4 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Phật hiệu Pháp Hải Lôi Âm

Nam mô Pháp Tràng thế giới, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư Phật Thế Tôn

– Nguyện lớn thứ nhất: Ta nguyện đời sau – khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề – nếu có chúng sanh nào sanh trong nhà tà kiến, đối với Phật Pháp Tăng không sanh tịnh tín, xa lìa tâm Vô thượng Bồ-đề, nếu nghe được danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, do năng lực này nên vô minh tà huệ ngày đêm tiêu trừ, đối với Tam bảo càng sanh chánh tín, không còn thối lui, cho đến chứng được Bồ-đề.
– Nguyện lớn thứ hai: Ta nguyện đời sau – khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề – nếu có chúng sanh nào sanh ở chốn biên địa, do gần bạn ác nên tạo các tội nghiệp, không tu tập thiện phẩm, danh tự Tam bảo chưa từng thoáng qua tai, sau khi chết đọa ba nẻo ác. Các chúng sanh kia tạm được nghe danh hiệu ta, do năng lực này nghiệp chướng tiêu trừ, gặp được thiện tri thức, không đọa nẻo ác, cho đến chứng được Bồ-đề.
– Nguyện lớn thứ ba: Ta nguyện đời sau – khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề – nếu có chúng sanh nào bị thiếu thốn về tất cả các thứ cơm ăn áo mặc, giường nằm, thuốc thang, của cải và các thứ đồ dùng trong đời sống, do nhân duyên này nên rất buồn khổ; vì tìm cầu nên tạo các nghiệp ác, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, do năng lực này, đối với các sự thiếu thốn tùy theo nghĩ tưởng đến đều được đầy đủ, cho đến chứng đắc Bồ-đề.
– Nguyện lớn thứ tư: Ta nguyện đời sau – khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề – nếu có chúng sanh nào do ác nghiệp đời trước nên gây gỗ nhau và làm những việc không lợi ích, dùng cung tên, dao gậy làm hại lẫn nhau, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, do năng lực này nên ai nấy đều phát tâm từ bi, không còn làm việc tổn hại nhau; niệm bất thiện không còn sanh, huống là muốn cắt đứt mạng sống của người đối diện; thường thực hành từ bi hỷ xả, cho đến chứng đắc Bồ-đề.  • Leave a Comment