Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo Pht Nhp Nit Bn copy_zps63aowj8y.jpg
 photo shakyamuni 3_zps3bxiqcs6.gif
 photo namo84000 9_zpsixvy143w.jpg
 photo namo84000 5_zpsuvpcltx8.jpg
 photo parinirvana_buddha_rv86_zpsmjf1vxoq.jpg
 photo namo84000 14_zpszgxzmpkv.jpg
 photo namo84000 8_zpsnybdgehy.jpg
 photo namo84000 7_zpszdle3uup.jpg
 photo 961216_Shakyamuni_zpskxvanq9k.jpg
 photo namo84000 4_zpsjcib4wih.jpg
 photo 01.019_zpsnhhyxqgj.jpg
 photo namo84000 2_zpsqgy6kvtt.jpg
 photo 2010123134128428_zpsploid7ql.jpg
 photo buddhas_parinirvana_zv57_zpsihopwvee.jpg
 photo namo84000 1_zpsjroucdu9.jpg
 photo 13-buddha_zpsf84bbpi1.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *