Tháng Mười Hai 2018

Thiên Long Bát Bộ

Tháng Mười Hai 18, 2018 | 0 Comments

Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật giáo. [...]

Ngũ Tịnh Cư Thiên

Tháng Mười Hai 17, 2018 | 0 Comments

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm: trong Tứ Thiền lại có năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự [...]

Sáu cõi trời Dục giới

Tháng Mười Hai 17, 2018 | 0 Comments

Lục Dục Thiên là sáu cõi trời Dục Giới (vẫn còn trong cảnh sắc dục). Còn gọi là Dục Giới Thiên, bao gồm Dục Giới Thiên, Sắc Giới [...]

12 Đại Tướng Dược Xoa

Tháng Mười Hai 16, 2018 | 0 Comments

Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị Dược Xoa đại tướng, họ không nhứt thiết là chư thiên, nhưng họ cao hơn nhân chúng. According to the [...]

Tam Giới

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Cõi luân hồi sanh tử được chia làm ba. Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. The realms of births and deaths divided into three realms of [...]

Ngũ Trược

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Ngũ Trược là năm thứ ô trược, hay năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Five Turbidities, or defilements, or depravities, are five stages of a world [...]

Tam Tụ Tịnh Giới

Tháng Mười Hai 15, 2018 | 0 Comments

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three [...]

Mười điều thiện

Tháng Mười Hai 13, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý [...]

Ý nghĩa cờ Phật giáo

Tháng Mười Hai 12, 2018 | 0 Comments

Lá cờ Phật Giáo là biểu tượng của Phật Giáo qua sự hiện hữu của đạo Phật trong cuộc đời này. The world’s Buddhist flag represents [...]
1 2 3