10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

Mục lục | Table of contents

Trong kinh có nói, người nào chí tâm niệm Phật sẽ được 10 công đức lợi ích như sau:

 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp thọ .

 2. Thường được vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ .

 3. Ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ .

 4. Tất cả dạ xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại .

 5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiền, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ .

 6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buột .

 7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà .

 8. Tâm thường vui vẽ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.

 9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật .

 10. Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh Độ hưởng sự an vui không cùng.

Trong kinh lại có nói:

 • Chí tâm niệm một câu A-Di-Đà, tiêu diệt được tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp.

 • Chí tâm niệm một câu A-Di-Đà, ánh sáng phát ra xung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi xa lánh.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*