Amitabha Mantra for Rebirth in Pureland – Thần Chú Vãng Sanh

Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Namo Amitabhaya
Tathagataya
tadyatha
Amrito–dbhave
Amrita–siddhambhave
Amrtia–vikrante
Amrtia–vikranta–gamine
gagana kirta–kare
Svaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *