Đổng môn chỉ quán – Phần 07 Thiện căn phát sinh

Hành giả khi thực hành Chỉ Quán như vậy, do quán “tùng giả nhập không, thì trong lúc tọa thiền, thân tâm sáng suốt thanh tịnh, lúc đó sẽ có các thứ thiện căn phát sinh, cần nên nhận biết.

Những thứ thiện căn phát sinh có hai thứ:

1)Những thiện căn ở ngoài như: bố thí, trì giới, hiếu thuận, cúng dường Tam Bảo và học hỏi Phật Pháp… nếu không chân chánh tu hành theo Phật pháp thì có thể lẫn lộn với Ma cảnh.

Read moreĐổng môn chỉ quán – Phần 07 Thiện căn phát sinh