布
Đọa địa như thủ bố  Rơi xuống như tay vãi
一切無諸山
Nhất thiết vô chư sơn  Tất cả không có núi
但有河水流
Đãn hữu hà thủy lưu  Chỉ có nước sông chảy
天人入水戲
Thiên Nhơn nhập thủy hí  Trời người đùa trong nước
令水齊胳肩
Lệnh thủy tề ca kiên  Khiến nước lên đến vai
佛壽十方沙
Phật thọ thập phương sa  Phật thọ nhiều vô số
菩薩及弟子
Bồ Tát cập đệ-tử  Bồ Tát và đệ tử
若欲見彼佛
Nhược dục kiến bỉ Phật  Nếu muốn thấy Phật kia
有疑在胎中
Hữu nghi tại thai trung
乃從世饒王
Nãi tòng Thế nhiêu Vương Bèn theo vua Thế Nhiêu
誓二十四章
Thệ nhị thập tứ chương Thệ nguyện hai bốn điều
姟數無有量
Cai số vô hữu lượng Tường tận số không lường
功德遂具成
Công đức toại cụ thành Công đức được đầy đủ
得佛號無量
Đắc Phật hiệu vô lượng Danh hiệu Phật Vô Lượng
豐樂多上人
Phong lạc đa thượng nhân Thịnh vượng nhiều Thượng nhân
羅列叢相生
La liệt tùng tương sanh Rậm dày cùng sinh trưởng
種種各異香
Chủng chủng các dị hương Mỗi thứ hương khác nhau
翕習如花生
Hấp tập như hoa sanh Tập hợp như hoa sanh
雜廁上普平
Tạp xí thượng phổ bình Xen kẽ đều trên đất
海水及諸源
Hải thủy cập chư nguyên Nước biển và các nguồn
音響如說經
Âm hưởng như thuyết Kinh Âm vang giống lời Kinh
在意所欲望
Tại ý sở dục vọng Tùy chỗ ý mong muốn
意願隨念得
Ý nguyện tuỳ niệm đắc Tùy ý nguyện sẽ được
光明普無邊
quang-minh phổ vô biên Ánh sáng chiếu vô biên
不可算稱量
Bất khả toán xưng lượng Không thể tính, xưng, lường
莫疑亦莫忘
Mạc nghi diệc mạc vong Chớ nghi cũng chớ quên
不合五百年
Bất hợp ngũ bách niên
Có nghi ở trong thai
不疑生基坐
Bất nghi sanh cơ tọa
Không nghi ngồi nền nhà
願欲遍十方
Nguyện dục biến thập phương
Nguyện đi khắp mười phương
惟念彼菩薩
Duy niệm bỉ Bồ Tát
Chỉ niệm Bồ Tát kia
本行如此致
Bổn hành như thử trí
Bổn hạnh như tới đây
佛興難得值
Phật hưng nan đắc trị
Phật hưng khó được gặp
講說士難遇
Giảng thuyết sĩ nan ngộ
Người thuyết giảng khó gặp
若後遭末世
Nhược hậu tao mạt thế
Nếu sau gặp thời cuối
當共建擁護
Đương cộng kiến ủng hộ
Phải cùng xây, ủng hộ
佛能說此要
Phật năng thuyết thử yếu
Phật thường nói điểm này
受此無量福
Thọ thử vô lượng phúc
Nhận vô lượng phước đức
後出阿彌陀佛偈
Hậu xuất A Di Đà Phật kệ Ra sau Kệ Phật A-di-đà.
Không bằng năm trăm năm
叉手無量前
Xoa thủ vô lượng tiền
Chắp tay trước Vô Lượng
須臾則旋還
Tu du tắc toàn hoàn
Giây lát liền trở lại
姟劫作功勤
Cai kiếp tác công cần
Trọn kiếp làm công đức
得號會世尊
Đắc hiệu hội Thế tôn
Được gặp đức Thế Tôn
須臾會難聞
Tu du hội nan văn
Giây lát chúng khó nghe
受學人難得
Thọ học nhân nan đắc
Người thọ học khó được
法欲衰微時
Pháp dục suy vi thời
Khi pháp sắp muốn diệt
行佛無欲法
Hành Phật vô dục Pháp
Hạnh Phật, pháp Vô dục
各各勤思行
Các các cần tư hành
Mỗi mỗi cần nghĩ, làm
世世稽首行
Thế thế khể thủ hành
Đời đời thường vâng làm.
============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.daitangvietnam.com
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm và Lược Dịch Sun Apr 30 22:04:10 2006
============================================================ • Leave a Comment