Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật Đản Sanh

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật Đản Sanh

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo namo84000-avatar1752012-7 copy_zpseunxq3zp.png
 photo namoyts24 191 copy_zps5tfqxri1.jpg
 photo phatdansanh123 3_zpskdwyzrtc.gif
 photo phatdansanh123 2_zps2qq4om1d.jpg
 photo phatdansanh123 2_zpsbdimp4x6.gif
 photo phatdansanh123 1_zpswtwpmyw4.png
 photo phat-dan-sanh-2_zpsg5j12zzy.jpg
 photo phatdansanh123 1_zpsjhzky5uf.jpg
 photo phatdansanh123 1_zpsur21hhnq.gif
 photo phat-dan-sanh_zpsoisvocfi.jpg
 photo Pht ng Sanh copy_zpszg0tduqo.jpg
 photo phatdansanh_zpspsygtzz1.jpg
 photo namo84000en 35_zps0hngslsp.gif
 photo namo84000en 39_zps683vmmam.jpg
 photo ny080402_zps49pdx1ch.gif
 photo namoyts08 89_zpsbist3z3e.gif
 photo namo84000en 30_zpsf2pdfrsa.gif
 photo Buddha-2559_zps7twrrxo3.png
 photo namo84000en 32_zpswsz80q8x.gif
 photo namo84000en 27_zpsosaturbu.jpg
 photo namo84000en 25_zps8y0tqafp.gif
 photo namo84000en 26_zpsrez7iwwp.jpg
 photo namo84000-avatar1752012-7 copy_zpsbmvu6nwx.jpg
 photo Buddha-3 copy_zpssrmuhesw.png
 photo namo84000en 24_zpslimjtixy.gif
 photo namo84000en 23_zpssad3oljf.gif
 photo namo84000en 22_zpsskz4zmsl.gif
 photo namo84000en 11_zpsretguofx.jpg
 photo namo84000en 10_zpshz0ayyos.jpg
 photo namo84000en 7_zpsyk2gwoap.jpg
 photo namo84000en 8_zpsdnmjvg7e.jpg
 photo namo84000en 1_zpsitp2tatm.jpg
 photo ln 2 68_zps68ob5pog.gif
 photo Buddha-AVATAR_zpsdrtevpqg.png
 photo ln 1 96_zpsoxv1wv2q.jpg
 photo VESAK 2013 Approve7_zpsxiqb6w0k.png
 photo lamtyni_zpsrnmdvmlr.jpg
 photo VESAK 2013 Approve8_zpswztoskun.png
 photo happy_vesak_40_zpsixtzgx1g.jpg
 photo gautam_buddha_zc58_zpskqstrfhb.jpg
 photo DucPHATThich-CaMau-Ni64.TuVaHanh.com_zpsdk1yt5e2.jpg
 photo Buddha-1_zpsolubjdc9.jpg
 photo 20075810212633362_zps9xafed8v.jpg
 photo 93c6d8600adcdbc27dbb5f9188d6fd65_zpsx92iuc9r.jpg
 photo 201012315421258_zpsfcuijowc.jpg
 photo 1240645943_840012162598821.psd_zpsyitpnoft.gif
 photo 1240622186nv_zpsajmnhfl1.jpg
 photo 4beeb686_5c732557_dan sanh 2010 nho copy_zps55hntxkv.png
 photo 4beeb686_5c732557_dan sanh 2010 nho_zpscxknvznl.jpg
 photo 2d3acc42_zpsn7yonf7c.jpg
 photo 1-14030G10452524_zpsethfogaj.jpg
 photo 01-1_zpsqkhscexi.jpg
 photo Vesak-duc phat-phat dan_zpszkk3zlih.png
 photo stylenews_12_1369014856_zpsyigxxowz.jpg
 photo phatdansanh123 4_zpsjrklw3z8.jpg
 photo phatdansanh123 4_zpsejoxlutv.gif
 photo sakyamuni_buddha_02_309728397_zpsofd0tsum.jpg
 photo phatdansanh123 5_zpsxdzbvnni.gif
 photo phatdansanh123 3_zpsclsdsds6.jpg
 photo aa06aa082ab01_01_cr_zpsiqyu7p45.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *