Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca đi thiền hành

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca đi thiền hành

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo bud2-114_zpshj6dfdl1.jpg
 photo Standing_Buddha-259x371.psd_zpsym1qqnj6.gif
 photo 1_zpsexc0r8x0.jpeg
 photo Standing_Buddha_zpsnykf6hnw.gif
 photo Standing_Buddha2_zpsaoluheaj.gif
 photo bud2-117_zpsibkjzies.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *