Month: August 2018

Bản dịch Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575)

Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575) nói về công đức của phật tử trong việc cúng dường chúng tăng vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch. Nội dung kinh ngắn hơn...

Tứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn

Khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn, có sự chỉ định của điều gọi là tứ xứ gia trì hoặc ngũ xứ gia trì, trong thứ tự các chỗ có thể thấy ở mỗi một chỗ nhất định phải niệm...

Thủ ấn Mật tông Phật giáo thường gặp nhất

Sau khi các hình tượng trong Phật giáo được bắt đầu xây dựng, người ta thường dùng ấn tướng để biểu thị ý nghĩa của giáo nghĩa. Theo sự thay đổi của thời đại, sự giải thích về giáo nghĩa...