Sưu tầm một số liên kết chỉ dẫn Kinh điển, Luận tập Thiền tông Phật giáo

[Bản đồ tu Phật – HT Thiện Hoa] Kinh sách nói về thiền không thể kể xiết được. Tuy thế, để quý độc giả khỏi bỡ ngỡ trong khi nghiên cứu để học hỏi, chúng tôi xin dẫn một số kinh sách thiết yếu sau đây :

1. KINH LĂNG GIÀ

2. KINH LĂNG NGHIÊM

3. KINH VIÊN GIÁC

4. KINH PHÁP BẢO ĐÀN

5. ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN

6. TIỂU CHỈ QUÁN

7. ĐỒNG MÔN CHỈ QUÁN

8. LỤC DIỆU PHÁP MÔN

9. KINH KIM CANG

10. TRUYỀN ĐĂNG LỤC

11. THIỀN SƯ NGỮ LỤC

12. TỌA THIỀN CHỈ NAM

13. TÔNG CẢNH LỤC (của ngài Tống Diên Thọ thiền sư)

14. LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN (của Bồ tát Mã Minh)

15. VÔ MÔN QUÁN (của Tống Tôn Thiện thiền sư)

16. BÍCH NHAM LỤC (của Phật quả Viên ngộ)

17. THUNG DUNG LỤC (của Vạn tùng Lão nhơn)

18. THIỀN LÂM VĨNH GIA TẬP (của Huyền Giác)

19. THIỀN TÔN CHỈ NAM (của vua Trần Thái Tôn) v.v…