Ảnh Chủng Tử và Dược Sư Tâm ChúTạng Truyền Phật Giáo ghi nhận chữ chủng tử của Dược Sư Như Lai là HŪṂ.
Mời quý vị đọc thêm về Chủng tử Phật Dược Sư  • Leave a Comment