[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật A Di Đà

A Di Đà có Bi Nguyện rộng lớn, Tâm từ sâu xa mà Pháp môn Niệm Phật ấy lại đơn giản dễ hành nên trong Phật giáo Đại thừa, Đức…

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nhổ bớt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư, hay chiếu độ sự…

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Last updated 10 Oct 2018 Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại thế giới Sa Bà và là đấng mở bày con…

Read More »