[2017] Tôn ảnh Bảy Đức Phật Quá Khứ | Images of Seven Buddhas of the Past

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—

Hồng danh Bảy Đức Phật Quá Khứ
Thuộc Trang Nghiêm kiếp:

  • Phật Tỳ Bà Thi (hay Phật Bỳ Lư Thi, Vipasyin)
  • Phật Thi Khí (Sikhin)
  • Phật Tỳ Xá Phù (hay Phật Tỳ Xá Bà, Visvabhu)

Thuộc Hiền kiếp:

  • Phật Câu Lưu Tôn (hay Phật Câu Lâu Tôn, Krakucchanda)
  • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni)
  • Phật Ca Diếp (Kasyapa)

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *