Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đại Đệ Tử của Đức Phật / 40 vị Trưởng Lão là Đại Đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni

40 vị Trưởng Lão là Đại Đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni

1. Tôn giả Sāriputta – thượng thủ thinh văn tay trái, đệ nhất về trí tuệ.

2. Tôn giả Aññakoṇḍañña – vị thánh tăng đệ tử đầu tiên xuất gia trong giáo pháp.

3. Tôn giả Vappa – vị thánh tăng thứ hai trong giáo pháp.

4. Tôn giả Bhaddiya – vị thánh tăng thứ ba trong giáo pháp.

5. Tôn giả Mahānāma – vị thánh tăng thứ tư trong giáo pháp.

6. Tôn giả Assaji – vị thánh tăng thứ năm trong giáo pháp.

7. Tôn giả Nālaka – cháu trai của đạo sĩ Asita.

8. Tôn giả Yasa – vị thánh tăng thứ sáu trong giáo pháp.

9. Tôn giả Vimala – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

10. Tôn giả Subāhu – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

11. Tôn giả Puṇṇaji – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

12. Tôn giả Gavampati – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

13. Tôn giả Uruvelakassapa – người anh cả trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa, đệ nhất về đồ chúng.

14. Tôn giả Nadīkassapa – người anh giữa trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa.

15. Tôn giả Gayākassapa – người em út trong nhóm ba vị đạo sĩ thờ lửa.

16. Tôn giả Mahākaccāyana – đệ nhất về việc giảng rộng giáo pháp sau khi được nghe ngắn gọn.

17. Tôn giả Mahākassapa – đệ nhất về hạnh đầu đà.

18. Tôn giả Mahākoṭṭhita – đệ nhất về vô ngại giải.

19. Tôn giả Mahākapina – đệ nhất về giáo giới tỳ kheo.

20.Tôn giả Mahācunda – em trai của Tôn giả Sāriputta.

21. Tôn giả Anuruddha – đệ nhất về thiên nhãn thông.

22. Tôn giả Kaṅkhārevata – đệ nhất về tu thiền.

23. Tôn giả Ānanda – đệ nhất về đa văn, đầy đủ ức niệm, đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, đầy đủ sự kiên trì, là vị thị giả tận tụy của Đức Phật.

24. Tôn giả Nandaka – đệ nhất về giáo giới tỳ kheo ni.

25. Tôn giả Bhagu – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

26. Tôn giả Nandiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

27. Tôn giả Kimila (Kimbila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

28. Tôn giả Bhaddiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda.

29. Tôn giả Rāhula – đệ nhất về hạnh hiếu học.

30.Tôn giả Sīvali – đệ nhất về tài lộc.

31. Tôn giả Dabba – đệ nhất về việc sắp xếp chỗ ngồi, chỗ nằm cho chư tỳ kheo.

32. Tôn giả Upāli – đệ nhất về trì luật.

33. Tôn giả Upasena – đệ nhất về sự đễ mến toàn diện.

34. Tôn giả Mahāpuṇṇa – .

35. Tôn giả Cūlapuṇṇa.

36. Tôn giả Soṇakuṭikaṇṇa – đệ nhất về hạnh khéo nói.

37. Tôn giả Soṇakoḷivisa – đệ nhất về hạnh tinh tấn chuyên cần.

38. Tôn giả Rādha – đệ nhất về năng khởi biện tài, đệ nhất về hạnh dễ dạy.

39. Tôn giả Subhūti – em trai của Anāthapiṇḍika, đệ nhất về hạnh không có tranh luận, đệ nhất về hạnh đáng được cúng dường.

40.Tôn giả Khadiravaniyarevata – em trai út của Tôn giả Sāriputta, đệ nhất về hạnh ẩn lâm.

B. 40 vị đệ tử bên tay trái của Đức Phật.

1. Tôn giả Mahāmoggallāna – thượng thủ thinh văn tay phải, đệ nhất về thần thông.

2. Tôn giả Aṅgulimāla – đệ nhất về từ tâm.

3. Tôn giả Vakkali – đệ nhất về tín thắng giải.

4. Tôn giả Kāḷudāyi – đệ nhất về hạnh làm cho các gia đình hoan hỷ.

5. Tôn giả Mahā-udāyi.

6. Tôn giả Pilindavaccha – đệ nhất về hạnh được chư thiên ái mộ.

7. Tôn giả Sobhita – đệ nhất về sự nhớ được các đời quá khứ.

8. Tôn giả Kumārakassapa – đệ nhất về thuyết pháp vi diệu.

9. Tôn giả Raṭṭhapāla – đệ nhất về hạnh xuất gia vì lòng tin.

10. Tôn giả Vaṅgīsa – đệ nhất về biện tài.

11. Tôn giả Sabhiya.

12. Tôn giả Sela.

13. Tôn giả Upavāṇa – từng làm thị giả cho Đức Phật.

14. Tôn giả Meghiya – từng làm thị giả cho Đức Phật.

15. Tôn giả Sāgata – từng làm thị giả cho Đức Phật, đệ nhất thiện xảo về hỏa giới.

16. Tôn giả Nāgita – từng làm thị giả cho Đức Phật.

17. Tôn giả Lakuṇḍakabhaddiya – đệ nhất về âm thanh vi diệu.

18. Tôn giả Piṇḍolabhāradvāja – đệ nhất về rống tiếng rống sư tử.

19. Tôn giả Mahāpanthaka – đệ nhất thiện xảo về tưởng thẳng tiến.

20.Tôn giả Cūlapanthaka – đệ nhất thiện xảo về tâm thẳng tiến, đệ nhất về việc dùng ý hóa thân.

21. Tôn giả Bākula (Bakkula) – đệ nhất hạnh vô bệnh.

22. Tôn giả Kuṇḍadhāna – đệ nhất về việc đầu tiên nhận phiếu cơm.

23. Tôn giả Dārucīriya – đệ nhất về có trí mau lẹ.

24. Tôn giả Yasoja.

25. Tôn giả Ajita.

26. Tôn giả Tissametteyya.

27. Tôn giả Puṇṇaka.

28. Tôn giả Mettagū.

29. Tôn giả Dhotaka.

30.Tôn giả Upasīva.

31. Tôn giả Nanda.

32. Tôn giả Hemaka.

33. Tôn giả Todeyya.

34. Tôn giả Kappa.

35. Tôn giả Jatakaṇṇi.

36. Tôn giả Bhadrāvudha.

37. Tôn giả Udaya.

38. Tôn giả Posāla.

39. Tôn giả Piṅgiya.

40.Tôn giả Mogharāja – đệ nhất về hạnh mang y thô.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *