36 Bộ Thần Vương

36 BỘ THẦN VƯƠNG

Hán văn: Bách Khoa Toàn Thư

Phục Hồi Phạn Danh và Việt dịch: HUYỀN THANH

36 Bộ Thần Vương chỉ 36 loại Thiện Thần do Đế Thích Thiên sai phái thủ hộ cho người thọ nhận Tam Quy. Lại gọi là 36 Thiện Thần

.)Quán Đỉnh Kinh, quyển 3, Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú Kinh nói là: “Các vị Thiện Thần này, phàm cáo vạn ức hằng hà sa Quỷ Thần dùng làm Quyến Thuộc âm thầm thay đổi nhau hộ giúp cho nhóm người nam, người nữ thọ nhận Tam Quy. Nên viết tên gọi của Thần Vương đeo ở trên thân thì đi lại, ra vào đều không có sự sợ hãi, tịch trừ tà ác, tiêu diệt sự chẳng tốt lành”

_36 vị Thiện Thần là:

1_Di Lật Đầu Bất La Bà (Mṛḍa-prabha: Thiện Quang) chủ về bệnh tật 2_Di Lật Đầu Bà Ha Sa (Mṛḍa-ābhāsa: Thiện Minh) chủ về đau buốt đầu 3_Di Lật Đầu Bà La Ba (Mṛḍa-parama: Thiện Phương) chủ về sự nóng lạnh

4_Di Lật Đầu Chiên Đà La (Mṛḍa-candra: Thiện Nguyệt) chủ về bệnh đầy bụng 5_Di Lật Đầu Đà Lợi xa (Mṛḍa-darśa: Thiện Khiến) chủ về nhọt sưng vù

6_Di Lật Đầu A Lâu Ha (Mṛḍa-arha: Thiện Cúng) chủ về sự điên cuồng 7_Di Lật Đầu Sa Bà Đế (Mṛḍa-savati: Thiện Xả) chủ về sự ngu si

8_Di Lật Đầu Tất Trì Đa (Mṛḍa-sthita: Thiện Tịch) chủ về sự tức giận 9_Di Lật Đầu Bồ Đề Tát (Mṛḍa-bodhita: Thiện Giác): chủ về sự dâm dục 10_Di Lật Đầu Đề Bà La (Mṛḍa-devala: Thiện Thiên) chủ về Tà Quỷ 11_Di Lật Đầu Ha Ba Đế (Mṛḍa-avātī: Thiện Trụ) chủ về sự bị hại chết

12_Di Lật Đầu Bất Nhược La (Mṛḍa-pajra: Thiện Phước) chủ về nghĩa trang, mồ mả

13_Di Lật Đầu Bật Xà Ca (Mṛḍa-pāśika: Thiện Thuật) chủ về bốn phương 14_Di Lật Đầu Già Lệ Sa (Mṛḍa-gariṣṭha: Thiện Đế) chủ về oan gia 15_Di Lật Đầu La Xà Già (Mṛḍa-rājaka: Thiện Vương) chủ về trộm cắp 16_Di Lật Đầu Tu Càn Đà (Mṛḍa-sugandha: Thiện Hương) chủ về chủ nợ 17_Di Lật Đầu Đàn Na Ba (Mṛḍa-dānava: Thiện Thí) chủ về trộm cắp 18_Di Lật Đầu Chi Đa Na (Mṛḍa-cintana: Thiện Ý) chủ về dịch độc

19_Di Lật Đầu La Bà Na (Mṛḍa-lavana: Thiện Cát) chủ về năm loại bệnh lây lan 20_Di Lật Đầu Bát Bà Đà (Mṛḍa-parvata: Thiện Sơn) chủ về Phỉ Thi

21_Di Lật Đầu Tam Ma Đà (Mṛḍa-samatta: Thiện Điều) chủ về sự chuyên chú liên tiếp

22_Di Lật Đầu Lệ Đế Đà (Mṛḍa-ṛddha: Thiện Bị) chủ về sự chuyên chú báo đáp 23_Di Lật Đầu Bà Lợi Đà (Mṛḍa-palita: Thiện Kính) chủ về sự dẫn dắt lẫn nhau 24_Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mṛḍa-balin: Thiện Tịnh) chủ về băng đảng ác

25_Di Lật Đầu Kiền Già Địa (Mṛḍa-saṃghāṭi: Thiện Phẩm) chủ về Cổ Độc (vật độc làm hại người)

26_Di Lật Đầu Tỳ Đa Na (Mṛḍa-vidhāna: Thiện Kết) chủ về sự hoảng sợ 27_Di Lật Đầu Chi Đà Na (Mṛḍa-stena: Thiện Thọ) chủ về ách nạn

28_Di Lật Đầu Già Lâm Ma (Mṛḍa-: Thiện Du) chủ về sự sinh đẻ, sinh sôi (sản

nhũ)

29_Di Lật Đầu A Lưu Già (Mṛḍa-aroga: Thiện Nguyện) chủ về quan huyện 30_Di Lật Đầu Xà Lợi Đà (Mṛḍa-jalita: Thiện Nhân) chủ về miệng lưỡi

Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com

31_Di Lật Đầu A Già Đà (Mṛḍa-: Thiện Chiếu) chủ về sự lo lắng, bực bội 32_Di Lật Đầu A Ha Sa (Mṛḍa-ahāsa: Thiện Sinh) chủ về sự chẳng an 33_Di Lật Đầu Sa Hòa La (Mṛḍa-śabara: Thiện Chí) chủ về Bách Quái 34_Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mṛḍa-vārida: Thiện Tàng) chủ về sự ganh ghét 35_Di Lật Đầu Chu Đà Na (Mṛḍa-codana: Thiện Âm) chủ về Chú Trớ 36_Di Lật Đầu Vi Đà La (Mṛḍa-vetāla: Thiện Diệu) chủ về ếm đối cầu đảo

14/06/2015

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*