Kinh Hiền Ngu: Phẩm 24 – Trùng Tín

Phẩm thứ hai mươi bốn TRÙNG TÍN

Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà.

Thuở đó có ông Trưởng giả, nhà giàu lại không có con trai, ông bà thường hay đi cầu đạo ở các miếu thần, vì lòng thành kính khẩn nguyền, nên bà sinh được cậu con trai quý.

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 24 – Trùng Tín

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 23 – Kim Thiên

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Năm
Việt dịch HT Thích Trung Quán

23/ Phẩm thứ hai mươi ba KIM THIÊN

Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà giảng thuyết chánh pháp cho bốn chúng tu tập.

Tại thành này có ông Trưởng giả nhà giàu sinh được cậu con trai mình sắc vàng, phúc đức đầy đủ.

Read moreKinh Hiền Ngu: Phẩm 23 – Kim Thiên