Định nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures

Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures: 1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us. 2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là … Read moreĐịnh nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures