Tháng Một 11, 2019

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: [...]

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại [...]

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tháng Một 11, 2019 | 0 Comments

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại [...]