GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO – BUDDHIST RULES (VINAYA PITAKA, DISCIPLINE SECT)

The Vinaya Pitaka – one of Tipitaka – is the textual framework upon which is concerned with the Rules of Discipline governing four classes of disciples (monks, nuns, upasaka and upasika). It includes not only the rules governing the life of every Theravada bhikkhu (monk) and bhikkhuni (nun), but also a host of procedures and conventions of etiquette that support harmonious relations, both among the monastics themselves, and between the monastics and their lay supporters, upon whom they depend for all their material needs.

Luật tạng là một đại tạng thuộc Tam Tạng Kinh Điển, là những quy định dành cho cuộc sống của Chư Tăng Ni (xuất gia) và Phật tử tại gia. Nội dung của Luật tạng không chỉ quy định cuộc sống cá nhân mà còn quy định về quy tắc ứng xử của Tu sĩ với nhau, giữa Tu sĩ với cộng đồng – những người cúng dường vật chất cho Tăng Ni.

I. GIỚI LUẬT XUẤT GIA – FOR MONKS AND NUNS

1. LUẬT TẠNG TIẾNG PALI – VINAYA PITAKA OF THE PALI (THERAVADA) CANON

Luật tạng Pali bao gồm 3 phần – The Vinaya-pitaka consists of three parts:

 • Suttavibhanga – Cắt nghĩa và phân tích các giới (phân tích giới Tỳ Khoeo, phân tích giới Tỳ Khoeo Ni): Giới luật dành cho Tỳ Khoeo và Tỳ Khoeo Ni. 3 tập, 2 tập của Giới Tỳ Khoeo và 1 tập của giới Tỳ Khoeo Ni – the basic rules of conduct (Patimokkha) for bhikkhus and bhikkhunis. Totally Three Volumes, Two Volumes for bhikkhus, One Volume for bhikkhunis among them
 • Khandhaka – Kiền độ: Công việc tăng sự. 4 tập, 2 Tập của Đại Phẩm và 2 tập của Tiểu Phẩm – regulations concerning daily life of monks and nuns as well as ceremonies, rites, dress, food, behavior during rainy season retreat, etc. Four Volumes, inside two volumes for Mahavagga and two volumes for Cullavagga.
 • Parivara – Tập Yếu: Bao gồm 2 tập với 19 chương, toát yếu các nội dung của các tập trên – A recapitulation of the previous sections, with summaries of the rules classified and re-classified in various ways for instructional purposes.

2. LUẬT TẠNG TIẾNG PHẠN – VINAYA PITAKA OF THE SANSKRIT (MAHAYANA) CANON

 • Thập Tụng luật, của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada), do ngài Phất Nhã Đa La (Punyatara) dịch.
 • Tứ Phần luật, của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka), do ngài Phật Đà Da Xá (Buddhayasas) dịch
 • Ma Ha Tăng Kì luật, của Đại Chúng bộ (Mahasanghika), do ngài Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra, Giác Hiền) dịch
 • Ngũ Phần luật, của Hóa Địa bộ (Mahisasaka), do ngài Phật Đà Thập (Buddhajiva) dịch
 • Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ luật, của Da Du La Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Mula-Sarvastivada)

II. GIỚI LUẬT TẠI GIA – FOR LAYPEOPLE

 • Tam Tụ Luật Nghi (Giới này dành cho cả Xuất gia và Tại gia)
 • Tam Quy
 • Ngũ Giới
 • Bát Quan Trai Giới
 • Thập Thiện Giới
 • Bồ tát giới tại gia

Reference
1. Thích Tiến Đạt. Khái quát Luật học Phật giáo. Tạp chí Khuông Việt, số 1, tháng 12/2007
2. Trịnh Nguyên Phước, Tìm hiểu về Giới luật trong Đạo Phật.
3. Hòa thượng Hư Vân. Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp.
4. Hòa thượng Thanh Từ. Pháp tu căn bản của hệ Nam Tông và hệ Bắc Tông.
5. Hòa thường Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Giới thiệu hệ luật tạng Xích Đồng Diệp Bộ.
6. Bình Anson. Phân chia Bộ Phái Phật giáo.
7. Liệt kê Tam Tạng – Bình Anson
8. Thiện Phúc Sanskrit/Pali – Vietnamese Dictionary

Continuously update….