PHẬT BẢO – THE BUDDHA

Phật bảo | the Buddha: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA | SAKYAMUNI BUDDHA

NHƯ LAI PHẬT BỘ – ABOUT BUDDHAS/TATHAGATAS

CHƯ ĐẠI BỒ TÁT BỘ – ABOUT BODHISATTVAS