Tháng Mười Một 2018

Ebooks kinh Trung A Hàm

Tháng Mười Một 7, 2018 | 0 Comments

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An [...]

Ebooks kinh Trường A Hàm

Tháng Mười Một 6, 2018 | 0 Comments

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 [...]