Tháng Một 2019

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: [...]

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại [...]

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại [...]

Bốn trọng ân

Tháng Một 10, 2019 | 0 Comments

1) Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới [...]

Nhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tháng Một 9, 2019 | 0 Comments

Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ. Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho [...]

Tu Là Chuyển Nghiệp

Tháng Một 8, 2019 | 0 Comments

Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền [...]

Tứ Thánh Quả

Tháng Một 7, 2019 | 0 Comments

Tứ Thánh theo Phật giáo Đại Thừa. Four Saints according Mahayana Buddhism Tứ Thánh Quả hay bốn loại người cao quý trong truyền thống Phật giáo. [...]

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tháng Một 5, 2019 | 0 Comments

Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma Patriarch – 菩提達磨 Tổ Bồ Đề [...]

Chủng tử Phật

Tháng Một 5, 2019 | 0 Comments

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật hay giác ngộ The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds which [...]
1 2