Thiên Long Bát Bộ

Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật giáo. Bát bộ chúng…

Read More »

Ngũ Tịnh Cư Thiên

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm: trong Tứ Thiền lại có năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự khổ…

Read More »

Sáu cõi trời Dục giới

Lục Dục Thiên là sáu cõi trời Dục Giới (vẫn còn trong cảnh sắc dục). Còn gọi là Dục Giới Thiên, bao gồm Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên và…

Read More »

Phật khuyên dùng tiền cho năm việc trong cuộc sống

Trong Kinh Pattakamma, Đức Phật nhắc nhở một người nên chi tiêu của cải của mình theo năm chỗ.

Read More »

Sáu nơi con người có thể tái sanh sau khi chết

Phật giáo dạy rằng con người không nhất định chỉ tái sanh trở lại vào thế giới của chúng ta. Do kết quả của những hành động thiện lành, một…

Read More »

12 Đại Tướng Dược Xoa

Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị Dược Xoa đại tướng, họ không nhứt thiết là chư thiên, nhưng họ cao hơn nhân chúng. According to the Bhaisajyaguru vaidurya…

Read More »

Tam Giới

Cõi luân hồi sanh tử được chia làm ba. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. The realms of births and deaths divided into three realms of…

Read More »

Ngũ Trược

Ngũ Trược là năm thứ ô trược, hay năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Five Turbidities, or defilements, or depravities, are five stages of a world existence.

Read More »

Tam Tụ Tịnh Giới

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three accumulations of…

Read More »

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn

Read More »

Mười điều thiện

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý nghiệp), có tánh…

Read More »

Ý nghĩa cờ Phật giáo

Lá cờ Phật Giáo là biểu tượng của Phật Giáo qua sự hiện hữu của đạo Phật trong cuộc đời này. The world’s Buddhist flag represents the spirit of the…

Read More »