[2017] Tôn ảnh Nhị Vị Thế Tôn Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích Ca | Images of Shakyamuni Buddha and Prabhutaratna Buddha

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI | ONLY FREE, NOT FOR SALE
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Đa Bảo là một vị Cổ Phật ở thế giới Phương Đông Bảo Tịnh, đã nhập Niết Bàn. Đức Phật Đa Bảo xuất hiện khi Đức Phật  Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ đó bước ra. Sự xuất hiện của Phật Đa Bảo là minh chứng cho thấy Niết Bàn không phải là sự hủy diệt.
The Ancient Buddha, Abundant-treasures (Many Jewels) Buddha, entered Nirvana a long long time ago. He appeared in his stupa to hear the Buddha preach the Lotus Sutra: an ancient monument emerges from the ground, opens up, and reveals an extinct Buddha, named Prabhutaratna. By the Ancient Buddha’s presence revealing that nirvana is not annihilation.
Trong bức tôn ảnh trên, Đức Phật Đa Bảo bên phải và Đức Phật Thích Ca bên trái.
In the image above, the Shakyamuni Buddha is left of this, the Ancient Buddha is right.  • Leave a Comment