[ebook] Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI XUỐNG BỘ EBOOK KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ Nếu quý vị không thể tải xuống được, xin vui lòng gửi bình luận cuối … Read more[ebook] Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 22 – Bà Lão Bán Nghèo

Phẩm thứ hai mươi hai BÀ LÃO BÁN NGHÈO

KHI bấy giờ Tôn giả Ca Chiên Diên đi giáo hóa ở nước A Bàn Đề, gặp một bà lão đương ngồi khóc ở bên bờ sông! Ngài hỏi:

– Bà lão tại sao khóc?

– Bạch Tôn giả! Con tuổi tác già yếu, vì túng thiếu nghèo khổ phải đi ở mướn cho nhà ông Trưởng giả; ông ấy cay nghiệt quá! Nhà giàu lòng tham sẻn bạo ác, không có Từ tâm. Sớm hôm bắt con hầu hạ, ngoài ra còn làm các việc, ít khi được nghỉ ngơi, hoặc có lầm lỗi gì, thì bị đánh đập, áo không đủ che thân, cơm không đủ no miệng, chết cũng không được, sống thì khổ, vì thế nên con khóc!

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 22 – Bà Lão Bán Nghèo

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 21 – Hai vợ chồng nghèo

Phẩm thứ hai mươi mốt HAI VỢ CHỒNG NGHÈO

Chính tôi được nghe: Một thời Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại Tinh xá Kỳ Hoàn giảng thuyết cho bốn chúng tu tập.

Thuở đó có ông Trưởng giả sinh được cô con gái, dong nghi tốt đẹp, vào bậc nhất nhì hạng nữ lưu trong nước, lạ thay! Cô này sinh ra đã có miếng lụa trắng bọc quanh người. Thấy thế cha mẹ cô cho là quái gở, mời Thầy về coi, Thầy nói:

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 21 – Hai vợ chồng nghèo

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 20 – Người không tai, mắt, mũi, lưỡi

Phẩm thứ hai mươi NGƯỜI KHÔNG TAI, MẮT, MŨI, LƯỠI

Khi bấy giờ đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ tại Tinh xá Kỳ Đà giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng.

Nước ấy có ông Trưởng giả nhà giàu sinh hạ năm cô con gái, không có con trai.

Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết.

Luật nước: – Nếu ai không có con trai, sau khi chết tài sản sẽ thuộc về Chính phủ.

Sau khi ông Trưởng giả này chết chính quyền địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu vua:

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 20 – Người không tai, mắt, mũi, lưỡi

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 19 – Sa Di Hộ Giới

Phẩm thứ mười chín SA DI HỘ GIỚI

NGƯỜI đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu Đạo, là một lối đi vững chắc qua Trời Người lên cõi Phật, là một bí pháp hết lậu nghiệp, là con đường thẳng vào thành Niết bàn, là chốn an lạc giải thoát đời đời.

Người giữ giới được thanh tịnh, công đức ấy vô lượng vô biên; ví như biển lớn, sâu không đáy, rộng không bờ, thâu nạp muôn loài, như A Tu La Ma Kiệt ngư, cùng tất cả các loài thủy tộc.

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 19 – Sa Di Hộ Giới

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 18 – Xuất Gia Công Đức

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Tư
Việt dịch HT Thích Trung Quán

Phẩm thứ mười tám XUẤT GIA CÔNG ĐỨC

CHÍNH tôi được nghe: Một thuở nọ đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Vương Xá trong vườn Trúc Ca Lan Đà.

Buổi thuyết pháp này đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng:

– Nếu người nào cho con trai con gái, đứa ở trai đứa ở gái, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thực là vô biên nếu đem tỷ với phước báu của bố thí, dầu có được hưởng phúc đến mười đời trên cõi nhân, cõi thiên cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia.

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 18 – Xuất Gia Công Đức