Tương Ưng Bộ Kinh – The Connected Discourses of the Buddha – Samyutta Nikàya

The Saṃyutta Nikāya is the third great collection of the Buddha’s discourses in the Sutta Piṭaka of the Pāli Canon, the compilation of texts authorized as the Word of the Buddha by the Theravāda school of Buddhism.

Tương Ưng Bộ Kinh là bộ kinh chính yếu thứ 3 trong tạng kinh Pali của Phật giáo truyền thống nguyên thủy.

Read moreTương Ưng Bộ Kinh – The Connected Discourses of the Buddha – Samyutta Nikàya

Trung Bộ Kinh – The Middle Length Discourses of the Buddha – Majjhima Nikaya

This collection consists of 152 suttas or discourses of middle length.
The Majjhima Nikaya might be concisely described as the Buddhist scripture that combines the richest variety of contextual settings with the deepest and most comprehensive assortment of teachings. These teachings, which range from basic ethics to instructions in meditation and liberating insight, unfold in a fascinating procession of scenarios that show the Buddha in living dialogue with people from many different strata of ancient Indian society: with kings and princes, priests and ascetics, simple villagers and erudite philosophers.

Bộ kinh với 152 bài kinh có độ dài trung bình.
Trung Bộ kinh là bộ kinh Phật mô tả xúc tích giáo lý một cách sâu sắc, toàn diện, được lồng ghép trong hoàn cảnh sống thực tế đa dạng và phong phú.  Giáo lý trong bộ kinh bao gồm ở nhiều cấp độ, từ những lý luận đạo đức cuộc sống thường ngày cho đến những chỉ dẫn về thiền định và sự giải thoát. Qua bộ kinh người đọc cũng có thể mường tượng một khung cảnh thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài sống với nhiều tầng lớp khác nhau: từ những người cao quý như vua và hoàng hậu tới những người dân thường giản dị, hay các vị giáo sỹ ngoại đạo, các tu sỹ tu khổ hạnh cho đến nhà triêt học gia giỏi. 

Read moreTrung Bộ Kinh – The Middle Length Discourses of the Buddha – Majjhima Nikaya

Trường Bộ Kinh – The Long Discourses of the Buddha – Dìgha Nikàya

The long discourses of the Buddha, one of the major collections of texts in the Pali Canon, the authorized scriptures of Theravada Buddhism. This collection, among the oldest records of the historical Buddha’s original teachings, given in India two and a half thousand years ago, consists of thirty-four longer-length suttas, or discourses, distinguished as such from the middle-length and shorter suttas of the other collections. So named “The long discourses”.

Trường bộ kinh là một trong số kinh điển chính yếu của tạng kinh Pali, được lưu truyền trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bộ kinh này là một trong số những tài liệu mà đã ghi lại những lời Đức Phật dạy nguyên thủy cách đây 2000 năm. Bộ kinh gồm 34 kinh dài hoặc trung bình nên được gọi là Trường Bộ.

Read moreTrường Bộ Kinh – The Long Discourses of the Buddha – Dìgha Nikàya