10 CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

Mục lục

Trong kinh có nói, người nào chí tâm niệm Phật sẽ được 10 công đức lợi ích như sau:

 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp thọ .

 2. Thường được vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ .

 3. Ngày đêm thường được chư thiên cùng đại lực thần tướng ẩn hình ủng hộ .

 4. Tất cả dạ xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại .

 5. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiền, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ .

 6. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buột .

 7. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà .

 8. Tâm thường vui vẽ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.

 9. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật .

 10. Khi mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh Độ hưởng sự an vui không cùng.

Trong kinh lại có nói:

 • Chí tâm niệm một câu A-Di-Đà, tiêu diệt được tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp.

 • Chí tâm niệm một câu A-Di-Đà, ánh sáng phát ra xung quanh mình 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi xa lánh. • Leave a Comment