Tháng Một 8, 2019

Tu Là Chuyển Nghiệp

Tháng Một 8, 2019 | 0 Comments

Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, hết phiền [...]