[T1427] Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:55 2018 ============================================================ No. 1427 (cf. No. 1425) No. 1427 (cf. No. 1425) 摩訶僧祇比丘尼戒本 Ma-ha Tăng-kì bỉ khâu ni giới bổn 東晉平陽沙門法顯共覺賢譯 Đông Tấn Bình Dương Sa Môn Pháp Hiển cọng Giác hiền dịch … Read more[T1427] Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn (phiên âm)

[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:35 2018 ============================================================ No. 1426 (cf. No. 1425) No. 1426 (cf. No. 1425) 摩訶僧祇律大比丘戒本 Ma-ha tăng kì luật Đại Tỳ-kheo giới bản 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 Đông Tấn Thiên-Trúc Tam Tạng Phật đà bạt đà la dịch … Read more[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Phàm các phép tắc yết-ma đều ứng dụng cho cả phàm và Thánh, tác pháp xướng rõ gọi là biện sự. Sự đã nhiều vô … Read more[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại tỷ Tăng lắng nghe! Mùa Xuân: thiếu một đêm thì qua một tháng, còn trong ba tháng có dư ra một đêm. Già chết đến gần, pháp … Read more[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Nhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ. Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho những người tu theo trường phái Theravada vì cho rằng những người nầy chỉ tự độ để trở thành những A la hán, chứ không độ tha. Hinayana ra đời và phát triển từ khi Phật nhập diệt cho đến đầu thế kỷ trước Tây lịch, và là đại diện cho học thuyết thuần khiết ban đầu y như lời Phật dạy. Điều căn bản trong giáo lý Hinayana là Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân duyên, Học thuyết về bản ngã, Luật nhân quả và Bát Chánh đạo.

The “Little or minor (small) Vehicle.” Name of the earliest system of Buddhist doctrine, opposed to the Mahayana. This is the term which the Mahayana utilizes to refer to the those who follow Theravada for they have own liberation s goal rather than that of all beings. In fact, Hinayana developed between the death of Buddha and the 1st century BC and it represented the original and pure teaching as it was taught by the Buddha. The essence of the teaching is expressed in the four noble truths, the doctrine of dependent arising, the teaching of the ego, the law of karma and the eightfold noble path.

Read moreNhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tu Là Chuyển Nghiệp

Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền não, hết khổ đau. Although the supreme goal of Buddhism is the supreme Enlightenment and liberation, the Buddha also taught that Buddhist practice is the source of happiness. It can lead to the end of human suffering and miseries.

Read moreTu Là Chuyển Nghiệp

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma … Read moreTôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma

[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ

7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư – Seven Medicine Buddha 7 … Read more[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ