[2017] Kết tập tôn ảnh tốt nhất 88 Đức Phật

namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—
Bộ sưu tập gồm 88 Tôn ảnh của 88 Đức Phật, trong mỗi tôn ảnh có danh hiệu bằng tiếng Trung. Xin mời quý vị xem một bức tôn ảnh mẫu dưới đây. Bộ tôn ảnh theo kinh Sám Hối Hồng Danh
 
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 88 ĐỨC PHẬT TẠI ĐÂY

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*