Tháng Một 9, 2019

Nhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tháng Một 9, 2019 | 0 Comments

Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ. Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho [...]