ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ VESAK LIÊN HỢP QUỐC – SAKYAMUNI BUDDHA’S BIRTH DAY ANNIVERSARY FESTIVAL AND VESAK FESTIVAL

PHẬT ĐẢN – THE BUDDHA’S BIRTHDAY

KINH ĐIỂN PHẬT ĐẢN – THE SUTRAS FOR THE BUDDHA’S BIRTHDAY

VESAK LIÊN HỢP QUỐC – VESAK FESTIVAL