[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Đức Quán Tự Tại Bồ tát lấy bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại Bi Tâm Giả hay Đại Bi Thánh Giả. Do quán sát tất cả các tiếng kêu cứu nên ngài có tên là Quán Thế Âm Bồ tát.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nhổ bớt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư, hay chiếu độ sự tối tăm của ba cõi nên là Lưu Ly Quang. Đức Phật Dược Sư không chỉ chữ thân bệnh mà còn chữa tâm bệnh và bố thí Pháp.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Last updated 10 Oct 2018

Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật giáo ngày nay.

Read more[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Định nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures

Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures: 1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us. 2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là … Read moreĐịnh nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures