Đổng môn chỉ quán – Phần 08 Phân biệt các ma sự

Ma theo tiếng Phạn là Ma-la (Mara), tức là loài hung dữ, cướp công đức và giết huệ mạng của người tu hành. Ma thường phá hoại thiện căn của chúng sanh, khiến cho trôi lăn trong đường sinh tử.

Read moreĐổng môn chỉ quán – Phần 08 Phân biệt các ma sự