[2017] Kết tập tôn ảnh tốt nhất 88 Đức Phật | Images of 88 Buddhas

p style=”text-align: center;”>Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—
Bộ sưu tập gồm 88 Tôn ảnh của 88 Đức Phật, trong mỗi tôn ảnh có danh hiệu bằng tiếng Trung. Xin mời quý vị xem một bức tôn ảnh mẫu dưới đây. Bộ tôn ảnh theo kinh Sám Hối Hồng Danh
 
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 88 ĐỨC PHẬT TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *